Ip rjogiszabalyozas

423 views

Published on

Integrációs nevelés jogszabályi háttere

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
423
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ip rjogiszabalyozas

 1. 1. Az IPR jogiszabályozásának múltja, jelene Liptákné Czakó Ildikó
 2. 2. Jogszabályi helyek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 11/1994. (VI.24.) MKM rendelet 9/2008.(III. 31.) OKM rendelet
 3. 3. Törvény 95. § (1) Az oktatásért felelős miniszter közoktatásfejlesztéssel kapcsolatos feladata:i) a hátrányos helyzetű, köztük különösen a roma gyermekek, tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok végrehajtását segítő országos szolgáltató rendszer kiépítése és működtetése;j) az oktatási programok (pedagógiai rendszerek) - így különösen ajánlott pedagógiai program és tanterv, valamint az erre épülő tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer, továbbá a gyakorlati alkalmazást lehetővé tevő, illetve segítő akkreditált pedagógusképzési és -továbbképzési kínálat, pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység - kidolgozása, kiadása;
 4. 4. Törvény85.§(4) A helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles aközoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-előkészítéstszolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési tervet (a továbbiakban:önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az önkormányzati intézkedési tervnek figyelembekell vennie a fővárosi, megyei fejlesztési tervet. Az önkormányzati intézkedési tervnektartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a kötelező feladatait milyen módon látja el, illetőlegmilyen nem kötelező feladatokat kíván a helyi önkormányzat ellátni. Tartalmaznia kelltovábbá az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével,átszervezésével összefüggő elképzeléseket. Az intézkedési terv elkészítésekor be kellszerezni - a nemzeti, etnikai kisebbséget érintő kérdésekben - a települési kisebbségiönkormányzat egyetértését. Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni a településenműködő közoktatási intézmények vezetőinek, továbbá a szülői és diákszervezetek, a nemállami, nem önkormányzati intézményfenntartók, a települési szintű szakszervezetek, - hanem működik települési kisebbségi önkormányzat - az érdekelt országos kisebbségiönkormányzat véleményét. A helyi önkormányzat a helyi intézkedési terv végrehajtásátlegalább kétévenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. A helyi önkormányzat az etörvény 103. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján vizsgálja, hogy a nevelési, illetvepedagógiai program megfelel-e az önkormányzati intézkedési tervben foglaltaknak. Nem kella helyi önkormányzatnak intézkedési tervet készítenie, ha tagja a többcélú kistérségitársulásnak, feltéve, hogy a többcélú kistérségi társulás önálló intézkedési terve –települések szerinti bontásban - tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedésitervnek tartalmaznia kell.
 5. 5. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet Első módosítás, amelyben megjelenik az integrációs és képességkibontakoztatás fogalma 2002. december 3-tól hatályos. Ettől 17 módosítás történt a jogszabályban, ebből a 39.§ D és E pontját érintően:
 6. 6. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet39/D. § (1) Az e rendelet 1. §-a (1) bekezdésének b)-d) pontjában felsorolt intézmény a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képesség- kibontakoztató felkészítést szervez, melynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, a fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.
 7. 7. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet (2) A képességkibontakoztató felkészítés keretében - a tanuló igényéhez igazodva - oldja meg az iskola a) a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, b) a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő programot, c) a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet. .
 8. 8. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet (3) A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése és oktatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik.
 9. 9. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet (4) A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése és oktatása, tudásának értékelése az oktatási és kulturális miniszter által - a közoktatási törvény 95. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján - kiadott program alkalmazásával történik.
 10. 10. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet (5) A képesség-kibontakoztató felkészítésben az a tanuló vehet részt, aki a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdésének 14. pontja alapján halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának megállapításánál figyelembe kell venni a sajátos nevelési igényű halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámát is.
 11. 11. HHH tanuló fogalma 121.§ (1) bekezdés14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek;
 12. 12. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet (6) Az iskola igazgatója felveheti a képesség-kibontakoztató felkészítésbe azt a tanulót is, aki nem halmozottan hátrányos helyzetű, feltéve, hogy a tanuló hátrányos helyzetűnek minősül. Az így felvehető tanulók létszáma azonban nem haladhatja meg az adott osztályba felvett, képesség- kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók tíz százalékát, tört létszám esetén felfelé kerekítve.
