Al.legacions 30.08.2011 4

E
A L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
En/Na, ……………………………………, amb número de DNI, …………………… i domicili
a efectes de notificacions al carrer, …………………, de Malgrat de Mar, comparec i,
MANIFESTO: Que en data de 8 d’agost d’enguany ha estat publicat l’acord de la Junta de
Govern Local en sessió de 21.07.2011, per la que s’aprova inicialment el “projecte de cobriment
de la Riera de Palafolls en el tram de Can Feliciano, comprès entre el pont del c/ Passada (pk
0+764,92) i el pont del c/ Riera (pk 0-615,10)” redactat per TADEC S.L. amb un pressupost de
contracte total de 353.303,12 EUR (inclòs l’IVA). Mitjançant aquest escrit i dins el termini
conferit, formulem AL·LEGACIONS en base als següents,
FETS:


1.- MANIFESTACIÓ PRÈVIA.


Que actualment hi ha un recurs contenciós administratiu contra l’acte del Ple aprovat el dia 10
de gener del 2008, pendent de resolució. Alhora també està pendent de la resolució del recurs
d’apel·lació formulat contra la sentència que resol sobre l’aprovació del projecte constructiu de
la canalització de la Riera de Palafolls en el tram de Can Feliciano. En cas d’estimació del
recurs contenciós administratiu o del recurs d’apel·lació, s’estarà perjudicant l’interés públic en
tan aquest tram de riera haurà de ser novament modificat.


2.- PROJECTE D’IMPOSSIBLE COMPLIMENT: el projecte constructiu de la canalització
de la Riera de Palafolls en el tram de Can Feliciano aprovat en l’acord de la Junta de Govern
Local en sessió de 19.11.09. (DOGC Núm. 5513 de 25.11.09 pàg. 89261), no preveia el
cobriment.


El projecte aprovat i executat consistent en la “U” de formigó no va preveure un reforç dels
laterals pel seu futur cobriment i aquesta afirmació es base en les següents afirmacions escrites
que tenen el seu suport documental:


El 10 de gener del 2008, l’Ajuntament de Malgrat de Mar va aprovar en el Ple de l’Ajuntament,
entre d’altres, “sol·licitar a l’ACA el reforçament de l’estructura de canalització per tal que es
pugui procedir a la cobertura de la riera de Can Feliciano”. És en data de 26 d’agost del 2008, el
que aleshores era el Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Sr. Manuel Hernández que va
respondre a aquesta petició, tot afirmant: “manifestar-vos que no podrem atendre aquesta
sol·licitud doncs representa una modificació substancial del projecte, no tant en el seu aspecte
econòmic, si no en les seves característiques ja que es va aprovar un projecte de riera
descoberta. D’altra banda les previsions de cobertura en el tram urbà de la Riera de Palafolls en
el terme municipal de Malgrat de Mar, que constaven en el Pla de Protecció d’Avingudes del
Maresme de 1992, han estat superades atès que com sabeu –en el sentit mar-muntanya-,
finalitzaven en la cruïlla de la riera amb el carrer del Carme i ara ja s’ha cobert fins el carrer
Passada aigües amunt.”


Es fan una sèrie de preguntes per escrit a la Direcció de l’ACA, entre d’altres si el projecte
aprovat en l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 19.11.09 presenta algun reforç en
els laterals (densitat de formigó o alteració de les mides dels laterals, o el que tècnicament es
preveu en aquests casos) per tal de que en un futur e pugui tapar/cobrir la riera (de Can
Feliciano). És en data de 23 de desembre de 2009 que el Sr. Guillem Peñuelas Prieto (Director
de l’Àrea d’Execució d’Actuacions), emet un Informe Tècnic, en el que respon “el nou projecte
no preveu aquesta possibilitat”. També s’ha de dir que la mateixa consulta al Tècnic competent
de l’Ajuntament i va respondre en la mateixa línea.


