Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

City card idekatalog_Svensk

408 views

Published on

EVINN - tourism

Published in: Mobile
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

City card idekatalog_Svensk

 1. 1. IDÉKATALOG UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR ETT DIGITALT CITY CARD FÖR MOBILA PLATTFORMAR CITY CARD
 2. 2. IDÉKATALOG Utvecklingsmöjligheter för ett digitalt City Card för mobila plat-tformar SKAPAT AV EVINN - Evenemangsbaserad innovation, ACTIVE institute, Göteborg & Co, Seismonaut #2 Denna idékatalog har utarbetats med bas i en utvecklingsworkshop den 16. maj 2013 och en löpande dialog med Göteborg & Co om deras erfarenheter med Göteborg City Card. City Card är välkänt och kortet finns i flera storstäder över hela världen. Men det är inte många städer som har en digital version anpassad för mobila plat-tformar. Hur kan man integrera City Card i den digitala tidsåldern och samtidigt förbättra relationen mellan turistaktörerna och turisterna? Denna idékatalog är tänkt att fungera som inspiration för Göteborg & Co, turistaktörerna och tredjepartsleverantörer så att tvärgående samarbeten kan leda till utveckling av nya mobila produkter. FRAMTIDENS CITY CARD
 3. 3. IDÉKATALOG Utvecklingsmöjligheter för ett digitalt City Card för mobila plat-tformar SKAPAT AV EVINN - Evenemangsbaserad innovation, ACTIVE institute, Göteborg & Co, Seismonaut #3 Ett City Card är en produkt som turister köper för att få enklare tillgång till de attraktioner, upplevelser och shoppingmöjligheter som en stad erbjuder. Kortet kan exempelvis ge gratis inträde, rabatter eller föreslå specialerbjudanden. Det ger även ofta rabatt på kommunala färdmedel, stadscyklar och parkering. Med ett City Card köper man helt enkelt förmånliga paketerbjudanden under en begränsad period samtidigt som man får en överblick över stadens erbjudanden. Läs mer om Göteborg City Card här: www.goteborg.com/citycard VAD ÄR EGENTLIGEN ETT CITY CARD? CITY CARD
 4. 4. IDÉKATALOG Utvecklingsmöjligheter för ett digitalt City Card för mobila plat-tformar SKAPAT AV EVINN - Evenemangsbaserad innovation, ACTIVE institute, Göteborg & Co, Seismonaut #4 DEN DIGITALA TURISTEN Den moderna turisten är ofta väldigt aktiv på mobila enheter. Smarttelefoner och surfplattor är idag en del av hela resupplevelsen. Därför är det viktigt att utveckla en digital mobil-produkt som tillgodoser turisternas digitala behov. Den digitala turisten: • 51 procent av alla resenärer har skrivit en recension online • 86 procent av resenärerna säger att gratis Wi-Fi är en bidragande faktor till deras val av resmål (som jämförelse säger 70 procent det samma om gratis parkering) • 96 procent av resenärerna säger att onli-nerecensioner har inflytande när de ska boka • En genomsnittlig grupp av resenärer har idag med sig fyra enheter som de kan an-vända för att använda Internet (exempelvis smarttelefon, surfplatta och bärbar dator) • 72 procent av resenärerna säger att möj-ligheten att kunna boka via mobilen är bra, dock erbjuder bara 25 procent av turist-företagen mobila tjänster Källa: TripBarometer by Tripadvisor, September 2013, by StrategyOne (Edelman Berland) Procent av en nationalitet som har en smarttele-fon: • Sverige: 63 procent • Storbritannien: 62 procent • Danmark: 59 procent • Tyskland: 40 procent • USA: 56 procent Procent av en nationalitet som har letat efter resinformation med sin smarttelefon: • Sverige: 50 procent • Storbritannien: 38 procent • Danmark: 47 procent • Tyskland: 34 procent • USA: 40 procent Källa: Google Our Mobile Network Nov 2013.
