Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista veritas 01

549 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Revista veritas 01

  1. 1. www.veritas.es. REVISTA VERITAS n º 1. Juny 2009. Consell editorial: Ignasi Pons i Emilio Vilà. Realització i edició: Criteria Loyalty. Direcció del projecte: Pedro Riaño.Coordinació i documentació: Isabel Reyes. Redacció: Andrés Solagüen. Asesoría médica: Dr. JosepAllué-Creus i Dra. Anna Coll. Disseny i Pre-press: JM Produccions. Fotogra a: Ignasi Paredes i agències. Correcció lingüística: Aïda R. Pedemonte. Redacció: C / Escoles Pies, 118. 08017 Barcelona.Tel: 934 342 040. Fax: 934 342 080. Impressió: Cevagraf. Dipòsit legal: B-24.554-2009

×