Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Què és una factura

29 views

Published on

Amb aquesta fitxa podreu saber com preparar una factura.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Què és una factura

  1. 1. QUÈ ÉS UNA FACTURA?
  2. 2. BARCELONA ACTIVA>2 QUÈ ÉS UNA FACTURA? Què és una factura? Una factura és un document que acompanya el lliurament de mercaderies o la prestació de serveis amb les característiques i preus. Perquè un document sigui considerat com una factura cal que contingui i es pugui llegir fàcilment la paraula FACTURA. Quin contingut ha de tenir? Perquè un document es consideri una factura cal que contingui la informació següent: Identificació de qui fa la factura: • En primer lloc cal que hi consti la raó social. És a dir, el nom que apareix als Estatuts de l’associació, si feu vosaltres la factura, o el nom de l’empresa que us dona el servei. La raó social també la trobeu al document oficial del NIF. • El NIF. És el número d’identificació fiscal de l’entitat. És pot obtenir omplint el Model 036 i portant-lo a Hisenda. Consta d’una lletra i 8 dígits i es atorgat per l’Administració. • La seu de l’associació és el domicili físic que apareix als estatuts i on està registrada l’associació. Atenció perquè, de vegades, la seu fiscal i el domicili on té lloc el dia a dia de l’associació no coincideix. • Les dades de contacte, número de telèfon i/o correu electrònic. • Si teniu un logotip de l’entitat, també el podeu incloure. Identificació del client • A la factura hi han de constar les dades del client. Si és l’associació que emet la factura, heu de disposar de les dades del vostre client perquè poder-les indicar. Per això, recomanem que tingueu una base de dades de clients (escoles, particulars, altres associacions, administracions públiques...), amb tota la informació que us pot ser útil.
  3. 3. Què és una factura / Guia per associacions >3 Contingut • La data de la factura ha de correspondre a la data de l’execució de l’activitat, o bé ser posterior. Mai es podrà fer una factura d’una activitat que encara no s’ha fet. Aquesta columna ha de tenir un ordre cronològic. • El número de la factura. Totes les factures que s’emetin des de l’entitat, han d’anar numerades de manera cronològica. Aquesta numeració ha de ser coherent amb la data de la factura. • El concepte és la descripció del servei que presteu. És a dir, el motiu pel qual es fa la factura. És la informació que descriu l’activitat que heu dut a terme. Cal que s’indiqui la data de l’execució de l’activitat, i la quantitat. • La base imposable: És el preu unitari del servei; és a dir, l’import que s’ha de cobrar abans d’aplicar-hi els impostos. L’IVA. Heu de saber quin percentatge d’IVA correspon a l’activitat que factureu. Si l’associació està exempta d’IVA, cal que així consti al final de la factura i que citeu l’article que us beneficia. Exemple de factura. Per conèixer el percentatge d’IVA que us correspon, heu de consultar el vostre Model 036. Aquí teniu accés a la llei i al reglament per si teniu dubtes: • Ley 37/1992, Impuesto sobre el Valor Añadido • Real Decreto 1624/1992, Reglamento Ley IVA A l’hora de rebre una factura heu de comprovar que la factura és correcta i conté totes les dades obligatòries: • Les dades de qui us factura: nom, adreça, NIF i telèfon. • Les vostres dades han d’aparèixer de forma visible i han de ser correctes. • La forma de pagament. Ha de constar com s’ha pagat la factura. Sempre que sigui possible, feu els pagaments per targeta moneder o a través del banc. • Comprovants de pagament. Els tiquets de caixa, comprovants de transferència o rebuts bancaris, per exemple. Recomanem que ho tingueu tot junt.
  4. 4. BARCELONA ACTIVA>4 Recursos Ley 37/1992, Impuesto sobre el Valor Añadido Real Decreto 1619/2012, Reglament d’obligacions de facturació Real Decreto 1624/1992, Reglamento Ley IVA Aquest recurs forma part del projecte + Fàcil, einESS per associacions, impulsat per la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, en el marc del programa d’enfortiment d’associacions en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària. Des de Barcelona Activa fomentem i enfortim les iniciatives emprenedores, entitats i empreses de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària de la ciutat. És per això que oferim acompanyament i formació especialitzada tant als nostres equipaments centrals com a diversos barris de la ciutat. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

×