Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Անտառներինշանակությունը<br />
Անտառըերկրագնդիմակերևույթիմաս է, որըծածկված է ծառերով։ <br />Ներկայումսանտառներըզբաղեցնումենմոտ 38 միլլիոն կմ²՝ ցամաքիմակե...
Անտառներիդասակարգումը<br />Կախվածտեղից, անտառներիտարիքից,<br />նրանցտեսակից՝ գոյությունունեն<br />անտառներիմիքանիդասակարգո...
1.Թաց արևադարձայինանտառներ (սելվա, գիլեա, ջունգլիներ)՝ հասարակածայինմշտադալարանտառներ, ունենֆլորայի և ֆաունայիմեծտեսականի...
2.Կաատինգա՝ չորտերևաթափվողարևադարձայինանտառներ (երաշտիժամանակտերևաթափենլինում)։<br />
3. Ավստրալիայիէվկալիպտիանտառներ՝ մշտադալարմերձարևադարձայինանտառներ։<br />
4.Տերևաթափվող անտառներ (լայնատերև և մանրատերև). Հիմնականումգտնվումենհյուսիսայինկիսագնդում։ Շնորհիվլույսիթափանցման՝ կյանքըն...
5. Տայգա՝ փշատերևանտառ, ամենատարածվածն է։ Ներառում է Սիբիրի,Կանադայի, Սկանդինավիայի, և Ալյասկայիանտառների 50%-իցավելին։ Հա...
6. Խառըանտառներ՝ անտառներ, որոնցումաճումենինչպեստերևային, այնպեսէլփշատերևծառեր։ Տարածված է գրեթեողջԿենտրոնական և ԱրևմտյանԵ...
Շրջակամիջավայրի և  անտառիփոխազդեցությունը<br />
Անտառըփոխազդում է շրջակամիջավայրիհետևյալբաղադրիչներիհետ՝<br />1.Արևային էներգիա. Անտառայինգոյությանհիմնականաղբյուրներից է։...
3.Մթնոլորտը.Անտառը մասնակցում է բնությանմեջթթվածնիշրջապտույտինամենաակտիվկերպով։ Շնորհիվանտառիհսկայականծավալի՝ մեծազդեցությ...
5.Մարդ. անտառըհսկայականնշանակությունունիմարդուառողջության և կենսագործունեությանհամար։ Մարդկանցկենսագործունեություննիրհերթի...
Անտառինշանակությունըմարդուկենսագործունեությանհամար<br />
ՀնումՌուսիայումասումէին. «Անտառիմոտապրել, նշանակում է սովածչլինել. Անտառըթագավորիցհարուստ է։ Անտառըոչմիայնգայլին, այլնաևմա...
Սննդիաղբյուր (սնկեր, հատապտուղներ, գազաններ, թռչուններ, մեղր),<br />Էներգիայիաղբյուր (փայտ),<br />Արտադրությանհումք (թղթիա...
Անտառինշանակությունըմարդուառողջությանհամար<br />Անտառնմեծսանիտարահիգիենիկ և բուժիչնշանակությունունի։ Բնականանտառներիօդումկ...
Առավելթթվայնացնողունակություններնունենփշատերևանտառները (գիհի, եղևնի, սոճի), ինչպեսնաևկեչու և լորենուորոշտեսակներ։ Անտառնակ...
Անտառը (հատկապեսփշատերև) արտադրում է ֆիտոնցիդներ՝ բակտերիցիդ (մանրեասպան) հատկություններովօժտվածնյութեր։ Ֆիտոնցիդներըսպանո...
Դրանցիցշատերըինֆեկցիոնհիվանդությանհարուցիչներիթշնամիներնեն, բայցեթեքիչեն։ Բարդուբողբոջների, անտոնովյանխնձորների, էվկալիպտի...
