Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Επιμόρφωςθ Σχολικϊν Συμβοφλων    Ακινα: 2/02/2012    Άννα ΣπφρτουΠαιδαγωγικι Σχολι Φλϊρινασ spyrtouanna@gmail.com ...
Απεικονίςεισ για τθ διδαςκαλία-μάκθςθ των ΦΕ
Ποιο Πλαίςιο Μάκθςθσ - Διδαςκαλίασ των ΦΕ;?

Σχολικό εγχειρίδιο  Σθμειϊςεισ ςτον πίνακα    Φφλλα εργαςίασΠροφορικζσ ερωτο-απαντιςεισ
Περιγραφζσ για ζνα ταξίδι        ςτον ουρανό         ςτθ κάλαςςα      Ετικζτεσ κινδφνου      ...
Αναλυτικζσ εκκζςεισ πάνω ςε        ζνα πείραμα      ι ςε παρατθριςεισ      Εξθγιςεισ πάνω ςε μια    ...
•  Παιδικά βιβλία•  Κόμικσ•  Ποιιματα, πεηά κείμενα•  Τραγοφδια•  Εφθμερίδεσ, περιοδικά•  Βιογραφίεσ•  Εκκζςεισ•  ……
Ζντυπεσ Σχολικό    πθγζσ εγχειρίδιο     Θλεκτρονικζσ       πθγζσΜια τριπολικι ςχζςθ
Θεματικζσ Ενότθτεσ  Αϋ Τάξθ  Βϋ Τάξθ  Γϋ Τάξθ  Δϋ Τάξθ  Εϋ Τάξθ  Στϋ ΤάξθΘ ηωι γφρω μασ               ...

Φυςικό /Ανκρωπογενζσ περιβάλλον        Τεχνολογικά Καταςκευαςμζνο:•Ηωολογικοί κιποι, Βοτανικοί κιποι, Ενυδρεία  •...
Σχολείο   Τεχνολογικά       Καταςκευαςμζνο        Περιβάλλον ΦυςικόΠεριβάλλον        Κοινωνία
Θ δόμθςθ τθσ ζκκεςθσ ιταν οργανωμζνθ ςτισ κεματικζσ  ενότθτεσ:(α) Multimedia. Εκπαιδευτικό φιλμ και παιχνίδια ςτον Θ/Υ γι...

Επιςτθμονικόσ & Τεχνολογικόσ ΓραμματιςμόσScience - Technology - Society• Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ: ικανοί να παίρνουν αποφά...
Σχεδιαςμόσ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ STSE
Φυςικά,           Υλικά,βιολογικά,        αντικείμενα, χθμικά         τεχνολογικζσφαινόμενα   ...
Σκοπόσ του επιςτιμονα,  Να κατανοιςει   τον κόςμο  Γενικζσ ερμθνείεσ                  Σκοπόσ    ...
 Να ερμθνεφςει τισ ποικίλεσ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν γφρω μασ με τθν ζννοια τθσ ενζργειασ Να εξθγιςει τι είναι θ θλεκτρικ...
 Να μελετιςουν ζνα φαινόμενο Να διατυπϊςουν υποκζςεισ και να επιλζξουν μία υπόκεςθ Να παρατθριςουν, να περιγράψουν, να...
?
«Μζςθ Πυκνότθτα»          Πλεφςθ/Βφκιςθ           Πυκνότθτα
 Να προςδιορίςουν τισ ανάγκεσ ενόσ τεχνολογικοφ προβλιματοσ Να διατυπϊςουν εναλλακτικζσ ιδζεσ για τθ λφςθ του και να τ...
ΦΕΤεχνολογία

Φυςικόσ και Τεχνολογικόσ Κόςμοσ         Τεχνολογικόσ           κόςμοσ  Τεχνολογικόσ          ...
Εκπαιδευτικό λογιςμικό-Υποςτθρικτικι μάκθςθ          Scaffolding inquiryΚακοδθγοφμεν  Κακοδθγοφμενθ   Ανοιχ...
Πλεφςθ-Βφκιςθ       Σενάριο   Τεχνολογικό περιβάλλον     Αυκεντικό πλαίςιο

Φάραντεϊ: Με αφετηρία τισ θρηςκευτικζσ του  αντιλήψεισ, φαντάςτηκε… ν. Εάν είχε δίκιο, τότε ζνα χαλαρά κρεμαςμζνο ςφρμα θ...