 5. 5. IDÉKATALOG Utvecklingsmöjligheter för ett digitalt City Card för mobila plat-tformar SKAPAT AV EVINN - Evenemangsbaserad innovation, ACTIVE institute, Göteborg & Co, Seismonaut #5 NYA IDÉER GER NYA FÖRETAGS-MÖJLIGHETER FÖR AKTÖRERNA Turistaktörerna är centrum i hela City Card-produkten. City Card är en plattform för kom-munikation mellan turisterna och alla områdets attraktioner, upplevelser och shoppingmöj-ligheter. Idag är det huvudsakligen en envägskommu-nikation. Turisterna köper kortet och kan se vilka erbjudanden de kan använda sig av och väljer därefter de platser, attraktioner och bu-tiker som de vill besöka. Den här idékatalogen öppnar upp för en dialog om hur turistaktör-erna kan skapa en ny dynamisk kommunikation med turisterna genom en digital plattform som exempelvis ett digitalt och mobilt City Card. Dialogen bör ha sin utgångspunkt i den här idékatalogen! Det kommer naturligtvis uppstå många frågor. Med en digital plattform finns det en möjlighet att aktörerna på daglig basis lägger upp nya erbjudanden. De kan exempelvis vara anpas-sade till vädret: idag är det fint väder - få rabatt på solstolar, glass eller dagens regnerb-judande. Eller är det bättre att ha en City Card-medarbetare som letar efter bra erbjudanden eller ska det vara en kombination? Hur ser arbetsgången ut i stort och måste man arbeta fram en helt ny organisationsform för att hantera ett City Card? Ska det finnas olika pris-strukturer för olika aktörer i förhållande till hur mycket de vill använda ett City Card som en plattform? Det är frågor som dessa som måste besvaras i en vanlig utvecklingsprocess. Idékatalogen visar att det finns helt nya sätt att interagera med turister på och därför också helt nya sätt att tjäna pengar på turister. Det kan ge aktörerna ny motivation till att engagera sig i City Card-plattformen där värdeerbjudandet idag inte nödvändigtvis är det mest attraktiva för alla aktörer i turistbranschen.
 6. 6. IDÉKATALOG Utvecklingsmöjligheter för ett digitalt City Card för mobila plat-tformar SKAPAT AV EVINN - Evenemangsbaserad innovation, ACTIVE institute, Göteborg & Co, Seismonaut #6 HUR SKA DET GENOM-FÖRAS? Den här idékatalogen kommer inte med konkreta tips på hur en samlad lösning för ett digitalt City Card för mobila plattformar ska utvecklas och inte heller vad det kostar. Utgångspunkten ska vara en process som de personer som arbetar med City Card-produk-ten kan gå igenom. Här måste man tänka på vilken kontext som man arbetar i: vilken organisationsplattform finns? Vilka personal-resurser har företaget? Vilka ekonomiska me-del vill man avsätta till digital kommunikation med kunderna och turisterna? Vilket stöd finns det bland aktörerna när det gäller en digital produkt? Och inte minst - vilken målgrupp ska man rikta in sig på och känner man dem tillräckligt väl? Sedan kan man avgöra om utvecklingen ska hänga samman med andra digitala plattformar eller produkter (egna eller externa), och vilka funktioner man vill satsa på. Ska City Card-produkten vara en mobiloptimerad webbplats, en app eller en kombination? Ska det finnas en backend-plattform (onlineåtkomst till admin-istrationssystemet) som är tillgänglig för alla aktörer, eller är det bara City Card-arrangören som har tillgång till den? Idékatalogen innehåller idéer som tillsammans eller var för sig kan användas för ett digitalt City Card. Den kan även användas som inspiration till att utveckla framtidens City Card - trevlig läsning!
