Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plazas siguiendo cuadro 14 03-2017

2,487 views

Published on

Plazas siguiendo cuadro 14 03-2017

Published in: Education
  • Be the first to comment

Plazas siguiendo cuadro 14 03-2017

  1. 1. <( oa:: >-<( � >owz<(:::J<( ro¡::: o(/)o_JLU<(_Jr ¡:::zo (/)w¡jj <(CDu uooc o::JCDn, Or-.::> � a:: <(--,euo a::oi:i:-N OcJ,oino:::J,.._(/)wo--,Mwu, diQNu,ow <(�oa::a::o Q'.Ma::O..CD(.? o..e, ��...'.. :$ (/)e,_J _J w><wwc3a:: (Ju,wooo<;> � o<( ww<( ,..._ a::ºuo(Jn,:! ouoN �wZo8�el, ººM w<(� ¡¡:;¡¡:;�"'e üZ<( :,!;;'zgzwé3u(/)o ¡:::::J:::;;zzwüza::ww>-ow<(uuw¡¡: :Ea::u::J::Ja::o wwww o1-1-1-r zzzz C)wwww a::uuuu <oooo(Joooo z � oO')o <;;¡;;¡ü 5<(O) "'M u;;;;;;¡¡:a. "'<O;,:;¡::: ci�a:,a::o;::;::�w o---u o <( so _Jw o� :::;; >-o ooC) _J_J a:: LULUooo_J oo:::J é3é3o <(<(z zz<( ��LU ozza:: � <(<(o(/)(/)--, w<t;};O')<t e(!) "'"'e»(!) "'"'wooo(Oa::a:,a:,<X) alo zo z� zz uiu.¡u.¡u.¡z---- <(:,!;;s<( oca::a::oc<(<(<(<( :::;;:e:e:e ococococn,o,a,e, _J ciciciciw =!':aiaiaiai zuluiuiui u oo,o,o..<( 1-<(<(<(:::J ii:uuuI 1-ui¡;;uiocU)zzz5 i5ui¡;;¡;;a li5:-NO')-e- z
  2. 2. o:: z �o .....J w s ¡¡j g g �z::, lilU) ..J w > z.... -o N I!!z w g e � 8 ia.. �11. .................... iiiiiiiiiiiiiiiwwwww "'"'o:: "'"'! a,a,a,a,a, lElElElElE wwwww �º ¡¡ �� ¡¡ o1515 > oa: �� oow¡;¡¡;¡¡;¡ 8««:-c �< lElElElE " <o 11.¡¡; ü:::,wwww :E................z ����f!!! sa:: � < ,-!. Q. ..w_ g�!:!. •..rn � �< �.g!:!!:!. M:� ..ww a:oo........-e¡¡;•c.w!i!i:::,¡¡,E....:E-o �ww(.) ........a:: �< ...................-;NNNNN Q.Q.Q.Q.Q. w a: "'a:a:ce ��o � o ....ir '"�$$$$$ �sa, �� a, �� :!l'.!:..J..J :::l..J..J..J..J oa: "'a:a:a: >�e �<?�¡::"-.... o ��� ¡¡ �2,;, ����� zzzzzoo ·8oo ·oüü.., ooooo �¡����� � zzzzz<( "< ""uuuuu<(<( ;:<( ;:¡¡;>>> �1�����z �1 wwwww 88888oo zzzzz wooooo g�uuuuu-c-c-cs-c(.)(.)(.)(.) ¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡¡: 811. ���¡::¡:: oo::a::wwwww (.)(.)(.)(.)(.) j!<� -ªo o W_>ooü o�¡:::;{��z<'O �z i-�üO ���z"' 3:;;8�ª]sdi�szw��"'���"z- ¡g�:;, � N8 i§!Li¡�"' o >s:!!ss:!! �"'"'�a:o:: s<(-c-e � oooo zzzzz::,::,::,::,::, uuuuuwwwwww ..."'"'"'"'"'�ococo;o;o; z���a,a, wwwuiui !¡::..J..J..J..J..J rn1"1"1"1"1"w "1"1"1"1"1" "'rn<I)<I)<I) wwwww o::e:, o::o:: ! zzzwwww > (.) >>o::zo::o::o:: o�woo 8Q. ::¡Q.Q. ...:e5..J..J ...w(/)ww o::o::o:: zzz owww > �8>>....o::o::o:: �oow �o o.o::o::o.(/) ..Jo5..J..J iSwQ.ww o:: 2525��..J5'woQ.Q.Q.Q. ol5..J..J..J..J üJ iº"'�ww � o.;.;.;.; �11..J..J..J..J..J wwwww <!>g<!><!><!> :,:,:,:, -N "'..."'