Σήμερα ζσζηηήζαμε για               3 είδη δσνάμεων:                 Βαρσηικές      ...
Πριν τθν ανάγνωςθ                  Μετά τθν ανάγνωςθΣυμφωνϊ  Διαφωνϊ   Περιεχόμενο πρόταςθσ     ...
Τι γνωρίηω      Τι κα ικελα να μάκωΟι αγωγοί επιτρζπουν τθ  Τι ςυμβαίνει με τουσδιζλευςθ του ρεφματοσ   θμιαγωγοφ...
Κάτι που ζμακα ςιμερα είναι… ότι η τριβή είναι μια δφναμη που αςκείταιαπό την επαφή δφο ςωμάτων.Κάτι που με μπερδεφει είνα...
Κάτι που με ζκανε  Μπορϊ να       Δεν μπορϊ ναεντφπωςθ ιταν…   ςυνδζςω το ….    καταλάβω …Αυτό που κεωρϊ  ...
Εκπαιδευτικό  ΥλικόΔραςτθριότθτεσ Βαςικά ΘζματαΠροςδοκϊμενα ΜακθςιακάΑποτελζςματα
• διαφορετικά φυςικά φαινόμενα           (κερμικά, μθχανικά, θλεκτρικά) Ο ενοποιθτικόσ   ςυνδζονται με ζνα δί...
Ο ενοποιθτικόσ ρόλοσ              Ιδζεσ των μακθτϊν  τθσ ενζργειασΜεταφορά     Διαςκόρπιςθ   Ενεργει...
Μεταφζρεται από ζνα αντικείμενο          ςε ζνα άλλο αντικείμενο Διατθρείται       Ενζργεια       Δια...
1.  Ορίηουμε τθν αρχι του γεγονότοσ που μασ ενδιαφζρει2.  Ορίηουμε το τζλοσ του γεγονότοσ που μασ ενδιαφζρει3.  Προςδιο...
Jigsaw ςημαίνει Puzzle         Διερευνητική μάθηςη-διδαςκαλία       Τρόποσ διεξαγωγισ           ...
5  Σχθματίηουμε   «ομάδα  ειδίκευςθσ»,              2  ζχοντασ ζναν μακθτι από κάκε ομάδα      ...
7  Ηθτάμε από κάκε μακθτι να παρουςιάςει  τθν ενότθτά του ςτθν ομάδα του.                 1  Ενκαρρφν...
5                 4    2  5 ενόηηηες      1                   3      ...
2. spyrtoy paroysiash
2. spyrtoy paroysiash
2. spyrtoy paroysiash
2. spyrtoy paroysiash
2. spyrtoy paroysiash
2. spyrtoy paroysiash
2. spyrtoy paroysiash
2. spyrtoy paroysiash
2. spyrtoy paroysiash
2. spyrtoy paroysiash
2. spyrtoy paroysiash
2. spyrtoy paroysiash
2. spyrtoy paroysiash
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2. spyrtoy paroysiash

923 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2. spyrtoy paroysiash

 1. 1. Επιμόρφωςθ Σχολικϊν Συμβοφλων Ακινα: 2/02/2012 Άννα ΣπφρτουΠαιδαγωγικι Σχολι Φλϊρινασ spyrtouanna@gmail.com aspirtou@uowm.grhttp://users.uowm.gr/aspirtou/
 2. 2. Απεικονίςεισ για τθ διδαςκαλία-μάκθςθ των ΦΕ
 3. 3. Ποιο Πλαίςιο Μάκθςθσ - Διδαςκαλίασ των ΦΕ;?
 4. 4.
