Successfully reported this slideshow.

Shrjaka mijavayr

4,158 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Shrjaka mijavayr

  1. 1. ՇրջակաՄիջավայր<br />
  2. 2. Շրջակա միջավայր» — ընդհանուր հասկացություն, որը կոնկրետ ընտրված տարածքում բնութագրում է բնական պայմանները և տվյալ տարածքի էկոլոգիականվիճակը: Որպես կանոն, այս տերմինի կիրառումը վերաբերում է երկիրմոլորակի մակերևույթի բնական պայմանների նկարագրմանը, նրա լոկալ և գլոբալ էկոհամակարգերիվիճակին` ներառելով անկենդան բնությունը և նրա ներգործությունը մարդուհետ: Այսպիսով, բարենպաստ շրջակա միջավայր ունենալու իրավունքը ապահովվում է բնապահպանական նորմատիվների համակարգով, իսկ այդ իրավունքի պահպանման չափանիշը շրջակա միջավայրի որակի և նրա վրա ազդեցությունների համապատասխանությունն է բնապահպանական նորմատիվներին:<br />
  3. 3. Բարենպաստ շրջակա միջավայրը միջավայր է, որի որակը ապահովում է բնական էկոհամակարգերի, բնության և բնաանտրոպոգեն օբյեկտների կայուն գործառնությունը: Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի նորմատիվները (հետագայում նաև բնապահպանական նորմատիվներ) շրջակա միջավայրի որակի և նրա վրա թույլատրելի ազդեցության սահմանված նորմատիվներ են, որոնց պահպանումը ապահովում է բնական էկոլոգիական համակարգի կայուն գործունեությունը և պահպանում է կենսաբանական բազմազանությունը: <br />
  4. 4. Հսկողություն շրջակա միջավայրի վրա<br />Էկոլոգիական կառավարման առաջնահերթ խնդիրը միջավայրի աղտոտումը պայմանավորող հիմնահարցերի բացահայտումն է : Դրա համար իրականացվում է շրջակա միջավայրի <br />վիճակի հսկողության և այն ռիսկի գնահատում ,<br /> որի աղտոտման արդյունքում եթարկվում<br /> են մարդկանց առողջությունը բուսական և կենդանական աշխարհում, ինչպես<br /> նաև նյութական արժեքները: <br />
  5. 5. Էներգետիկայի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա<br />Էներգետիկան շրջակա միջավայրի և մարդու վրա անբարենպաստ ազդեցությն հիմնական աղբյուրներից մեկն է: Այն ազդում է մթնոլորտի վրա: Շրյակա միջավայր արտանետվող այրման արգասիքները որոշվում են վառելիքի տիպով և որակով, ինչպես նև դրա այրման եղանակով: Աշխարհի ողջ ջերմային էնէրգետիկան ամեն տարի երկրի մթնոլորտ է նետում ավելիքան 200 միլիոն տոննա ածխածնի օքսիդ: <br />
  6. 6. Էներգետիկանշրջակամիջավայրի և մարդուվրաանբարենպաստազդեցությանհիմնականաղբյուրներիցմեկն է: Այնազդում է մթնոլորտի, հիդրոսֆերայի և լիթոսֆերայիվրա:<br />Շրջակամիջավայրարտանետողայրմանարգասիքներըորոշվումենվառելիքիտիպով և <br />որակով, ինչպեսնաևդրաայրմանեղանակով: Ներկայումս ՀՀ-ումբնօգտագործմանհսկողությունը և կառավարումըհիմնականումիրականացվումենձեռնարկությունների և կազմակերպություններիկողմիցշրջակամիջավայրիվրաազդեցությանվերաբերյալհայտարարագրինհամապատասղան:<br />
  7. 7. Նյութըպատրաստեցին` <br />ԳրիգորյանԼիլիթը<br />ԶուլալյանԱրաքսյան<br />ԵնգիբարյանՄարիամը<br />ԱլավերդյանՆելլին<br />10-4 դասարան<br />

×