 7. 7. IDÉKATALOG Utvecklingsmöjligheter för ett digitalt City Card för mobila plattformar SKAPAT AV EVINN - Evenemangsbaserad innovation, ACTIVE institute, Göteborg & Co, Seismonaut BESKRIVNING AV IDÉN SYFTE: MÅLGRUPP VILKA UTMANINGAR LÖSER IDÉN? VILKA ÄR FRAMGÅNGSKRITERI-ERNA FÖR IDÉN? VAD KRÄVS FÖR ATT IDÉN SKA LYCKAS? #7 Baserat på en turists personliga intressen kan man få specialerb-judanden och påminnelser när man befinner sig på en viss plats. Detta kallas pushmeddelanden och turisten måste tillåta att vi skickar dessa till deras smarttelefon eller surfplatta. På så sätt kan vi ge turisterna en dynamisk, platsspecifik och kanske till och med individuell service. När turisten exempelvis har fått åtkomst till en attraktion så kommer ett digitalt City Card veta var turisten är, och vilka erbjudanden som kan vara relevanta för utifrån turistens intressen. Det är viktig att den samlade bilden av de meddelanden som skickas ger turisten en upplevelse av bra och relevant service. Därför ska det finnas en blandning av bra erbjudanden, spän-nande upplevelser i närheten eller påminnelser om att köpa en present på resan. Det är den nya tekniken som gör det här möjligt och här bör man definitivt undersöka teknik som Apples iBeacon - en billig lösn-ing som kommer att ändra vår användning av smarttelefoner på många sätt, bland annat när vi handlar. Att ge en målinriktad service som optimerar möjligheterna för merförsäljning hos alla aktörer. Turister som är intresserade av specialerbjudanden, shoppin-gupplevelser eller som vill ha en dynamisk och överraskande upplevelse. 1. Att själva City Card-plattformen får mer fokus på merförsäljning för de aktörer som är delaktiga. 2. Att vi kan optimera möjligheterna att ge en skräddarsydd och personlig service. 3. Att vi kan reagera snabbt på de saker som sker här och nu, och skicka aktuell information till turisten. Det är profes-sionell och närvarande service. 1. Att varje besök hos aktörerna förvan-dlas till merköp och en upplevelse av att få bättre service. 2. Att turisten upplever det som en service och inte som irriterande reklam. 3. Att turisten upplever det som en personlig service som vänder sig direkt till dem, deras behov och intressen. 1. Bra och strukturerad indelning av erbjudanden (så att turisten själv kan välja vad som är intressant) och bra innehållsplanering. 2. En live-redaktion eller en resursper-son som kan aktivera nyheter när de uppstår. 3. Att tekniken utvecklas - jämför exem-pelvis Apples iBeacon. PUSHMEDDELANDEN TILL TURISTER
 8. 8. IDÉKATALOG Utvecklingsmöjligheter för ett digitalt City Card för mobila plattformar SKAPAT AV EVINN - Evenemangsbaserad innovation, ACTIVE institute, Göteborg & Co, Seismonaut BESKRIVNING AV IDÉN SYFTE: MÅLGRUPP VILKA UTMANINGAR LÖSER IDÉN? VILKA ÄR FRAMGÅNGSKRITERI-ERNA FÖR IDÉN? VAD KRÄVS FÖR ATT IDÉN SKA LYCKAS? #8 Som en del av företagsmodellen kan man se på ett City Card som en källa till mer kunskap om turisten. Genom att använda kortet som en källa till information om turistens beteende och kon-sumtion får vi ett helt nytt sätt att kostnadseffektivt och kontinu-erligt få viktig information om turisternas användning av staden. Den här informationen är otroligt värdefullt för vidare utveckling av City Card-produkten men kan även användas i samband med andra turistprodukter. Varje gång turisten använder en rabatt, en service eller ett erb-judande i sitt City Card så vet vi var personen är och hur kortet har använts. All information samlas in av databasen som administre-rar City Card-upplevelsen. Utöver platsbaserad information och shoppingmönster, kan man även be turisten att svara på andra frågor, eventuellt mot en belöning. Vi har möjligheter att göra omfattande kvantitativa undersöknin-gar när turisterna går runt med en direkt kommunikationskanal i fickan. Att få ny kunskap om turistens beteende och konsumtion för att på så sätt kunna optimera våra produkter och tjänster. City Card-arangörerna och alla aktörer som är involverade i kortet. 