Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

वातावरणीय दाब

6,721 views

Published on

Useful for class 8 : By Jyoti Kemkar

  • Be the first to comment

वातावरणीय दाब

  1. 1. बलामुळे स्थिर स्थिर स्थवस्तू स्थ गतिर तमान स्थहोते स्थ स्थ वातावरणीय स्थदाब
  2. 2. गतिर तमान स्थवस्तू स्थिर स्थिर स्थहोते स्थ
  3. 3. गतितिमान वस्तिूची िदिशा बदिलतिे वातिावरणीय दिाब
  4. 4. वस्तिूचा आकार बदिलतिो वातिावरणीय दिाब
  5. 5. बलाचा परिरणाम जास्ति क्षेत्रफळाच्या परृष्ठभागतावर कमी होतिो तिर कमी क्षेत्रफळाच्या परृष्ठभागतावर अधिधिक होतिो ड्रॉईगत िपरन एकीकडून चपरटी तिर दिुसरीकडून टोकदिार अधसतिे धिारदिार सुरीने कापरणे सोपरे तिर बोथट सुरीने कापरणे अधवघड जातिे वीट िचखलाति उभी जास्ति तिर आडवी कमी बुडतिे वातिावरणीय दिाब
  6. 6. एकक क्षेत्रफळाच्या पृष्ठभागावर कायर्य करणारे बल म्हणजेच दाब. दाबाचे एकक पास्कल आहे. दाब = ------- क्षेत्रफळ स्थायू द्रव आिण वायूंमुळे दाब िनिर्मार्यण होतो वातावरणामुळे पृथ्वीवर िनिर्मार्यण होणारा दाब म्हणजे वातावरणीय दाब वातावरणीय दाब बल
  7. 7. वातावरणीय दाबाचे पिरणाम वातावरणीय दाब
  8. 8. समुद्रसपाटीला वातावरणाचा दाब सवार्यत अधिधिक अधसतो. उंच जावे तसा तो कमी होत जातो. अधितशय उंच डोंगरावर चढतांनिर्ा श्वास घ्यायला त्रास होतो. वातावरणीय दाब Sea Breeze
  9. 9. वातावरणीय दाब वातावरणातील दाब जागा आणिण वेळ याप्रमाणे बदलतो. दाबातील या फरकामुळेच वारे वाहतात. Land Breeze

×