Aquesta part, donades les afirmacions i els documents esmentats, coneixement dels quals també
està a mans d’aquesta Corporació, no pot només que oposar-se a l’aprovació del projecte de
cobriment de la Riera de Can Feliciano per resultar contrari a les indicacions de tècnics de
l’Administració Pública. Per altra banda, cal indicar que l’actuació dels membres de la Junta de
Govern Local (coneixedor de les opinions tècniques) és contrària als principis rectors de
l’actuació administrativa. Si els tècnics ja van indicar que el projecte que s’ha executat en forma
d”U” de formigó no està reforçat i no preveu el seu posterior cobriment, com es pot aprovar un
projecte de cobriment?. El reforç del calaix de formigó hauria d’haver estat precedent a
l’aprovació del cobriment de la riera de Can Felicano, aquest reforç ni ha estat autoritzat per
l’organisme competent, ni s’ha efectuat cap modificació substancial del projecte originari
passant per les vies administratives corresponents ni els tècnics competents en tenen
coneixement.


Totes les manifestacions exposades anteriorment fan que no es pugui procedir a l’aprovació del
projecte esmentat per resultar NUL per manca de documentació preceptiva i per la vulneració de
la legislació d’aplicació.
3.- COST.


Independentment del finançament del cost de l’execució d’aquest projecte, aquesta part veu del
tot innecessari suportar aquesta despesa. La situació econòmica és preocupant, fins al punt que
moltes de les necessitats bàsiques dels ciutadans s’estan veient retallades, tot i això, aquesta
Corporació sembla del tot aliena a aquesta realitat. L’Ajuntament d’aquest municipi i per aquest
tram de la riera ha realitzat una despesa substancialment superior al que hauria estat executar
l’alternativa que l’ACA va lliurar en el seu moment. Aquest malbaratament conegut i consentit
per aquesta Corporació i els membres de la Junta de Govern Local, és igualment contrari a la
bona fe i a la prioritat de l’interés general que ha d’acompanyar a l’activitat administrativa.Per tot això,


DEMANO: Que s’admeti aquest escrit i es declari la NUL·LITAT de PLE DRET de l’acord de
Junta de Govern Local publicat en el BOPB de 8 d’agost del 2011, en aplicació dels articles
62.1.c) i 62.1.e) de la Llei 30/92, de 26 de novembre,que regula el règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


ALTRESSÍ DIC PRIMER: Que en virtut de l’article 111.2 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre es sol·licita la suspensió d’aquest acord per resultar les causes de nul·litat de l’article
62.1 i perquè l’execució del projecte aprovat causaria un perjudici de reparació impossible i
s’ajorni la licitació perquè l’obra es pot veure alterada en atenció a la legislació d’aplicació.


Per tot això,


DEMANO: Que es tingui per sol·licitada la suspensió cautelar de l’acord administratiu que
aprova el projecte i s’ajorni la licitació de les obres, i s’admeti.
Malgrat de Mar a , ……………, de , ……………….., del 2011.

Recommended

Diari del 24 d'octubre de 2013 by
Diari del 24 d'octubre de 2013Diari del 24 d'octubre de 2013
Diari del 24 d'octubre de 2013Virginia Yañez Aldecoa
395 views32 slides
Llistat Errors Greus by
Llistat Errors GreusLlistat Errors Greus
Llistat Errors Greusmjvercher
671 views1 slide
Resolució obres cobriment riera by
Resolució obres cobriment rieraResolució obres cobriment riera
Resolució obres cobriment rieraERCMalgrat
353 views6 slides
Politica immigracio by
Politica immigracioPolitica immigracio
Politica immigracioERCMalgrat
588 views17 slides
Pla De Recerca I Innovació (Pri) 2010 2013 by
Pla De Recerca I Innovació (Pri) 2010 2013Pla De Recerca I Innovació (Pri) 2010 2013
Pla De Recerca I Innovació (Pri) 2010 2013ERCMalgrat
440 views114 slides
Guia De Llenguatge Igualitari by
Guia De Llenguatge IgualitariGuia De Llenguatge Igualitari
Guia De Llenguatge IgualitariERCMalgrat
464 views56 slides

