Advertisement

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Apr. 26, 2017
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Advertisement
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Upcoming SlideShare
64690 1964690 19
Loading in ... 3
1 of 7
Advertisement

More Related Content

Similar to ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  1. ΟΚ ΕΠΚΠΣΩ΢ΕΚ΢ ΣΗ΢ ΧΩΜΑΣΕΡΗ΢ ΑΝΩ ΛΚΟ΢ΚΩΝ-ΦΤΛΗ΢ ΢ΣΟ ΑΝΙΡΩΠΟΓΕΝΕ΢ ΠΕΡΚΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΤΛΗ΢ ΚΑΚ ΣΩΝ ΓΤΡΩ ΔΗΜΩΝ Από τθν χωματερι Άνω Λιοςίων-Φυλισ αναδφονται οι εξισ ιςχυροί δθλθτθριϊδεισ και κανατθφόροι ρφποι: Διοξίνεσ, Φουράνια, Πολυπυρθνικοί αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ, Πολυχλωριωμζνα διφαινφλια, Βαρζα μζταλλα, Εξαςκενζσ Χρϊμιο κ.ά.. Οι ςυγκεντρϊςεισ των παραπάνω καρκινογενϊν ρφπων ςτον χϊρο τθσ χωματερισ Άνω Λιοςίων-Φυλισ, ςτον διμο τθσ Φυλισ αλλά και ςτουσ γφρω από τθν χωματερι διμουσ είναι τουλάχιςτον 500 φορζσ (ι 50.000%) μεγαλφτερεσ από τισ αντίςτοιχεσ ςυγκεντρϊςεισ καρκινογενϊν ρφπων ςε περιοχζσ που βρίςκονται μακριά από τθν χωματερι. Οι διοξίνεσ, ακόμθ και ςε απειροελάχιςτεσ δόςεισ, προκαλοφν καρκίνο ςε κάκε οργανιςμό κακϊσ επίςθσ και αλλαγζσ ςτο ανοςοποιθτικό και νευρικό ςφςτθμα των οργανιςμϊν, ενδομθτρίωςθ και κθλυκοποίθςθ των αρςενικϊν εμβρφων. Σα φουράνια (PCDFs) και οι πολυπυρθνικοί αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ (PAHs) προκαλοφν καρκίνο ςε κάκε οργανιςμό. Επίςθσ είναι ιςχυρά τερατογόνεσ και μεταλλαξιογόνεσ ουςίεσ. Σα πολυχλωριωμζνα διφαινφλια (PCBs ι ΚΛΟΦΕΝ) είναι χθμικζσ ενϊςεισ που προκαλοφν καρκίνο ςε κάκε οργανιςμό. Επίςθσ προκαλοφν ςθμαντικζσ βλάβεσ τόςο ςτθν ποςότθτα όςο και ςτθν ποιότθτα του ςπζρματοσ των ανδρϊν, αλλαγζσ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ, διαταραχζσ ςυμπεριφοράσ, προβλιματα ςτθν αναπαραγωγι, τερατογενζςεισ ςε ανκρϊπουσ και ηϊα, δερματικζσ πακιςεισ, όπωσ εξανκιματα, θπατικζσ βλάβεσ, αναιμία, βλάβεσ ςτο ςτομάχι, κάνατο ςε ανκρϊπουσ και ηϊα που καταναλϊνουν μολυςμζνεσ τροφζσ από αυτζσ τισ χθμικζσ ενϊςεισ, υποκυρεοειδιςμό ο οποίοσ ευκφνεται για ςωρεία άλλεσ πακολογικζσ καταςτάςεισ όπωσ για τον κρετινιςμό ςτα νεογζννθτα. Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία δείχνουν επίςθσ ςθμαντικι αφξθςθ τθσ κρυψορχίασ και τθσ υποςπαδίασ (μθ φυςιολογικι φπαρξθ τθσ τρφπασ επί τθσ κεφαλισ του πζουσ) τα τελευταία τριάντα χρόνια. Οι ςοβαρότερεσ επιπτϊςεισ αφοροφν τισ μθτζρεσ και τα βρζφθ. Τα PCBs μεταφζρονται ςτο μωρό τόςο μζςω του πλακοφντα όςο και μζςω του γάλακτοσ και προκαλοφν ανωμαλίεσ όπωσ κθλυκοποίθςθ των αρςενικϊν εμβρφων ι γζννθςθ μωρϊν χωρίσ φφλο που είναι και οι πιο ςυνθκιςμζνεσ περιπτϊςεισ (ενδοκρινικζσ ανωμαλίεσ). Η κθλυκοποίθςθ επθρεάηει επίςθσ και τον ψυχιςμό των αρςενικϊν, μειϊνοντασ τθν επικυμία για το άλλο φφλο με αποτζλεςμα τθν ουδζτερθ ι και ομοςεξουαλικι ςυμπεριφορά. Τα βαρζα μζταλλα όπωσ είναι ο υδράργυροσ, ο μόλυβδοσ, το κάδμιο, το χρϊμιο, το νικζλιο, το αρςενικό, ο ψευδάργυροσ κ.ά. είναι ιςχυρά δθλθτθριϊδεισ ουςίεσ που προςβάλουν το νευρικό και το ενδοκρινικό ςφςτθμα, τα νεφρά και άλλα όργανα, οδθγοφν ςε βλάβθ ςτον εγκζφαλο (ςτθν εκφυλιςτικι νόςο τθσ ςκλιρυνςθσ κατά πλάκασ, ςτθν εκφυλιςτικι νόςο του παρκινςον κ.