Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TEST IZ ORGANSKE HEMIJE <br />PRIMERIpitanja sa prethodnih testova iz hemije naPRIJEMNIM ISPITIMA<br />zaupisnasledećefaku...
Nukleofil ne može biti: <br />a. 	OH-<br />b. 	NH3<br />c. 	H2O		<br />d. 	H+<br />e. 	CN-<br /> <br />EDUKA CENTAR, Devel...
2.U molekulu izoprena postoje:<br />a. 	5 sp3 hibridozovana C atoma<br />b. 	4 sp3 hibridozovana i 1 sp2 hibridizovani C a...
3.Bromoform sadrži:<br />a.1 atom broma<br />b.2 atoma broma<br />c. 	3 atoma broma<br />d.4 atoma broma<br />e.ne sadrži ...
4.Bilirubin sadrži: <br />a. 	porfirinski sistem<br />b. 	četiri pirolova prstena<br />c. 	sistem kumulovanih dvostrukih v...
5. Reakcijom metil-jodida i natrijuma nastaje:<br />a. 	metan<br />b. 	etan<br />c. 	butan<br />d. 	natrijum-acetilid<br /...
6. Neće doći do supstitucije hidroksilne grupe u reakciji sa fosfor(III)-hloridom kod:<br />a.	p-nitrofenola<br />b.propan...
7. Najmanji procenat sumpora ima:<br />a.1,4-butanditiol<br />b.ciklopentantiol<br />c.	dialil-disulfid<br />d.metil-propi...
8. Amin je:<br />a.(CH3)2CHNO2<br />b.(CH3)2NNO<br />c.C2H5CONH2<br />d.CH3ONO2<br />e.C6H5NH2<br /> <br />EDUKA CENTAR, D...
9. Formula CH2=C=CH2 predstavlja:<br />a. 	konjugovani dien		<br />b. 	izolovani dien<br />c. 	trien		<br />d. 	alen		<br ...
10. Benzil grupa je:<br />a.C6H5CH2-<br />b.CH2=CH-<br />c.	CH2=CH-CH2-<br />d.CH2=<br />e.C6H5-<br /> <br />EDUKA CENTAR,...
11. Diazo grupa je:<br />a.-NH2<br />b.-N3<br />c.-CONH2<br />d.-N=N-<br />e.=NH<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & C...
12. Najbazniji je:<br />a.tiofen<br />b.furan<br />c.pirol<br />d.piridin<br />e.benzen<br /> <br /> <br />EDUKA CENTAR, D...
13. Oksidacioni broj ugljenikovog atoma u metilenhloridu je:<br />a. 	-4<br />b. 	-1<br />c. 	0<br />d.+1<br />e. 	+4<br /...
14. Nikotin sadrži prsten:<br />a. 	pirimidina<br />b. 	pirola<br />c. 	pirolidina<br />d. 	piperidina<br />e. 	azolidina<...
15. Aldolnoj kondenzaciji može da podlegne:<br />a. 	furfural<br />b. 	benzaldehid<br />c. 	formaldehid<br />d. 	trihlorac...
16. Reakcijom alkil-halogenida i benzena u prisustvu aluminijum(III)-jodida nastaje:<br />a. 	aldehid<br />b. 	keton		<br ...
17. 1,3-tiazolidin sadrži:<br />a. petočlani heterociklični sistem, dva atoma sumpora u m-položaju, nije aromatičan<br />b...
18. Slobodni elektronski par na atomu azota ne postoji kod:<br />a. 	nitrila buterne kiseline<br />b. 	anilina<br />c. 	te...
19. Prolin sadrži:<br />a. 	prsten pirola<br />b. 	prsten pirolidina<br />c. 	amidnu grupu<br />d. 	tercijarnu amino grupu...