1. Det ger en ny dimension till City Card-produkten - information om turisten är värdefullt kapital. 2. Möjlighet att med utgångspunkt i konkret feedback från användarna kon-tinuerligt optimera City Card-produkten och aktörernas erbjudanden. 1. Att insamlingen av information är tydlig - man ingår ett integritetsavtal med användarna av kortet. 2. Att den insamlade information löpande distribueras till alla relevanta aktörer, och att de kan använda den här informationen i sin vardag. 1. Undersökning av hur information ska samlas in och visualiseras på bästa sätt så att det ska vara användbart för aktörerna. 2. En backend som bara används för att visualisera och förmedla den insamlade informationen. INFORMATION OM TURISTENS BETEENDE
 9. 9. IDÉKATALOG Utvecklingsmöjligheter för ett digitalt City Card för mobila plattformar SKAPAT AV EVINN - Evenemangsbaserad innovation, ACTIVE institute, Göteborg & Co, Seismonaut BESKRIVNING AV IDÉN SYFTE: MÅLGRUPP VILKA UTMANINGAR LÖSER IDÉN? VILKA ÄR FRAMGÅNGSKRITERI-ERNA FÖR IDÉN? VAD KRÄVS FÖR ATT IDÉN SKA LYCKAS? #9 Till skillnad från ett fysiskt kort så kan vi med ett digitalt kort an-passa många fler detaljer i förhållande till aktörernas önskningar och olika säsonger. Tanken är att vi ska kunna specialdesigna utseendet av City Card inför exempelvis ett särskilt evenemang och lägga in specialerb-judanden som har med evenemangets tema att göra. Man ändrar inte på själva grunddesignen eller funktionaliteten utan lägger bara så att säga ett nytt "utseende" över City Card-skelettet. Det kan användas under ett stort internationellt sportevenemang - då passar det perfekt med en unik upplaga av ett City Card. Andra till-fällen kan vara stora helger, som exempelvis julupplaga av ett City Card, med juldesign och specialerbjudanden. Kortet kan även fungera som en effektiv tilläggsprodukt till konfer-enser och kongresser för att ge extra service till deltagarna. Att utnyttja de digitala möjligheterna att kostnadseffektivt producera specialdesignade produkter. City Card-arrangörer och alla aktörer som finns med på kortet, och eventuellt arrangörer av konferenser. 1. Vi utvidgar företagsmodellen för City Card genom att möjliggöra enkel anpassning vid ett specifikt evenemang. 2. Större igenkänning hos turisten i förhållande till att knyta samman City Card och evenemang. 1. Att vi uppnår en starkare kommuni-kationskanal mellan evenemang och turist. 2. Att vi uppnår merförsäljning och en bättre service gentemot turisten. 1. En användarvänlig hantering för att ge City Card ett nytt utseende. En designmanual ska göra det lätt för varje medarbetare. 2. Att möjligheten marknadsförs som en produkt eller en extraservice som åter-försäljarna av ett City Card kan erbjuda aktörerna. DESIGNAT UTSEENDE TILL ETT SPECIFIKT EVENEMANG
 10. 10. IDÉKATALOG Utvecklingsmöjligheter för ett digitalt City Card för mobila plattformar SKAPAT AV EVINN - Evenemangsbaserad innovation, ACTIVE institute, Göteborg & Co, Seismonaut BESKRIVNING AV IDÉN SYFTE: MÅLGRUPP VILKA UTMANINGAR LÖSER IDÉN? VILKA ÄR FRAMGÅNGSKRITERI-ERNA FÖR IDÉN? VAD KRÄVS FÖR ATT IDÉN SKA LYCKAS? #10 Användarna ska kunna anpassa sitt City Card till sina personliga önskemål. Vi rekommenderar att användarna får välja utifrån olika teman som passar deras personliga intressen och behov. Det kan exempelvis vara teman som "För hela familjen", "Sport och rörelse", "Lyxvistelse" eller liknande. När turisten beställer ett City Card ska kortet anpassas utifrån bland annat intressen, hur många personer de är, ålder och kön. Då får de en så målinriktad produkt som möjligt. Den moderna turisten förväntar sig produkter som är anpassade efter just deras behov. När man har valt en skräddarsydd produkt så måste man ha möj-lighet att ta bort övriga erbjudanden. Man kan även få möjlighet att skicka en översikt till andra familjemedlemmar, vänner eller kollegor man reser med. Att ge användaren en upplevelse av individuell anpassning inriktad mot deras behov. Det gäller speciellt de turistgrupper som är medvetna om speci-fika behov och krav på turistupplevelsen. 