Successfully reported this slideshow.

Erp brochure

444 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Erp brochure

 1. 1. A .Net B CLập kế hoạch Sản xuất Phân phối & Vận chuyển Báo cáo, Phân tích
 2. 2. A .Net B C ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ¨ © ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §   Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 3. 3. A .Net B C A .Net B C Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 4. 4. A .Net B C Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 5. 5. A .Net B C Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 6. 6. A .Net B C Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 7. 7. A .Net B C Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 8. 8. A .Net B C Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 9. 9. A .Net B C ! Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 10. 10. A .Net B C # Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 11. 11. A .Net B C $ Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 12. 12. A .Net B C   Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 13. 13. A .Net B C $ Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 14. 14. A .Net B C Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 15. 15. A .Net B C $ Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 16. 16. A .Net B C Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 17. 17. A .Net B C % Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 18. 18. A .Net B C Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 19. 19. A .Net B C ( Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 20. 20. A .Net B C ) 0 1 2 3 4 5   # Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 21. 21. A .Net B C 6   Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 22. 22. Dòch vuï vöôït troäi ------------ A C B Tö vaán trieån khai Höôùng daãn söû duïng .Net ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ A C B Dòch vuï huaán luyeän - Ñaøo taïo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- .Net ------------ A C B .Net Dòch vuï baûo trì, naâng caáp --------------------------------------------------------------------------------------------------------    Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 38 311 773 / Website: www.abc.net.vn
 23. 23. ------------ A C B .Net Gia coâng phaàn meàm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C B .Net Yeâu caàu heä thoáng ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A C B .Net Khaùch haøng tieâu bieåu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn
 24. 24. ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------

×