2009-04-30 ELANA Investment Presentation

1,074 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2009-04-30 ELANA Investment Presentation

 1. 1. ЕЛАНА Инвестмънт април 2009 г.
 2. 2. ЕЛАНА Финансов Холдинг - 1 7 успешни години <ul><li>ЕЛАНА е една от най-големите небанкови финансови групи в България, която е предпочитана от местни и международни инвеститори като дългосрочен партньор и утвърден експерт в: управление на финансови активи, търговия на финансовите пазари, инвестиционно банкиране, бизнес консултиране, инвестиции в земи и др. </li></ul><ul><li>ЕЛАНА е компания със 17-годишна история и с важна роля в изграждането на българския финансов пазар. Тя бе един от първите лицензирани инвестиционни посредници, учреди един от първите фонд мениджъри и взаимни фондове на пазара, реализира първ ото публично предлагане на акции , основа първия фонд за инвестиции в земеделска земя и постави началото на редица други финансови продукти на българския финансов пазар. </li></ul>
 3. 3. ЕЛАНА Финансов Холдинг: Семейство от водещи компании <ul><li>ЕЛАНА Инвестмънт </li></ul><ul><li>Водещ консултант на българския бизнес и публични администрации в областта на осигуряване на инвестиционно финансиране </li></ul><ul><li>ЕЛАНА Фонд Мениджмънт </li></ul><ul><li>Един от първите асет мениджъри в България </li></ul><ul><li>7 взаимни фонда и индивидуални инвестиционни портфейли </li></ul><ul><li>7 години на челни позиции на пазара на взаимни фондове </li></ul><ul><li>ЕЛАНА Трейдинг </li></ul><ul><li>Един от първите инвестиционни посредници в България </li></ul><ul><li>17 години с челни позиции в брокерски услуги и инвестиционно банкиране </li></ul><ul><li>ЕЛАНА Пропърти Мениджмънт </li></ul><ul><li>Специализирана компания в управление на инвестиции в земеделски земи </li></ul><ul><li>Основен участник в създаването на прозрачен пазар на земеделска земя в България – основател на първия фонд за инвестиции в земеделски земи в България – ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ </li></ul>
 4. 4. ЕЛАНА Инвестмънт – водещ консултант на бизнеса <ul><li>ЕЛАНА Инвестмънт е основана през 1999 г.  и е утвърдена като успешен консултант на българския бизнес и публични администрации в областта на осигуряване на инвестиционно финансиране. </li></ul><ul><li>ЕЛАНА Инвестмънт консултира производствени предприятия, земеделски производители, публични администрации по изготвяне на инвестиционни проекти и бизнес планове при кандидатстване за субсидии по програми на Европейския съюз и други източници на финансиране от международни организации: </li></ul><ul><ul><li>консултира бизнеса и публичната администрация относно възможностите за получаване на безвъзмездни помощи по европейските програми за реализиране на инвестиционните им проекти чрез изготвяне на необходимите документи; </li></ul></ul><ul><ul><li>предоставя техническа помощ на клиентите в процеса на кандидатстване и изпълнение на проектите; </li></ul></ul>
 5. 5. ЕЛАНА Инвестмънт – водещ консултант на бизнеса <ul><li>Някои от изключителните постижения на ЕЛАНА Инвестмънт са: </li></ul><ul><li>Над 170 сключени договори за разработване на проекти през 2008 - 2009 г.; </li></ul><ul><li>Над 130 внесени за одобрение проекти само по ПРСР за по-малко от 1 година; </li></ul><ul><li>100% от проектите на клиенти по програма САПАРД са приключили успешно инвестиционния си процес; </li></ul><ul><li>Изпълнение на първия 3-милионен европейски проект за техническа помощ по програма ФАР за България в подкрепа на малките и средни предприятия. </li></ul>
 6. 6. ЕЛАНА Инвестмънт – водещ консултант на бизнеса <ul><li>За периода 2000 – 200 9 г. ЕЛАНА Инвестмънт подпомогна успешното разширяване и развитие на бизнеса на много български предприятия , земеделски производители и общини : </li></ul><ul><li>Разработени и внесени за оценка 135 проекта по Програма за развитие на селските райони, от които първите 71 преминали оценка, са одобрени; </li></ul><ul><li>Два одобрени проекта (сред първите подписани договори) по Оперативна програма &quot;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&quot;, мярка „Технологична модернизация в предприятията&quot; на стойност близо 3 млн лв; </li></ul><ul><li>Реализирани 87 проекта по програма САПАРД за над 65 млн. лева от началото на програмата през 2001 г. </li></ul><ul><li>Изпълнен успешно първият европейски проект по програма ФАР за България на стойност 3 млн евро за консултиране на малки и средни предприятия (SRAFAS) </li></ul><ul><li>Осъществени общо 15 проекта на стойност над 1 млн евро по програма ФАР </li></ul><ul><li>Разработени и изпълнени общо 9 проекта на стойност над 3 млн. лева към </li></ul><ul><li>2ДФ „Земеделие” </li></ul>