1. Vi skapar en bättre och mer målinrik-tad serviceupplevelse för turisten och därmed en större lojalitet hos turisten. 2. Att vi i högre grad kan dela in och målinrikta våra erbjudanden till rel-evanta målgrupper. 1. Att vi uppnår en starkare personlig och individuell upplevelse hos turisten. 2. Att vi uppnår merförsäljning och en bättre service gentemot turisten. 3. Att vi uppnår en större lojalitet hos turisten på grund av en bättre service-upplevelse. 1. Ett backend-system som kan hantera att användarna leds till olika grupper-ingar av erbjudanden utifrån ett visst tema. 2. Att det finns ett inbjudande och över-skådligt gränssnitt som användarna lätt och snabbt kan interagera med. PERSONLIG ANPASSNING
 11. 11. IDÉKATALOG Utvecklingsmöjligheter för ett digitalt City Card för mobila plattformar SKAPAT AV EVINN - Evenemangsbaserad innovation, ACTIVE institute, Göteborg & Co, Seismonaut BESKRIVNING AV IDÉN SYFTE: MÅLGRUPP VILKA UTMANINGAR LÖSER IDÉN? VILKA ÄR FRAMGÅNGSKRITERI-ERNA FÖR IDÉN? VAD KRÄVS FÖR ATT IDÉN SKA LYCKAS? #11 City Card som produkt är en grundservice som man i många andra sammanhang också kan använda. Det kan fungera som ett City Conference Card där vi kan återanvända grundfunktionaliteten för att erbjuda tjänster till konferensgästerna (som även är turister i vårt område). Då kommer det att finnas möjlighet att skräddarsy upplevelser till konferensprogrammet så att vi hjälper gästerna att fylla den fritid de har under själva konferensen. Vi kan erbjuda dem extratjänster som är särskilt intressanta för konferensgäster som reser mycket - exempelvis gym eller liknande. En kund som exempelvis Svenska Mässan kan få ett erbjudande om ett City Conference Card till alla konferenser de har under lop-pet av en säsong. En service till konferensvärden kan bland annat vara de kan marknadsföra konferenserbjudanden och tjänster direkt till konferensgästerna via det digitala kortet. Därmed kan de själv bestämma hur många erbjudanden de ska presentera för gästerna. Att utvidga företagsområdet för ett City Card. Konferensarrangörer, konferensvärdar och företagsturister. 1. Vi skapar en bättre och mer målinrik-tad serviceupplevelse för företagsturis-ten. 2. Att vi ökar sannolikheten för att förvandla företagsturister till vanliga turister genom en mer effektiv exponering av områdets erbjudanden. 1. Att vi får ett bredare företagsområde för ett City Card. 2. Att vi skapar en bättre serviceupplev-else hos konferensgästen/företagstur-isten. 3. Att vi utnyttjar områdets konferenser till att utvidga kunskaper om destina-tionens upplevelse och turismutbud. 1. Ett system med en funktionalitet som säkrar att vi kan erbjuda ett unikt digi-talt kort till en särskild kundgrupp. 2. En B2B-strategi för City Card-plat-formen som säkrar den nödvändiga förmedlingen och marknadsföringen av konferensarrangörerna och värdarna. KONFERENSER
 12. 12. IDÉKATALOG Utvecklingsmöjligheter för ett digitalt City Card för mobila plattformar SKAPAT AV EVINN - Evenemangsbaserad innovation, ACTIVE institute, Göteborg & Co, Seismonaut BESKRIVNING AV IDÉN SYFTE: MÅLGRUPP VILKA UTMANINGAR LÖSER IDÉN? VILKA ÄR FRAMGÅNGSKRITERI-ERNA FÖR IDÉN? VAD KRÄVS FÖR ATT IDÉN SKA LYCKAS? #12 Med ett digitalt City Card finns det en bra utgångspunkt att inte-grera en chattfunktion mellan användare och återförsäljare av ett City Card, eller en annan turistinformation i området. Här finns det möjlighet att skapa en särskild samtalsfunktionalitet