20. Formula CH3OCH3 predstavlja:<br />a. 	dimetiletar<br />b. 	dimetilestar<br />c. 	poluacetal<br />d. 	dimetilperoksid<b...
21. Soli tiola nazivaju se:<br />a. 	merkaptani<br />b. 	merkaptidi<br />c. 	sulfoni<br />d. 	sulfonati<br />e. 	diazoniju...
22. Hlorovanjem benzena na normalnoj temperaturi i u prisustvu gvožđe(III)-hlorida nastaje:<br />a. 	hlorbenzen<br />b. 	h...
23. Zagrevanjem 2-heksanola u prisustvu dehidratacionog sredstva nastaje kao glavni proizvod: <br />a. 	heksan, po mehaniz...
24. Bazniji je:<br />a.furan od tiofena<br />b.pirol od furana<br />c. 	pirol od tiofena<br />d.pirol od piridina<br />e.b...
25. Ciklopropan:<br />a. 	lako raskida prsten<br />b. 	je veoma stabilno jedinjenje<br />c. 	je epoksid<br />d. 	je hetero...
26. U reakciji piridina i hlorovodonične kiseline, piridin je:<br />a. 	baza<br />b. 	kiselina<br />c. 	elektron-akceptor<...
27. Zajcevljev-o pravilo moguće je vezati za proces:<br />a. 	supstitucije<br />b. 	adicije po Markovnjik-u<br />c. 	adici...
28. Aceton ne može da podleže reakciji:<br />a.	redukcije pod normalnim uslovima<br />b.	oksidacije pod normalnim uslovima...
29. Molarne mase (g/mol) fumarne i maleinske kiseline se razlikuju za:<br />a.	0<br />b.	1<br />c.	2<br />d.	12<br />e.	13...
30. m-Lakton je po strukturi:<br />a.	estar<br />b.acetal<br />c.poluacetal<br />d.amid<br />e.	imid<br /> <br />EDUKA CEN...
31. Broj ugljenikovih atoma u neoheksil grupi je:<br />a.	4<br />b.	6<br />c.	8<br />d.	10<br />e.	20<br /> <br />EDUKA CE...
32. V-Naftol ne podleže reakciji:<br />a.	elektrofilne aromatske supstitucije<br />b.	adicije<br />c.	oksidacije fenolne h...
33. CH3-CH2-CH=C=CH2 je:<br />a.	konjugovani dien<br />b.	3,4-pentadien<br />c.	konstitucioni izomer ciklopentana<br />d.	...
34. Jedinjenje formule C6H5CH2O-CO-CH2CH2CH3 je:<br />a.	benzilbutiletar<br />b.	benzil-butirat<br />c.	butilbenzoat<br />...
35. Benzendiazonijum-hlorid u reakciji sa natrijum-acetilidom gradi:<br />a.	imin<br />b.	azo jedinjenje<br />c.	amid<br /...
36. Za potpuno zasićenje kiselina koje nastaju kiselom hidrolizom dioleoglicerola potrebno je:<br />a.	1 mol vodonika<br /...
37. Di-terc-butilsulfat je:<br />a.	merkaptan<br />b.	estar<br />c.	etar<br />d.	merkaptid<br />e.	sulfonat<br /> <br />ED...
38. Broj hiralnih ugljenikovih atoma u molekulu mokraćne kiseline je:<br />a.	0<br />b.	1<br />c.	2<br />d.	3<br />e.	10<b...
39. Broj dijastereoizomera a-metilglukopiranoze je:<br />a.	0<br />b.	2<br />c.	8<br />d.	16<br />e.	32<br /> <br />EDUKA ...
40. Moguća reakcija je:<br />a.	butan i natrijum-hidroksid<br />b.	2-pentanol i natrijum-hidroksid<br />c.	3-heksin i natr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

19,702 views

Published on

Test iz organske hemije: PRIMERI pitanja sa prethodnih testova iz hemije na PRIJEMNIM ISPITIMA za upis na sledeće fakultete i odseke: Farmacija, Medicina, Stomatologija, PMF-hemija, Veterina. Autor: Eduka Centar, Novi Sad - jedina registrovana institucija u Vojvodini, specijalizovana za pripremu za prijemne ispite prilikom upisa na fakultete i u srednje škole. Više o pripremnoj nastavi: http://www.eduka-centar.com/priprema.html

Published in: Education
 • Be the first to comment

Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

 1. 1. TEST IZ ORGANSKE HEMIJE <br />PRIMERIpitanja sa prethodnih testova iz hemije naPRIJEMNIM ISPITIMA<br />zaupisnasledećefakulteteiodseke:farmacija, medicina, stomatologija, PMF-hemija, veterina<br />www.eduka-centar.com<br />
 2. 2. Nukleofil ne može biti: <br />a. OH-<br />b. NH3<br />c. H2O <br />d. H+<br />e. CN-<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 3. 3. 2.U molekulu izoprena postoje:<br />a. 5 sp3 hibridozovana C atoma<br />b. 4 sp3 hibridozovana i 1 sp2 hibridizovani C atom<br />c. 3 sp3 hibridozovana i 2 sp2 hibridizovana C atoma<br />d. 2 sp3 hibridozovana i 3 sp2 hibridizovana C atoma<br />e. 1 sp3 hibridozovani i 4 sp2 hibridizovana C atoma<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 4. 4. 3.Bromoform sadrži:<br />a.1 atom broma<br />b.2 atoma broma<br />c. 3 atoma broma<br />d.4 atoma broma<br />e.ne sadrži brom<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 5. 5. 4.Bilirubin sadrži: <br />a. porfirinski sistem<br />b. četiri pirolova prstena<br />c. sistem kumulovanih dvostrukih veza<br />d. jon Fe2+ kao centralni atom porfinskog sistema <br />e. jon Fe3+ kao centralni atom porfinskog sistema<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 6. 6. 5. Reakcijom metil-jodida i natrijuma nastaje:<br />a. metan<br />b. etan<br />c. butan<br />d. natrijum-acetilid<br />e. dijodmetanž<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 7. 7. 6. Neće doći do supstitucije hidroksilne grupe u reakciji sa fosfor(III)-hloridom kod:<br />a. p-nitrofenola<br />b.propanske kiseline<br />c.izoheksanola<br />d.mlečne kiseline<br />e. terc-butanola<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 8. 8. 7. Najmanji procenat sumpora ima:<br />a.1,4-butanditiol<br />b.ciklopentantiol<br />c. dialil-disulfid<br />d.metil-propilsulfid<br />e. natrijum-etantiolat<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 9. 9. 8. Amin je:<br />a.(CH3)2CHNO2<br />b.(CH3)2NNO<br />c.C2H5CONH2<br />d.CH3ONO2<br />e.C6H5NH2<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 10. 10. 9. Formula CH2=C=CH2 predstavlja:<br />a. konjugovani dien <br />b. izolovani dien<br />c. trien <br />d. alen <br />e. etilen<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 11. 11. 10. Benzil grupa je:<br />a.C6H5CH2-<br />b.CH2=CH-<br />c. CH2=CH-CH2-<br />d.CH2=<br />e.C6H5-<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 12. 12. 11. Diazo grupa je:<br />a.-NH2<br />b.-N3<br />c.-CONH2<br />d.-N=N-<br />e.=NH<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 13. 13. 12. Najbazniji je:<br />a.tiofen<br />b.furan<br />c.pirol<br />d.piridin<br />e.benzen<br /> <br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 14. 14. 13. Oksidacioni broj ugljenikovog atoma u metilenhloridu je:<br />a. -4<br />b. -1<br />c. 0<br />d.+1<br />e. +4<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 15. 15. 14. Nikotin sadrži prsten:<br />a. pirimidina<br />b. pirola<br />c. pirolidina<br />d. piperidina<br />e. azolidina<br /> <br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 16. 16. 15. Aldolnoj kondenzaciji može da podlegne:<br />a. furfural<br />b. benzaldehid<br />c. formaldehid<br />d. trihloracetaldehid<br />e. 2-fenilacetaldehid<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 17. 17. 16. Reakcijom alkil-halogenida i benzena u prisustvu aluminijum(III)-jodida nastaje:<br />a. aldehid<br />b. keton <br />c. halogeno aromatično jedinjenje <br />d. diazonijumova so<br />e. alkilbenzen<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 18. 18. 17. 1,3-tiazolidin sadrži:<br />a. petočlani heterociklični sistem, dva atoma sumpora u m-položaju, nije aromatičan<br />b. petočlani heterociklični sistem dva atoma azota u m-položaju, aromatičan<br />c. petočlani heterociklični sistem, atomi sumpora i azota u m-položaju, nije aromatičan<br />d.šestočlani heterociklični sistem, dva atoma sumpora u m-položaju, nije aromatičan<br />e.šestočlani heterociklični sistem, atomi sumpora i azota u m-položaju, aromatičan<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 19. 19. 18. Slobodni elektronski par na atomu azota ne postoji kod:<br />a. nitrila buterne kiseline<br />b. anilina<br />c. tetrametilamonijum-jodida<br />d.N-metilanilina<br />e.N,N-dimetilanilina<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 20. 20. 