Նյութըպատրաստեցին`<br />ՄարիամԵնգիբարյանը<br />ՆելլիԱլավերդյանը<br />ԶուլալյանԱրաքսյա<br />ԳրիգորյանԼիլիթ<br />      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Antarneri nshanakutyun@

1,964 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Antarneri nshanakutyun@

 1. 1. Անտառներինշանակությունը<br />
 2. 2. Անտառըերկրագնդիմակերևույթիմաս է, որըծածկված է ծառերով։ <br />Ներկայումսանտառներըզբաղեցնումենմոտ 38 միլլիոն կմ²՝ ցամաքիմակերեսի 30% (ամողջմակերևույթի 9.4%)։ <br />Այդանտառայինգոտուկեսըպատկանում է արևադարձայինանտառներին, մեկքարորդըտեղակայված է հյուսիսայինկիսագնդում։<br />
 3. 3. Անտառներիդասակարգումը<br />Կախվածտեղից, անտառներիտարիքից,<br />նրանցտեսակից՝ գոյությունունեն<br />անտառներիմիքանիդասակարգումներ։<br />Կախվածաշխարհագրականլայնությունից, տարբերումեն.<br />
 4. 4. 1.Թաց արևադարձայինանտառներ (սելվա, գիլեա, ջունգլիներ)՝ հասարակածայինմշտադալարանտառներ, ունենֆլորայի և ֆաունայիմեծտեսականի։ Մեծհարկայնությունըմիայնփոքրքանակությամբլույս է թույլտալիսներթափանցելներքինհարկեր։ Բոլորարևադարձայինանտառներիկեսիցավելինարդենոչնչացված է։ ԴասականօրինակկարողենլինելԱմազոնիայի, Հնդկաստանի և Կոնգոգետիավազանիջունգլիները։<br />
 5. 5. 2.Կաատինգա՝ չորտերևաթափվողարևադարձայինանտառներ (երաշտիժամանակտերևաթափենլինում)։<br />
 6. 6. 3. Ավստրալիայիէվկալիպտիանտառներ՝ մշտադալարմերձարևադարձայինանտառներ։<br />
 7. 7. 4.Տերևաթափվող անտառներ (լայնատերև և մանրատերև). Հիմնականումգտնվումենհյուսիսայինկիսագնդում։ Շնորհիվլույսիթափանցման՝ կյանքըներքինհարկերումավելիակտիվ է։<br />
 8. 8. 5. Տայգա՝ փշատերևանտառ, ամենատարածվածն է։ Ներառում է Սիբիրի,Կանադայի, Սկանդինավիայի, և Ալյասկայիանտառների 50%-իցավելին։ ՀարավայինԱմերիկայումգոյությունունեննաևառաուկարիայինպուրակներ։ Ֆլորանհիմնականումներկայացված է մշտադալարփշատերևանտառներով և բույսերով։<br />
 9. 9. 6. Խառըանտառներ՝ անտառներ, որոնցումաճումենինչպեստերևային, այնպեսէլփշատերևծառեր։ Տարածված է գրեթեողջԿենտրոնական և ԱրևմտյանԵվրոպայում։<br />
 10. 10. Շրջակամիջավայրի և անտառիփոխազդեցությունը<br />
 11. 11. Անտառըփոխազդում է շրջակամիջավայրիհետևյալբաղադրիչներիհետ՝<br />1.Արևային էներգիա. Անտառայինգոյությանհիմնականաղբյուրներից է։ Շնորհիվարևիէներգիայի՝ անտառնիրագործում է ֆոտոսինթեզիգործառույթը։<br />2.Հիդրոսֆերա. Անտառնանմիջականորենմասնակցում է բնությանմեջջրիշրջապտույտի և այդպիսովփոխազդում է հիդրոսֆերայիհետ։<br />