i själva programvaran till ett City Card eller koppla upp sig på sociala plattformar som Facebook eller Twitter, som därmed kan leverera den nödvändiga samtalsinfrastrukturen. Det kommer att ge användaren en serviceupplevelse utöver det vanliga och löpande få en direkt personlig support från City Card-återförsäljaren. En utbyggnad av den här funktionaliteten skulle kunna vara att ge en målinriktad rådgivning utifrån de teman som användarna kan välja, som att en medarbetare som har en särskild kunskap om vissa teman, exempelvis "Sport och fritid" och hanterar kommunikationen. Hela den här funktionaliteten kan man eventuellt förmedla som en särskild tilläggstjänst. Att ge turisterna en optimal service och målinriktad rådgivning när de är gäster i området. Framför allt den målgrupp som vill ha en extraordinär serviceupplevelse. 1. Att vi undviker att turisterna hamnar i situationer där de saknar hjälp. 2. Att vi gör turistrådgivningen tydligare och synligare. Dessutom bör vi flytta rådgivningen direkt till turisten via deras smarttelefon. 3. Att vi i högre grad kan guida turis-terna till rätt plats i förhållande till deras önskemål och att vi kan säkra att fler erbjudanden potentiellt utnyttjas. 1. Att turisten får en målinriktad serviceupplevelse. 2. Att fler turister får rätt hjälp och rådgivning. 3. Att vi genom korrekt och målinriktad rådgivning säkrar ett bättre utnyttjande av vårt erbjudande och därmed en högre omsättning hos aktörerna. 1. Det måste finnas personal som kan sköta den här direktkommunikationen med City Card-användarna. 2. Att vi utnyttjar det faktum att man med en genomarbetad strategi för sociala medier kan lägga en ut del av rådgivningsarbetet till användarna som kan ge råd till varandra via olika plattformar under uppsikt av City Card-arrangören. PERSONLIG RÅDGIVNING
 13. 13. IDÉKATALOG Utvecklingsmöjligheter för ett digitalt City Card för mobila plattformar SKAPAT AV EVINN - Evenemangsbaserad innovation, ACTIVE institute, Göteborg & Co, Seismonaut BESKRIVNING AV IDÉN SYFTE: MÅLGRUPP VILKA UTMANINGAR LÖSER IDÉN? VILKA ÄR FRAMGÅNGSKRITERI-ERNA FÖR IDÉN? VAD KRÄVS FÖR ATT IDÉN SKA LYCKAS? #13 Vi kan hjälpa turisten genom att integrera en enkel kartfunktion i ett digitalt City Card, en detaljerad, geografisk karta över området. På kartan ska man kunna se de erbjudanden som finns på City Card, exempelvis genom att användarna filtrerar de erbjudanden som de har valt eller från teman som "shoppingmöjligheter", "attraktioner" eller "restauranger/caféer". Turisten kan via kartan direkt anmäla sig till evenemang och aktiviteter, och snabbt får en överblick över vilka aktiviteter som är populära - antingen genom att ta del i det eller hitta en dag då det är färre besökare. Dessutom skulle en funktion kunna vara att kartan kan ange bästa och snabbaste vägen i ett visst område. Det kan vara utifrån turistens aktuella position och den plats som de vill besöka, men kartan ska även hjälpa dem att hitta den bästa vägen genom de upplevelseerbjudanden som användaren har valt ut. Att hjälpa användarna att hitta i området för att uppnå en bät-tre serviceupplevelse och att kunna utnyttja tiden på bästa sätt. Alla användare av ett digitalt City Card har tillgång till den här funktionen. 1. Användarna kan planera sin rutt och inte minst vara spontana i förhållande till händelser och situationer som ofta uppstår längs med vägen när man turistar. 2. Att vi säkrar ett effektivare utnyt-tjande av den tid som turisten befinner sig i området. 3. Att minimera köbildning. 1. Att ge turisten en bättre serviceup-plevelse. 2. Att fler turister guidas fram till rätt destination. 3. Att vi säkrar en större omsättning genom att turisterna kommer fram till flera aktörer. 1. Ett geografiskt kartsystem som stöd-jer en funktion där vi kan lägga till olika nyckelpunkter. 2. Att det finns ett inbjudande och över-skådligt gränssnitt som användarna lätt och snabbt kan interagera med. 3. Ett backendsystem som kan hantera turistens bokning av de olika erbjudandena. KARTA, VÄGLEDNING OCH PLANERING