 5. 5. Σχολικό εγχειρίδιο Σθμειϊςεισ ςτον πίνακα Φφλλα εργαςίασΠροφορικζσ ερωτο-απαντιςεισ
 6. 6. Περιγραφζσ για ζνα ταξίδι ςτον ουρανό  ςτθ κάλαςςα Ετικζτεσ κινδφνου Οδθγίεσ εκτζλεςθσ πειραμάτων Manual επιβίωςθσ Αντιπαρακζςεισ απόψεων πάνω ςε ζναπεριβαλλοντικό ι κοινωνικό κζμα Συγκεκριμζνθ διάταξθ δραςτθριοτιτων Πολυτροπικό κείμενο
 7. 7. Αναλυτικζσ εκκζςεισ πάνω ςε ζνα πείραμα ι ςε παρατθριςεισ Εξθγιςεισ πάνω ςε μια νζα αςκζνεια Περιγραφι μιασ διαδικαςίασ ενόσ φαινομζνουΙςτορίεσ ςχετικά με τθν ιςτορικι εξζλιξθ των επιςτθμονικϊν ιδεϊν, των ςφγχρονων τάςεων ςτισ ΦΕ/ΤΧ
 8. 8. • Παιδικά βιβλία• Κόμικσ• Ποιιματα, πεηά κείμενα• Τραγοφδια• Εφθμερίδεσ, περιοδικά• Βιογραφίεσ• Εκκζςεισ• ……
 9. 9. Ζντυπεσ Σχολικό πθγζσ εγχειρίδιο Θλεκτρονικζσ πθγζσΜια τριπολικι ςχζςθ
 10. 10. Θεματικζσ Ενότθτεσ Αϋ Τάξθ Βϋ Τάξθ Γϋ Τάξθ Δϋ Τάξθ Εϋ Τάξθ Στϋ ΤάξθΘ ηωι γφρω μασ      Ενζργεια     Θλεκτρικά και     μαγνθτικά φαινόμεναΘχθτικά φαινόμενα     Μθχανζσ και δυναμικζσ    αλλθλεπιδράςεισΙδιότθτεσ των υλικϊν    Θερμικά φαινόμενα   Φωτεινά φαινόμενα  Χθμικά φαινόμενα   Συνκετικζσ εργαςίεσ      
 11. 11.
 12. 12. Φυςικό /Ανκρωπογενζσ περιβάλλον Τεχνολογικά Καταςκευαςμζνο:•Ηωολογικοί κιποι, Βοτανικοί κιποι, Ενυδρεία •Εργαςτιρια ςτο Πανεπιςτιμιο•Βουνά - Λίμνεσ - Ποτάμια - Θάλαςςα •Μουςεία Τεχνοεπιςτιμθσ•Πάρκα •Ειδικζσ εκκζςεισ π.χ. ζκκεςθ Da Vitsi•Ο ουρανόσ κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ •Πολυχϊροι •Διαλζξεισ, ειδικά γεγονότα, •Πλανετάρια, ΑςτεροςκοπείαΒιομθχανία, Εμπόριο, εργαςιακοί χϊροι •Λιμάνια, Γζφυρεσ, Φράγματα•Εργοςτάςια •Περιοχζσ ελεφκερου χρόνου•Στακμοί παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ •Θεματικά πάρκα•Στακμοί επεξεργαςίασ βοκρολυμάτων•Μικρζσ επιχειριςεισ Σπίτι/Βιβλιοκικεσ•Νοςοκομεία και Κτθνιατρεία Internet•Φωτοβολταϊκά πάρκα και αντίςτοιχεσ Θλεκτρονικζσ πθγζσ: TV /film/video/DVDεπιχειριςεισ Ζντυπεσ πθγζσ: Εφθμερίδεσ, Περιοδικά, Βιβλία•ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, Εργατικά Κζντρα, Μθ Συηθτιςεισ με ςυγγενείσ και φίλουσΚυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ Σε φορείσ, επιςτθμονικζσ ενϊςεισ, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ •Ζνωςθ Ελλινων Φυςικϊν, Ζνωςθ Ελλινων Χθμικϊν, •Πανελλινια Ζνωςθ Βιοεπιςτθμόνων, •Ελλθνικι Γεωλογικι Εταιρεία •Διμοι, Περιφζρειεσ
 13. 13. Σχολείο Τεχνολογικά Καταςκευαςμζνο Περιβάλλον ΦυςικόΠεριβάλλον Κοινωνία
 14. 14. Θ δόμθςθ τθσ ζκκεςθσ ιταν οργανωμζνθ ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ:(α) Multimedia. Εκπαιδευτικό φιλμ και παιχνίδια ςτον Θ/Υ για τθν παραγωγι και τθ μεταφορά τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ.(β) Βιωματικό παιχνίδι για τθν παραγωγι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ μζςα ςτο εργοςτάςιο (καυςτιρασ, λζβθτασ, καμινάδεσ, κ.λπ.).(γ) Χαρτογραφϊ τθν ενεργειακι κατάςταςθ τθσ χϊρασ μου.(δ) Ηωγραφίηω, γράφω ποιιματα, ςχεδιάηω αφίςα, τραγουδϊ για τθν ενεργειακι καρδιά τθσ χϊρασ μου, τθ Δυτικι Μακεδονία.http://users.uowm.gr/aspirtou/
 15. 15.