 13. 13. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet (7) A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanuló - egyéni fejlesztési terv alapján történő - haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az érdekelt pedagógusok legalább háromhavonta értékelik. Az értékelésre meg kell hívni a tanuló szülőjét, a tanulót, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét.
 14. 14. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet (8) A képességkibontakoztató felkészítést az intézmény - a közoktatási törvény 95. § (1) bekezdésének i) pontja alapján működő - az Országos Oktatási Integrációs Hálózattal kötött együttműködési megállapodás alapján, a Hálózat szakmai támogatásával látja el. A szakmai támogatás kiterjed a fenntartó számára nyújtott, a közoktatási törvény 85. § (4) bekezdésében szereplő önkormányzati intézkedési terv közoktatási esélyegyenlőségi programjának elkészítésére is.
 15. 15. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet (9) Nem indítható képesség-kibontakoztató felkészítés, ha az általános iskolában évfolyamonként több osztály működik, és évfolyamonként az egyes osztályokban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámának az osztályba járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya eltérő az osztályok között, amennyiben ez az eltérés bármely két osztály között meghaladja a huszonöt százalékot. Tagintézmény esetében az osztályok közötti eltérést csak az egyes tagintézményen belül kell vizsgálni. Amennyiben bármely feladatellátási helyen összevont osztály és nem összevont osztály egyaránt működik, az összevont osztály halmozottan hátrányos helyzetű tanulói arányszámát az összevonásban érintett évfolyamok halmozottan hátrányos helyzetű tanulói arányszámának átlagával kell összehasonlítani.
 16. 16. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet (10) Képesség-kibontakoztató felkészítés az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában indítható
 17. 17. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet 39/E. § Integrációs felkészítésben vesznek résztazok a képesség-kibontakoztató felkészítésbenrésztvevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontásesetén egy csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akiknem vesznek részt a képesség-kibontakoztatófelkészítésben. Az integrációs felkészítésmegszervezése nem járhat együtt a halmozottanhátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével. Erendelkezések alkalmazásában - a (2) bekezdésbenmeghatározott kivétellel - a tanulók elkülönítésétjelenti, ha
 18. 18. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet a) az iskolában, tagiskolában a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók osztályon, osztálybontás esetén, csoporton belüli aránya az intézmény bármely osztályában, csoportjában meghaladja az ötven százalékot, b) az iskolában, tagiskolában évfolyamonként több osztály működik, és évfolyamonként a halmozottan hátrányos
 19. 19. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet helyzetű tanulók osztályokon belüli aránya közötti eltérés bármely két osztály esetében meghaladja a huszonöt százalékot. Tagintézmény esetében az osztályok közötti eltérést csak az egyes tagintézményen belül kell vizsgálni,
 20. 20.  c) a településen több iskola működik, és azok bármelyikében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolán belüli aránya és a település összes iskolájában a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámának a település összes iskolájába járó tanulók létszámához viszonyított aránya közötti eltérés több mint huszonöt százalék.
 21. 21.  (2) Nem jelenti a tanulók elkülönítését, ha az iskolában legfeljebb két olyan osztály van, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók osztályon belüli aránya meghaladja az ötven százalékot, de nem éri el a hetven százalékot.
 22. 22. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet (3) Az (1) bekezdés c) pontja esetén a települési arány megállapításához a nem állami intézményfenntartó által működtetett iskolák tanulói összetételét is vizsgálni kell, ha közoktatási megállapodás alapján, vagy a közoktatási törvény 81. §-ának (11) bekezdése szerinti egyoldalú nyilatkozattal közreműködik az önkormányzati feladatellátásban, figyelembe véve a közoktatási törvény 81. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat. A nem állami intézményfenntartó által működtetett iskolák esetében az arányszámítást a helyben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező tanulókra kell vonatkoztatni.
 23. 23. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet (4) Amennyiben bármely feladatellátási helyen összevont osztály és nem összevont osztály egyaránt működik, az összevont osztály halmozottan hátrányos helyzetű tanulói arányszámát az összevonásban érintett évfolyamok halmozottan hátrányos helyzetű tanulói arányszámának átlagával kell összehasonlítani.