ά.) και τελικά ςε κάνατο, ειδικά ςτα νεογνά και τα ζμβρυα. Σο δε εξαςκενζσ χρϊμιο προκαλεί καρκίνο ςε κάκε οργανιςμό. Καφςθ των ςκουπιδιϊν => ζκλυςθ διοξινϊν κ.λπ. ρφπων ςτθν ατμόςφαιρα => => ειςπνοι και κατάποςθ από τον άνκρωπο => επικάκιςθ ςτο ζδαφοσ και ςτθν επιφάνεια των φυτϊν => πρόςλθψθ από τα ηϊα με τθν ειςπνοι και τθν βόςκθςθ => ςυςςϊρευςθ ςτο λίποσ, ςτο κρζασ, το λάδι, το γάλα, το τυρί, τα αυγά, το μζλι, τα λαχανικά, τα φροφτα κ.λπ. => λιψθ από τον άνκρωπο και με τθν τροφι. Η ΕΚΙΕ΢Η ΣΩΝ ΚΑΣΟΚΚΩΝ ΚΤΡΚΩ΢ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΤΛΗ΢ ΚΑΚ ΣΩΝ ΓΤΡΩ ΔΗΜΩΝ ΢ΣΚ΢ ΟΤ΢ΚΕ΢ ΠΟΤ ΕΚΛΤΟΝΣΑΚ ΑΠΟ ΣΗΝ ΧΩΜΑΣΕΡΗ ΑΝΩ ΛΚΟ΢ΚΩΝ-ΦΤΛΗ΢ ΓΚΝΕΣΑΚ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΣΩΝ ΢ΩΜΑΣΚΔΚΩΝ ΠΟΤ ΑΚΩΡΟΤ- ΝΣΑΚ ΢ΣΗΝ ΑΣΜΟ΢ΦΑΚΡΑ ΚΑΚ ΜΕ ΣΚ΢ ΣΡΟΦΕ΢. ΕΜΕΚ΢ ΟΚ ΚΑΣΟΚΚΟΚ ΠΑΙΑΚΝΟΤΜΕ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΣΟ,ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΚΑΙΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟ 1960.
  2. • ΚΑΡΚΚΝΟ ΚΑΙΕ ΜΟΡΦΗ΢ • ΔΕΡΜΑΣΚΚΕ΢ ΠΑΙΗ΢ΕΚ΢ • ΕΞΑ΢ΙΕΝΗ΢Η ΣΟΤ ΑΝΟ΢ΟΠΟΚΗΣΚΚΟΤ • ΒΛΑΒΕ΢ ΝΕΤΡΚΚΟΤ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ (΢ΚΛΗΡΤΝ΢Η ΚΑΣΑ ΠΛΑΚΑ΢, ΠΑΡΚΚΝ΢ΟΝ, Κ.Α.) • ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΓΟΝΚΜΟΣΗΣΑ΢ • ΔΚΑΣΑΡΑΧΕ΢ ΢ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ • Α΢ΙΕΝΕΚΕ΢ ΙΤΡΕΟΕΚΔΟΤ΢ ΑΔΕΝΟ΢ • ΔΚΑΣΑΡΑΧΕ΢ ΢ΤΜΠΕΡΚΦΟΡΑ΢ • ΗΠΑΣΚΚΕ΢ ΒΛΑΒΕ΢ • ΑΛΛΕΡΓΚΚΗ ΠΟΡΦΤΡΑ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΚ Α΢ΦΑΛΕ΢ ΚΑΣΩΣΕΡΟ ΟΡΚΟ ΕΚΙΕ΢Η΢ ΢ΣΚ΢ ΚΑΡΚΚΝΟΓΟΝΕ΢ ΔΚΟΞΚΝΕ΢ ΟΤΣΕ ΢ΣΟ ΕΞΑ΢ΙΕΝΕ΢ ΧΡΩΜΚΟ Η Ραγκόςμια Οργάνωςθ Υγείασ ορίηει ωσ "κοινωνικά ανεκτι και όχι από άποψθ υγείασ ανεκτι δόςθ διοξινϊν" τθν πρόςλθψθ 1-4 τριςεκατομμυριοςτϊν του γραμμαρίου (1 τριςεκατομμυριοςτό του γραμμαρίου = 1 pg = 10-12 g) ανά κιλό βάρουσ ανκρϊπου ι ηϊου και ανά θμζρα. Στισ ΗΡΑ και ςε άλλεσ χϊρεσ ιςχφουν ακόμθ αυςτθρότερα όρια. Η ατμόςφαιρα αλλά και τα προϊόντα που παράγονται ςε ακτίνα ζωσ και τουλάχιςτον δεκαπζντε χιλιομζτρων από τθν χωματερι Άνω Λιοςίων-Φυλισ είναι αποδεδειγμζνα μολυςμζνα από καρκινογενείσ ρφπουσ όπωσ διοξίνεσ και άλλεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ που παράγονται κατά τθν καφςθ των ςκουπιδιϊν. ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑ Είναι υποχρέωςη όλων μασ να απαιτθςουμε το άμεςο, οριςτικό και αμετάκλητο κλείςιμο τησ χωματερθσ Άνω Λιοςίων-Φυλθσ μαζί με όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ τησ που λειτουργοφν μέςα και γφρω από αυτθν καιώσ και την άμεςη περιβαλλοντικθ αποκατάςταςη του χώρου τησ χωματερθσ αλλά και τησ ευρφτερησ πολφπαιησ περιοχθσ. ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΠΛΕΟΝ ΠΕΡΚΙΩΡΚΑ ΑΔΚΑΦΟΡΚΑ΢ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΑ΢. Η ΑΔΚΑΦΟΡΚΑ ΓΚΑ ΣΗΝ ΧΩΜΑΣΕΡΗ ΕΚΝΑΚ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΣΑ ΣΗ΢ ΖΩΗ΢. Ο καρκίνοσ κερίηει ςτον διμο τθσ Φυλισ. Οι περιςςότεροι ςυμπολίτεσ μασ αλλά και οι περιςςότεροι κάτοικοι των γφρω διμων πεκαίνουν από καρκίνο εξ αιτίασ τθσ παράλογθσ και παράνομθσ λειτουργίασ τθσ χαβοφηασ-χωματερισ των Άνω Λιοςίων-Φυλισ από το 1960!!! Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ςτισ Μελζτεσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων των 2 νζων εργοςταςίων που προβλζπονται να καταςκευαςκοφν μζςα ςτθν χωματερι Άνω Λιοςιων- Φυλισ και οι οποίεσ ζχουν κεωρθκεί και εγκρικεί από τισ κρατικζσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ περιβάλλοντοσ, αναγράφονται τα εξισ: Η ρφπανςθ ςτθν περιοχι μασ είναι «οριςτικι» ςελ. 85, Το νερό του υδροφόρου ορίηοντα ςτθν περιοχι μασ είναι ακατάλλθλο για οποιαδιποτε χριςθ ακόμθ και για βιομθχανικι ςελ. 86, Οι καρκίνοι του γαςτρεντερικοφ και του ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ είναι πάρα πολλοί εξ αιτίασ τθσ πάρα πολφ υψθλισ ρφπανςθσ τθσ περιοχισ μασ από νιτρικζσ ενϊςεισ (ενϊςεισ του αηϊτου) ςελ. 86, Η χωματερι ρυπαίνει με όλων των ειδϊν τα καρκινογόνα αζρια ςελ. 157, 158, 185, Η εγκατάςταςθ των νζων ζργων ςτθν χωματερι Άνω Λιοςίων-Φυλισ ζχει εξαςφαλίςει τθν κοινωνικι αποδοχι με άλλα λόγια δεν αλλάηει τισ «ςυνικειεσ» των πολιτϊν ςελ. 165, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΣΟ,ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΚΑΙΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟ 1960.
  3. Η «ςυνεργιςτικι δράςθ» των νζων ζργων ςτθν χωματερι Άνω Λιοςίων-Φυλισ κα είναι κετικι και δεν κα επιφζρει πρόςκετεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν περιοχι μασ ςελ. 168, Δεν υπάρχουν ενοχλιςεισ από τισ οςμζσ τθσ χωματερισ ςτισ πλθςιζςτερεσ κατοικθμζνεσ περιοχζσ ςελ. 186, Η μθ πραγματοποίθςθ των νζων ζργων απορρίπτεται παράρτ. IV παραγ. 1.3.2., Η χωματερι-χαβοφηα Άνω Λιοςίων-Φυλισ κα κλείςει το 2041 μ.Χ. παράρτ. II, Η χωματερι με τα εργοςτάςιά τθσ κα βελτιϊςουν τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ μασ παράρτ. II, Σα νζα ζργα μποροφν να γίνουν ζξω από τθν χωματερι Άνω Λιοςίων-Φυλισ εικόνα 2.1 παράρτ. II, Η απόςταςθ των νζων ζργων από τισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ είναι μεγαλφτερθ από 2,5 χιλιόμετρα παράρτ. IV παραγ. 1.1., ενϊ ςτθν πραγματικότθτα είναι πολφ μικρότερθ από τα 500 μζτρα, Ο ςυνοικίεσ «Γεννθματάσ ΚΚ», «Άνω και Κάτω Σςουκλίδι» και «Ζωφριά» που ςυνορεφουν με τθν χωματερι Άνω Λιοςιων-Φυλισ ζχουν ςβθςκεί από το τοπογραφικό διάγραμμα χριςεων γισ τθσ άμεςθσ περιοχισ αρ. ςχεδίου «Χ.2». Δθλ. ςτθν κυριολεξία μασ ζχουν εξαφανίςει! Η περιοχι όπου βρίςκεται θ χωματερι ενϊ είχε χαρακτθριςκεί ωσ Ζϊνθ Αϋ δθλ. απολφτου προςταςίασ, με βάςθ τθν Περιβαλλοντικι Μελζτθ υποβακμίςτθκε ςε Ζϊνθ Εϋ δθλαδι τθν χειρότερθ ηϊνθ από τθν άποψθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και δραςτθριότθτασ. Επίςθσ τθν 30-09-2011 θ κυβζρνθςθ εξζδωςε δφο Κοινζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ με τισ οποίεσ χορθγεί «Άδειεσ ςυλλογισ–μεταφοράσ επικινδφνων ιατρικϊν αποβλιτων ςε διαπεριφερειακό επίπεδο,ςτθν εταιρεία «Αποτεφρωτιρασ ΑΕ–Μπόμπολασ, Ερμοφ αρ. 25,Τ.Κ. 14564, Νζα Κθφιςςιά και ςτθν εταιρεία «Green-actions Ρεριβάλλον και Ρράςινθ Ανάπτυξθ ΕΡΕ, Γράμμου αρ. 71, Τ.Κ. 15124, Αμαροφςιον»». Με αυτζσ τισ Αποφάςεισ οι προαναφερόμενεσ εταιρείεσ ςυλλζγουν και μεταφζρουν ΑΠΟ ΟΛΗ ΣΗΝ ΧΩΡΑ τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλθτα αμιγϊσ μολυςματικοφ και τοξικοφ χαρακτιρα με ςκοπό τθν αποτζφρωςθ-κάψιμό τουσ ςτον «Αποτεφρωτιρα - καυςτιρα Νοςοκομειακϊν Αποβλιτων» του Ενιαίου ΢υνδζςμου Διμων και Κοινοτιτων του Νομοφ Αττικισ (Ε.΢.Δ.Κ.Ν.