Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE YOKSULLUK SINIRI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ.pptx

 1. TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE YOKSULLUK SINIRI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ Öğrencinin adı-soyadı: ERKAN YILMAZ NO: 9501228939 DERS: Finansal Kuruluşlarda Risk Yönetimi ve Türev Araçlar
 2. İçindekiler 1.Konunun Amacı 2.Enflasyon Nedir? Enflasyonun Etkileri 3.Yoksulluk Nedir? Yoksulluk Sınırı – Açlık Sınırı 4.İstatistik verileri - Standart Sapma – Varyans - Kovaryans - Korelasyon Katsayısı - Regresyon Analizi
 3. Konunun amacı: • Bu araştırmanın amacı enflasyon ile açlık ve yoksulluk sınırı arasında bir ilişki olup olmadığı, eğer varsa pozitif mi, negatif mi bir ilişki olduğu, doğrusal (lineer) ya da doğrusal olmayan (lineer olmayan) bir ilişki olduğu, ilişkinin gücünün belirlenmesi ve neden-sonuç ilişkisinin ölçümü amaçlanmaktadır.
 4. Enflasyon nedir? Bir ekonomide enflasyon oluşmasının temel olarak 4 nedeni vardır: • a. Talep Enflasyonu • Talep enflasyonu; mal ve hizmet arzının, toplam talebin artış hızına ayak uyduramaması hâlinde ortaya çıkar. Bu gibi durumlarla, genellikle ekonominin toparlanma sürecine girdiği ve işsizlik oranlarında azalma yaşandığı dönemlerde karşılaşılır. • b. Maliyet Enflasyonu • Maliyet enflasyonu, petrol ve gıda gibi emtia fiyatlarının yükselmesi veya doğal afetler gibi nedenlerle üretim maliyetlerinde artış yaşanması sonucunda ortaya çıkar. Bu tür durumlarda, toplam arz azalır ve akabinde fiyatların genel seviyesinde yükselme yaşanır. • c. Para Arzı • Para arzının artması, enflasyonun oluşmasındaki bir başka unsurdur. Bu durumda, yatırım ve tüketim harcamaları artarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşur. • d. Enflasyon Beklentileri • Tüketici ve üreticilerin gelecekte fiyatların yükselmeye devam edeceği yönündeki beklentileri; enflasyonun oluşmasındaki diğer bir etkendir. Bu tür beklentiler, ücret talepleri aracılığıyla mal ve hizmet fiyatlarının artmasına neden olur. Enflasyon, bir ekonomideki mal ve hizmetlerin fiyatlarında gözlenen sürekli ve genel kapsamlı artışı ifade eder. Günümüzde pek çok merkez bankası; enflasyonu kontrol altında tutarak istikrarlı bir yapıya dönüştürmeye, yani fiyat istikrarını sağlamaya çalışmaktadır. Enflasyon çeşitleri, enflasyonun şiddeti ve nedenlerine göre 2 farklı türde sınıflandırılabilir. Bunlardan; • Ilımlı enflasyon(%2-3), • yüksek enflasyon (%10-80) • hiperenflasyon enflasyonun (%80 ve üzeri) şiddetini tanımlarken, talep enflasyonu, yapısal enflasyon ve maliyet enflasyonu yapısal nedenleri tanımlar.
 5. Enflasyonun Etkileri Enflasyonun Etkileri Nelerdir? Yüksek enflasyonun ülke için geçici veya kalıcı nitelikte birçok olumsuz sonucu vardır. Bunlardan bazıları: • Gelir dağılımı adaletsizliği artar, • Nominal faizler düşse de reel faizler yükselir, • Nominal gelir yükselse de, reel gelir azalır, tasarruf eğilimleri azalır • Yatırımlar düşer, • Ulusal para değer kaybeder • Fiyat istikrarı bozulur • Servet transferidir; sabit gelirlilerin (ücretliler) aleyhine, varlıklıların lehine sonuçlanır. ​Enflasyon Nasıl Hesaplanır? Enflasyon hesaplama işlemi yapılırken resmi istatistik kurumlarından faydalanılır. Türkiye’de TÜİK enflasyon değerlerinin belirlenmesinde faydalanılan istatistik kurumudur. Resmi istatistik kurumları aylık periyotlar ile fiyat değişimini gözlemlemek için marketler, benzin istasyonları, muayenehaneler, hizmet sağlayıcılar ve buna benzer pek çok alanda inceleme yapar. Oluşturulan endeksler ile enflasyon hesaplamaları yapılır. Kullanılan en temel iki endeks; • Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-CPI), • Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE-D-PPI)‘dir.