 16. 16. Επιςτθμονικόσ & Τεχνολογικόσ ΓραμματιςμόσScience - Technology - Society• Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ: ικανοί να παίρνουν αποφάςεισ για κοινωνικά κζματα που ζχουν ςχζςθ με τισ ΦΕ/ΤΧScience-Technology-Society-Environment• Κατανόθςθ & δράςθ μζςω άμεςθσ ςυμμετοχισ: Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πλαίςια των ΦΕ/ΤΧ
 17. 17. Σχεδιαςμόσ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ STSE
 18. 18. Φυςικά, Υλικά,βιολογικά, αντικείμενα, χθμικά τεχνολογικζσφαινόμενα καινοτομίεσ Φυςικζσ Τεχνολογία Επιςτιμεσ
 19. 19. Σκοπόσ του επιςτιμονα, Να κατανοιςει τον κόςμο Γενικζσ ερμθνείεσ Σκοπόσ του τεχνολόγου, Να επζμβει ςτον κόςμο Να τον αλλάξει Οι λφςεισ του εξαρτθμζνεσ από το πλαίςιο
 20. 20.  Να ερμθνεφςει τισ ποικίλεσ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν γφρω μασ με τθν ζννοια τθσ ενζργειασ Να εξθγιςει τι είναι θ θλεκτρικι ενζργεια Να μελετιςει τθ μετατροπι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ διάφορεσ μορφζσ ενζργειασ Να ςχεδιάςει & να καταςκευάςει εκςκαφείσ για τθν εξόρυξθ του λιγνίτθ Να ςχεδιάςει & να καταςκευάςει ταινιόδρομουσ για τθ μεταφορά του λιγνίτθ ςτα εργοςτάςια παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ Να ςχεδιάςει & να καταςκευάςει, καμινάδεσ, λζβθτεσ, θλεκτρογεννιτριεσ…
 21. 21.  Να μελετιςουν ζνα φαινόμενο Να διατυπϊςουν υποκζςεισ και να επιλζξουν μία υπόκεςθ Να παρατθριςουν, να περιγράψουν, να ταξινομιςουν, να μετριςουν, να ερμθνεφςουν Να κατανοιςουν ι να καταςκευάςουν από μόνοι τουσ ζνα μοντζλο Να ελζγξουν τισ πικανζσ μεταβλθτζσ ενόσ φαινομζνου Να ςτοχαςτοφν πάνω ςτον πειραματιςμό τουσ
 22. 22. ?
 23. 23. «Μζςθ Πυκνότθτα» Πλεφςθ/Βφκιςθ Πυκνότθτα
 24. 24.  Να προςδιορίςουν τισ ανάγκεσ ενόσ τεχνολογικοφ προβλιματοσ Να διατυπϊςουν εναλλακτικζσ ιδζεσ για τθ λφςθ του και να τισ δοκιμάηουν Να καταςκευάςουν ζνα τεχνολογικό αντικείμενο Να μελετιςουν περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ αναδεικνφεται ότι θ Τεχνολογία ςυνιςτά ςθμαντικι ςυνιςτϊςα τθσ πνευματικισ μασ κλθρονομιάσ Να διορκϊνουν ςφάλματα που υπάρχουν ςτα τεχνολογικά αντικείμενα
 25. 25. ΦΕΤεχνολογία
 26. 26.