Α.) που λειτουργεί ςτθν χωματερι Άνω Λιοςιων τθσ Αττικισ. Τθν 11-11-2011 ο κακόλα αμαρτωλόσ από τθσ ιδρφςεωσ του Ενιαίοσ Σφνδεςμοσ Διμων και Κοινοτιτων του Νομοφ Αττικισ (Ε.΢.Δ.Κ.Ν.Α.) και ειδικά θ Εκτελεςτικι Επιτροπι του απεφάςιςε να επιτρζπει ςε όλα τα νοςοκομεία, ιατρικά κζντρα και ιατρεία τθσ Ελλάδοσ να φζρνουν τα Επικίνδυνα Νοςοκομειακά και Κατρικά Απόβλθτά τουσ ςτθν χωματερι Άνω Λιοςιων-Φυλισ για αποτζφρωςθ ςτον Αποτεφρωτιρα τθσ χωματερισ και τθν κατάχωςι τουσ ςε νζο λάκκο-κφτταρο που κα καταςκευάςει για αυτόν τον λόγο μζςα ςτθν χωματερι Άνω Λιοςιων-Φυλισ. Τθν 14-10-2011 ο υφυπουργόσ Εςωτερικϊν Ράρθσ Κουκουλόπουλοσ ςε ςυνζντευξι του ςτον τθλεοπτικό ςτακμό «Mega» είπε ότι θ διαχείριςθ των απορριμμάτων κα δοκεί ςε ιδιϊτεσ και θ χωματερι Άνω Λιοςιων-Φυλισ δεν κα κλείςει εφ’όρου ηωισ. Ο κακθγθτισ Γεωλογίασ κοσ Ευκφμιοσ Λζκκασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν μετά από πολφχρονεσ μελζτεσ ςτθν περιοχι τθσ χωματερισ Άνω Λιοςιων-Φυλισ αλλά και ςτθν ευρφτερθ περιοχι γφρω από τθν χωματερι, αναφζρει ότι θ μεγαλφτερθ τοξικι βόμβα τθσ Αττικισ ευρίςκεται ςτον διμο Φυλισ λόγω τθσ χωματερισ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΣΟ,ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΚΑΙΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟ 1960.
  4. ΔΕΝ ΙΑ ΕΠΡΕΠΕ ΠΡΟΣΟΤ ΠΡΟΧΩΡΗ΢ΟΤΝ ΢ΣΗΝ ΠΑΡΑΣΑ΢Η Θ ΣΗΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Θ ΣΗΝ ΑΔΕΚΟΔΟΣΗ΢Η ΝΕΩΝ ΔΡΑ΢ΣΗΡΚΟΣΗΣΩΝ ΢ΣΗΝ ΚΑΡΚΚΝΟΧΩΜΑΣΕΡΗ ΑΝΩ ΛΚΟ΢ΚΩΝ-ΦΤΛΗ΢, ΝΑ ΕΧΟΤΝ ΕΧΟΤΝ ΚΑΝΕΚ ΜΚΑ ΕΠΚΔΗΜΚΟΛΟΓΚΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΝΟ΢ΗΡΟΣΗΣΑ΢ ΚΑΚ ΙΝΗΣΟΣΗΣΑ΢ ΣΟΤ ΠΛΗΙΤ΢ΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΤΛΗ΢ ΚΑΚ ΣΩΝ ΓΤΡΩ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΚΕΚΜΕΝΟΤ ΝΑ ΚΑΣΑΔΕΚΧΙΕΚ ΣΟ ΜΕΓΕΙΟ΢ ΣΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ΢ ΠΟΤ ΢ΤΝΣΕΛΕΚΣΑΚ ΢ΣΗΝ ΠΕΡΚΟΧΗ ΜΑ΢ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΚ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ ΣΗ΢ ΚΑΡΚΟΝΟΧΩΜΑΣΕΡΗ΢ ΑΝΩ ΛΚΟ΢ΚΩΝ-ΦΤΛΗ΢ ΑΠΟ ΣΟ 1960;;;;;;; Δεν κάνουν επιδθμιολογικι μελζτθ ι δεν δίνουν ςτοιχεία για τθν χωματερι Άνω Λιοςιων-Φυλισ παρϋ όλο που τουσ τα ζχουμε ηθτιςει εδϊ και πολλοφσ μινεσ και κρφβονται ι βάηουν φραγμοφσ το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Γενικόσ Γραμματζασ Δθμόςιασ Τγείασ κο Αν. Δθμόπουλοσ, ΢ϊμα Επικεωρθτϊν Τπθρεςιϊν Τγείασ και Πρόνοιασ, Σμιμα Επιδθμιολογίασ, Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων – ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ςτο Γραφείο Περιβαλλοντικισ Τγείασ), το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και Διεφκυνςθ Περιβαλλοντικοφ ΢χεδιαςμοφ ςτο Σμιμα Δαιαχειρίςεωσ ΢τερεϊν Αποβλιτων, Ειδικι Τπθρεςία Περιβάλλοντοσ – Ε.Τ.ΠΕ., Ειδικι Γραμματεία Επικεωριςεωσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ – Ειδικι Γραμματζασ κα Μαργαρίτα Καραβαςίλθ), θ Περιφζρεια Αττικισ (Περιφερειάρχθσ κοσ Κ. ΢γουρόσ, Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Τγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ, θ Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Δυτικισ Αττικισ, Αντιπεριφερειάρχθσ κα ΢ταυροφλα Διμου, Διεφκυνςθ Περιβαλλοντικισ Τγιεινισ και Τγειονομικοφ Ελζγχου του Δυτικοφ Σομζα Ακθνϊν και Δυτικισ Αττικισ), ο διμαρχοσ Φυλισ κοσ Δθμιτρθσ Μπουραΐμθσ, ο πρόεδροσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου του διμου Φυλισ κοσ Δθμιτρθσ Ζαφείρθσ, θ Πολεοδομία του διμου Φυλισ, θ Σεχνικι Τπθρεςία του διμου Φυλισ, το Αςτυνομικό Σμιμα Άνω Λιοςιων, θ Εκνικι ΢χολι Δθμόςιασ Τγείασ, θ Ελλθνικι ΢τατιςτικι Αρχι, ο Ενιαίοσ Διαβακμιδικόσ ΢φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ, το Λθξιαρχείο του διμου Φυλισ, θ ΢χολι Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ και το Σμιμα Δθμόςιασ Τγιεινισ του Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Κδρφματοσ – Σ.Ε.Κ. των Ακθνϊν με κακθγθτι τον κο Χαρίλαο Κουτι, ο Σομζασ Οικονομικισ Γεωλογίασ και Γεωχθμείασ του Σμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ τθσ ΢χολισ Ιετικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν με κακθγθτι τον κο Ακίνδυνο Κελεπερτηι και άλλοι, επειδι όπωσ αντιλαμβάνεςτε το ηιτθμα είναι κακαρά πολιτικό και ταξικό. ΟΚ ΦΣΩΧΟΚ ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΠΕΙΑΚΝΟΤΝ ΓΚΑ ΝΑ ΖΟΤΝ ΜΟΝΟ ΟΚ ΠΛΟΤ΢ΚΟΚ. Ο τρόποσ με τον οποίο γίνεται θ διαχείριςθ των απορριμμάτων ςτθν Ελλάδα μζχρι ςιμερα, δείχνει ότι οι τοπικζσ ι οι ευρφτερεσ αυτοδιοικιςεισ ςε ςυνεργαςία με τθν κεντρικι κρατικι διοίκθςθ, εφαρμόηοντασ τον παλιό, προςβλθτικό και ταξικό ςυλλογιςμό «του χαηοφ μεροκαματιάρθ», ςυνεχίηουν να κεωροφν ότι πλζον οι κάτοικοι του διμου Φυλισ και των γφρω διμων κα μποροφςαν να δεχκοφν ςτον τόπο τουσ τθν φπαρξθ ι τθν καταςκευι νζων χωματερϊν και εργοςταςίων καφςεωσ ανακατωμζνων-ςφμμεικτων ςκουπιδιϊν, προκειμζνου να κερδίηουν οι χορθγοί και οι θμζτεροι εργολάβοι (Μπόμπολασ κ. ά.) των Δθμάρχων και των Πολιτικϊν. Απζναντι ςτισ ταξικζσ πολιτικζσ τουσ, όπου οι χωματερζσ γίνονται δίπλα ςε ςπίτια εργαηομζνων αλλά ποτζ ςτθν Εκάλθ ι το Κολωνάκι, απαντάμε πολιτικά και ενωμζνοι. Είναι υποχρζωςθ που ζχουμε απζναντι ςτουσ εαυτοφσ μασ και απζναντι ςτα παιδιά μασ, να ηοφμε με αξιοπρζπεια και με υγεία ςε ζνα κακαρό περιβάλλον. Μασ κακοδθγοφν τα όνειρά μασ για μία καλφτερθ ηωι, τα οποία κακθμερινά όλο και περιςςότερο γίνονται εφιάλτεσ ςε όλουσ εκείνουσ που μασ ςτεροφν το δικαίωμα ςτθν ηωι. Για όλθ τθν Αττικι, από το 1960 περίπου, θ κεντρικι εξουςία προάγει τθν παραγωγι, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΣΟ,ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΚΑΙΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟ 1960.
  5. τθν αποκομιδι, τθν μεταφορά και τθν απόρριψθ των ανακατωμζνων-ςφμμεικτων ςκουπιδιϊν ςτθν χωματερι των Άνω Λιοςιων-Φυλισ!!!! Εδϊ θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ ςε ςυνεργαςία με τθν κεντρικι κρατικι διοίκθςθ κεωροφςαν ότι «οι φτωχοί μεροκαματιάρθδεσ» κάτοικοι του Διμου Φυλισ και των γφρω Διμων όχι μόνο είναι «χαηοί» αλλά και «άν τουσ ρίξεισ ζνα ξεροκόμματο, αυτοί είναι ζτοιμοι να το αρπάξουν και να ςου ποφν και ευχαριςτϊ!!!» ΑΤΣΗ Η ΣΡΚΣΟΚΟ΢ΜΚΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΛΑΜΒΑΝΕΚ ΣΕΛΟ΢ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 50 ΜΑΤΡΑ ΧΡΟΝΚΑ ΒΚΑ΢ΜΟΤ, ΕΞΕΤΣΕΛΚ΢ΜΟΤ ΚΑΚ ΚΑΡΚΚΝΟΙΑΝΑΣΩΝ ΣΩΝ ΑΝΙΡΩΠΩΝ ΣΩΝ ΑΝΩ ΛΚΟ΢ΚΩΝ-ΦΤΛΗ΢ ΛΟΓΩ ΣΗ΢ ΧΩΜΑΣΕΡΗ΢. Συνζνοχοι ςτο διαρκζσ αυτό ζγκλθμα, αυτϊν των κατάπτυςτων, ταξικϊν, παράνομων, απάνκρωπων και αντιπεριβαλλοντικϊν πολιτικϊν επιλογϊν ςτζκονται οι εκάςτοτε