More Related Content

Similar to Al.legacions 30.08.2011 4

Al.Legacions by
Al.LegacionsAl.Legacions
Al.LegacionsFeliciano arbreda
275 views5 slides
Inici Obres Riera by
Inici Obres RieraInici Obres Riera
Inici Obres RieraFeliciano arbreda
435 views6 slides
Informe sobre els acords assolits amb la Generalitat de Catalunya by
Informe sobre els acords assolits amb la Generalitat de CatalunyaInforme sobre els acords assolits amb la Generalitat de Catalunya
Informe sobre els acords assolits amb la Generalitat de CatalunyaAjuntament de Barcelona
674 views54 slides
Ordre del dia de la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació by
Ordre del dia de la Comissió d'Economia, Empresa i OcupacióOrdre del dia de la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació
Ordre del dia de la Comissió d'Economia, Empresa i OcupacióAjuntament de Barcelona
405 views5 slides
Revista Març 2010 by
Revista Març 2010Revista Març 2010
Revista Març 2010Antoni Segura Puimedon
244 views4 slides
Fulls informatius febrer 2015 by
Fulls informatius febrer 2015Fulls informatius febrer 2015
Fulls informatius febrer 2015tautianos
373 views2 slides

Similar to Al.legacions 30.08.2011 4(20)

Informe sobre els acords assolits amb la Generalitat de Catalunya by Ajuntament de Barcelona
Informe sobre els acords assolits amb la Generalitat de CatalunyaInforme sobre els acords assolits amb la Generalitat de Catalunya
Informe sobre els acords assolits amb la Generalitat de Catalunya
Fulls informatius febrer 2015 by tautianos
Fulls informatius febrer 2015Fulls informatius febrer 2015
Fulls informatius febrer 2015
tautianos373 views
Carta al síndic de greuges by rabel56
Carta al síndic de greugesCarta al síndic de greuges
Carta al síndic de greuges
rabel56454 views
Resolucio 29 Octubre MAT SANTA COLOMA GNET by C C
Resolucio 29 Octubre MAT SANTA COLOMA GNETResolucio 29 Octubre MAT SANTA COLOMA GNET
Resolucio 29 Octubre MAT SANTA COLOMA GNET
C C265 views

More from ERCMalgrat

Reforma plaça esglèsia by
Reforma plaça esglèsiaReforma plaça esglèsia
Reforma plaça esglèsiaERCMalgrat
172 views7 slides
Presentacio Ccn Avantatges De Tenir Estat Propi 28 02 2010 by
Presentacio Ccn Avantatges De Tenir Estat Propi 28 02 2010Presentacio Ccn Avantatges De Tenir Estat Propi 28 02 2010
Presentacio Ccn Avantatges De Tenir Estat Propi 28 02 2010ERCMalgrat
359 views35 slides
Presentacio Ccn Avantatges De Tenir Estat Propi 28 02 2010 by
Presentacio Ccn Avantatges De Tenir Estat Propi 28 02 2010Presentacio Ccn Avantatges De Tenir Estat Propi 28 02 2010
Presentacio Ccn Avantatges De Tenir Estat Propi 28 02 2010ERCMalgrat
458 views35 slides
Informe Ces Ampliacio Interna by
Informe Ces Ampliacio InternaInforme Ces Ampliacio Interna
Informe Ces Ampliacio InternaERCMalgrat
480 views30 slides
Imatges De Sant Nicolau by
Imatges De Sant NicolauImatges De Sant Nicolau
Imatges De Sant NicolauERCMalgrat
202 views13 slides
Conferencia La Pedrera by
Conferencia La PedreraConferencia La Pedrera
Conferencia La PedreraERCMalgrat
398 views16 slides

More from ERCMalgrat(12)