 7. 7. Услугата на ЕЛАНА Инвестмънт <ul><li>Консултация на клиента за подходяща програма за кандидатстване в зависимост от инвестиционните му идеи и планове; </li></ul><ul><li>Запознаване на клиента с изискванията по избраната програма и уточняване на условията за подготовка на конкретен проект; </li></ul><ul><li>Детайлно определяне на параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности на кандидата и изискванията на конкретната програма; </li></ul><ul><li>Изготвяне на проекта; </li></ul><ul><li>Консултиране на клиента при комплектоване на документите за кандидатстване; </li></ul><ul><li>Попълване на всички необходими при подаване на молбата за финансиране документи според критериите на програмата; </li></ul><ul><li>Консултиране на клиента по спазването на изискванията на програмата при реализация на проекта и техническа помощ в процеса на изпълнението на проектите и изготвяне на всички необходими отчети. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Успешни проекти – Програма за развитие на селските райони: </li></ul><ul><li>/отворени мерки с инвестиционни възможности за бизнеса/ </li></ul><ul><li>Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – прием на документи </li></ul><ul><li>от 1 април 2008 г. </li></ul><ul><li>Внесени за оценка – 101 проекта </li></ul><ul><li>Одобрени ( към 30.04.2009 г. ) – 71 проекта </li></ul><ul><li>Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – прием на документи от 1 октомври 2008 г. </li></ul><ul><li>Внесени за оценка - 2 проекта </li></ul><ul><li>Одобрени – в процес на оценка </li></ul><ul><li>Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” – прием на документи от 5 януари 2009 г. </li></ul><ul><li>Внесени за оценка - 25 проектни предложения за изграждане на фотоволтаични централи и 2 проектни предложения за инвестиции в областта на селския туризъм; </li></ul><ul><li>Одобрени – в процес на оценка </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Успешни проекти – Програма за развитие на селските райони: </li></ul><ul><li>/отворени мерки с инвестиционни възможности за бизнеса/ </li></ul><ul><li>Мярка 321 „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони ” – прием на документи от 1 септември 2008 г. </li></ul><ul><li>Внесени за оценка – 2 проекта </li></ul><ul><li>Одобрени – в процес на оценка </li></ul><ul><li>Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” – прием на документи </li></ul><ul><li>от 1 септември 2008 г. </li></ul><ul><li>Внесени за оценка – 3 проекта </li></ul><ul><li>Одобрени – в процес на оценка </li></ul><ul><li>ОП Околна среда </li></ul><ul><li>Внесени за оценка – 3 проекта </li></ul><ul><li>Одобрени – в процес на оценка </li></ul><ul><li>Осъществяване на техническа помощ за изпълнение на одобрени проекти – 2 проекта </li></ul>
 10. 10. Успешни проекти - ОП Конкурентоспособност През септември 2008 г. бяха одобрени първите проекти по мярка „Технологична модернизация в предприятията&quot; на ОП Конкурентоспособност. Сред 131 предприятия, които сключиха договори за финансиране, бяха и двамата клиенти на ЕЛАНА Инвестмънт, които кандидатстваха, ползвайки консултантските й услуги.  Одобрените проекти бяха на производителите &quot;Йовета глас&quot; ЕАД и &quot;Булметал Трейдинг&quot; ЕООД , които кандидатстваха за финансиране на закупуването и въвеждането на ново технологично оборудване. Приблизителната стойност на безвъзмездната помощ, с която са финансирани одобрените партньори на ЕЛАНА Инвестмънт по програмата е 870 хил. лв.
 11. 11. Успешни проекти – Програма САПАРД През последните 5 години ЕЛАНА Инвестмънт е разработила проекти в 1 7 сектора на програма САПАРД: млекопроизводство – 10 проекта трайни насаждения – 11 проекта зърнени култури – 29 проекта яйца и яйчни продукти – 2 проекта винопроизводство – 2 проекта плодове и зеленчуци – 6 проекта млекопреработка – 1 проект месопреработка – 4 проекта рибарство и аквакултури – 1 проект селски туризъм – 6 проекта агроиндустрия – 1 проект дървообработка – 3 проекта пчеларство – 4 проекта коневъдство – 1 проект етерично-маслени култури – 2 проекта агроекология – 1 проект общини - 3 проекта
 12. 12. <ul><li>Успешни проекти – ДФ Земеделие </li></ul><ul><li>Екипът на ЕЛАНА Инвестмънт е подготвил 9 проекта  на стойност над 3 млн. лева за финансиране по програмите на ДФ &quot;Земеделие&quot; за своите клиенти: </li></ul><ul><ul><ul><li>ЕТ &quot;Йоана-КР&quot;  гр. Раднево  - 329 753 лева </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ЕТ &quot;Валентин Стоянов&quot; гр. Добрич  - 377 911 лева </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>&quot;Клас комерс-2&quot; ООД  гр. Разград  -  406 000 лева </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>&quot;Продакс-Котел&quot;  АД  гр. Котел - 314 985 лева </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ЕТ &quot;Реалност - Тодор Златев&quot;   гр. Русе  -  191 000 лева </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ЗКП &quot;Спасение&quot;, с. Чарда -   367 865 лева </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ЕТ &quot;Кети&quot;, с. Гривица - 192 456 лева </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ЧЗП Георги