Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

पेशी रचना व सूक्ष्मजीव

7,059 views

Published on

 • Be the first to comment

पेशी रचना व सूक्ष्मजीव

 1. 1. प्राणी , वनस्पती आणिण सूक्ष्मजीव हे सवर्व सजीव आणहेत.
 2. 2. सवर्व सजीवांमध्ये पोषण,वाढ,श्वसन,अभिभिसरण,उत्सजर्वन,पुनरुत्पादन इ.जीवनियाक्रिया आणढळतात. Circulation, growth, excretion, reproduction
 3. 3. सवर्व सजीवांमध्ये िनरिनराळ्या अभवयव संस्था आणिण अभवयव या प्रियाक्रिया घडवून आणणतात.
 4. 4. सजीवांचे अभवयव अभितसूक्ष्म पेशींपासून बनलेले अभसतात.
 5. 5. सर्व र्व प्रथम रॉबर्ट र्व हुक नाव ाच्या शास्त्रज्ञाने इ.सर्.१६६५ मध्ये मधमाशांच्या पोळ्यातील कप्प्यांप्रमाणे िदिसर्णा-या पेशी सर्ूक्ष्मदिशर्वकाच्या मदितीने पिहिल्या. त्या लाकडी बर्ुचाच्या पातळ कापातल्या पेशी हिोत्या.
 6. 6. प्राणी, व नस्पती आणिण सर्ूक्ष्मजीव यांच्या पेशींमध्ये काहिी सर्ाम्य तर काहिी फरक आणढळतात.
 7. 7. पेशीतील घट कांना पेशीची अंगके म्हिणतात.
 8. 8. पेशीची अंगके – पेशीपट ल, पेशीिभित्तित्तिका, पेशीरसर्, मायट ोकाँड्रीया, गोल्जीिपड, रायबर्ोसर्ोम्सर्, लायसर्ोसर्ाम्सर्, लव के, केंद्रक, िरिक्तिका. Cell organelles, cell membrane cell wall cytoplasm ribosome plastids Nucleus vacuole
 9. 9. अंगक रचना कायर्व पेशीपट ल बर्ाह्यआणव रण, अत्यंत पातळ, लव िचक पापुद्रा आणतील भित्तागाचे सर्ंरक्षण पेशीत येणा-या व जाणा-या पदिाथार्थांव र िनयंत्रण पेशीचा आणकार िनिश्चित ठेव णे
 10. 10. अंगक रचना काय

×