  3. 3. o ....1 w e, :, � ¡:j>->->- ;i; -�<. � e(-�et'.a:Q.s<(:E��:E�<(:E :5"'"'ºsasa:a:o oez8�Z>-oo....ooU)oo ��wu�UJu I�f:rlxowIC.:,W <(�oo ¡::>-U)o �� u.. � �<(§: �ci:X: a:U..W 8:N-eo.--......:.�....:.z�-s�º-a: "'º...o...>-....t;id>- ��8 e, :,;a::X: ...J..,..,�-;NN l!!oooU)U)U) �www ooo � oou<(<(<( > �§ig¡w eoo o8:8:8: 1O'.a:a: ii'.ii'.ii'.<(<(<( ooo i'líssa:a:a: uuu ��uj - �,w !:!UJ � t..:z¡<(<( uu �;;;; "' a: !!!� w !:!w ....t..:zz gi UJww 88u oooo ¡�!:!!:!!:!zzzwUJw ooo 8Q. zzzUJUJ �uo.o. w u �!< a: w :::;; !!!u�:5wF<s�¡¡¡!liFg� �"'º N .; "'"'z�wzzz �ujuj -- � <(<(<( ii:ii:ii:<(<(<( uooo :::,zzz:,:,:, euuuwwww ...JU)U)U) �a;cici z "" aja:i wwui z o F....1....1....1 "'��swe,�s�U)U) www oo e....1....1 ....1....1 <IO=sfil3e"':, �oEº"'o_....-....o "'ºa:ow :s�'::; a:,_ �<(....1 ..JIO<(IO<( a:a:a: gzzz ��� I!: O'.a:a: "' ii'.ii'.ii'. o..J...J ülww O'.O'.O'. ..J º ii'.ii'.ii'.w....1....1....1 eewUJw wow iuooo i!I ....1....1....1 www eoo;:¡;:¡;:¡ ..."' .., s �z::::, ¡¡l <!) ..J w 2: z t::o N w 1- ffi se �1- z o o 1l!l 5a.
  4. 4. o: zw � -'w
  5. 5. e:( o ::::> e w e:( � z ::::> ow en ..J w > z.......o N w 1- z w o oe o � 1- z o o i � a.. .,,. UJ ti:.,:: o .,:: o ; ¡¡; u: o w o...z o �:::, D. :E o oo 2...D. a:iUJ � 1-� ..J:::w o:� o so oe,enN zoÑ o1-¡¡; uji:� wo.. :::¡¡ i o.. :::, UJa:. o� UJ o.. 1ol!I o o:UJ e 1 o, Cf) e:(¡¡, ::::>oo� oecxi zzwo 5ti eu: cño "'CXl N !"'N (!) ...o l!I [ij "' 1 e- u oCl UJ ;;¡; o eo i a:: -c o...J :::, 1 o z.,:: UJ (!) a:: o s ..., "'"'l!IN 1 s z �u.i � i in UJ :::, o a:5 ... o: zw � og,, ..J w ...o ..J w e ::::>
  6. 6. "'i §.._, w :; ..1 w s ,_ "''" ����UJUJUJUJUJ a:a:a:a:a: ! CDCDCD<DCD ::. �::.::.::. w!!w!! i3 º!.l!.l º!.l �';'';'';'';'o "'oo � oow¡;¿¡;¿¡;¿N �a: -c-c ���o:!!:!! ..1 <11. n<<��<z.........¡;¡uuuuu 11. :¡ ¡ <J) w ¡.!.� _, e"-!!l •;¡;wu, ..g;-� •��o •�� $ $UJ sN�gg!"'<< ......-<u;5ue?e?i<>-- �,d....u-�-, �-��-o!:,!.º�� ...............�..1NNN "'-; ºga. 1wg13oo ....¡¡;<J)<J) � <D $$ ww s(.)(.) (.)(.) uw"' � � "'< < ºº§§> �swjo��a: � a.a. � UJQ � a.a. ���� 135 sa.Q. �(.) < !�� ��o 22¡j a: 5>.22(.)(.) oo w�¡¡¡���- z..1 � � ���§�zz "'�"'5 �� ¡?(.) -c :l:< >>>>.. "'o �������zz o;zwwUJUJw �!ggggg ... �� zz oo �¡!!11.ti �w"'-czz � uu �w o¡¡:¡¡:i5 o>=>=zz !2�ww a:a:a.a. o -ww ouu u s :sz< �:!! w!:!> � oou¡::z w::,<5ssIX�U..o ��ii: �...:, "'�� N ��fil¡¡oe¡;i :i ii: :!.l�!.!.;,::-e 5��ww�<-- sss!(!(!( �ga:a:a:a: <s�< uoo zzzzz 5::,::,::,::,::, (.)(.)(.)u(.) wUJUJUJwUJ ..1<J)<J)<J)<J)<J) �"' e,;e,;e,; "'a:ia,a,a,a:izuiuiuiulw e z..1 ..o..1..1..1 g<-¡·e<<<....3t............ <<<< ::¡....<re............eº......eUJ:;uwwUJ o. a:a:a:oo �zzz.;;j•;;j o�UJ � CD� fil3..,::, � >gf!:gf!:a:a:a: ���a:o��8O:t- ....1....1....1<_, :i.!.JwwwCD< a:a:a:a: "'zzzzzo���UJw ....>f<ii!a:a:a: "'o �ooo1-o..o..o.o.11) ....1 ¡¡J....1....1_, ewwUJUJ .J����o Qa. w_,...J...J_,_, oo����� ::!iIooooo �<"' _,_,_,_,_, "wUJwwUJw "'.... """""zo3:::,::,::,::,::, -N........... � �z::, u w 1/) �z .... o N t!!z w g e 1�u � �11.

×