 6. Yoksulluk Nedir? • Yoksulluk veya fakirlik, günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumudur. Özellikle, yiyecek, içecek, barınma, gi yim gibi temel ihtiyaçlara zor erişmek veya erişememek yoksulluk olarak tanımlanabilmektedir. Öğrenci Evi
 7. YOKSULLUK SINIRI Yoksulluk sınırı, yeterli yaşam standardında yaşayabilmek amacı için gereken asgari gelir miktarına denir. Yoksulluk sınırı dört kişilik bir ailenin tüm zorunlu ihtiyaçlarının TL cinsinden minimum olarak hesaplanması ile yapılır. ‘’Yoksulluk sınırı, insan onurunun gerektirdiği harcama düzeyidir.’’ (DİSK Bşk. Arzu Çerkezoğlu) AÇLIK SINIRI Açlık sınırı hesaplaması yapılırken minimum kalori ve minimum maliyet hesaplaması yapılır.
 8. İstatistik Verileri
 9. Standart Sapma – Varyans: Standart sapma, Varyansın karaköküne eşittir. Ayrıca gözlem değerlerinin ortalamadan sapmaların kareli ortalamasıdır. Varyans, değişim ölçüsüdür. Ortalamadan sapmaların karesini ifade eder.
 10. Kovaryans İki rastgele değişkenin beklenen değerlerinden toplam varyasyonunu ölçer. Kovaryansı kullanarak, yalnızca ilişkinin yönünü ölçebiliriz (değişkenler birbiri ardına hareket etme eğilimi gösterme veya ters ilişki gösterme eğilimi). Ancak, ilişkinin gücünü veya değişkenler arasındaki bağımlılığı göstermez. •Pozitif kovaryans : İki değişkenin aynı yönde hareket etme eğiliminde olduğunu gösterir. •Negatif kovaryans : İki değişkenin ters yönde hareket etme eğiliminde olduğunu ortaya çıkarır. Dipnot: *TÜİK Kurumsal. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08 artarak %83,45 olarak gerçekleşti.
 11. Korelasyon Katsayısı Determinasyon Katsayısı (Açıklanan Varyans): Aralarında korelasyon bulunan değişkenlerden birindeki değişmenin, ne kadarının diğer değişken ile açıklanacağının kaynaklanabileceği yüzde olarak ifadesidir. Yani değişkenlerin birbirlerine Açıkladıkları varyanstır. Yorum: Bu sonuca göre enflasyon ve yoksulluk sınırı arası- nda güçlü bir korelasyon bulunmaktadır. Ayrıca determinasyon katsayısı r2=0,9749 = %97,49’dur. Yani enflasyondaki bir değişmenin, yoksulluk sınırıdaki %97,29 değişmenin birbirine açıkladıkları varyanstır.
 12. Regresyon Analizi Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler ya da kestirimler yapabilmek amacıyla yapılır. Bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi açıklayan tek değişkenli regresyon modeli aşağıdaki gibidir: Y = a + bx Y = Bağımlı değişken a = Regresyon doğrusunun kesişim değeri (Sabit değer) b = Regresyon doğrusunun eğimi (Regresyon Katsayısı) X = Bağımsız değişken • İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen “korelasyon analizi” ile değişkenlerden birisi belirli bir birim değiştiğinde diğerinin nasıl bir değişim gösterdiğini inceleyen “regresyon analizi” İktisat/Finans bilimi ve sağlık bilimlerinde çok kullanılan istatistiksel yöntemlerdir.
 13. Sonuç: Anlamı tahmini y değerinin, x değerinin 2,1935 katının -0,2373 fazlasına eşit olduğudur. Diğer bir anlamda enflasyonun 1,8627 (%186,27)* olduğu durumda, yoksulluk sınırının Y= -0,2335+2,1935*1,8627 = 3,8523’ olarak gerçekleşir. Dipnot: * ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E- TÜFE) Eylül ayında %5.30 arttı. E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı %186.27 gerçekleşti.
 14. KAYNAKLAR 1- TCMB İnternet Sitesi 2- Tüik resmi internet sitesi 3- Dr. Öğr. Görv. Ahmet Kerem Özdemir ders notları 4- https://www.isbank.com.tr/blog/enflasyon-nedir 5- https://tr.pharoskc.com/12-what-is-covariance 6- DİSK - https://arastirma.disk.org.tr 7- ENAG Group resmi internet sitesi
Advertisement