Martirosyan Arman

1,675 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
482
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Martirosyan Arman

 1. 1. Առողջսնունդ,<br />առողջսերունդ<br />
 2. 2. Պայքար «արագսննդի» դեմ<br />Արագսնունդ<br />+ <br />գազավորվածըմպելիքներ<br />= <br />չարիքմարդկությանդեմ<br />
 3. 3. Հայաստանումմոտ 15 տարիառաջհաստատված «արագսնունդ» երևույթըգրավել է ոչմիայներեխաներիուերիտասարդության, այլևշատմեծահասակներիսրտերը:«Մաքդոնալդսի» ուդրանմանսննդիայլօբյեկտներիմիջոցովայժմԵրևանումահելուջահելճաշակումենհամբուրգերներ, չիսբուրգերներ, ֆրի, շաուրմա և հոդ-դոգ, կարկանդակներ, կարտոֆիլայինչիփսեր, կրեկերներ, գազավորվածըմպելիքներուայլվնասակար «արագսնունդ»` չգիտակցելովդրանցվտանգավորություննիրենց, հետևաբար և ապագասերունդներիառողջությանհամար: Հիմնականպատճառն «արագսննդի» մասինտեղեկացվածությանպակասն է: Խնդիրըոչմիայնդրսումսնվելու, այլևդրսումարագուտելու և քիչծամելումեջ է, ինչիհետևանքնենստամոքսաաղիքայինտրակտիհիվանդությունները: <br />
 4. 4. Պակասվնասակարչէաղմուկը, որնառկա է ամենուրեք, որտեղ «արագսնունդ» է առաջարկվում: Առհասարակ, «արագսննդի» մեջաղի, շաքարի, խտանյութերի, ներկերի, կայունարարների (ստաբիլիզատորներ), էմուլգատորների և այլհավելանյութերիառկայությունըճարպակալմանվտանգիառջև է կանգնեցնում, ինչպեսնաևհանգեցնում է էնդոկրին և իմունայինհամակարգերիխանգարման: Վերջինըխիստբացասաբար է անդրադառնումերեխաներիֆիզիկական և մտավորզարգացմանվրա: «Արագսնունդը» պատճառ է այլլուրջհիվանդություններինաևմեծահասակներիշրջանում (հիպերտոնիա, ալերգիա, քաղցկեղ, շաքարախտ, ինչպեսնաևսրտանոթային, հոդերիուողնաշարայինմիշարքհիվանդություններ):<br />
 5. 5. Առաջադեմբժշկությունըհավաստում է, որ «արագսնունդը» մարդկությաննսպառնացողմեծվտանգ է, ինչըկանխելունպետք է նպաստինախ և առաջքաղաքակիրթաշխարհը: Ի՞նչյուղ է օգտագործվում «արագսննդի» օբյեկտներում: Հայտնի է, որայստեղկարկանդակների, փքաբլիթների, օղաբլիթների, կարտոֆիլիֆրիի և այլնիպատրաստմանժամանակհաճախկաթսայիբուսականյուղնօրերշարունակչիփոխվում` պարբերաբարլրացվելովնորխմբաքանակով: «Արագսնունդը» բացասաբար է անդրադառնումմարդումաշկի, մազերիորակի և ընդհանուրտեսքիվրաառհասարակ: «Արագսննդի» տեսականիովհաճախակիսնվելըհանգեցնում է օրգանիզմինյութափոխանակությանարագխանգարման: Դրանցումշատ է խոլեստերինը, քիչ` վիտամինները: «Ինչհաճախությամբկարելի է «արագսնունդ» ճաշակել» հարցինսննդաբաններըպատասխանումեն, որթույլատրելի է այդկերպսնվելնամիսըմեկանգամ, նախընտրելի` դրանիցհրաժարվելնառհասարակ:<br />
 6. 6. Հիշեցնենք, որ, ըստ ՀՀ Առողջապահությաննախարարությանվիճակագրականտվյալների, 1990 թ.-ի համեմատ 2006 թ.-ինքաղցկեղովհիվանդներիթիվնաճել է 1.18, իմունայինմեխանիզմիներգրավմամբարյան և արյունաստեղծօրգաններիհիվանդություններիթիվը` 4.6, սնուցման և նյութափոխանակությանխանգարումներովհիվանդություններիթիվը` 1.2, շաքարայինդիաբետովհիվանդներիթիվը` 1.16, ճարպակալումը` 1.1, սրտամկանիսուրինֆարկտովհիվանդներիթիվը` 1.2, բնածինշեղումներով և զարգացմանարատներովհիվանդացությունը` 1.6 անգամ: Ալերգիկհիվանդություններիթվիշուրջ 7 անգամաճ է գրանցվել:<br />
 7. 7. Գազավորվածըմպելիքներ. <br />խմելը` հաճելի, <br />հետևանքները` անկանխատեսելի<br />
 8. 8. Տարբերերկրներումկատարվածբազմաթիվհետազոտություններիարդյունքներըվկայումեն, որգազավորվածժամանակակիցըմպելիքներիբաղադրությանմեջօգտագործվողհավելանյութերի, մասնավորապես` քաղցրացնող, թթվեցնող, պահածոյացնող և գունավորողնյութերիմեծմասըկարող է լրջորենվնասելառողջությունը: Նշենք, որնույնիսկայդնյութերիբացառմանդեպքումգազավորվածըմպելիքներիչարաշահումըխախտում է օրգանիզմիթթվա-հիմնայինհավասարակշռությունը` նպաստելովթթվայինմիջավայրիստեղծմանը, ինչըկարող է միշարքհիվանդություններիպատճառդառնալ: Գազավորվածըմպելիքներըվատենանդրադառնումհատկապեսերեխաներիառողջությանվրա: Ինչպեսհաղորդում է համացանցի «Սննդամթերքիգործնականտեխնոլոգիան» կայքը, սննդարդյունաբերությանմեջկիրառվողգունավորպահածոյացնողնյութերըբացասաբարենազդումերեխաներիտրամադրության և վարքիվրա: :<br />
 9. 9. Ներկայումսշատերեխաներաչքիենընկնումբարձրակտիվությամբ և կենտրոնանալուցածրմակարդակով: Արտասահմանումայդվիճակըհաճախանվանումեն «հիպերակտիվությանսինդրոմ»: Ցավոք, մերհանրապետությունումպատշաճուշադրությունչիդարձվումսննդամթերքիանվտանգությանհարցերին, այդթվում` նաևգազավորվածըմպելիքներիանվտանգությանխնդիրներին: Բազմաթիվտնտեսվարողսուբյեկտների և կազմակերպություններիկողմիցարտադրվում է գազավորվածըմպելիքներիմեծտեսականի, որոնցիցորոշապրանքներիպիտակիվրաօգտագործվածբաղադրանյութերիվերաբերյալմակնշմանբովանդակությունըթերի է, իսկերբեմնէլանընթեռնելի է:Ասպարտամիպարունակությամբըմպելիքներիգրեթեողջտեսականինպահվում է ոչսառնարանայինպայմաններում: Բայցչէոր, ինչպեսարդեննշելենք, 30 աստիճանցելսիուսիներքոքաղցրացնողայդնյութըտրոհվում է թունունակմիշարքնյութերի:<br />

×