full85 de la Coordinador de Pedra Seca

251 views

Published on

Es fa ressó de la publicació del nostre mapa "Garraf"

Published in: Business, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

full85 de la Coordinador de Pedra Seca

  1. 1. pedra seca F U L L I N F O R M AT I U D E L A R E V I S TA P E D R A S E C A Any X - Núm. 85 Edita: Patronat de Sant Galderic maig 2011 Adreça electrònica: pedraseca@gmail.com T. 933 521 275 - 932 378 537 Direcció: August Bernat i Constantí - Cap de continguts: Agustí Esteve i Orozco de Nájar Dipòsit Legal: B-14.549-2002 ISSN 1698-6598 DE FRANC PER A Ponent català. Sobre els fona- TOTS ELS SOCIS I ments del testimoniatge oral el SUBSCRIPTORS DE llibre aixeca acta d’un sistema LA d’organització social i econòmic REVISTA PEDRA que ha estat la realitat hegemò- SECA nica fins a gairebé l’adveniment de la democràcia, i és a l’arrelRegalem a tots els socis i subs- del substrat i l’imaginari d’unacriptors de la Revista Pedra Seca ciutat i un terme. Res és banalun exemplar del llibre “Cabanes en la geometria d’una finca, ende volta de les Borges Blanques”, els revolts d’un camí, en la for-de Ramon Queralt Boldú. ma d’un tossal o en el nom d’unaNomés has d’enviar-nos un mis- partida. Hi ha un sentit i moltessatge al correu elctrònic: pedra- connotacions en els elements delseca@gmail.com, i us el farem paisatge. En uns temps de trans-arribar a la teva adreça postal, i formació social, territorial i pai-només hauràs d’abonar les des- satgística, la documentació de lapeses d’enviament. memòria viva és més necessària que mai per resistir al dictat pla de la globalitat...i reformular-se. Cartògrafa encarregada del pro- T’esperem, ja saps només un co- jecte, ens presentava els orígens rreu electrònic i el llibre serà teu. d’Editorial Piolet, les seves prin- Hem d’agrair la col·laboració de cipals línies de treball (cober- l’Obra Social de CatalunyaCaixa tura total de la cartografia del per aquesta oportunitat d’oferir Penedès històric, per exemple) i a tots els nostres socis i subscrip- ens exposava breument les ba- tors aquest important regal gra- ses tècniques del procés d’edició tuït per a tots els afeccionats al del mapa. Després l’excursionista món de la Pedra Seca. Rafa López va presentar les sis ru- tes que inclou el mapa, ideadesSinopsis del llibre: NOU MAPA DEL GARRAF per ell mateix i accessibles fàcil-Les cabanes de volta de les Bor- L’equip tècnic de l’Editorial Piolet ment en transport públic. Com ages Blanques. Paisatges, fets i ens va presentar el passat diven- cloenda de la presentació i en re-gent clava la mirada sobre cent dres 18 de març el mapa “GA- presentació del Grup Barraquerseixanta nou elements estètics RRAF” escala 1:20.000 a la Biblio- El Drac Verd de Sitges, va inter-del paisatge, les construccions de teca Popular Santiago Rusiñol de venir el Sr. Ramon Artigas, quepedra seca tan característiques Sitges. La sessió, presentada per va mostrar la seva preocupaciódels secans de les Garrigues, a l’escriptor Joan Carles Borrego, pel poc interès de les administra-l’àrea meridional de Lleida. Ens també col·laborador de Piolet en cions en conservar les barraquesacosta a la forma de vida de les l’elaboració del mapa “Garraf” de pedra seca, i es va mostrargeneracions que han protago- entre d’altres, va començar amb molt satisfet per la presèncianitzat els darrers dos segles de un diaporama en què Encarna d’aquestes construccions històri-la història d’un poble gran del Andreo Santisteban, l’Enginyera ques al mapa “Garraf”. En finalit-
