Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Al.legacions 30.08.2011 4

530 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Al.legacions 30.08.2011 4

  1. 1. A L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAREn/Na, ……………………………………, amb número de DNI, …………………… i domicilia efectes de notificacions al carrer, …………………, de Malgrat de Mar, comparec i,MANIFESTO: Que en data de 8 d’agost d’enguany ha estat publicat l’acord de la Junta deGovern Local en sessió de 21.07.2011, per la que s’aprova inicialment el “projecte de cobrimentde la Riera de Palafolls en el tram de Can Feliciano, comprès entre el pont del c/ Passada (pk0+764,92) i el pont del c/ Riera (pk 0-615,10)” redactat per TADEC S.L. amb un pressupost decontracte total de 353.303,12 EUR (inclòs l’IVA). Mitjançant aquest escrit i dins el terminiconferit, formulem AL·LEGACIONS en base als següents,FETS:1.- MANIFESTACIÓ PRÈVIA.Que actualment hi ha un recurs contenciós administratiu contra l’acte del Ple aprovat el dia 10de gener del 2008, pendent de resolució. Alhora també està pendent de la resolució del recursd’apel·lació formulat contra la sentència que resol sobre l’aprovació del projecte constructiu dela canalització de la Riera de Palafolls en el tram de Can Feliciano. En cas d’estimació delrecurs contenciós administratiu o del recurs d’apel·lació, s’estarà perjudicant l’interés públic entan aquest tram de riera haurà de ser novament modificat.2.- PROJECTE D’IMPOSSIBLE COMPLIMENT: el projecte constructiu de la canalitzacióde la Riera de Palafolls en el tram de Can Feliciano aprovat en l’acord de la Junta de GovernLocal en sessió de 19.11.09. (DOGC Núm. 5513 de 25.11.09 pàg. 89261), no preveia elcobriment.El projecte aprovat i executat consistent en la “U” de formigó no va preveure un reforç delslaterals pel seu futur cobriment i aquesta afirmació es base en les següents afirmacions escritesque tenen el seu suport documental:El 10 de gener del 2008, l’Ajuntament de Malgrat de Mar va aprovar en el Ple de l’Ajuntament,entre d’altres, “sol·licitar a l’ACA el reforçament de l’estructura de canalització per tal que es
  2. 2. pugui procedir a la cobertura de la riera de Can Feliciano”. És en data de 26 d’agost del 2008, elque aleshores era el Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Sr. Manuel Hernández que varespondre a aquesta petició, tot afirmant: “manifestar-vos que no podrem atendre aquestasol·licitud doncs representa una modificació substancial del projecte, no tant en el seu aspecteeconòmic, si no en les seves característiques ja que es va aprovar un projecte de rieradescoberta. D’altra banda les previsions de cobertura en el tram urbà de la Riera de Palafolls enel terme municipal de Malgrat de Mar, que constaven en el Pla de Protecció d’Avingudes delMaresme de 1992, han estat superades atès que com sabeu –en el sentit mar-muntanya-,finalitzaven en la cruïlla de la riera amb el carrer del Carme i ara ja s’ha cobert fins el carrerPassada aigües amunt.”Es fan una sèrie de preguntes per escrit a la Direcció de l’ACA, entre d’altres si el projecteaprovat en l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 19.11.09 presenta algun reforç enels laterals (densitat de formigó o alteració de les mides dels laterals, o el que tècnicament espreveu en aquests casos) per tal de que en un futur e pugui tapar/cobrir la riera (de CanFeliciano). És en data de 23 de desembre de 2009 que el Sr. Guillem Peñuelas Prieto (Directorde l’Àrea d’Execució d’Actuacions), emet un Informe Tècnic, en el que respon “el nou projecteno preveu aquesta possibilitat”. També s’ha de dir que la mateixa consulta al Tècnic competentde l’Ajuntament i va respondre en la mateixa línea.Aquesta part, donades les afirmacions i els documents esmentats, coneixement dels quals tambéestà a mans d’aquesta Corporació, no pot només que oposar-se a l’aprovació del projecte decobriment de la Riera de Can Feliciano per resultar contrari a les indicacions de tècnics del’Administració Pública. Per altra banda, cal indicar que l’actuació dels membres de la Junta deGovern Local (coneixedor de les opinions tècniques) és contrària als principis rectors del’actuació administrativa. Si els tècnics ja van indicar que el projecte que s’ha executat en formad”U” de formigó no està reforçat i no preveu el seu posterior cobriment, com es pot aprovar unprojecte de cobriment?. El reforç del calaix de formigó hauria d’haver estat precedent al’aprovació del cobriment de la riera de Can Felicano, aquest reforç ni ha estat autoritzat perl’organisme competent, ni s’ha efectuat cap modificació substancial del projecte originaripassant per les vies administratives corresponents ni els tècnics competents en tenenconeixement.Totes les manifestacions exposades anteriorment fan que no es pugui procedir a l’aprovació delprojecte esmentat per resultar NUL per manca de documentació preceptiva i per la vulneració dela legislació d’aplicació.
  3. 3. 3.- COST.Independentment del finançament del cost de l’execució d’aquest projecte, aquesta part veu deltot innecessari suportar aquesta despesa. La situació econòmica és preocupant, fins al punt quemoltes de les necessitats bàsiques dels ciutadans s’estan veient retallades, tot i això, aquestaCorporació sembla del tot aliena a aquesta realitat. L’Ajuntament d’aquest municipi i per aquesttram de la riera ha realitzat una despesa substancialment superior al que hauria estat executarl’alternativa que l’ACA va lliurar en el seu moment. Aquest malbaratament conegut i consentitper aquesta Corporació i els membres de la Junta de Govern Local, és igualment contrari a labona fe i a la prioritat de l’interés general que ha d’acompanyar a l’activitat administrativa.Per tot això,DEMANO: Que s’admeti aquest escrit i es declari la NUL·LITAT de PLE DRET de l’acord deJunta de Govern Local publicat en el BOPB de 8 d’agost del 2011, en aplicació dels articles62.1.c) i 62.1.e) de la Llei 30/92, de 26 de novembre,que regula el règim jurídic de lesAdministracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.ALTRESSÍ DIC PRIMER: Que en virtut de l’article 111.2 de la Llei 30/92, de 26 denovembre es sol·licita la suspensió d’aquest acord per resultar les causes de nul·litat de l’article62.1 i perquè l’execució del projecte aprovat causaria un perjudici de reparació impossible is’ajorni la licitació perquè l’obra es pot veure alterada en atenció a la legislació d’aplicació.Per tot això,DEMANO: Que es tingui per sol·licitada la suspensió cautelar de l’acord administratiu queaprova el projecte i s’ajorni la licitació de les obres, i s’admeti.Malgrat de Mar a , ……………, de , ……………….., del 2011.

×