 27. 27. Φυςικόσ και Τεχνολογικόσ Κόςμοσ Τεχνολογικόσ κόςμοσ Τεχνολογικόσ Φυςικόσ κόςμοσ κόςμοσ Φυςικόσ Τεχνολογικόσ κόςμοσ κόςμοσ
 28. 28. Εκπαιδευτικό λογιςμικό-Υποςτθρικτικι μάκθςθ Scaffolding inquiryΚακοδθγοφμεν Κακοδθγοφμενθ Ανοιχτι Ανοιχτιθ διερεφνθςθ διερεφνθςθ διερεφνθςθ διερεφνθςθ• Ζλεγχοσ 1 • Ζλεγχοσ 1 • Ζλεγχοσ 1 • Ζλεγχοσ 2 μεταβλθτισ: μεταβλθτισ: το μεταβλθτισ: μεταβλθτϊν: βάροσ φάρδοσ του είδοσ υγροφ είδοσ υλικοφ, ςχιμα• Επίδειξθ δοχείου • Ομάδεσ ςϊματοσ• Δίνονται, • Ομάδεσ • Δίνεται θ • Ομάδεσ μεταβλθτι & • Δίνονται, μεταβλθτι • 2 μεταβλθτζσ μζκοδοσ μεταβλθτι & • Ανοιχτι δίνονται μζκοδοσ μζκοδοσ • Ανοιχτι μζκοδοσ
 29. 29. Πλεφςθ-Βφκιςθ Σενάριο Τεχνολογικό περιβάλλον Αυκεντικό πλαίςιο
 30. 30.
 31. 31. Φάραντεϊ: Με αφετηρία τισ θρηςκευτικζσ του αντιλήψεισ, φαντάςτηκε… ν. Εάν είχε δίκιο, τότε ζνα χαλαρά κρεμαςμζνο ςφρμα θα μποροφςε να τραβηχτεί, παγιδευμζνο ς αυτοφσ τουσ μυςτικιςτικοφσ κφκλουσ,όπωσ ζνα πλοιάριο παγιδεφεται ςε μια δίνη. Ζφτιαξε ζτςι ζνα κφκλωμα, ςτο οποίο ζνασ μεταλλικόσ αγωγόσ ήταν ….Όταν λοιπόν ζκλειςε το κφκλωμα παρατήρηςε με ζκπληξη ότι ….
 32. 32.
 33. 33. Σήμερα ζσζηηήζαμε για 3 είδη δσνάμεων: Βαρσηικές Ηλεκηρικές Μαγνηηικές Σε ποιες περιπηώζεις ηης καθημερινής μοσΠοια είναι ηα κοινά ηοσς Ποιες είναι οι ζωής μπορώ να ταρακηηριζηικά; διαθορές ηοσς; αναγνωρίζω ηα αποηελέζμαηα ασηών ηων δσνάμεων; …..
 34. 34. Πριν τθν ανάγνωςθ Μετά τθν ανάγνωςθΣυμφωνϊ Διαφωνϊ Περιεχόμενο πρόταςθσ Συμφωνϊ Διαφωνϊ Όταν ζνα αντικείμενο είναι αντικείμενο δεν ζχει ενζργεια. Ενζργεια μπορεί να ζχει και ζνα άβιο αντικείμενο. Όταν ζνα αντικείμενο παφει να κινείται τότε θ ενζργειά του χάνεται
 35. 35. Τι γνωρίηω Τι κα ικελα να μάκωΟι αγωγοί επιτρζπουν τθ Τι ςυμβαίνει με τουσδιζλευςθ του ρεφματοσ θμιαγωγοφσ;Τα μζρθ από τα οποία Ποια είναι τα μζρθ μιασαποτελείται μια λάμπα λάμπασ οικονομίασ;πυράκτωςθσ
 36. 36. Κάτι που ζμακα ςιμερα είναι… ότι η τριβή είναι μια δφναμη που αςκείταιαπό την επαφή δφο ςωμάτων.Κάτι που με μπερδεφει είναι …Κάτι που με εξζπλθξε είναι … ότι η τριβή δεν εξαρτάται από το εμβαδόν επαφήσ.Κάτι που κα ικελα να μάκω παραπάνω είναι …Μια προςωπικι διαπίςτωςθ είναι … ότι η τριβή προκαλείται απόανωμαλίεσ μεταξφ των επιφανειών που δυςχεραίνουν την κίνηςη.Αν μποροφςα να ρωτοφςα ζνα επιςτιμονα είναι …
 37. 37. Κάτι που με ζκανε Μπορϊ να Δεν μπορϊ ναεντφπωςθ ιταν… ςυνδζςω το …. καταλάβω …Αυτό που κεωρϊ Λζξεισ ι ιδζεσ που Ζνα άλλο ςχόλιο…ςθμαντικό… ιταν νζεσ για μζνα …