πρϊθν και νφν διμαρχοι (Οι δοτοί κοινοτάρχεσ τθσ χοφντασ 1967-1974, Καρατηάσ:κοινοτάρχθσ Άνω Λιοςιων, Σταμάτιοσ Γεϊργασ (ΡΑΣΟΚ):διμαρχοσ Άνω Λιοςιων, Στζργιοσ Ρανάγοσ (ΚΚΕ): διμαρχοσ Άνω Λιοςιων, Νικόλαοσ Ραπαδιμασ (ΡΑΣΟΚ): διμαρχοσ Άνω Λιοςιων, Ευάγγελοσ Χριςτοφιλάκθσ (ΡΑΣΟΚ): διμαρχοσ Άνω Λιοςιων, Χριςτοσ Ραπποφσ (ΝΔ): διμαρχοσ Άνω Λιοςιων, Δθμιτριοσ Μπουραΐμθσ (ΡΑΣΟΚ): διμαρχοσ Φυλισ κακϊσ και όλοι οι δθμοτικοί ςφμβουλοι των παρατάξεϊν τουσ. Ενδεικτικά αναφζρουμε τθν ςτάςθ του νυν δθμάρχου Φυλισ κ. Δθμιτρθ Μπουραϊμθ ο οποίοσ με επιςτολι του ςτισ 31-03-2011 απαιτεί από τον τότε πρωκυπουργό κ. Γ. Παπανδρζου, «τθν άμεςθ εκτζλεςθ των νζων ζργων του Περιφερειακοφ ΢χεδιαςμοφ για τθν Διαχείριςθ των Απορριμμάτων ςτθν Αττικι (ΠΕ.΢.Δ.Α. Αττικισ) δθλ. των τουλάχιςτων 2 νζων εργοςταςίων και τθν ςυμμετοχι του διμου Φυλισ ςτο Διοικθτικό ΢υμβοφλιο τθσ αναδόχου εταιρείασ» ενϊ ςτισ 19-04-2011 ςτθν ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ ΢υμβουλίου ιςχυρίςκθκε ότι θ χωματερι κα κλείςει ςε 2,5 χρόνια, παραπλανϊντασ και κοροϊδεφοντασ τουσ 46.000 κατοίκουσ του διμου Φυλισ αλλά και τουσ κατοίκουσ των γφρω διμων. Ο δε πρϊθν διμαρχοσ Φυλισ κ. Χριςτοσ Παπποφσ ςτθν ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ ΢υμβουλίου ςτισ 9-03-2012 υποςτιριξε ότι προκειμζνου να ζχουμε ζςοδα ωσ διμοσ Φυλισ πρζπει να δεχκοφμε για πάντα τθν χωματερι Άνω Λιοςίων-Φυλισ και μαηί του ςυμφϊνθςαν όλοι οι ςφμβουλοί του αλλά και ο νυν διμαρχοσ Δ. Μπουραΐμθσ και όλοι οι ςφμβουλοι τθσ παρατάξεϊσ του. Ο διμοσ Φυλισ και κυρίωσ και πρωτίςτωσ οι διαπλεκόμενοι που τον διοικοφν τςεπϊνουν κάκε χρόνο 47.000.000 ευρω ι 16.000.000.000 δραχμζσ περίπου ϊσ αντιςτακμιςτικά οφζλθ επειδι διατθροφν ςτθν περιοχι μασ με τθν βία τθν μεγαλφτερθ χωματερι του κόςμου ςτθν ξθρά και με αυτιν το μεγαλφτερο ζγκλθμα κατά τθσ ηωισ θμϊν, των παιδιϊν και των εγγονιϊν μασ δθλ. των καρκινοκανάτων που προκαλοφνται από τθν καρκινοχαβοφηα-χωματερι Άνω Λιοςιων-Φυλισ. Και μόνο θ φπαρξθ των εν λόγω αντιςτακμιςτικϊν χρθμάτων δείχνει το μζγεκοσ των επιπτϊςεων τθσ χωματερισ Άνω Λιοςιων-Φυλισ ςτο περιβάλλον και τθν υγεία. Η διαφκορά και θ διαπλοκι για τα ςκουπίδια ξεκινά τόςο από τουσ μεγαλοεργολάβουσ (Μπόμπολασ, Βαρδινογιάννθσ, Λάτςθσ κ.ά.) όςο και από τα φερζφωνα που αυτοί διακζτουν και κακοδθγοφν μζςα ςτθν κεντρικι κρατικι εξουςία δθλ. τθν κυβζρνθςθ, τα κόμματα, τα πολιτικά ςχιματα και κινιματα, τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε.), το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.), το μικρότερο ελλθνικό και ξζνο κεφάλαιο, τουσ δθμοτικοφσ άρχοντεσ με τισ παρατάξεισ τουσ. Πλοι αυτοί μασ λζνε ότι πρζπει να ξεχάςουμε κάκε ζννοια ανκρϊπινθσ και αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ. Να δεχκοφμε υποταγμζνοι και ςυμβιβαςμζνοι να ηοφμε με μιςκοφσ πείνασ, ανεργίασ, εξακλίωςθσ, ςφαγισ κάκε εργαςιακοφ και αςφαλιςτικοφ μασ δικαιϊματοσ και παράλλθλα να πεκαίνουμε εμείσ και τα παιδιά των παιδιϊν μασ και από τον καρκίνο και τισ μολυςματικζσ αρρϊςτιεσ που ιδθ ςτθν περιοχι του διμου Φυλισ και των γφρω διμων, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΣΟ,ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΚΑΙΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟ 1960.
