Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EU-GHS/CLP: van leverancier tot klant, omgaan met de verplichting

2,201 views

Published on

EU-GHS (EC 1272/2008) is de nieuwe Europese regelgeving over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Deze regelgeving, in het Engels aangeduid als “Classification, Labelling and Packaging” (CLP), vervangt op termijn de Gevaarlijke stoffen- en de Preparatenrichtlijnen (EEG/67/548 en 1999/45/EG).

Vanaf 2015 dienen alle stoffen en mengsels (uitgezonderd o.a. voeding, cosmetica en medicijnen), te zijn (her)ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens EU-GHS/CLP. Voor u als producent of leverancier brengt dit grote veranderingen met zich mee. Veel van uw producten kunnen volgens de nieuwe regelgeving zwaarder ingedeeld worden, wat nadelig kan zijn voor uw operaties en/of klanten. Ook zijn de eisen die gesteld worden aan de productetiketten en –verpakkingen aangescherpt. Zo worden de R- en S-zinnen vervangen door H- en P- zinnen, en nemen nieuwe, rood omkaderde symbolen op de nieuwe etiketten de plaats in van de klassieke oranje gevaarspictogrammen.

Ecomatters heeft een EU-GHS/CLP Indelings Service ontwikkeld om het herindelen en etiketteren van mengsels makkelijker te maken en het proces aanzienlijk te versnellen. Op efficiënte wijze wordt het risico op alle in de regelgeving gedefinieerde gevaren automatisch geanalyseerd, waarbij de kans op menselijke fouten wordt gereduceerd. Om uitzonderingsgevallen correct te beoordelen vindt data- en procescontrole door onze experts plaats. Kijk voor meer informatie op www.ecomatters.nl.

Op 6 december 2012 organiseerde Ecomatters in samenwerking met AgentschapNL, WIL research, en VWS een op het midden- en kleinbedrijf toegespitst seminar over EU-GHS/CLP. Deze presentatie vormde onderdeel van het programma.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EU-GHS/CLP: van leverancier tot klant, omgaan met de verplichting