 24. 24. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet (5) Az integrációs felkészítést - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - az általános iskola valamennyi osztályában meg kell szervezni.
 25. 25. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet (6) Amennyiben az általános iskola nem tud eleget tenni az (5) bekezdésben foglalt követelményeknek, a 2008/2009. tanévtől integrációs felkészítést indíthat az első évfolyamán, ezt követően felmenő rendszerben. A többi évfolyamon képesség- kibontakoztató felkészítés szervezhető. A 2008/2009. tanévtől integrációs felkészítés indítható a szakiskola és a középiskola kilencedik évfolyamán, s ezt követően felmenő rendszerben.
 26. 26. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet (7) Ha az áthelyezés indokoltsága a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján kezdeményezett, illetve 20. §-ának (4) bekezdésében foglalt felülvizsgálat eredményeként megszűnt, a kötelező felvételt biztosító, vagy a választott általános iskolába visszahelyezett tanuló nevelése és oktatása tekintetében a 39/D. § (4) bekezdésében foglalt pedagógiai programot kell alapul venni.
 27. 27. 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet12. §-ának (2) bekezdése 12. § (1) A szakértői és rehabilitációs bizottságnál a sajátos nevelési igény fennállásának vizsgálata - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - a szülő kérésére, illetve egyetértésével indul. (2) Szakértői vélemény készítését a szülő bármikor kérheti.
 28. 28. 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet20. §-ának (4) bekezdésébenfoglalt felülvizsgálat (4) A szakértői és rehabilitációs bizottság az enyhe értelmi fogyatékos tanuló, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető és organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló fejlődését az első vizsgálatot követő első tanév eltelte után, azt követően a tanuló tizenkét éves koráig minden második, azt követően és a nem említett többi fogyatékosság esetén minden harmadik tanévben hivatalból felülvizsgálja. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető és organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló első felülvizsgálatában nem vehet részt az, aki a szakértői vélemény megalkotásában közreműködött. A felülvizsgálatra alkalmazni kell a 8. § (14) bekezdésében foglaltakat. Az e bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a testi fogyatékos, a beszéd vagy az érzékszervi fogyatékos tanuló a többi tanulótól külön, a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben tanul, valamint - a fogyatékosság típusától függetlenül - akkor, ha a tanuló már nem tanköteles.
 29. 29. 11/1994.(VI.08.) MKMrendelet (8) Ha az óvoda az oktatási és kulturális miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint szervezi a nevelést, külön jogszabályban meghatározottak szerint - nyilvános pályázat útján - e feladat ellátásához külön támogatást igényelhet. A támogatás igénybevételével kapcsolatos szabályokról külön jogszabály rendelkezik.
 30. 30. 9/2008. (III.29.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
 31. 31. 9/2008. (III.29.) OKM rendelet A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 16. pontjában foglalt felhatalmazás alapján ÖTM, SZMM, PM, OKM közös
 32. 32. Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés,továbbá óvodai fejlesztő program szervezésénektámogatása Feltételek:Az integrációs és képességkibontakoztatófelkészítés, valamint az óvodai fejlesztőprogram után igényelhető támogatáskizárólag olyan intézményben vehetőigénybe, amelynek alapító okiratában,valamint helyi pedagógiai programjában,nevelési programjában azigényjogosultságot megalapozótevékenység szerepel vagy a fenntartókötelezettséget vállal annak beépítésére.
