Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lesson10

416 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lesson10

 1. 1. AapNa idvasaBarat Anaok kamao krtao. jaD AaoJaI ]calaNao, vastU ZklaNao, ilaihNao ,svayaMpak krNao ASaI sava- kamao krNyaasaazI Aaplyaa AMgaat ivaiSaYT xamata AsaavaI laagato. kaya- krNyaasaazI AavaSyak Asalaolyaa yaa xamatolaa
 2. 2. Aaplyaa p`maaNaoca vanasptI, p`aNaI, vaahnao, yaM~o yaaMnaahI vaogavaogaLI kamao krtanaa }jao-caI garja Asato}jaa- inasagaa-t Anaok
 3. 3. saaOr }jaa- ha }jao-caa mau#ya sa`aot Aaho. itcao }jao-cyaa [tr p`karat $paMtr haoto saaO r } jaa-- rasaay ainak cauM bakIya Anau }jaa-ivaVut QvanaI yaaMi ~k ] YNat a P`akaS a
 4. 4. }jao-cyaa ivaivaQa p`karaMcao ekmaokaMt $paMtr haot Asato. • saUyaa-caI ]YNata vanasptI SaaoYaUna Gaotat AaiNa Anna tyaar krNyaasaazI itcaa ]pyaoga krtat. ho Anna p`aNaI Katat. mhNajaoca p`aNaI AaiNa vanasptI yaaMcyaat saaOr}jaa- hI rasaayainak }jao-cyaa $pat saazvalaI jaato.
 5. 5. jaIvaaSma [MQana • Anaok vaYaa-MpUvaI- p`aNaI AaiNa vanasptI yaaMcao AvaSaoYa jaimanaIt gaaDlao gaolao. jaimanaIcaa p`caMD daba AaiNa jaimanaItIla ]YNata yaaMcyaa pirNaamaa mauLo %yaaMcyaatIla paNyaacaa AMSa naahIsaa Jaalaa. hayaD,aojana AaiNa kaba- na yaaMcyaa saMyaugaaMcyaa $pat
 6. 6. jaIvaaSma [MQanaaMcao p`kar • jaIvaaSma [MQanao sqaayaU ,d`va , AaiNa vaayaU ASaa tInahI AvasqaaMmaQyao AaZLtat. sqaayaU kaoLsaa vanasptIMcyaa AvaSaoYaaMpaasaUna d`va Kinajatola samaud`atIla p`aNaI AaiNa vanasptIM pasaUna
 7. 7. sqaayaU [MQanao • laakUD ,kaoLsaa ,gaaova-yaa palaapacaaoLa hI sqaayaU [Mqanao Aahot. • saaoya - sahja ]plabQa ,svast. • mayaa-da - ]YNatamaUlya kmaI ,Qauracyaa inaima-tImauLo p`dUYaNa ,laakUDtaoDI mauLo pyaa-varNaat Asamataola , gaaova-yaaMcyaa jvalanaamauLo naayaT,aojanayau@t pdaqaa-Mcaa naaSa.jvalanaanaMtr
 8. 8. d`va [MQanao • koraosaIna ,poT,aola ,iDJaola ,hI KinajatolaapasaUna imaLNaarI d`va [MQanao Aahot.pRqvaIcyaa paoTat saumaaro 25000 maI.Kaola Amtravar Kinajatola saapDto. • saaoya AiQak ]YNatamaUlya ,sqaayaU [MQanaaMcyaa tulanaot kmaI p`dUYaNa • mayaa-da p`dUYaNa krNaaro vaayaU
 9. 9. vaayaU [MQanao • imaqaona ,[qaona ,p`aopona ,byaUTona [.naOsaiga-k vaayaUMcao p`kar Aahot. • AapNa svayaMpakasaazI vaaprt Asalaolaa isalaoMDrmaQao Barlaolaa ga^sa byaUTona Asatao. • saaoya vaaprayalaa saaoyaIcao ,savaa-iQak ]YNatamaUlya ,jvalanaanaMtr kaoNatahI sqaayaU
 10. 10. }jao-caa vaaZta vaapr • vaaZtI laaoksaM#yaa ,]dyaaogaQaMdo AaiNa tM~&anaacaa vaaZta ]pyaaoga yaaMmauLo ]jao-caa vaapr vaaZlaa Aaho. • jaIvaaSma [MQanaaMcao saazo mayaa-idt Asalyaanao %yaaMcyaapasaUna kayamasva$pI ] jaa- imaLU Sakt naahI. • mhNaUna ]jao-cao pyaa-yaI sa`aot
 11. 11. parMpairk }jaa-sa`aotaMcyaa vaapracao duYpirNaama • kaba-naDaya Aa^@saa[-Dcyaa inaima- tImauLo vaatavarNaacyaa tapmaanaat vaaZ • [tr AamlaQamaI- vaayaUMcyaa inaima- tI mauLo Aamla pja-nyaacaa Qaaoka • hanaIkark saUya-ikrNa raoKUna QarNaa-yaa AaoJaonacyaa qaralaa iCd`o • baoCUT jaMgalataoDImauLo jaOivak
 12. 12. yaa sava- karNaMamauLo pyaa-yaI }jaa-sa`aotaMcaI garja inamaa-Na JaalaI Aaho
 13. 13. AparMpairk ikMvaa navaIkrNaxama }jaa-sa`aot • saaOr}jaa- , vaah%yaa paNyaapasaUna imaLNaarI }jaa-, ,pvana}jaa- ,jaOivak vaayaU ,samaud`acyaa paNyaapasaUna imaLNaarI }jaa- ho }jao-cao sa`aot pUvaI- farsao vaaprlao jaat navhto.mhNaUna %yaaMnaa AparMpairk }jaa-sa`aot mhNatat. • tsaoca punhapunha vaapr kolaa trI
 14. 14. saaOr } jaa- • saaOrcaUla, saaOrtapk, saaOrSauYkk, saaolar saola (saaOr GaT) hI saaOr}jao-var caalaNaarI kahI ]pkrNao Aahot.
 15. 15. ANau}jao-caa vaapr doKIla ] jaa-samasyaovar pyaa-ya zrt Aaho. • yauroinayamacyaa ANaUMvar nyaUT,a^nsacaa maara k$na ANau}jaa- imaLvalaI jaato • maharaYT,at tarapUr AaiNa gaujaratmaQao kakra yaoqao Baart sarkarcao ANau}jaa-p`klp sau$ Aahot.
 16. 16. }jaa- saMkTaSaI saamanaa SaasanaacaI BaUimaka • navaIna }jaa-sa`aot SaaoQaNao • navaIkrNaIya sa`aotaMnaa p`aQaanya doNao • AnavaIkrNaIya sa`aotaMcaa vaapr jabaabadarInao AaiNa kaTksarInao krNyaasaazI samaajaacao p`baaoQana krNao • [MQanaKca- kmaI krNaa-yaa sauivaQaaMnaa p`ao%saahna doNao.

×