19. Prolin sadrži:<br />a. prsten pirola<br />b. prsten pirolidina<br />c. amidnu grupu<br />d. tercijarnu amino grupu<br />e. dva atoma azota<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 21. 21. 20. Formula CH3OCH3 predstavlja:<br />a. dimetiletar<br />b. dimetilestar<br />c. poluacetal<br />d. dimetilperoksid<br />e. acetal<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 22. 22. 21. Soli tiola nazivaju se:<br />a. merkaptani<br />b. merkaptidi<br />c. sulfoni<br />d. sulfonati<br />e. diazonijumove soli<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 23. 23. 22. Hlorovanjem benzena na normalnoj temperaturi i u prisustvu gvožđe(III)-hlorida nastaje:<br />a. hlorbenzen<br />b. hlorcikloheksan<br />c. 1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksan<br />d. 2,4,6-trihlortoluen<br />e. 1,3,5-trihlorbenzen<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 24. 24. 23. Zagrevanjem 2-heksanola u prisustvu dehidratacionog sredstva nastaje kao glavni proizvod: <br />a. heksan, po mehanizmu eliminacije<br />b. 2-heksen, shodno Markovnjikovom pravilu<br />c. 2-heksen, shodno Zajcevljev-om pravilu<br />d. 2-heksanon, po mehanizmu aldolne kondenzacije <br />e. 1,2-heksandiol po mehanizmu adicije<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 25. 25. 24. Bazniji je:<br />a.furan od tiofena<br />b.pirol od furana<br />c. pirol od tiofena<br />d.pirol od piridina<br />e.benzen od piridina<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 26. 26. 25. Ciklopropan:<br />a. lako raskida prsten<br />b. je veoma stabilno jedinjenje<br />c. je epoksid<br />d. je heterociklično jedinjenje<br />e. je poznato po trivijalnom imenu acetilen<br /> <br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 27. 27. 26. U reakciji piridina i hlorovodonične kiseline, piridin je:<br />a. baza<br />b. kiselina<br />c. elektron-akceptor<br />d. sekundarni amin<br />e. aromatični amin<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 28. 28. 27. Zajcevljev-o pravilo moguće je vezati za proces:<br />a. supstitucije<br />b. adicije po Markovnjik-u<br />c. adicije po anti-Markovnjik-u<br />d. eliminacije<br />e. polimerizacije<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 29. 29. 28. Aceton ne može da podleže reakciji:<br />a. redukcije pod normalnim uslovima<br />b. oksidacije pod normalnim uslovima<br />c. aldolne kondenzacije<br />d. jodoformske reakcije<br />e. građenja poluacetala<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 30. 30. 29. Molarne mase (g/mol) fumarne i maleinske kiseline se razlikuju za:<br />a. 0<br />b. 1<br />c. 2<br />d. 12<br />e. 13<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 31. 31. 30. m-Lakton je po strukturi:<br />a. estar<br />b.acetal<br />c.poluacetal<br />d.amid<br />e. imid<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 32. 32. 31. Broj ugljenikovih atoma u neoheksil grupi je:<br />a. 4<br />b. 6<br />c. 8<br />d. 10<br />e. 20<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 33. 33. 32. V-Naftol ne podleže reakciji:<br />a. elektrofilne aromatske supstitucije<br />b. adicije<br />c. oksidacije fenolne hidroksilne grupe<br />d. esterifikacije<br />e. građenja zelenog kompleksnog jedinjenja sa Fe3+ jonom<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 34. 34. 33. CH3-CH2-CH=C=CH2 je:<br />a. konjugovani dien<br />b. 3,4-pentadien<br />c. konstitucioni izomer ciklopentana<br />d. alken koji ne podleže reakciji adicije<br />e. kumulovani dien<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 35. 35. 34. Jedinjenje formule C6H5CH2O-CO-CH2CH2CH3 je:<br />a. benzilbutiletar<br />b. benzil-butirat<br />c. butilbenzoat<br />d. benzilbutilketon<br />e. butanaloksim<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 36. 36. 35. Benzendiazonijum-hlorid u reakciji sa natrijum-acetilidom gradi:<br />a. imin<br />b. azo jedinjenje<br />c. amid<br />d. imid<br />e. oksim<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 37. 37. 36. Za potpuno zasićenje kiselina koje nastaju kiselom hidrolizom dioleoglicerola potrebno je:<br />a. 1 mol vodonika<br />b. 2 mola vodonika<br />c. 3 mola vodonika<br />d. 4 mola vodonika<br />e. vodonik ne može reagovati u navedenim uslovima<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 38. 38. 37. Di-terc-butilsulfat je:<br />a. merkaptan<br />b. estar<br />c. etar<br />d. merkaptid<br />e. sulfonat<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 39. 39. 38. Broj hiralnih ugljenikovih atoma u molekulu mokraćne kiseline je:<br />a. 0<br />b. 1<br />c. 2<br />d. 3<br />e. 10<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 40. 40. 39. Broj dijastereoizomera a-metilglukopiranoze je:<br />a. 0<br />b. 2<br />c. 8<br />d. 16<br />e. 32<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 41. 41. 40. Moguća reakcija je:<br />a. butan i natrijum-hidroksid<br />b. 2-pentanol i natrijum-hidroksid<br />c. 3-heksin i natrijum-hidrid<br />d. natrijum-metanolat i brombenzen<br />e. hlormetan i elementarni natrijum<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />

×