Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avantatges i inconvenients de les centrals nuclears

3,715 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Avantatges i inconvenients de les centrals nuclears

  1. 1. AVANTATGES IINCONVENIENTS DE LES CENTRALS NUCLEARS Jonathan Morales, Oriol Sabaté, Daniel Marquès, Jonatan Duran, Miguel i Victor INS Berenguer d’Entença Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
  2. 2. Els Avantatges i Inconvenients de les Centrals NuclearsEl nostre treball intenta ser un resum aclaridor dels possibles dubtes generats davant el desconeixementde les Centrals Nuclears per part d’un gran sector de la població.En aquest document ens centrarem, doncs, en els avantatges i inconvenients que comporten les centralsnuclears; per a poder fer-ho ens hem informat sobre les centrals nuclears i hem complementat aquestainformació amb les dades que proporcionava Internet i la visita al centre d’investigació de la centralnuclear d’Ascó.
  3. 3. Les centrals nuclears van ser creades per a produir una gran quantitat d’electricitat i aquest procésel fa a partir de la fissió del combustible, que és l’urani, partint els seus àtoms i convertint-los enaltres a l’interior del reactor, una cambra completament tancada i impermeable creada per acontrolar la reacció i la radiació que es produeix al seu interior.Aquestes centrals elèctriques tenen avantatges i inconvenients de diversos tipus, els principals sónels mediambientals i els econòmics.Dins dels mediambientals es poden trobar:Avantatges:- No contamina l’aire ja que no es produeix combustió, perquè l’energia s’aconsegueix d’unareacció química de fissió.-Com que el combustible desprèn una gran quantitat d’energia no se’n necessiten grans quantitats.- No contribueix a l’efecte hivernacle ja que no produeix CO2.Desavantatges:- Les radiacions de l’urani poden ser mortals.- Crea grans quantitats de residus radioactius.Per a reduir l’impacte que produeixen aquests desavantatges es van crear sistemes de seguretatper a pal·liar-los, com per exemple les barreres de formigó armat i plom per a bloquejar lesradiacions i la formació de consells de seguretat i de prevenció per a mantenir sota un controlmolt estricte les centrals i evitar possibles catàstrofes nuclears.Per als residus radioactius es van construir magatzems específics on poder-los emmagatzemar iretornar al medi natural per a impedir que les radiacions arribin a ser perilloses fins quegradualment la perdin. L’exemple més proper d’aquest tipus de magatzem es pot trobar al Cabril,a Còrdova.El combustible residual d’alta activitat ja utilitzat a les centrals nuclears pot ser reutilitzat peralguns països gràcies a uns emplaçaments construïts per a la recuperació del combustible, elsquals Espanya encara no ha construït.
  4. 4. En els econòmics es troben:Avantatges:- En tenir un combustible que pot alliberar tanta energia, la producció d’electricitat és moltelevada i el rendiment de la central també.- Ja que part del combustible pot ser reutilitzat, hi ha un augment del temps d’ús de l’urani.Desavantatges:- En la majoria dels casos s’utilitza l’urani enriquit per a la reacció la qual cosa fa que el cost delcombustible sigui relativament car.- A causa de l’estricta seguretat a què es veuen obligades les centrals nuclears, el seu cost demanteniment és molt alt i el seu període actiu es redueix als 40 anys.- Els materials de construcció de les centrals és molt car ja que necessiten complir uns requisitsalts.L’energia nuclear és una de les energies més utilitzada al món, a més de ser una de les que mésproducció elèctrica aconsegueix, per tant, creiem que, juntament amb les altres centralsproductores, s’hauria d’utilitzar, investigar i explotar a fons com una de les alternatives mésimmediates al petroli, sempre i quan s’utilitzin amb consciència i responsabilitat.

×