 33. 33. 9/2008. (III.29.) OKM rendelet Képességkibontakoztató felkészítés támogatása iránti igénylést kizárólag általános iskolában és szakiskolában,
 34. 34. 9/2008. (III.29.) OKM rendelet integrációs felkészítés támogatása iránti igénylést pedig kizárólag általános iskolában és középiskolában megszervezett felkészítés esetén lehet benyújtani
 35. 35.  Az igénylés további feltétele, hogy a fenntartó a 6. számú mellékletben foglalt szándéknyilatkozat aláírásával vállalja, hogy a 2008/2009-es tanévben, nevelési évben eleget tesz a nyilatkozatban foglalt tevékenységek megvalósításának
 36. 36. 6. számú mellékletek 6. a) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethezSzándéknyilatkozat óvodaifejlesztő program után járótámogatás igénylése eseténminden óvodára külön ki kelltölteni)
 37. 37. 6. számú melléklet főbbelemei 1. Integrációs módszertani képzéseken való részvétel biztosítása 2. Körzeti beóvodázási arány mértékének növelése 3. Óvoda-iskola átmenetet segítő programok indítása, működtetése 4. A DIFER mérések elkészítése, a mérésekre épülő fejlesztési tervek elkészítése és megvalósítása 5. Szervezett szülői kapcsolattartás gyakoriságának növelése
 38. 38. 6. számú melléklet 6. b) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethezSzándéknyilatkozat integrációs,illetve képességkibontakoztatófelkészítés után járó támogatásigénylése esetén (mindenáltalános iskolára külön ki kelltölteni)
 39. 39. 6. számú melléklet főbbelemei 1. Módszertani képzéseken való részvétel biztosítása 2. Tanórán kívüli programokban részt vevő tanulók száma 3. Az intézmény különböző, a lemorzsolódást jelző mutatói 4. Az intézmény továbbtanulási mutatói 5. Szervezett szülői kapcsolattartás gyakorisága és résztvevők száma 6. Szaktanári ellátottság
 40. 40. 6. számú melléklet 6. c) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethezSzándéknyilatkozat integrációsfelkészítés után járó támogatásigénylése esetén(középiskolák részére)
 41. 41. 6. számú melléklet főbbelemei 1. Módszertani képzéseken való részvétel biztosítása 2. Tanórán kívüli programokban részt vevő tanulók száma 3. Az intézmény különböző, a lemorzsolódást jelző mutatói 4. Szervezett szülői kapcsolattartás gyakorisága és résztvevők száma
 42. 42. 6. számú melléklet 6. d) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethezSzándéknyilatkozatképességkibontakoztatófelkészítés után járó támogatásIgénylés esetén (szakiskolákrészére)
 43. 43. 6. számú melléklet főbbelemei 1. Módszertani képzéseken való részvétel biztosítása 2. Tanórán kívüli programokban részt vevő tanulók száma 3. Az intézmény különböző, a lemorzsolódást jelző mutatói 4. Szervezett szülői kapcsolattartás gyakorisága és résztvevők száma
 44. 44. 9/2008. (III.29.) OKM rendelet A jelen bekezdés szerinti támogatási formákban részt vevő fenntartók és intézményeik a 2. § (11) bekezdés alapján együttműködési megállapodást kötnek, amelynek részeként a 6. számú mellékletben foglalt szándéknyilatkozatok szerinti vállalások megvalósításáról intézményi önértékelést és pénzügyi elszámolást kötelesek benyújtani.
 45. 45. 9/2008. (III.29.) OKM rendelet Amennyiben a vállalások teljesítése a 2008/2009-es tanévben, nevelési évben nem történik meg, a 2. § (11) bekezdés alapján benyújtásra kerülő intézményi önértékelés és a pénzügyi elszámolás nem kerül elfogadásra.
 46. 46. 9/2008. (III.29.) OKM rendelet Nem nyújtható integrációs, illetve képességkibontakoztató felkészítés, valamint óvodai fejlesztő program után járó támogatás, amennyiben az érintett intézmény fenntartójával szemben, az intézmény működésével, oktatási tevékenységével összefüggésben a támogatás iránti igénylés benyújtását megelőző 3 éven belül bíróság vagy más hatóság jogerősen megállapította az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény megsértését
 47. 47. 9/2008. (III.29.) OKM rendelet Támogatás csak akkor igényelhető, ha a fenntartó eleget tesz a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az iskolai körzethatárok kialakítására vonatkozó kötelezettségének.
 48. 48. 66.§ (2) bekezdés (2) Az általános iskola - beleértve a kijelölt iskolát is - köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a településen több általános iskola működik, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a település egészére kiszámított aránya. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a településen belüli arányát oly módon kell meghatározni, hogy az adott településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámát el kell osztani a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes gyermek létszámával. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi körzeten belüli arányának meghatározásához az egyes felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes halmozottan hátrányos helyzetű tanulónak a létszámát el kell osztani a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes tanuló létszámával (a továbbiakban: halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya).
