Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Attaschment

272 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Attaschment

  1. 1. Հրազդանիթիվ 13 ավագդպրոցի11-րդ դասարանիաշակերտԱրտակԵրեմյան<br />Մեդիաօլիմպիադա <<Ամառ>><br />Մաթեմատիկա<br />Առաջադրանք 7-10-րդ դասարանիցիներիհամար<br />
  2. 2. Ովքերենամուսիններ<br />Երեքգյուղացի`Համազասպը,Անուշավանը և Աշոտըիրենցկանանց`Մանյակի,Լուսիկի և Փեփրոնեիհետմիասինգնացինշուկա:Ովքերենամուսիններ,մեզհայտնիչէ:Դապահանջվում է գտնելհետևյալտվյալներիհիմանվրա.այդվեցհոգուցյուրաքանչյուրնիրգնածամենմիիրիհամարվճարեցայնքանդրամ,քանիառարկաորնագնելէր:Յուրաքանչյուրտղամարդ 48 դրամավելիծախսեց,քանիրկինը:Բացիայդ,Համազասպը 9 առարկաավելիգնեց,քանԼուսիկը ,իսկ Անուշավանը`7 առարկաավելի,քանՄանյակը:<br />
  3. 3. Խնդիր<br />Արհեստանոցումկան 10 տարբերդազգահներ: Հայտնիէ,որ 10 բանվորներիցյուրաքանչյուրըկարող է աշխատելմիայներկուդազգահիվրա և յուրաքանչյուրդազգահիվրակարող է աշխատելմիայներկուբանվոր:Կարելի՟ է արդյոքբանվորներինդազգահներիմոտկանգնեցնելայնպես,որյուրաքանչյուրըկանգնածլինիայնպիսիդազգահիմոտ,որիվրակարող է աշխատել:<br />
  4. 4. Ովառաջինըկասի <<հարյուր>><br />Երկուընկերհերթականությամբասումենտասըչգերազանցողկամայականթվեր:Այդթվերըհերթականությամբգումարվուվենմիմյանց,ևհաղթում է նա,ովառաջինն է հասնումհարյուրին:<br />Եթեառաջիննասումէ,օրինակ <<7>>,իսկերկրորդը`<<10>> կստացվի <<17>> ,այնուհետևառաջիննասում է, օրինակ <<5>>,կստացվի <<22>>,երկրորդնասում է <<8>>,կստացվի <<30>> և այլն:Կհաղթինա,ովառաջինըկստանա <<100>>:<br />Ինչպե՟սվարվել,որպեսզիհաստատապեսառաջիննասել <<հարյուր>>:<br />
  5. 5. Գյուղացին և սատանան<br />Միգյուղացիգնումէր և ինքնիրենտրտնջում. <<Ախ~,ինչդառն է իմկյանքը:Կարիքըհոգիսամբողջովինմաշեց:Ահա,գրպանումսընդամենըմիքանիքոռկոպեկանոցներենշխկշխկում,էնէլշուտովպետքետամուրիշի:Եվինչպե՟սենուրիշներնանում,որինչքանէլփողունենան,նրանցփողնէլիավելանում է:Երանի ինչ-որմեկնօգնելուզենար>>:<br />Դեռնորէրայդասել,մեկելհանկարծսատանանկանգնեցնրաառջև:<br />-Դեինչ, - ասումէ,եթեուզումես,եսքեզկօգնեմ:Եվդաբոլորովինելդժվարչէ:Այ,տեսնո՟ւմեսգետիվրայիկամուրջը:<br />-Տեսնումեմ, - ասում է գյուղացիներկնչելով:<br />-Դեայսպես,բավականէ,որդուանցնեսայսկամուրջը և քեզմոտկլինիկրկնակիանգամավելիփող,քանունես:Եթեետգաս,նորիցկունենասքոփողերիկրկնակին:Եվամենանգամ,հենցորդուանցնեսկամուրջը,քոմոտկլինիճիշտերկուանգամավելիփող,քանմինչևանցումըքոմոտեղածփողերը:<br />-Մի՟թե, - ասում է գյուղացին:<br />-Հաստատ, - հավատացնում է սատանան, - միայնտես,միպայմանով:Այնբանիհամար,որեսկրկնապատկումեմքոփողերը,դուամենանգամ,կամուրջըանցնելուցտուր 24 կոպեկ:Թեչէհամաձայնչեմ:<br />-Ինչկաոր,դամեծբանչէ,-ասում է գյուղացին:Քանիորամբողջփողըկկրկնապատկվի,ինչի՟ համարամենանգամ 24 կոպեկէլքեզչտամ:Ապա,փորձենք:<br />Անցավնակամուրջըմիանգամ,հաշվեցփողերը:Իսկապեսկրկնապատկվելէին:Գցեցսատանային 24 կոպեկ և անցավկամուրջըերկրորդանգամ:Նորիցմինչայդեղածփողերըկրկնապատկվեցին:Հաշվեցնա 24 կոպեկ,տվեցսատանային, և կամուրջովանցավերրորդանգամ:Փողերընորիցկրկնապատկվեցին:Միայնթեպարզվեց,որգյուղացումոտկարուղիղ 24 կոպեկ,որըըստպայմանի . . . նապետք է տարսատանային:Եվնատվեցայդփողերնումնացառանցկոպեկի:<br />Ինչքա՟նփողուներգյուղացինսկզբում:<br />

×