Lesson10

350 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lesson10

 1. 1. AapNa idvasaBarat Anaok kamao krtao. jaD AaoJaI ]calaNao, vastU ZklaNao, ilaihNao ,svayaMpak krNao ASaI sava- kamao krNyaasaazI Aaplyaa AMgaat ivaiSaYT xamata AsaavaI laagato. kaya- krNyaasaazI AavaSyak Asalaolyaa yaa xamatolaa
 2. 2. Aaplyaa p`maaNaoca vanasptI, p`aNaI, vaahnao, yaM~o yaaMnaahI vaogavaogaLI kamao krtanaa }jao-caI garja Asato}jaa- inasagaa-t Anaok
 3. 3. saaOr }jaa- ha }jao-caa mau#ya sa`aot Aaho. itcao }jao-cyaa [tr p`karat $paMtr haoto saaO r } jaa-- rasaay ainak cauM bakIya Anau }jaa-ivaVut QvanaI yaaMi ~k ] YNat a P`akaS a
 4. 4. }jao-cyaa ivaivaQa p`karaMcao ekmaokaMt $paMtr haot Asato. • saUyaa-caI ]YNata vanasptI SaaoYaUna Gaotat AaiNa Anna tyaar krNyaasaazI itcaa ]pyaoga krtat. ho Anna p`aNaI Katat. mhNajaoca p`aNaI AaiNa vanasptI yaaMcyaat saaOr}jaa- hI rasaayainak }jao-cyaa $pat saazvalaI jaato.
 5. 5. jaIvaaSma [MQana • Anaok vaYaa-MpUvaI- p`aNaI AaiNa vanasptI yaaMcao AvaSaoYa jaimanaIt gaaDlao gaolao. jaimanaIcaa p`caMD daba AaiNa jaimanaItIla ]YNata yaaMcyaa pirNaamaa mauLo %yaaMcyaatIla paNyaacaa AMSa naahIsaa Jaalaa. hayaD,aojana AaiNa kaba- na yaaMcyaa saMyaugaaMcyaa $pat
 6. 6. jaIvaaSma [MQanaaMcao p`kar • jaIvaaSma [MQanao sqaayaU ,d`va , AaiNa vaayaU ASaa tInahI AvasqaaMmaQyao AaZLtat. sqaayaU kaoLsaa vanasptIMcyaa AvaSaoYaaMpaasaUna d`va Kinajatola samaud`atIla p`aNaI AaiNa vanasptIM pasaUna
 7. 7. sqaayaU [MQanao • laakUD ,kaoLsaa ,gaaova-yaa palaapacaaoLa hI sqaayaU [Mqanao Aahot. • saaoya - sahja ]plabQa ,svast. • mayaa-da - ]YNatamaUlya kmaI ,Qauracyaa inaima-tImauLo p`dUYaNa ,laakUDtaoDI mauLo pyaa-varNaat Asamataola , gaaova-yaaMcyaa jvalanaamauLo naayaT,aojanayau@t pdaqaa-Mcaa naaSa.jvalanaanaMtr
 8. 8. d`va [MQanao • koraosaIna ,poT,aola ,iDJaola ,hI KinajatolaapasaUna imaLNaarI d`va [MQanao Aahot.pRqvaIcyaa paoTat saumaaro 25000 maI.Kaola Amtravar Kinajatola saapDto. • saaoya AiQak ]YNatamaUlya ,sqaayaU [MQanaaMcyaa tulanaot kmaI p`dUYaNa • mayaa-da p`dUYaNa krNaaro vaayaU
 9. 9. vaayaU [MQanao • imaqaona ,[qaona ,p`aopona ,byaUTona [.naOsaiga-k vaayaUMcao p`kar Aahot. • AapNa svayaMpakasaazI vaaprt Asalaolaa isalaoMDrmaQao Barlaolaa ga^sa byaUTona Asatao. • saaoya vaaprayalaa saaoyaIcao ,savaa-iQak ]YNatamaUlya ,jvalanaanaMtr kaoNatahI sqaayaU
 10. 10. }jao-caa vaaZta vaapr • vaaZtI laaoksaM#yaa ,]dyaaogaQaMdo AaiNa tM~&anaacaa vaaZta ]pyaaoga yaaMmauLo ]jao-caa vaapr vaaZlaa Aaho. • jaIvaaSma [MQanaaMcao saazo mayaa-idt Asalyaanao %yaaMcyaapasaUna kayamasva$pI ] jaa- imaLU Sakt naahI. • mhNaUna ]jao-cao pyaa-yaI sa`aot
 11. 11. parMpairk }jaa-sa`aotaMcyaa vaapracao duYpirNaama • kaba-naDaya Aa^@saa[-Dcyaa inaima- tImauLo vaatavarNaacyaa tapmaanaat vaaZ • [tr AamlaQamaI- vaayaUMcyaa inaima- tI mauLo Aamla pja-nyaacaa Qaaoka • hanaIkark saUya-ikrNa raoKUna QarNaa-yaa AaoJaonacyaa qaralaa iCd`o • baoCUT jaMgalataoDImauLo jaOivak
 12. 12. yaa sava- karNaMamauLo pyaa-yaI }jaa-sa`aotaMcaI garja inamaa-Na JaalaI Aaho
 13. 13. AparMpairk ikMvaa navaIkrNaxama }jaa-sa`aot • saaOr}jaa- , vaah%yaa paNyaapasaUna imaLNaarI }jaa-, ,pvana}jaa- ,jaOivak vaayaU ,samaud`acyaa paNyaapasaUna imaLNaarI }jaa- ho }jao-cao sa`aot pUvaI- farsao vaaprlao jaat navhto.mhNaUna %yaaMnaa AparMpairk }jaa-sa`aot mhNatat. • tsaoca punhapunha vaapr kolaa trI
 14. 14. saaOr } jaa- • saaOrcaUla, saaOrtapk, saaOrSauYkk, saaolar saola (saaOr GaT) hI saaOr}jao-var caalaNaarI kahI ]pkrNao Aahot.
 15. 15. ANau}jao-caa vaapr doKIla ] jaa-samasyaovar pyaa-ya zrt Aaho. • yauroinayamacyaa ANaUMvar nyaUT,a^nsacaa maara k$na ANau}jaa- imaLvalaI jaato • maharaYT,at tarapUr AaiNa gaujaratmaQao kakra yaoqao Baart sarkarcao ANau}jaa-p`klp sau$ Aahot.
 16. 16. }jaa- saMkTaSaI saamanaa SaasanaacaI BaUimaka • navaIna }jaa-sa`aot SaaoQaNao • navaIkrNaIya sa`aotaMnaa p`aQaanya doNao • AnavaIkrNaIya sa`aotaMcaa vaapr jabaabadarInao AaiNa kaTksarInao krNyaasaazI samaajaacao p`baaoQana krNao • [MQanaKca- kmaI krNaa-yaa sauivaQaaMnaa p`ao%saahna doNao.

×