  2. 2. zar la presentació l’Enòloga Neus foto, el regidor Josep Maria Cer-Andreo Santisteban va dirigir un velló, donant la benvinguda a lestast, cortesia de Caves Gramona, primeres persones que varemen què es van degustar el vi blanc assistir a la inauguració oficialaromàtic Gessamí 2010 i el Cava d’aquest itinerari.Gramona III Lustros Gran Reserva2004. WIKIPEDRA, EL WEB DELes obres de l’Editorial Piolet BARRAQUES DE PEDRAes recolzen en un intens treball SECA DE CATALUNYA.de camp, en el que participen la comarca i el municipi que estambé diversos col·laboradors El passat dimarts 5 d’abril es pre- desitgi, veient una icona per cadad’arreu de l’estat, amants de la sentà, a la Pedrera de Barcelona, una de les barraques. Clicantnatura i l’excursionisme. Produir el web WIKIPEDRA (http://wiki- sobre la icona es mostra la fitxamapes d’un gran detall, actualit- pedra.catpaisatge.net) que és completa, amb fotografies, GPS,zats i d’alta qualitat és l’únic camí un projecte innovador que inclou croquis i demés detalls. Es potque ha trobat aquesta petita em- 4.600 barraques i cabanes de veure el plano en ortofoto (foto-presa per a fer-se un lloc en un pedra seca que el grup sitgetà el grafia aèria) o topogràfic, podentsector tan gran com és l’editorial. Drac Verd ha catalogat al llarg de apropar la imatge fins a l’escalaTant és així, que per primer cop més de 12 anys. 1:500, que permet visualitzar-lapodem trobar localitzades en un Aquest portal de pedra seca l’han amb una gran definició.mapa topogràfic del massís de dut a terme Observatori del Pai- Wikipedra és un web dedicat a laGarraf les barraques de pedra satge de Catalunya i el Drac Verd catalogació de barraques i caba-seca inventariades pel Grup Ba- de Sitges, amb el suport de l’Obra nes a nivell de tot Catalunya, unarraquer Drac Verd de Sitges i el Social de CatalunyaCaixa. És una eina de treball molt útil per a lesGrup d’Estudis Beguetans. nova aplicació SIG interactiva 2.0 persones aficionades a la pedraInforma: Neus Andreo Santisteban que permet, per una banda, ac- seca, i del que s’espera sigui molt cedir a través de mapes, fotogra- interactiu per la possibilitat que UNA NOVA RUTA DE fies i fitxes al patrimoni de les ba- ofereix d’entrar noves dades o PEDRA SECA A SANT rraques de pedra seca existents a ampliar la informació de les exis- BOI DE Catalunya i, per l’altra, possibilita tents. LLOBREGAT a qualsevol persona, amb el seuA pocs kilòmetres de Barcelona, nom propi o el de l’entitat que INVESTIGACIÓ Ia Sant Boi de Llobregat, el passat representi, introduir al web no- DOCUMENTACIÓdissabte 26 de març es va inaugu- ves barraques i cabanes de pedra El nostre incansable investigadorrar un interessant itinerari de la seca. L’objectiu és recollir infor- de la pedra seca, Jaume Plans iPedra Seca, promogut per la re- mació, permanentment actualit- Maestra, en un manual notarialgidoria de Medi Ambient i Entorn zada, del màxim nombre possible de l’Arxiu de Manresa, va loca-Natural d’aquest ajuntament. El d’aquestes construccions, amb la litzar un document datat el 7 deParc del Montbaig i la muntan- finalitat d’obtenir un inventari maig de 1777, segons el qual Va-ya de Sant Ramon són el marc d’aquestes construccions a Cata- lentí Duran Codinas, pagès de Re-d’aquest camí senyalitzat que lunya. llinars, concedeix en emfiteu unaa partir d’ara és un nou atractiu L’acte de presentació va ser pre- peça de terra al clot dels Faixonsper al turisme de proximitat. A la sidit per el senyors Miquel Rafa de les Codines a Pere Tarrés, tam- director de la Fundació Catalun- bé de Rellinars. Les dues famílies yaCaixa, Pere Sala director de consten en els censos del munici- projectes del Observatori del Pai- pi. La barraca pot ser de l’època. satge de Catalunya, August Ber- nat president de la Coordinadora d’Entitats de la Pedra Seca de Ca- talunya i Ramon Artigas en nom del Drac Verd. En la presentació, el Ramon Ar- tigas, va explicar que al entrar a Wikipedra apareix el plano de Catalunya i es pot seleccionar
