Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Al.legacions 30.08.2011 4

  1. 1. A L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR En/Na, ……………………………………, amb número de DNI, …………………… i domicili a efectes de notificacions al carrer, …………………, de Malgrat de Mar, comparec i, MANIFESTO: Que en data de 8 d’agost d’enguany ha estat publicat l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 21.07.2011, per la que s’aprova inicialment el “projecte de cobriment de la Riera de Palafolls en el tram de Can Feliciano, comprès entre el pont del c/ Passada (pk 0+764,92) i el pont del c/ Riera (pk 0-615,10)” redactat per TADEC S.L. amb un pressupost de contracte total de 353.303,12 EUR (inclòs l’IVA). Mitjançant aquest escrit i dins el termini conferit, formulem AL·LEGACIONS en base als següents, FETS: 1.- MANIFESTACIÓ PRÈVIA. Que actualment hi ha un recurs contenciós administratiu contra l’acte del Ple aprovat el dia 10 de gener del 2008, pendent de resolució. Alhora també està pendent de la resolució del recurs d’apel·lació formulat contra la sentència que resol sobre l’aprovació del projecte constructiu de la canalització de la Riera de Palafolls en el tram de Can Feliciano. En cas d’estimació del recurs contenciós administratiu o del recurs d’apel·lació, s’estarà perjudicant l’interés públic en tan aquest tram de riera haurà de ser novament modificat. 2.- PROJECTE D’IMPOSSIBLE COMPLIMENT: el projecte constructiu de la canalització de la Riera de Palafolls en el tram de Can Feliciano aprovat en l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 19.11.09. (DOGC Núm. 5513 de 25.11.09 pàg. 89261), no preveia el cobriment. El projecte aprovat i executat consistent en la “U” de formigó no va preveure un reforç dels laterals pel seu futur cobriment i aquesta afirmació es base en les següents afirmacions escrites que tenen el seu suport documental: El 10 de gener del 2008, l’Ajuntament de Malgrat de Mar va aprovar en el Ple de l’Ajuntament, entre d’altres, “sol·licitar a l’ACA el reforçament de l’estructura de canalització per tal que es
  2. 2. pugui procedir a la cobertura de la riera de Can Feliciano”. És en data de 26 d’agost del 2008, el que aleshores era el Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Sr. Manuel Hernández que va respondre a aquesta petició, tot afirmant: “manifestar-vos que no podrem atendre aquesta sol·licitud doncs representa una modificació substancial del projecte, no tant en el seu aspecte econòmic, si no en les seves característiques ja que es va aprovar un projecte de riera descoberta. D’altra banda les previsions de cobertura en el tram urbà de la Riera de Palafolls en el terme municipal de Malgrat de Mar, que constaven en el Pla de Protecció d’Avingudes del Maresme de 1992, han estat superades atès que com sabeu –en el sentit mar-muntanya-, finalitzaven en la cruïlla de la riera amb el carrer del Carme i ara ja s’ha cobert fins el carrer Passada aigües amunt.” Es fan una sèrie de preguntes per escrit a la Direcció de l’ACA, entre d’altres si el projecte aprovat en l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 19.11.09 presenta algun reforç en els laterals (densitat de formigó o alteració de les mides dels laterals, o el que tècnicament es preveu en aquests casos) per tal de que en un futur e pugui tapar/cobrir la riera (de Can Feliciano). És en data de 23 de desembre de 2009 que el Sr. Guillem Peñuelas Prieto (Director de l’Àrea d’Execució d’Actuacions), emet un Informe Tècnic, en el que respon “el nou projecte no preveu aquesta possibilitat”. També s’ha de dir que la mateixa consulta al Tècnic competent de l’Ajuntament i va respondre en la mateixa línea. Aquesta part, donades les afirmacions i els documents esmentats, coneixement dels quals també està a mans d’aquesta Corporació, no pot només que oposar-se a l’aprovació del projecte de cobriment de la Riera de Can Feliciano per resultar contrari a les indicacions de tècnics de l’Administració Pública. Per altra banda, cal indicar que l’actuació dels membres de la Junta de Govern Local (coneixedor de les opinions tècniques) és contrària als principis rectors de l’actuació administrativa. Si els tècnics ja van indicar que el projecte que s’ha executat en forma d”U” de formigó no està reforçat i no preveu el seu posterior cobriment, com es pot aprovar un projecte de cobriment?. El reforç del calaix de formigó hauria d’haver estat precedent a l’aprovació del cobriment de la riera de Can Felicano, aquest reforç ni ha estat autoritzat per l’organisme competent, ni s’ha efectuat cap modificació substancial del projecte originari passant per les vies administratives corresponents ni els tècnics competents en tenen coneixement. Totes les manifestacions exposades anteriorment fan que no es pugui procedir a l’aprovació del projecte esmentat per resultar NUL per manca de documentació preceptiva i per la vulneració de la legislació d’aplicació.
  3. 3. 3.- COST. Independentment del finançament del cost de l’execució d’aquest projecte, aquesta part veu del tot innecessari suportar aquesta despesa. La situació econòmica és preocupant, fins al punt que moltes de les necessitats bàsiques dels ciutadans s’estan veient retallades, tot i això, aquesta Corporació sembla del tot aliena a aquesta realitat. L’Ajuntament d’aquest municipi i per aquest tram de la riera ha realitzat una despesa substancialment superior al que hauria estat executar l’alternativa que l’ACA va lliurar en el seu moment. Aquest malbaratament conegut i consentit per aquesta Corporació i els membres de la Junta de Govern Local, és igualment contrari a la bona fe i a la prioritat de l’interés general que ha d’acompanyar a l’activitat administrativa. Per tot això, DEMANO: Que s’admeti aquest escrit i es declari la NUL·LITAT de PLE DRET de l’acord de Junta de Govern Local publicat en el BOPB de 8 d’agost del 2011, en aplicació dels articles 62.1.c) i 62.1.e) de la Llei 30/92, de 26 de novembre,que regula el règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. ALTRESSÍ DIC PRIMER: Que en virtut de l’article 111.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre es sol·licita la suspensió d’aquest acord per resultar les causes de nul·litat de l’article 62.1 i perquè l’execució del projecte aprovat causaria un perjudici de reparació impossible i s’ajorni la licitació perquè l’obra es pot veure alterada en atenció a la legislació d’aplicació. Per tot això, DEMANO: Que es tingui per sol·licitada la suspensió cautelar de l’acord administratiu que aprova el projecte i s’ajorni la licitació de les obres, i s’admeti. Malgrat de Mar a , ……………, de , ……………….., del 2011.

×