 1. 1. EU-GHS: van leverancier tot klant, omgaan met de verplichtingen Presentator: Maurits van Kolck
 2. 2. 2 Inhoud • EU-GHS en DSD • Tijdslijn • Rollen onder EU-GHS • De keten in beeld, REACH en EU-GHS • Wie moet wat? • Fabrikant • Importeur • Distributeur • Downstream gebruiker/ formuleerder • Producent van voorwerpen • Gebruiker • Invloed op consumenten producten • Indelen en SDS
 3. 3. 3 DSD en EU-GHS C&L Systeem DSD/DPD CLP/EU-GHS GHS Afkortingen Dangerous Substance Directive and Dangerous Preparations Directive Classification, Labelling, and Packaging of substances and mixtures Globally Harmonized System Belangrijke data Inactief vanaf 1 June 2015 Volledig geimplementeerd vanaf 1 Juni 2015 2nd aanpassing(ATP) 19 April 2011 Afgestemd met GHS Rev. 3 (2009) GHS Rev. 4 8 September 2011 Juridische implicaties Juridisch bindend en te handhaven Niet bindend Overgangs periode Beide indelingen tijdens de overgangs periode N/A Gevaars Communicatie Oranje EU pictogrammen “R” en “S” zinnen Universele pictogrammen “P” en “H” zinnen Classification Indeling volgens EU-GHS kan afwijken met de indeling volgens DSD/DPD
 4. 4. 4 EU-GHS Tijdslijn 3 Januari 2011 EU-GHS notificatie deadline voor stoffen 1 Juni 2015 EU-GHS verplichting deadline voor mengsels REACH tijdslijn Stoffen en mengsels Registratie voor ≥ 1000 ton/jaar of SVHC Registratie voor ≥100 ton/jaar Registratie voor ≥1 ton/jaar REACH Volledig uitgevoerd Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 verder EU-GHS tijdslijn Stoffen Indelen, etiketten en verpakking volgens DSD. Als EU-GHS wordt toegepast is DSD verpakking en etiketten niet nodig Indelen door zowel DSD en EU-GHS (beschikbaar op SDS) etiketten en verpakken alleen volgens EU-GHS EU-GHS volledig geimplementeerd. Indelen, etiketten en verpakken alleen via EU-GHS Mengsels Indelen, etikettering en verpakken onder DPD OF Indelen via DPD en EU-GHS (incl. SDS), verpakken en etiketten alleen via EU-GHS
 5. 5. 5 Rolverdeling onder EU-GHS Rol Definitie Fabrikant Een in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de Gemeenschap een stof in natuurlijke toestand produceert of extraheert Importeur Een in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het binnen het douanegebied van de Gemeenschap brengen Downstream gebruiker1 Een in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, met uitzondering van de fabrikant of importeur, die een stof als zodanig, of in een mengsel, gebruikt bij zijn industriële activiteiten of beroepsactiviteiten Distributeur 2 Een in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, met inbegrip van detailhandelaren, die een stof, als zodanig of in een mengsel, uitsluitend bewaart en in de handel brengt ten behoeve van derden Producent van voorwerpen 3 Een natuurlijke of rechtspersoon die een voorwerp in de Gemeenschap produceert of assembleert; een voorwerp is een object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of patroon wordt gegeven waardoor zijn functie in hogere mate wordt bepaald dan door zijn chemische samenstelling 1 Inclusief formuleerder /re-importeur 2 Inclusief retailers 3 Refereert specifiek aan explosieve stoffen onder EU-GHS
 6. 6. 6 De keten in beeld, REACH en EU-GHS Producent van voorwerpen Informeren van DU en producent gebruikers scenario's delen en gebruiken Indelen Etikettering verpakken Archivering Van producent tot consument: wie moet wat in het kort? REACH CLP/EU-GHS Fabrikant Importeur Registreren gebruikers scenario's maken Indelen Etikettering Verpakken Melden Archivering Distributeur Retailer Etikettering Verpakken Archivering Informeren van DU en producent gebruikers scenario's delen Downstream gebruiker/ Formuleerder Indelen Etikettering Verpakken Archivering Informeren van DU en producent gebruikers scenario's delen en gebruiken Consument Gebruiker Gebruikers scenario’s gebruiken
 7. 7. 7 Wie moet wat? : Producent/importeur Wat te doen? • Alle stoffen die u in de handel brengt indelen volgens de eisen van EU-GHS. (voor Mengsels vanaf juni 2015) • Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn en die vallen onder de registratieplicht of meldingsplicht van REACH moet u ook indelen • De verpakking van een stof moet u voorzien van een etiket • Alle bestaande etiketten van de stoffen die u op de markt brengt vervangen en de bijbehorende productinformatie aanpassen. • Ingedeelde stoffen die u voor 1 december 2010 heeft verstrekt hoeft u niet opnieuw te etiketteren en verpakken volgens EU- GHS. Deze vrijstelling geldt tot 1 december 2012. • Als de bestaande indeling van een stof wijzigt, gelden mogelijk andere eisen voor de verpakking. Een andere indeling van stoffen en mengsels kan ook gevolgen hebben voor de opslag van stoffen en mengsels en de veiligheidssignalering op de werkplek. Verantwoordelijkheid Indelen Etikettering Verpakken