 49. 49. 9/2008. (III.29.) OKM rendelet Az (1) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali oktatás munkarendje szerint tanulók után igényelhető.
 50. 50. 9/2008. (III.29.) OKM rendelet (3) Óvoda esetében a támogatásban való részesülés feltétele, hogy a 2008/2009-es nevelési év kezdő napján az óvoda felvételi körzetében élő, a 2008/2009-es nevelési év kezdő napján 3. életévét betöltő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek legalább hetven százaléka részt vesz az óvodai nevelésben, továbbá az óvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya eléri a tizenöt százalékot és az óvoda a házirendje szerint legalább napi 8 órán át tart nyitva. Az igénylés további feltétele, hogy amennyiben az óvodában korcsoportonként több csoport működik, az adott feladatellátási helyeken, korcsoportonként, az egyes csoportokban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámának a csoportba járó gyermekek létszámához viszonyított aránya közötti eltérés nem haladhatja meg a huszonöt százalékot.
 51. 51. Támogatási arányok- iskola(2. számú melléklet)„A”- rész- 40 %• kiegészítő pedagógiai tevékenység/humán erőforrásbiztosítása, IPR menedzsment működtetése az egyéni fejlesztési tervek elkészítésével kapcsolatosszakmai feladatok ellátása az átmeneteket (óvoda-általános iskola-középiskola)támogató, illetve a módszertani adaptációt segítőmunkacsoportok működtetése pályaorientációs programok, továbbtanulást és aközépfokú intézményben való bennmaradást elősegítőtevékenységek tantestületi továbbképzések (IPR sikeres alkalmazásáhozszükséges kompetenciák elsajátítása) projektnapok szakmai tevékenysége halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kulturálisrendezvényekre való jutásának támogatása* pedagógiai szakszolgáltatások igénybevétele
 52. 52. Támogatási arányok- iskola „B”-rész – 40 % tanulóbarát osztályterem kialakítása a tanulók által közvetlenül használt fejlesztő eszközök beszerzése a szociális hátrányok enyhítése (pl. könyv és játék, ruházat, cipő pótlása)
 53. 53. Támogatási arányok- iskola „C”-rész – 20 % módszertani adaptációt segítőmunkacsoport működése hospitálás más intézményekben honlapfejlesztés szakkönyv vásárlása az egyéni fejlesztési tervekkel kapcsolatos dokumentációs feladatok konferencián, szakmai fórumon való részvétel intézményi önértékelést véleményező szakértői munka
 54. 54. 2. számú melléklet- óvodaesetén „A”- rész- 40 % kiegészítő pedagógiai tevékenység/humán erőforrás biztosítása, IPR menedzsment működtetése nevelőtestületi továbbképzések (IPR sikeres alkalmazásához szükséges kompetenciák elsajátítása) a célcsoport óvodai beíratását és a hiányzás minimalizálását elősegítő tevékenységekre óvoda-iskola átmenet támogatásával összefüggő humán erőforrás biztosítása projektnapokkal kapcsolatos szakmai tevékenységek pedagógiai szakszolgáltatások igénybevétele
 55. 55. Támogatási arányok- óvoda „B”- rész – 40% a gyermekek által közvetlenül használt fejlesztő eszközök (a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklet V/1. pontjában felsoroltak szerint) beszerzése gyermekbarát csoportszobák kialakítása szociális helyzetből fakadó hátrányok enyhítése (pl. játék, ruházat, cipő pótlása)
 56. 56. Támogatási arányok- óvoda „C”-rész- 20 % módszertani adaptációt segítő munkacsoport működése hospitálás más intézményekben honlapfejlesztés szakkönyv vásárlása konferencián, szakmai fórumon való részvétel intézményi önértékelést véleményező szakértői munka
 57. 57. 9/2008.(III.29.) OKM rendelet A támogatás pedagógiai szakszolgáltatások igénybevételére fordítható része a 4., illetve az 5. számú melléklet kitöltésével meghatározásra kerülő többletszolgáltatások finanszírozására fordítható. Mindez a szakszolgáltatóval kötött megállapodás alapján történik. Az e vonatkozásban kötött megállapodásokat a fenntartó a 2. § (11) bekezdésében foglalt együttműködési megállapodás szerint köteles az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) részére megküldeni, illetve ennek keretében a pénzügyi elszámolásban e célra felhasznált támogatási összegeket feltüntetni.