Таров, с. Вълчи трън - 221 593 лева </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>&quot;Сливенска лоза&quot;  ООД, гр. Сливен  -  625 155 лева </li></ul></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Успешни проекти – ДФ Земеделие </li></ul><ul><li>Екипът на ЕЛАНА Инвестмънт е подготвил 9 проекта  на стойност над 3 млн. лева за финансиране по програмите на ДФ &quot;Земеделие&quot; за своите клиенти: </li></ul><ul><ul><ul><li>ЕТ &quot;Йоана-КР&quot;  гр. Раднево  - 329 753 лева </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ЕТ &quot;Валентин Стоянов&quot; гр. Добрич  - 377 911 лева </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>&quot;Клас комерс-2&quot; ООД  гр. Разград  -  406 000 лева </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>&quot;Продакс-Котел&quot;  АД  гр. Котел - 314 985 лева </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ЕТ &quot;Реалност - Тодор Златев&quot;   гр. Русе  -  191 000 лева </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ЗКП &quot;Спасение&quot;, с. Чарда -   367 865 лева </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ЕТ &quot;Кети&quot;, с. Гривица - 192 456 лева </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ЧЗП Георги Таров, с. Вълчи трън - 221 593 лева </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>&quot;Сливенска лоза&quot;  ООД, гр. Сливен  -  625 155 лева </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Успешни проекти – Програма ФАР През 2004 г. и 2006 г. беше обявен старта първо на Инвестиционна грантова схема за МСП и впоследствие на Грантова схема Конкурентноспособност по програма ФАР. Със стартирането на тези грантови схеми за директно подпомагане на МСП, ЕЛАНА Инвестмънт успешно разработи инвестиционни проекти и осигури безвъзмездна помощ на 15 свои клиента от над 1 млн евро . Проектът, разработен от екипа на ЕЛАНА Инвестмънт за &quot;Дамяница&quot; АД, получи най-висока оценка от всички одобрени проекти за финансово подпомагане по програма Конкурентноспособност. Някои от клиентите ни с успешни проекти: ” Солид 55” ООД,  гр. София ” Данс Фарма” ООД,  гр. София ” Мандра” ООД,  с. Обнова ” Надежда-М” ООД,  гр. Русе ” ЖОСИ” ООД ” Биомел Фуражен завод” ООД,  гр. Русе ” Елит мес-Минев-Родопа В.Т.” ООД,  гр. Велико Търново ” Дамяница” АД,  с. Дамяница ” Р-ДЕКСА ТРЕЙДИНГ” ООД
 15. 15. <ul><li>Успешни проекти – Програма ФАР </li></ul><ul><li>ЕЛАНА Инвестмънт в консорциум с испанската консултантска фирма IDOM реализира първия 3-милионен европейски проект за техническа помощ по програма ФАР (SRAFAS, 2000 г.), предназначен от българското правителство да подпомогне България в условията на икономически преход чрез предоставяне на консултантски услуги на малки и средни предприятия. </li></ul><ul><li>Постигнатите резултати от проекта бяха: </li></ul><ul><li>Вследствие на масирана информационна кампания, 150 български фирми заявиха желание за участие в проекта; </li></ul><ul><li>40 фирми бяха подпомогнати с консултантска програма за разработване на маркетингова стратегия и структури, както и обучение за необходимите умения на персонала на отделите; </li></ul><ul><li>7 компании бяха консултирани в областта на развитие на производството и въвеждане на система за управление на качеството; </li></ul><ul><li>6 компании придобиха разработена цялостна управленска информационна система; </li></ul><ul><li>40 фирми получиха консултации за ефективно финансово управление. </li></ul>
 16. 16. ЕЛАНА – Награди и отличия <ul><li>ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е носител на наградата </li></ul><ul><li>“ Управляващо дружество на годината” на в. Банкеръ за 2008 г., 2007 г. и 2006 г. </li></ul><ul><li>ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар получи наградата “Инвестиционен продукт 2007” на Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари” </li></ul><ul><li>ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ бе награден от Асоциация на инвеститорите за АДСИЦ с най-добро корпоративно управление за 2007 г. </li></ul><ul><li>ЕЛАНА Трейдинг получи награди от Българска фондова борса за трети инвестиционен посредник в страната по брой сделки на борсата през 2008 и 2007 г., а също и за принос в инвестиционното банкиране за 2007 г. </li></ul>
 17. 17. ЕЛАНА – Награди и отличия <ul><li>ЕЛАНА Фонд за земеделска земя получи награда “Финансов продукт на 2005 г.” на Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари” </li></ul><ul><li>ЕЛАНА Трейдинг получи годишната награда на Българска фондова борса-София за най-голям брой пласирани емисии облигации през 2005 г. </li></ul><ul><li>ЕЛАНА Трейдинг спечели награда “Финансов продукт на годината” за ELANA Trader 2.0 на Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари” (2003 г. ) </li></ul><ul><li>ЕЛАНА Еврофонд получи награда “Финансов продукт на годината” на Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари” (2003 г. ) </li></ul>

×