Reforma plaça esglèsia by ERCMalgrat
Reforma plaça esglèsiaReforma plaça esglèsia
Reforma plaça esglèsia
ERCMalgrat172 views
Presentacio Ccn Avantatges De Tenir Estat Propi 28 02 2010 by ERCMalgrat
Presentacio Ccn Avantatges De Tenir Estat Propi 28 02 2010Presentacio Ccn Avantatges De Tenir Estat Propi 28 02 2010
Presentacio Ccn Avantatges De Tenir Estat Propi 28 02 2010
ERCMalgrat359 views
Presentacio Ccn Avantatges De Tenir Estat Propi 28 02 2010 by ERCMalgrat
Presentacio Ccn Avantatges De Tenir Estat Propi 28 02 2010Presentacio Ccn Avantatges De Tenir Estat Propi 28 02 2010
Presentacio Ccn Avantatges De Tenir Estat Propi 28 02 2010
ERCMalgrat458 views
Informe Ces Ampliacio Interna by ERCMalgrat
Informe Ces Ampliacio InternaInforme Ces Ampliacio Interna
Informe Ces Ampliacio Interna
ERCMalgrat480 views
Imatges De Sant Nicolau by ERCMalgrat
Imatges De Sant NicolauImatges De Sant Nicolau
Imatges De Sant Nicolau
ERCMalgrat202 views
Conferencia La Pedrera by ERCMalgrat
Conferencia La PedreraConferencia La Pedrera
Conferencia La Pedrera
ERCMalgrat398 views
11 Setembre 2009 by ERCMalgrat
11 Setembre 200911 Setembre 2009
11 Setembre 2009
ERCMalgrat253 views
Observatori1 T2009 1 by ERCMalgrat
Observatori1 T2009 1Observatori1 T2009 1
Observatori1 T2009 1
ERCMalgrat478 views