 8. 8. 8 Wie moet wat? : Producent/importeur Wat te doen? • De indeling moet u doorgeven aan downstream gebruikers of distributeurs. • De indeling van een stof die u op de markt brengt moet u afstemmen met andere fabrikanten of importeurs van dezelfde stof. (Dit hoeft niet voor alle categorieën als er een geharmoniseerde indeling is voor bepaalde categorieën.) • De indeling en etikettering van een stof moet u melden aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in Helsinki. (Dit hoeft niet als u de stof volgens REACH (1907/2006) heeft geregistreerd.) • Alle informatie over de gevaarseigenschappen van een stof of mengsel, moet u bewaren gedurende ten minste tien jaar nadat u de stof of het mengsel voor het laatst heeft geleverd. Verantwoordelijkheid Communicatie Archivering
 9. 9. 9 Wie moet wat? : Distributeur/retailer Wat te doen? • U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld, etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken die door een ander bedrijf - bijvoorbeeld fabrikant of importeur - in dezelfde toeleveringsketen is bepaald (artikel 4, lid 5). • Alle bestaande etiketten van de chemische stoffen en mengsels die u op de markt brengt vervangen. Ook uw productinformatie en de veiligheidssignalering op de werkplek moet u aanpassen. De informatie over de indeling krijgt u van uw leverancier. • Als de indeling van een stof of mengsels wijzigt, gelden mogelijk andere eisen voor de verpakking. De eisen waaraan verpakkingen moeten voldoen staan in de verordening (artikel 35). • Een andere indeling van stoffen en mengsels kan ook gevolgen hebben voor de opslag van stoffen en mengsels en de veiligheidssignalering op de werkplek. verantwoordelijkheid Etikettering Verpakken
 10. 10. 10 Wat te doen? • Alle informatie over de gevaarseigenschappen van een stof of mengsel, moet u bewaren gedurende ten minste tien jaar nadat u de stof of het mengsel voor het laatst heeft geleverd. Wie moet wat? : Distributeur/retailer Verantwoordelijkheid Archiveren
 11. 11. 11 Wie moet wat? : Formuleerder Wat te doen? • U moet alle stoffen die u in de handel brengt indelen volgens de eisen van EU-GHS. U kunt daarbij de indeling van een stof of mengsel gebruiken die door een andere actor (fabrikant, importeur of andere formuleerder) in de toeleveringsketen is opgesteld. Dit kan alleen als de samenstelling van uw mengsel hetzelfde is. • De verpakking van een ingedeeld mengsel moet u voorzien van een etiket met pictogrammen, signaalwoorden, veiligheidsaanbevelingen en waarschuwingszinnen. • alle bestaande etiketten van de mengsels die u op de markt brengt vervangen. • Als de samenstelling van een stof of mengsel verandert of als er nieuwe informatie over een stof beschikbaar komt, moet u de indeling herbeoordelen. • Als de bestaande indeling wijzigt, gelden mogelijk andere eisen voor de verpakking. De eisen waaraan verpakkingen moeten voldoen staan in de verordening. verantwoordelijkheid Indelen Etikettering Verpakken
 12. 12. 12 Wie moet wat? : Formuleerder Wat te doen? • De indeling moet u via uw productinformatie (bijvoorbeeld het veiligheidsinformatieblad) doorgeven aan andere downstream gebruikers of distributeurs. • Ingedeelde mengsels die u voor 1 juni 2015 aan afnemers heeft verstrekt hoeft u niet opnieuw te etiketteren en verpakken volgens EU-GHS. Deze vrijstelling geldt tot 1 juni 2017. • Alle informatie over de gevaarseigenschappen van een stof of mengsel, moet u bewaren gedurende ten minste tien jaar nadat u de stof of het mengsel voor het laatst heeft geleverd. Verantwoordelijkheid Communicatie Archivering
 13. 13. 13 Wie moet wat? : Producent van voorwerpen Wat te doen? • Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften voor stoffen en mengsels. Dit moet gebeuren voordat u de voorwerpen in de handel brengt. Deze verplichting geldt ook voor stoffen die niet op de markt verkrijgbaar zijn en die vallen onder de registratieplicht of meldingsplicht van REACH (1907/2006). Verantwoordelijkheid Indelen Verpakken Etikettering • Alle informatie die voor de indeling en etikettering van een stof of mengsel nodig is, moet u bewaren gedurende ten minste tien jaar nadat u (de stof of het mengsel in) het voorwerp voor het laatst heeft geleverd. Archivering
 14. 14. 14 EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor uw situatie zijn. Denk bijvoorbeeld aan het treffen van andere voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een stof of mengsel, het aanpassen van veiligheidssignalering en -instructies op de werkplek. Wie moet wat?: Gebruiker