 58. 58. 4. számú melléklet
 59. 59. 5. számú melléklet
 60. 60. 9/2008.(III.29.) OKM rendelet (8) Amennyiben a fenntartó által fenntartott közoktatási intézmény a 2007/2008-as tanévben részt vesz az e § szerinti pedagógiai tevékenységek megvalósításában, köteles betartani az általa az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Országos Oktatási Integrációs Hálózattal (a továbbiakban: OOIH) és az OKM Támogatáskezelővel kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltakat. Az Együttműködési Megállapodásban foglalt intézményi önértékelés, valamint a pénzügyi elszámolás elfogadása, a támogatásra való jogosultság további feltétele.
 61. 61. 9/2008.(III.29.) OKM rendelet (9) A támogatás a 2008/2009. tanévre becsült tanulói, illetve gyermek létszám alapján igényelhető és a 2008. októberi statisztikai létszámadatok szerint használható fel. A támogatás összege a képességkibontakoztató felkészítés és az integrációs felkészítés esetében legfeljebb 61 500 Ft/fő. Óvodai fejlesztő program szervezése esetében a támogatás legmagasabb összege 68 500 Ft/fő lehet.
 62. 62. Valós adatok - iskolaFenntartó Létszám Támogatási Támogatásitípusa összeg összegKözponti 25 61 500 1 537 500költségvetésiszervNem állami 1 501 61 500 92 311 500nemönkormányzatiÖnkormányzati 42 994 61 500 2 644 131 000Összesen 44 520 2 737 980 000
 63. 63. Valós adatok- óvodaFenntartó létszám Támogatási Támogatásitípusa összeg összeg FT/főNem állami, 295 68 500 20 207 500nemönkormányzatiÖnkormányza 14 064 68 500 963 384 000tiÖsszesen 14 359 68 500 983 591 500
 64. 64. 9/2008.(III.29.) OKM rendelet3. § 3. § (1) Ha a fenntartó sikeresen pályázott az integrációs vagy a képességkibontakoztató felkészítést segítő támogatásra, jogosulttá válik további - a megadott támogatási célon belül - kulturális, szabadidős tevékenységet segítő programon való részvételre is. A pályázaton való részvétel további feltétele, hogy az általános iskola vagy a tagiskola olyan településen működjön, amely település társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott mindkét mutató szempontjából hátrányosnak minősül. A feltételeknek megfelelő fenntartó - a részére hivatalból megküldött értesítés alapján - dönti el, hogy részt kíván-e venni a kulturális, szabadidős tevékenységet segítő pályázaton.
 65. 65. 9/2008.(III.29.) OKM rendelet (2) A támogatás összege tanulóként legfeljebb 7500 Ft lehet. A támogatás összege utaztatásra, étkezésre, szabadidős, kulturális programok és a felügyelet megszervezése költségeinek a fedezetére fordítható. A programban való részvétel lehetőségéről szóló értesítést legkésőbb 2008. szeptember 20-ig kell megküldeni az érintett fenntartók részére. Az értesítés elektronikus úton történik, amelyet az OKM Támogatáskezelő küld meg a fenntartó részére.
 66. 66. Elszámolás rendje 15. § (1) A helyi önkormányzatok a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2008. december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni. A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények a támogatásokról a 2008. évi költségvetésről szóló beszámolójukban a központosított előirányzatok elszámolásait tartalmazó űrlapon számolnak el.A támogatás 2008. december 31-ig fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát a központi költségvetésbe vissza kell fizetni.A kötelezettségvállalással terhelt, fel nem használt összeg2009. június 30-áig használható fel pénzügyi teljesítésre,elszámolása a 2009. évi zárszámadás keretében és rendjeszerint történik.Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál,illetve intézményeknél megfelelő analitikus nyilvántartásokkal,szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

×