Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Master en Diseño Multimedia -(Título Propio de la U.A.B.)

362 views

Published on

Máster en Diseño Multimedia (Título propio de la Universidad Autónoma de Barcelona).

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Master en Diseño Multimedia -(Título Propio de la U.A.B.)

  1. 1. Màster en Disseny Multimèdia 60 ECTS (Adaptat a l’EEES) Orientació professionalitzadora 5a. Edició Curs 2011-12OBJECTIUSEl Màster en Disseny Multimèdia proporciona una sòlida formació tècnica, artística i de gestió ambl’objectiu de formar professionals capacitats per a dissenyar i desenvolupar sistemes dinformacióque integrin de manera àgil informació presentada en diferents “mèdia” (text, imatge, àudio,vídeo, animacions, etc). En completar el màster, l’estudiant serà capaç de: - Conceptualitzar alternatives de solucions multimèdia, i crear prototipus avançats (simulacions en entorns virtuals amb diferents tecnologies multimèdia) que representin el sistema proposat. - Integrar diferents sistemes d’informació multimèdia, i decidir quines formes ha d’adoptar la tecnologia perquè sigui realment eficient en el seu paper mediador en el procés comunicatiu. - Dissenyar la Interface Gràfica assegurant una “experiència dusuari” del producte multimèdia adient a les seves expectatives, decidint amb criteri sobre aspectes clau com lArquitectura de la Informació, la Usabilitat, l’Accessibilitat i el Disseny gràfic. - Integrar els diferents elements d’un producte multimèdia (imatges, audio, vídeos, animacions, simulacions, etc) i produir continguts gràfics, d’animació, de so, i de vídeo. - Coordinar, planificar, i supervisar les proves d’acceptació, integrar i instal·lar els sistemes a les instal·lacions del client, i ocupar-se de la formació i suport dels usuaris.Algunes de les sortides professionals d’aquest màster són: - Dissenyador i implantador de projectes multimèdia - Consultor de tecnologia multimèdia - Analista de software multimèdia - Dissenyador de sistemes d’informació i comunicació multimèdia i de productes interactius (audiovisuals, CDs i DVDs multimèdia, portals WEB, etc) - Arquitecte de la informacióMETODOLOGIA i PROJECTEEl programa té una orientació eminentment pràctica, amb l’objectiu de dotar als alumnes d’unavisió extensa sobre les diferents tècniques, eines i processos tractats durant les sessions docents.L’avaluació dels diferents mòduls es fa a través de la realització de treballs de síntesi, quel’estudiant anirà desenvolupant de forma gradual en la mesura que es vagin treballant els seuscontinguts.A més, durant el segon semestre l’estudiant haurà d’escollir entre la realització de Projecte Finalde Màster o una estada de pràctiques, a través dels quals aplicarà les metodologies i einesestudiats en la resolució d’un cas real. 1
  2. 2. TITULACIÓTítol de Màster emès per la Universitat Autònoma de BarcelonaCAMPUS VIRTUAL CALENDARI i HORARIEls estudiants del postgrau tindran accés al Inici al mes de novembre de 2011Campus Virtual de les Escoles Finalització juliol de 2012Universitàries, on disposaran d’un conjuntd’eines de comunicació i col·laboració entre Les sessions es porten a terme de dilluns aparticipants i professorat, a més d’un divendres de les 19:00 a les 22:00.repositori documental.PROGRAMASemestre 1– Comunicació i Cultura Audiovisual (10 ECTS)– Disseny centrat en l’Usuari (10 ECTS)– 10 ECTS corresponents a mòduls OPTATIUS.Semestre 2– Pràctiques a empreses o Projecte Final de Màster (20 ECTS) L’estudiant haurà d’escollir entre la realització d’una estada de pràctiques a empreses, o un Projecte Final de Màster.– Direcció i Gestió de Projectes Multimèdia (10 ECTS)La relació de MÒDULS OPTATIUS que conté el Pla d’Estudis és la següent: – Disseny d’Aplicacions Multimèdia (solucions WEB) (10 ECTS) – Disseny d’Animacions Interactives i videojocs (10 ECTS). – Producció Audiovisual (10 ECTS)CONSELL ASSESSOR EMPRESARIALEl màster compta amb el suport i la supervisió d’un consell empresarialqui assessora sobre el contingut del curs, la seva adequació a lesnecessitats de les empreses i complementa la docència aportant unconjunt de presentacions sobre projectes que duen a terme.MÉS INFORMACIÓ Escoles Univ. Gimbernat i Tomàs Cerdà. Telf: 93 589 37 27 (Ext 4). Email: informatica@eug.es www.eug.es 2

×