 15. 15. 15 • De EU-GHS verordening schrijft ook voor dat de verpakking aan bepaalde eisen moet voldoen. • Speciale eisen worden voorgeschreven aan producten die moeten worden voorzien van een kinderveilige sluiting of een voelbare gevaarsaanduiding. • Consumenten krijgen na het inwerkingtreden van de EU-GHS- verordening te maken met nieuwe etiketten op producten • Nieuwe pictogrammen in een rood kader vervangen geleidelijk de oude vertrouwde oranje gevaarsymbolen. Invloed op consumenten producten
 16. 16. 16 Data beschikbaar voor mengsel (fysische gevaren) Geen data beschikbaar voor mengsel Bridging (Annex I; 1.1.3) Ingredient data Verdunning Batching Concentratie van gevaarlijke - ingredienten Vergelijkbare stoffen etc grenswaarden Indelen volgens EU-GHS criteria Indelen van mengsels onder EU-GHS
 17. 17. 17 Etikettering onder EU-GHS • Signaal Woorden • 2: “Danger” en “Warning” • Pictogrammen • 9 (vergelijk met 7 onder DSD) • Hazard en Precautionary zinnen • “H” and “P” zinnen vervangen “R” and “S” zinnen • nummeriek gecategoriseerd: • Supplement zinnen (“EUH” zinnen) wanneer van toepassing • H200-299 (fysische gevaren) • P100-199 (Algemeen) • H300-399 (gezondheids gevaren) • P200-299 (Preventie) • H400-499 (milieu gevaren) • P300-399 (Reactie) • P400-499 (Opslag) • P500-599 (afval verwerking)
 18. 18. 18 DSD, EU-GHS, en GHS Pictogrammen Nieuw GHS01 Exploding Bomb GHS05 Corrosion GHS02 Flame GHS03 Flame over circle GHS09 Environment GHS07 Exclamation Mark GHS08 Health Hazard GHS06 Skull and Crossbones GHS04 Gas Cylinder Nieuw
 19. 19. 19 Voorbeeld van oud en nieuw (Oud) (Nieuw)
 20. 20. 20 Safety Data Sheets (SDS) • Hazard communication tool wetgeving onder REACH (Artikel 31 van Regel No. 1970/2006; Annex II is de Richtlijn • Article 31 of REACH (Requirements for safety data sheets) and Annex II of REACH, particularly as amended by Commission Regulation (EU) No. 453/2010 • 16 secties (Vergelijkbaar met ANSI opmaak) • Sectie 2 (gevaars identificatie) • Sectie 16 (Additionele informatie. • Moet de gevaarsindelings informatie bevatten onder DSD/DPD en de nieuwe EU indeling onder EU-GHS (na 1-12-2010 en tot 1- 6-2015
 21. 21. 21 Stof SDS Sectie 2.1 2.1 Classification 2.1.1 Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 (EU-GHS)(see SECTION 16 for full text of hazard phrases if not written out in full) Flamm. Liq 2, H225: Highly flammable liquid and vapour Aspiration 1, H304: May be fatal if swallowed and enters airways Aquatic Acute 1, H400: Very toxic to aquatic life (M-Factor(self-classification)=10) 2.1.2 Classification according to Directive 67/548/EEC (see SECTION 16 for full text of risk phrases if not written out in full) R11- Highly flammable R65- Harmful: may cause lung damage if swallowed R50/53 – Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment Section 2: Hazard Identification Nieuwe EU-GHS indeling Oude DSD indeling Onderstreepte tekst is optioneel
 22. 22. 22 Stof SDS Sectie 2.2 Section 2.2 Label Elements Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 (EU-GHS) Hazard Pictograms Signal Word: Danger Hazard Statements H225 Highly flammable liquid and vapour H304 May be fatal if swallowed and enters airways H400 Very toxic to aquatic life (M-Factor(self-classification)=10 Precautionary Statements P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces – No smoking P233 Keep container tightly closed P240 Ground/bond container and receiving equipment. P243 Take precautionary measures against static discharge.. P403+235 Store in a well-ventilated place. Keep cool P301+310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON Center or doctor/physician. Do not induce vomiting. Supplemental Hazard Information (EU); Not applicable Beperk het aantal P-zinnen tot ongeveer 6 H-zinnen voor de verschillende gevaars indelingen Etikettering volgens EU-GHS
 23. 23. 23 Reikwijdte van EU-GHS EU-GHS Opslag Water REACH Transport (?) SevesoArbo Afval, incl WEEE, end-of- life vehicles Eco-label Cosmetica, detergenten, speelgoed, aerosols Biociden, gewasbeschermings- middelen
 24. 24. 24 • Volledige overgang naar EU-GHS vindt plaats juni 2015 • De verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd voor elke rol in de keten • Er zijn twee methoden voor indelen: Zelf-indeling en geharmoniseerde indeling (stoffen  voor mengsels altijd zelf indelen) • Drie gevaarsklassen (fysisch, gezondheid, en milieu) • ECHA dient genotificeerd te worden over een verandering van de indeling (via REACH-IT) • Tussen 1-12-2010 en 1-6-2015 dienen indeling voor stoffen volgens DSD en EU-GHS te worden gevoerd • Na 1-6-2015 dienen indeling en etiketten voor mengsels volgens EU- GHS te worden gevoerd • Diverse andere wetgevingen en vergunningen kunnen worden beinvloed door EU-GHS EU-GHS Samenvatting
 25. 25. 25 Eind Vragen?

×