Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Model 036

51 views

Published on

El model 036 és una Declaració Censal que es presenta a la Hisenda Pública, específicament, a l’Agència Tributària (AEAT). Us servirà per fer l’alta fiscal, per notificar les modificacions de dades i també per sol·licitar l’exercici de determinades opcions fiscals.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Model 036

  1. 1. COM PRESENTAR EL MODEL 036
  2. 2. BARCELONA ACTIVA>2 COM PRESENTAR EL MODEL 036 Alta fiscal i altres notificacions a l’Agència Tributària Què és el model 036 i per a què serveix? El model 036 és una Declaració Censal que es presenta a la Hisenda Pública, específicament, a l’Agència Tributària (AEAT). Us servirà per fer l’alta fiscal, per notificar les modificacions de dades i també per sol·licitar l’exercici de determinades opcions fiscals (criteri de caixa en les declaracions d’IVA, exempció total o parcial de l’Impost de Societats, etc.). L’alta fiscal és el tràmit que permet a l’associació declarar a Hisenda l’inici de la seva activitat econòmica o informar sobre la modificació de l’activitat. Prèviament, hauríeu d’haver constituït l’entitat i haver-la inclòs al Registre d’Associacions pertinent. Després, haureu d’omplir el model 036 amb els documents esmentats i el nomenament de les persones que representin l’entitat. En el tràmit inicial de l’alta fiscal és important marcar la casella 625 (a la pàgina 6 del model), en cas que tingueu activitats econòmiques subjectes i exemptes. En aquesta casella indicareu el règim fiscal de l’associació, de cara a l’Impost de Societats. Així, us estalviareu haver de presentar modificacions posteriors, al llarg de la vida de l’entitat, en relació amb aquest impost. També us servirà per sol·licitar el NIF amb el qual us haureu d’identificar davant de l’administració tributària i altres persones i entitats. El NIF serà provisional, mentre l’associació no aporti la còpia del document fefaent de constitució i dels estatuts socials, a més de la certificació d’inscripció al Registre d’Associacions. Tindreu el termini d’un mes per aportar aquesta documentació i sol·licitar el NIF definitiu, que serà assignat per Hisenda en un termini de 10 dies. La sol·licitud del NIF Provisional s'ha de presentar en persona perquè, a Hisenda, encara no li consta l'existència de la vostra associació. Haureu d'aportar la documentació que us sigui requerida. El NIF provisional us el donaran a l'instant, però el definitiu el rebreu en un període màxim de 10 dies. És recomanable notificar qualsevol modificació que es produeixi durant la vida de l’associació (canvis de domicili, renovacions de les persones de la Junta Directiva, representants, inici i finalització d’activitats econòmiques, obertura i/o tancament de locals, seus i centres de treball, etc.). Mantenir Hisenda correctament informada us estalviarà problemes i maldecaps, per a tot tipus de qüestions (taxes, inspeccions laborals, etc.).
  3. 3. Com presentar el model 036 / Fitxa per associacions >3 Qui ha de presentar el model 036? La presentació l’ha de fer la persona designada com a representant legal de l’entitat. Normalment, és una de les persones membres de la Junta Directiva i així ho han d’indicar els estatuts. També es pot delegar en una representació externa a l’entitat, expressament autoritzada (una gestoria o una assessoria). Com s’ha d’omplir el model 036? Primer, cal presentar el model 036 per sol·licitar el NIF, sigui provisional o definitiu. Recordeu que, per a determinats tràmits (obrir un compte bancari, per exemple), us demanaran el NIF definitiu. Caldrà que us connecteu a la web de l’AEAT (feu clic en aquest enllaç) i ompliu el formulari electrònic que hi trobareu. Després, haureu de generar un pdf i dur-lo, juntament amb la documentació de l’entitat (constitució, registre i persones que la representen) a les oficines de l’AEAT. Cal tenir en compte que s’ha de sol·licitar cita prèvia amb antelació. Un cop tingueu el NIF, podreu demanar un certificat digital de persona jurídica i fer tots els tràmits i notificacions posteriors a l’AEAT per via telemàtica, sense haver-vos de desplaçar. Per completar el model 036 haureu d’omplir les 8 pàgines de què consta i comunicar la informació següent:  Pàgina 1: Nom i NIF de l’entitat i motiu de la presentació.  Pàgina 2: Dades identificatives (només fareu servir la B, per a persones jurídiques o entitats).  Pàgina 3: Dades de les persones representants de l’entitat.  Pàgina 4: Declaració d’activitats econòmiques i locals (IAE).  Pàgina 5: Dades tributàries en relació amb l’IVA (règim aplicable, registres, deduccions...).  Pàgina 6: IRPF, Impost de Societats i Impost sobre Renda de No Residents (IRNR).  Pàgina 7: Dades tributàries sobre retencions, ingressos a compte i Impostos Especials.  Pàgina 8: Relació de persones sòcies fundadores. A les pàgines 3, 4 i 8 poden crear-se fulls addicionals, segons el volum d’informació que calgui comunicar.
  4. 4. BARCELONA ACTIVA>4 Quan i on s’ha de presentar el model 036? La presentació es farà abans de començar l’activitat econòmica que la genera, habitualment, abans de l’emissió de la primera factura, d’obrir un local nou, fer un canvi de domicili, etc. Atenció! Les dates de la primera assemblea o de la sol·licitud d’inscripció al Registre d’Associacions no s’han de tenir en compte per presentar el model 036. Les declaracions de modificacions o baixa es podran presentar dins del mes posterior als fets que les originen, llevat que cada tribut marqui un termini propi, que s’haurà de respectar. En virtut del que disposa la llei 39/2015, s’ha de gestionar a través de la web de l’AEAT. Recursos AEAT, Instrucciones Modelo 036 CRAJ, Declaració Censal – Model 036 Xarxanet, Com demanar el NIF per primer cop + A fons BOE, Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas BOE, Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos BOE, Orden EHA/1274/2007, Modelo 036 de Declaración censal BOE, Real Decreto 1270/2003, Reglamento del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
  5. 5. Com presentar el model 036 / Fitxa per associacions >5 Aquest recurs forma part del projecte + Fàcil, einESS per associacions, impulsat per la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, en el marc del programa d’enfortiment d’associacions en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària. Des de Barcelona Activa fomentem i enfortim les iniciatives emprenedores, entitats i empreses de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària de la ciutat. És per això que oferim acompanyament i formació especialitzada tant als nostres equipaments centrals com a diversos barris de la ciutat. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

×