 38. 38. Εκπαιδευτικό ΥλικόΔραςτθριότθτεσ Βαςικά ΘζματαΠροςδοκϊμενα ΜακθςιακάΑποτελζςματα
 39. 39. • διαφορετικά φυςικά φαινόμενα (κερμικά, μθχανικά, θλεκτρικά) Ο ενοποιθτικόσ ςυνδζονται με ζνα δίκτυορόλοσ τθσ ενζργειασ ενεργειακϊν μετατροπϊν • ανάπτυξθ περιεχομζνου ςε 4 Κοινωνικά & ςφαίρεσ: «Επιςτιμθ», Περιβαλλοντικά «Κοινωνία», «Τεχνολογία», προβλιματα «Περιβαλλοντικό Πρόβλθμα» • Ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ για τθΙδζεσ των μακθτϊν διδαςκαλία – μάκθςθ του περιεχομζνου τθσ ενζργειασ
 40. 40. Ο ενοποιθτικόσ ρόλοσ Ιδζεσ των μακθτϊν τθσ ενζργειασΜεταφορά Διαςκόρπιςθ ΕνεργειακάΜετατροπι Διατιρθςθ Διαγράμματα
 41. 41. Μεταφζρεται από ζνα αντικείμενο ςε ζνα άλλο αντικείμενο Διατθρείται Ενζργεια Διαςκορπίηεται ποςοτικάΒρίςκεται αποκθκευμζνθ Μετατρζπεται ςε ςε ζνα αντικείμενο διαφορετικζσ μορφζσ
 42. 42. 1. Ορίηουμε τθν αρχι του γεγονότοσ που μασ ενδιαφζρει2. Ορίηουμε το τζλοσ του γεγονότοσ που μασ ενδιαφζρει3. Προςδιορίηουμε το ποφ είναι θ ενζργεια ςτθν αρχι του γεγονότοσ4. Προςδιορίηουμε το ποφ είναι θ ενζργεια ςτο τζλοσ του γεγονότοσ5. Σχεδιάηουμε το διάγραμμα, εντοπίηοντασ τισ ενδιάμεςεσ κζςεισ τθσ ενζργειασ
 43. 43. Jigsaw ςημαίνει Puzzle Διερευνητική μάθηςη-διδαςκαλία Τρόποσ διεξαγωγισ 11 Χωρίηουμε τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ ςφνκεςθσ, των 4 2 τεςςάρων (4) ατόμων θ κάκε μία. 1 3 4 22 Ορίηουμε ζναν μακθτι από κάκε ομάδα ωσ ςυντονιςτι. 3 43 Χωρίηουμε το μάκθμα ςε 4 ενότθτεσ. 1 2 14 Ανακζτουμε ςε κάκε μακθτι να μάκει μία ενότθτα, 3 προςζχοντασ ϊςτε οι μακθτζσ να ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ 4 2 μόνο ςτθ δικι τουσ ενότθτα. 3
 44. 44. 5 Σχθματίηουμε «ομάδα ειδίκευςθσ», 2 ζχοντασ ζναν μακθτι από κάκε ομάδα 2 2 Jigsaw, να ςυνεργάηεται με τουσ μακθτζσ 1 2 από τισ άλλεσ, που τουσ ζχει ανατεκεί θ 1 1 3 ίδια ενότθτα με αυτόν. 1 3 3 3 46 Οι μακθτζσ επιςτρζφουν ςτισ «ομάδεσ 4 4 ςφνκεςθσ» και παρουςιάηουν τα ευριματά 4 τουσ από τθν εργαςία που ζκαναν ςτισ «ομάδεσ ςφνκεςθσ» ομάδεσ.
 45. 45. 7 Ηθτάμε από κάκε μακθτι να παρουςιάςει τθν ενότθτά του ςτθν ομάδα του. 1 Ενκαρρφνουμε τουσ υπόλοιπουσ τθσ 4 2 ομάδασ να κάνουν ερωτιςεισ για 1 3 διευκρινιςεισ. 4 2 3 4 Στο τζλοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ δίνουμε8 ζνα ερωτθματολόγιο ςχετικό με τθν 1 2 1 ενότθτα, με τα πιο ςθμαντικά ςθμεία 3 αυτισ, ϊςτε οι μακθτζσ γριγορα να 4 2 μποροφν να αντιλθφκοφν το κζμα. 3
 46. 46. 5 4 2 5 ενόηηηες 1 3 4 25 ομάδες ζύνθεζης 3 1 4 55 ομάδες ειδίκευζης 5 3 1 2 1 3 4 2 5

×