 14. 14. IDÉKATALOG Utvecklingsmöjligheter för ett digitalt City Card för mobila plattformar SKAPAT AV EVINN - Evenemangsbaserad innovation, ACTIVE institute, Göteborg & Co, Seismonaut BESKRIVNING AV IDÉN SYFTE: MÅLGRUPP VILKA UTMANINGAR LÖSER IDÉN? VILKA ÄR FRAMGÅNGSKRITERI-ERNA FÖR IDÉN? VAD KRÄVS FÖR ATT IDÉN SKA LYCKAS? #14 Som det ser ut idag recenserar användarna de destinationer och platser (attraktioner, övernattningsställen, restauranger etc.) som de besöker. Denna praxis bör även vara en del av ett digitalt City Card. Dynamiska rekommendationer kan innebära två saker. Dels ska det fin-nas möjlighet för användarna att recensera via ett slags poängsystem. Alternativt kan vi hämta ett utdrag från exempelvis Tripadvisor, Yelp eller andra liknande plattformar där det redan finns recensioner. På så sätt kan turisterna i området se vad andra turister tycker om platserna och olika erbjudanden. Det kan det även fungera så att City Card kan komma ihåg val och inställningar från tidigare köp av eller via ett City Card. På så sätt kan man få specialrekommendationer: om du gillar X kanske även Y kan vara intressant. Genom att tänka på det här sättet öppnar vi även upp för nya sätt att tänka samarbete över flera destinationer! Har en destination haft en gäst på besök så kan ett City Card spara de här inställningarna när gästen besöker en ny destination - detta kräver naturligtvis ett samarbete mellan destinationerna och en gemensam City Card-plattform. Att skapa synlighet och trovärdighet genom att ge användarna en möjlighet att välja erbjudanden på bakgrund av andra användares tips. Alla användare av ett digitalt City Card har tillgång till den här funktionen. 1. Att City Card-återförsäljarna och hela konceptet framstår som mer trovärdigt och tryggt för användaren. 2. Att användarna exponeras för flera populära erbjudanden än vad de skulle i ett traditionellt system. 1. Att användarna ser City Card-produk-ten som en trovärdig produkt. 2. Att uppnå att fler säger vad de tycker och bidrar till kvaliteten av City Card-produkten. 1. Ett användarvänligt poängsystem som granskas för att undvika missbruk av de ar-rangörer som medverkar i City Card. 2. Eller att vi integrerar existerande välkända plattformar för recensioner i City Card-systemet. 3. Det ska huvudsakligen skydda användar-na. Vi sparar bara den information som användaren har gett tillstånd till. DYNAMISKA REKOMMENDATIONER
 15. 15. IDÉKATALOG Utvecklingsmöjligheter för ett digitalt City Card för mobila plattformar SKAPAT AV EVINN - Evenemangsbaserad innovation, ACTIVE institute, Göteborg & Co, Seismonaut BESKRIVNING AV IDÉN SYFTE: MÅLGRUPP VILKA UTMANINGAR LÖSER IDÉN? VILKA ÄR FRAMGÅNGSKRITERI-ERNA FÖR IDÉN? VAD KRÄVS FÖR ATT IDÉN SKA LYCKAS? #15 Gamification betyder att man använder delar från spelvärlden för att göra en produkt mer interaktiv. Vi kan exempelvis ge användarna möjlighet att tjäna poäng varje gång de besöker en plats eller använder sig av ett erbjudande. Därmed kan de tjäna "badges" (virtuella priser som ger en speciell status - exempelvis den som har besökt flest platser på en dag) precis som med Foursquare eller liknande tjänster. Poängen är att det skapar motivation eller tävlingsanda av under-hållningskaraktär i City Card-konceptet. Vi kan ge användarna möjlighet att tjäna poäng som de sedan kan växla in till konkreta produkter hos utvalda aktörer. Det kan även handla om mer traditionella spel som en skattjakt genom staden - här kan Geocaching fungera som inspiration (Med Geocoaching kan man med hjälp av en GPS-mottagare eller en smarttelefon hitta en viss plats i ett område). Kanske kan det finnas möjlighet att spela med andra turister i området från det egna landet eller andra länder . Att få in delar i City Card-konceptet som är motiverande och underhållande. Framför allt den målgrupp som vill ha ett starkt upplevelsemoment i sina produkter. 