  6. τα κροφςματά τουσ κακθμερινά αυξάνονται ραγδαία δθλ. να δεχκοφμε τθν νζκρωςθ κάκε φυςικισ πθγισ ηωισ και τθν γενικευμζνθ καταςτροφι κάκε αρχαιολογικοφ και πολιτιςτικοφ ςτοιχείου τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Απζναντι ςε αυτι τθν βαρβαρότθτα εμείσ τουσ καταγγζλουμε και απαντάμε ότι κα μασ βροφν δυναμικά και ενωμζνουσ μπροςτά τουσ όπωσ και ςτο πρόςφατο παρελκόν. Με τον ενωμζνο αγϊνα μασ κα αποτρζψουμε να ςυνζχιςθ, του να είμαςτε κφματα εμείσ και τα παιδιά μασ τθσ ανάλγθτθσ πολιτικισ τουσ που τθν ηοφμε 50 χρόνια τϊρα και που αν δεν τουσ ςταματιςουμε κα είμαςτε τελικά και εμείσ ςυνζνοχοι ςτισ εγκλθματικζσ ταξικζσ πολιτικζσ τουσ επιλογζσ.ΣΕΡΜΑ ΛΟΚΠΟΝ Ο ΦΑ΢Κ΢ΜΟ΢ ΚΑΚ Η ΚΟΡΟΪΔΚΑ. ΕΚΜΑ΢ΣΕ ΕΝΩΜΕΝΟΚ ΑΠΕΝΑΝΣΚ ΣΟΤ΢ ΚΑΚ Η ΧΩΜΑΣΕΡΗ ΑΝΩ ΛΚΟ΢ΚΩΝ-ΦΤΛΗ΢ ΚΛΕΚΝΕΚ ΣΩΡΑ!! Η Επιτροπι Αγϊνα Φυλισ για το ΑΜΕ΢Ο, ΟΡΚ΢ΣΚΚΟ ΚΑΚ ΑΜΕΣΑΚΛΗΣΟ ΚΛΕΚ΢ΚΜΟ ΣΗ΢ ΧΩΜΑΣΕΡΗ΢ ΣΩΝ ΑΝΩ ΛΚΟ΢ΚΩΝ-ΦΤΛΗ΢, ζχει τουσ εξισ ςτόχουσ: Το άμεςο, οριςτικό και αμετάκλθτο κλείςιμο τθσ χωματερισ Άνω Λιοςιων-Φυλισ και όλων των εγκαταςτάςεων που λειτουργοφν μζςα και γφρω από χϊρο τθσ, εδϊ και τϊρα, Τθν περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ του χϊρου και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ χωματερισ Άνω Λιοςιων-Φυλισ, Τθν αρχαιολογικι ανάδειξθ και προςταςία του τείχουσ «Δζματοσ», του Διμου τθσ Πθσ, τθσ τρικωμίασ των Κρωπιδϊν, των Ρθλικων και των Ευπυρίδων, κ.ά., Καμμία δραςτθριότθτα διαχειρίςεωσ και επεξεργαςίασ απορριμμάτων ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Διμου Φυλισ και των γφρω Διμων λόγω του χρόνιου κορεςμοφ τθσ, Τθν ανατροπι του υπάρχοντοσ περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ, Καμμία εγκατάςταςθ εργοςταςίων βιοξιρανςθσ και καφςεωσ απορριμμάτων, οποιαςδιποτε τεχνολογίασ, Γιϋαυτόν τον λόγο ξεςθκϊνει τουσ κατοίκουσ του διμου τθσ Φυλισ και των γφρω διμων για ςυςτράτευςθ ΕΝΑΝΤΙΑ ςτο 50χρονο υφιςτάμενο ζγκλθμα τθσ υπάρξεωσ τθσ χωματερισ Άνω Λιοςιων-Φυλισ αλλά και ςτο νζο ςχεδιαηόμενο ζγκλθμα και δεν πρόκειται να κάνει πίςω. Ξζρουμε ότι απζναντι ςτα ςχζδιά τουσ μόνο ο ξεςθκωμζνοσ λαόσ μπορεί να μπει εμπόδιο. Συνεχίηουμε να ενθμερϊνουμε τον κόςμο και να τόν καλοφμε ςε αντίςταςθ απζναντι ςτθν κυβζρνθςθ και τα οικονομικά ςυμφζροντα. Καμμία δικαςτικι απόφαςθ δεν πρόκειται να μασ εφθςυχάςει, το αντίκετο μάσ αποκαλφπτει τθν «δυςκολία» που ζχουν να προχωριςουν ωσ αποτζλεςμα των αντιδράςεϊν μασ. Είναι τζτοιοσ ο φόβοσ τουσ που δεν τολμοφν να ονομάςουν ανοικτά τισ τεχνολογίεσ που ζχουν ιδθ επιλζξει. ΢ιμερα το 2012, ενϊ οι κάτοικοι του Διμου Φυλισ και των γφρω Διμων αλλά και οι κάτοικοι του Διμου Μαρακϊνοσ (Γραμματικό κ.ά.) και οι κάτοικοι του Διμου τθσ Λαυρεωτικισ (Κερατζα κ. ά.) αλλά και άλλων Διμων τθσ Αττικισ ΕΝΩΜΕΝΟΚ ζχουν προςανατολιςκεί και ςυμμετζχουν ςε ζνα ΠΑΝΑΣΣΚΚΟ ΚΚΝΗΜΑ με ςτόχο τθν αποκεντρωμζνθ, ςφγχρονθ διαχείριςθ των απορριμμάτων που ξεκινά από ΣΗΝ ΜΟΡΦΩ΢Η ΣΩΝ ΠΑΚΔΚΩΝ ΜΑ΢ ΚΑΚ ΟΛΩΝ ΜΑ΢ ΕΣ΢Κ Ω΢ΣΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟ΢ΟΤΜΕ: 1) ΜΕΚΩ΢Η, ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΗ ΔΗΜΚΟΤΡΓΚΑ΢ ΢ΚΟΤΠΚΔΚΩΝ, 2) ΔΚΑΛΟΓΗ ΣΩΝ ΢ΚΟΤΠΚΔΚΩΝ ΕΚΕΚ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΚ (΢ΠΚΣΚΑ, ΕΡΓΟ΢ΣΑ΢ΚΑ, ΢ΧΟΛΕΚΑ, κ. ά.) ΜΕ ΣΕ΢΢ΕΡΚ΢ Η ΠΕΡΚ΢΢ΟΣΕΡΟΤ΢ ΚΑΔΟΤ΢, 3) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΣΚΩΣΚΚΟΤ ΤΛΚΚΟΤ ΓΚΑ ΓΕΩΡΓΚΚΕ΢ ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ΢ ΑΠΟ ΣΑ ΤΠΟΛΕΚΜΜΑΣΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΩΝ ΠΑΛΚ ΕΚΕΚ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΚ ΚΑΚ ΟΧΚ «ΚΟΜΠΟ΢Σ ΓΚΑ ΣΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΣΟ,ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΚΑΙΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟ 1960.