  3. 3. RUTES DE LA PEDRA SECA / 22 ITENERARI BLAU DE LES BARRAQUES DE PEDRA SECA DE CASTELLOLI / BAGÈS L’itinerari pro- foc. Com a detall, s’ha d’observar conservació i a diferència de la posa la visita les petites llosetes de pedra que resta de barraques està construï- de set de les formen la cornisa. da amb lloses de pedra molt pla- barraques si- 127.- Vinya del Maurici nes. tuades a la Barraca de planta circular orien- Per més informació: Ajuntamentzona de Cal Tardà. Tot i que pre- tada a sud amb un perímetre de Castellolí, Telèfon 938084000senten una configuració molt exterior de 10 m. i parets de 60semblant, cada una d’elles comp- cm. de gruix. L’alçada màxima deta amb petits detalls que la fan l’interior és de 1,90 m.única i particular. Es troba en molt bon estat dePer trobar l’inici de l’itinerari cal conservació, té una llar de foc in-seguir el camí de les Fontetes terior i dues petites finestres.(sota el pont de l’autovia A-2) i 128.- Camí de Roc Estretque ens porta a Cal Tardà, durant Barraca de planta circualr orien-aproximadament dos quilòme- tada a nord-est amb un períme-tres. Tot el recorregut es troba tre exterior de 12 m. i parets decorrectament indicat mitjançant 60 cm. de gruix. L’alçada màximasenyalització de color blau i es pot de l’interior és de 2,50 m. Vinya del Forner X: 392620 Y: : 4607290realitzar, caminant lentament, en És l’ùnica barraca orientada atres hores més o menys. nord, zona d’on es troba parcial-L’itinerari blau és la continuació ment ensorrada. Per contra, lad’un treball inciat fa molt temps, cara sud de la barraca té un bonamb la recerca de les barraques, estat de conservació.la neteja, la reconstrucció i la 129.- Vinya del Simonetsenyalització de les més de 160 Barraca de planta circular orien-barraques que hi ha distribuï- tada a sud amb un perímetredes arreu del terme. Us animem exterior de 10,60 m. i parets dedoncs a conèixer aquest espai 60 cm. de gruix. Lálçada màximaemblemàtic de la vila de Caste- interior és de 1,85 m. Camí de Roc Estret X: 393493 Y: : 4607775llolí, alhora que gaudiu del pai- Es troba en bon estat de conser-satge. vació, tot i que la llinda del portal 58.- Vinya del Rei Petita d’entrada està partida.Barraca de planta circular orien- 131.- Soleïa Roc Estrettada a sud-oest amb un períme- Barraca de planta circular orien-tre exterior de 9,60 m. i parets de tada a sud amb un perímetre50 cm. de gruix. L’alçada màxima exterior de 9 m. i parets de 50a l’interior és de 2,10 m. cm. de gruix. L’alçada màxima aTé un paravent-mur lateral amb l’interior és de 1,70 m.un petit banc incorporat. Li man- No es troba en gaire bon estat deca la llosa de coronació, fet que conservació, la coberta està en-accelerarà el seu deteriorament. sorrada i els murs han començat Soleïa Roc Estret X: 393849 Y: : 4607641 61.- Vinya del Rei Gran a ensorrar-se. Vinya del Maurici X: 392933 Y: : 4608005Barraca de planta circular orien- 109.- Vinya del Fornertada a sud-oest amb un períme- Barraca de planta circular orien-tre exterior de 11,80 m. i parets tada a sud-est amb un perímetrede 60 cm. de gruix. L’alçada màxi- exterior de 10,50 m. i partes dema a l’interior és de 2,30 m. 55 cm. de gruix. L’alçada màximaEs troba en molt bon estat de a l’interior és de 1,80 m.conservació i té una petita llar de Es troba en molt bon estat de
  4. 4. Vinya del Simonet X: 393658 Y: : 4607782 Vinya del Rei Petita X: 392933 Y: : 4607732 131 Soleïa Roc EstretVinya del Rei Gran X: 392801 Y: : 4607875 129 Vinya del Simonet 128 Camí de Roc Estret 58 Vinya del Rei Petita 127 Vinya del Maurici 109 Vinya del Forner 61 Vinya del Cal Tardà Rei Gran a Castellolí ANNEXE AL FULL INFORMATIU Nº 85 DE LA REVISTA PEDRA SECA Dipòsit Legal: B-14.549-2002 ISSN 1698-6598

×