1. Att City Card-produkten ger användarna flera möjligheter för inter-aktion. 2. Att ge användarna flera orsaker till att återkomma till City Card om det finns en inbyggd poängprincip. 1. Att flera användare upplever City Card-produkten som mer än bara en rabatt- och serviceplattform. 2. Att flera användare upplever att de har fler orsaker till att använda City Card igen vid nästa resa till området. 1. Ett utvecklingsarbete med spelutveck-lare och hitta nya sätt att integrera spel i City Card-produkten. 2. Ett system ska utvecklas som kan spara turisternas intjäning av poäng eller liknande. GAMIFICATION
 16. 16. IDÉKATALOG Utvecklingsmöjligheter för ett digitalt City Card för mobila plattformar SKAPAT AV EVINN - Evenemangsbaserad innovation, ACTIVE institute, Göteborg & Co, Seismonaut BESKRIVNING AV IDÉN SYFTE: MÅLGRUPP VILKA UTMANINGAR LÖSER IDÉN? VILKA ÄR FRAMGÅNGSKRITERI-ERNA FÖR IDÉN? VAD KRÄVS FÖR ATT IDÉN SKA LYCKAS? #16 Det kan finnas flera syften med att använda ljudinslag i City Card-produkten. Dels kan man tillgodose synskadade turister med ett ljudspår som via GPS-registrering av den geografiska positionen kan berätta var man befinner sig och vad som finns i närheten - och kanske till och med hjälpa turisten att hitta rätt. En annan aspekt av att arbeta med ljud kan vara att fokusera på själva upplevelsen. Med ett välproducerat ljudspår kan vi ge användaren extra djup i upplevelse av att gå runt i området Ljudeffekter, musik och en berättarröst kan ge nya dimensioner till turistupplevelsen och det kanske till och med går att lägga in ett ljudspår i skattjakten via Geocoaching som vi tog upp tidigare. Det är även ett bra sätt att engagera lokalbefolkningen - en lokal värd berättar en autentisk historia om området eller liknande. Detta kan även anpassas till olika målgrupper så att det finns berättelser för barn, unga, äldre och familjer. Att få in nya delar i City Card-konceptet som är motiverande och underhållande. Speciellt de användare som är synskadade och/eller de som vill ha ett upplevelsemoment i sina produkter. 1. Att flera nischade målgrupper kan använda City Card. 2. Att City Card använder sig av alla de kommunikationsmöjligheter som de digitala plattformarna erbjuder. 1. Att vi lockar en ny målgrupp (synska-dade) till City Card-produkten. 2. Att vi får en större användning av City Card-produkten i olika sammanhang. 1. Konkret produktion av en audio-version av City Card. Detta kan dock innebära en del omkostnader - vilket även indikerar att ljuddelen kan vara ett specialinköp för turisten. 2. Möjlighet för att ladda ner alla ljud-spår på förhand så att användarna inte är beroende av Internet för att kunna använda audioguiden. AUDIOGUIDES
 17. 17. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR ETT DIGITALT CITY CARD FÖR MOBILA PLATTFORMAR City Card är välkänt och kortet finns i flera storstäder över hela världen. Men det är inte många städer som har en digital version anpassad för mobila plattformar. Hur kan man integrera City Card i den digitala tidsåldern och samtidigt förbättra relationen mellan turistaktörerna och turisterna? Denna idékatalog är tänkt att fungera som inspiration för Göteborg & Co, turistaktörerna och tredjepartsleverantörer så att tvärgående samarbeten kan leda till utveckling av nya mobila produkter. För mer information var vänlig kontakta: Anders Fahl, Göteborg & Co. - anders.fahl@goteborg.com Peter Boesen, ACTIVE institute - boesen@activeinstitute.dk Idékatalogen är utvecklad i samarbete mellan nedanstående parter i regi av interreg IVA KASK projektet EVINN - evenemangsbaserad Innovation.

×