 12. 12. 3.Մթնոլորտը.Անտառը մասնակցում է բնությանմեջթթվածնիշրջապտույտինամենաակտիվկերպով։ Շնորհիվանտառիհսկայականծավալի՝ մեծազդեցությունունիերկրիմթնոլորտիգազաբաղադրությանվրա։<br />4.Կենդանական աշխարհ. անտառըբազմաթիվկենդանիներիբնակությանմիջավայրն է։ Կենդանիներնիրենցհերթինանտառումսանիտարիդերենկատարում։<br />
 13. 13. 5.Մարդ. անտառըհսկայականնշանակությունունիմարդուառողջության և կենսագործունեությանհամար։ Մարդկանցկենսագործունեություննիրհերթինազդում է անտառիվրա։<br />6.Լիտոսֆերա.Լիտոսֆերայի վերինշերտերիկազմությունըկապված է համապատասխանտեղերումանտառիաճելուհետ։<br />
 14. 14. Անտառինշանակությունըմարդուկենսագործունեությանհամար<br />
 15. 15. ՀնումՌուսիայումասումէին. «Անտառիմոտապրել, նշանակում է սովածչլինել. Անտառըթագավորիցհարուստ է։ Անտառըոչմիայնգայլին, այլնաևմարդուն է կուշտկերակրում։» Կարելի է առանձնացնելտնտեսականնպատակներովանտառիօգտագործմանհետևյալհիմնականուղղությունները։<br />
 16. 16. Սննդիաղբյուր (սնկեր, հատապտուղներ, գազաններ, թռչուններ, մեղր),<br />Էներգիայիաղբյուր (փայտ),<br />Արտադրությանհումք (թղթիարտադրություն),<br />Բնականգործընթացներիկագավորիչ (անտառատնկումներքամահարությունիցհողըպաշտպանելուհամար)<br />
 17. 17. Անտառինշանակությունըմարդուառողջությանհամար<br />Անտառնմեծսանիտարահիգիենիկ և բուժիչնշանակությունունի։ Բնականանտառներիօդումկաավելիքան 300 անունտարատեսակքիմիականմիացությունների։ Անտառներնակտիվորենվերափոխումենմթնոլորտայինաղտոտվածությունները, հատկապեսգազանմանները։ <br />
 18. 18. Առավելթթվայնացնողունակություններնունենփշատերևանտառները (գիհի, եղևնի, սոճի), ինչպեսնաևկեչու և լորենուորոշտեսակներ։ Անտառնակտիվորենկլանում է արտադրականաղտոտվածությունները, հատկապեսփոշինուածխաջրածինները։ <br />
 19. 19. Անտառը (հատկապեսփշատերև) արտադրում է ֆիտոնցիդներ՝ բակտերիցիդ (մանրեասպան) հատկություններովօժտվածնյութեր։ Ֆիտոնցիդներըսպանումենախտածինմանրեները։ Որոշակիչափաբաժիններովդրանքբարերարազդեցությունունեննյարդայինհամակարգիվրա, ուժեղացնումենաղեստամոքսայինտրակտիշարժողական և արտադրողականֆունկցիան, նպաստումեննյութափոխանակությանլավացմանը և խթանումենսրտիաշխատանքը։ <br />
 20. 20. Դրանցիցշատերըինֆեկցիոնհիվանդությանհարուցիչներիթշնամիներնեն, բայցեթեքիչեն։ Բարդուբողբոջների, անտոնովյանխնձորների, էվկալիպտիֆիտոնցիդներըոչնչացնողազդեցությունունենգրիպիվիրուսիվրա։ Սենյակբերվածեղևնիիճյուղըտասանգամքչացնում է մանրեներիքանակություննօդում, հատկապեսկապույտհազի և դիֆտերիայի։ Կաղնուտերևներըոչնչացնումենորովայնայինտիֆի և դիզինտերիայիբակտերիաները։<br />
 21. 21. Նյութըպատրաստեցին`<br />ՄարիամԵնգիբարյանը<br />ՆելլիԱլավերդյանը<br />ԶուլալյանԱրաքսյա<br />ԳրիգորյանԼիլիթ<br /> 10-4 դասարան<br />

×