  7. ΟΞΕΚΔΩ΢Η ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΚΜΜΑΣΚΚΩΝ ΦΟΡΣΚΩΝ» ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΚΠΣΟΝΣΑΚ ΢ΣΗΝ ΧΩΜΑΣΕΡΗ ΟΠΩ΢ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΚ ΜΕ΢Α ΢ΣΚ΢ ΜΕΛΕΣΕ΢ ΠΕΡΚΒΑΛΛΟΝΣΚΚΩΝ ΕΠΚΠΣΩ΢ΕΩΝ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΢ΣΗΝ ΦΤΛΗ, 4) ΑΠΑΓΟΡΕΤ΢Η ΣΗ΢ ΧΡΗ΢ΕΩ΢ ΠΛΑ΢ΣΚΚΩΝ ΢Τ΢ΚΕΤΑ΢ΚΩΝ ΚΑΚ ΑΛΛΩΝ ΕΠΚΒΛΑΒΩΝ ΚΑΚ ΡΤΠΟΓΟΝΩΝ ΤΛΚΚΩΝ ΢Ε ΕΠΚΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤ, ΠΕΡΚΦΕΡΕΚΑ΢, ΚΡΑΣΟΤ΢, 5) ΕΠΑΝΑΧΡΗ΢ΚΜΟΠΟΚΗ΢Η ΤΛΚΚΩΝ ΠΟΛΛΕ΢ ΦΟΡΕ΢ ΠΡΟΣΟΤ ΝΑ ΓΚΝΟΤΝ ΢ΚΟΤΠΚΔΚΑ, 6) ΑΝΑΚΤΚΛΩ΢Η ΤΛΚΚΩΝ ΠΟΤ ΣΕΛΚΚΑ ΓΚΝΟΝΣΑΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕ΢ ΧΡΗ΢ΕΚ΢ ΢ΚΟΤΠΚΔΚΑ, ΢Ε ΕΡΓΟ΢ΣΑ΢ΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΚΑΣΟΚΚΟΤ΢ ΚΑΚ ΜΟΝΟ ΓΚΑ ΣΟΤ΢ ΚΑΣΟΚΚΟΤ΢ ΢Ε ΟΛΑ ΣΑ ΕΠΚΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΟ "Α" ΕΩ΢ ΚΑΚ ΣΟ "Ω", 7) ΕΛΑΧΚ΢ΣΟΠΟΚΗ΢Η ΣΩΝ ΤΠΟΛΕΚΜΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΚ΢ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΚΑΔΚΚΑ΢ΚΕ΢ ΜΕΧΡΚ ΠΛΗΡΟΤ΢ ΜΗΔΕΝΚ΢ΜΟΤ ΣΟΤ΢ ΚΑΚ ΢Ε ΠΡΩΣΗ ΦΑ΢Η, ΜΕΧΡΚ ΝΑ ΕΠΕΛΙΕΚ Ο ΠΛΗΡΗ΢ ΜΗΔΕΝΚ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ΢ (ZERO WASTE), ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ ΕΞ ΑΤΣΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΛΚΚΩΝ ΠΟΤ ΧΡΗ΢ΚΜΟΠΟΚΟΤΝΣΑΚ ΢ΣΑ ΣΕΧΝΚΚΑ ΕΡΓΑ, 8) ΔΚΑΧΕΚΡΚ΢Η ΣΩΝ ΢ΚΟΤΠΚΔΚΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΚΑΣΟΚΚΟΤ΢ ΓΚΑ ΣΟΤ΢ ΚΑΣΟΚΚΟΤ΢ ΧΩΡΚ΢ ΣΗΝ ΑΝΑΜΕΚΞΗ ΚΔΚΩΣΩΝ Θ ΔΗΜΟ΢ΚΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, 9) ΚΑΜΜΚΑ ΑΤΞΗ΢Η ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΚΚΩΝ ΣΕΛΩΝ, 10) ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΚΑ ΣΟΤ ΠΕΡΚΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΚΑΚ ΣΗ΢ ΤΓΕΚΑ΢ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΟΚΚΩΝ. ΑΡΑ ΟΛΟΚ ΑΠΑΚΣΟΤΜΕ ΣΗΝ ΑΝΑΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΤΠΑΡΧΟΝΣΟ΢ ΑΛΛΑ ΞΕΠΕΡΑ΢ΜΕΝΟΤ ΠΕΡΚΦΕΡΕΚΑΚΟΤ ΢ΧΕΔΚΑ΢ΜΟΤ ΚΑΚ ΣΗΝ ΠΡΟΩΙΗ΢Η ΝΕΟΤ ΠΑΝΕΛΛΑΔΚΚΟΤ ΢ΧΕΔΚΑ΢ΜΟΤ ΒΑ΢ΕΚ ΣΩΝ ΑΝΩΣΕΡΩ ΑΞΟΝΩΝ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΦΤΛΗ΢ ΓΙΑ ΣΟ ΑΜΕ΢Ο, ΟΡΙ΢ΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑΚΛΗΣΟ ΚΛΕΙ΢ΙΜΟ ΣΗ΢ ΥΩΜΑΣΕΡΗ΢ ΑΝΩ ΛΙΟ΢ΙΩΝ-ΦΤΛΗ΢. epitropi-fylis.blogspot.com, epitropi.fylis@gmail.com Φυλή, Σετάρτη 06-06-2012. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΣΟ,ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΚΑΙΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟ 1960.
Advertisement