Al.legacions 30.08.2011 4

  • 1. A L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR En/Na, ……………………………………, amb número de DNI, …………………… i domicili a efectes de notificacions al carrer, …………………, de Malgrat de Mar, comparec i, MANIFESTO: Que en data de 8 d’agost d’enguany ha estat publicat l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 21.07.2011, per la que s’aprova inicialment el “projecte de cobriment de la Riera de Palafolls en el tram de Can Feliciano, comprès entre el pont del c/ Passada (pk 0+764,92) i el pont del c/ Riera (pk 0-615,10)” redactat per TADEC S.L. amb un pressupost de contracte total de 353.303,12 EUR (inclòs l’IVA). Mitjançant aquest escrit i dins el termini conferit, formulem AL·LEGACIONS en base als següents, FETS: 1.- MANIFESTACIÓ PRÈVIA. Que actualment hi ha un recurs contenciós administratiu contra l’acte del Ple aprovat el dia 10 de gener del 2008, pendent de resolució. Alhora també està pendent de la resolució del recurs d’apel·lació formulat contra la sentència que resol sobre l’aprovació del projecte constructiu de la canalització de la Riera de Palafolls en el tram de Can Feliciano. En cas d’estimació del recurs contenciós administratiu o del recurs d’apel·lació, s’estarà perjudicant l’interés públic en tan aquest tram de riera haurà de ser novament modificat. 2.- PROJECTE D’IMPOSSIBLE COMPLIMENT: el projecte constructiu de la canalització de la Riera de Palafolls en el tram de Can Feliciano aprovat en l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 19.11.09. (DOGC Núm. 5513 de 25.11.09 pàg. 89261), no preveia el cobriment. El projecte aprovat i executat consistent en la “U” de formigó no va preveure un reforç dels laterals pel seu futur cobriment i aquesta afirmació es base en les següents afirmacions escrites que tenen el seu suport documental: El 10 de gener del 2008, l’Ajuntament de Malgrat de Mar va aprovar en el Ple de l’Ajuntament, entre d’altres, “sol·licitar a l’ACA el reforçament de l’estructura de canalització per tal que es
  • 2. pugui procedir a la cobertura de la riera de Can Feliciano”. És en data de 26 d’agost del 2008, el que aleshores era el Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Sr. Manuel Hernández que va respondre a aquesta petició, tot afirmant: “manifestar-vos que no podrem atendre aquesta sol·licitud doncs representa una modificació substancial del projecte, no tant en el seu aspecte econòmic, si no en les seves característiques ja que es va aprovar un projecte de riera descoberta. D’altra banda les previsions de cobertura en el tram urbà de la Riera de Palafolls en el terme municipal de Malgrat de Mar, que constaven en el Pla de Protecció d’Avingudes del Maresme de 1992, han estat superades atès que com sabeu –en el sentit mar-muntanya-, finalitzaven en la cruïlla de la riera amb el carrer del Carme i ara ja s’ha cobert fins el carrer Passada aigües amunt.” Es fan una sèrie de preguntes per escrit a la Direcció de l’ACA, entre d’altres si el projecte aprovat en l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 19.11.09 presenta algun reforç en els laterals (densitat de formigó o alteració de les mides dels laterals, o el que tècnicament es preveu en aquests casos) per tal de que en un futur e pugui tapar/cobrir la riera (de Can Feliciano). És en data de 23 de desembre de 2009 que el Sr. Guillem Peñuelas Prieto (Director de l’Àrea d’Execució d’Actuacions), emet un Informe Tècnic, en el que respon “el nou projecte no preveu aquesta possibilitat”. També s’ha de dir que la mateixa consulta al Tècnic competent de l’Ajuntament i va respondre en la mateixa línea. Aquesta part, donades les afirmacions i els documents esmentats, coneixement dels quals també està a mans d’aquesta Corporació, no pot només que oposar-se a l’aprovació del projecte de cobriment de la Riera de Can Feliciano per resultar contrari a les indicacions de tècnics de l’Administració Pública. Per altra banda, cal indicar que l’actuació dels membres de la Junta de Govern Local (coneixedor de les opinions tècniques) és contrària als principis rectors de l’actuació administrativa. Si els tècnics ja van indicar que el projecte que s’ha executat en forma d”U” de formigó no està reforçat i no preveu el seu posterior cobriment, com es pot aprovar un projecte de cobriment?. El reforç del calaix de formigó hauria d’haver estat precedent a l’aprovació del cobriment de la riera de Can Felicano, aquest reforç ni ha estat autoritzat per l’organisme competent, ni s’ha efectuat cap modificació substancial del projecte originari passant per les vies administratives corresponents ni els tècnics competents en tenen coneixement. Totes les manifestacions exposades anteriorment fan que no es pugui procedir a l’aprovació del projecte esmentat per resultar NUL per manca de documentació preceptiva i per la vulneració de la legislació d’aplicació.
  • 3. 3.- COST. Independentment del finançament del cost de l’execució d’aquest projecte, aquesta part veu del tot innecessari suportar aquesta despesa. La situació econòmica és preocupant, fins al punt que moltes de les necessitats bàsiques dels ciutadans s’estan veient retallades, tot i això, aquesta Corporació sembla del tot aliena a aquesta realitat. L’Ajuntament d’aquest municipi i per aquest tram de la riera ha realitzat una despesa substancialment superior al que hauria estat executar l’alternativa que l’ACA va lliurar en el seu moment. Aquest malbaratament conegut i consentit per aquesta Corporació i els membres de la Junta de Govern Local, és igualment contrari a la bona fe i a la prioritat de l’interés general que ha d’acompanyar a l’activitat administrativa. Per tot això, DEMANO: Que s’admeti aquest escrit i es declari la NUL·LITAT de PLE DRET de l’acord de Junta de Govern Local publicat en el BOPB de 8 d’agost del 2011, en aplicació dels articles 62.1.c) i 62.1.e) de la Llei 30/92, de 26 de novembre,que regula el règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. ALTRESSÍ DIC PRIMER: Que en virtut de l’article 111.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre es sol·licita la suspensió d’aquest acord per resultar les causes de nul·litat de l’article 62.1 i perquè l’execució del projecte aprovat causaria un perjudici de reparació impossible i s’ajorni la licitació perquè l’obra es pot veure alterada en atenció a la legislació d’aplicació. Per tot això, DEMANO: Que es tingui per sol·licitada la suspensió cautelar de l’acord administratiu que aprova el projecte i s’ajorni la licitació de les obres, i s’admeti. Malgrat de Mar a , ……………, de , ……………….., del 2011.