Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

हडप्पा संस्कृती

For Class 6 and 7

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

हडप्पा संस्कृती

 1. 1. हडप्पा संस्कृती  हडप्पा संस्कृती : हडप्पा येथे अवशेष सापडले ्हून . प्राची संस्कृती
 2. 2. गररच ा हडप्पा शहररच ा  घरे, तटबंदी, स्ना गृह पाण्याची व्यवस्था
 3. 3. घरे  लोक - लोकवस्ती
 4. 4. तटबंदी (संरक्षक भ ंत)  हडप्पा काली स्वसंरक्षूाची जाूीव यातन िदसन येते. बाह्य आक्रमूापासन संरक्षू हा मुख्य हेतन.
 5. 5. रस्ते  मुख्य रस्ता  छोटे असूारे रस्ते  िदवा बात्तीची रस््याच्या कडेला असलेली सोय .
 6. 6. महास्ना गृह वापरलेले पाूी बाहेर सोडन शुद्ध पाूी आत घेूे. स्वतंत्र खोलयांची व्यवस्था , व्य स्ना गृहे .
 7. 7. जहाजाची गोदी  अधिक क्षमता असलेली जहाजे. पक्कक्कया धवटां ी तयार केलेली िान्यय कोाारे
 8. 8. सामाधजक व सांस्कृधतक जीव करमूुकीची धवधवि साि े त्काधल समाजरच ा सोंदयय प्रसाद े ,अलंकार
 9. 9. समाजरच ा  कुटुंब व्यवस्तेला मह्व.  ती वगायत समाजाची धव ागूी.  शेती हा मुख्य व्यवसाय.
 10. 10. वेश नषा केश नषा  मृण्मय मनतीवर दाखवलेले वस्त्र.  धवधवि आकारांच्या सुया.  त्काधल मनती.
 11. 11. करमूुकीची साि े

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • RavindraSanap3

  Dec. 18, 2019

For Class 6 and 7

Views

Total views

2,368

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

65

Actions

Downloads

21

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×