Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PL-sp_79-e.iwanska-2

451 views

Published on

Plan lekcji - adT2

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PL-sp_79-e.iwanska-2

  1. 1. 1 NAUCZYCIEL IMIĘ I NAZWISKO Ewelina Iwańska IMIĘ I NAZWISKO RODZIC/ - E Dorota Węsierska SZKOŁA/ KLASA Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku, VI B DATA 14 XII 2016 r. ADRES E-MAIL ewelina_iwanska@wp.pl TEMAT LEKCJI Świat dorosłych i świat dzieci na podstawie wiersza Jeremiego Przybory „Nie będę dorosły”. PRZEDMIOT PROGRAMOWY: GODZINA WYCHOWAWCZA LUB LEKCJA LUB ZAJĘCIA POZAPROGRAMOWE: JAKI: język polski WPISAĆ WYBÓR: dwie jednostki lekcyjne (2x45 minut) z przedmiotu język polski WYZWANIA/ SZANSE Dorosłość CELE NAUCZANIA Interpretacja i analiza tekstu literackiego, rozpoznawanie cech charakteryzujących czas dorosłości i czas dzieciństwa; wcielanie się w osobę dorosłą; formułowanie problemów charakterystycznych dla dorosłości; formułowanie pytań do rodzica (eksperta); próba zrozumienia perspektywy dorosłego; KRYTERIA SUKCESU Zrozumienie problemu omówionego w utworze; sformułowanie pytań do rodzica z zachowaniem postawy szacunku, kultury osobistej u zrozumienia; PLANOWANY WPŁYW LEKCJI : NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI Wzajemne zrozumienie; poprawa relacji; czynny udział rodzica w zajęciach lekcyjnych; NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI Mówienie prawdy; kreowanie pozytywnych relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic; atmosfera zrozumienia i wzajemnego szacunku; NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW Umożliwienie zrozumienia tekstu literackiego; korelacja treści zawartych w utworze z realnymi problemami; formułowanie pytań do rodzica; PLAN LEKCJI (90 minut) LEKCJA OTWARTA Z RODZICEM (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ_ GDAŃSK X-XII 2016
  2. 2. 2 NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE Życzliwość, szacunek i tolerancja nauczyciela i rodzica; praca w grupach; OPIS PLANU LEKCJI/ PRZEBIEG: CZAS 90` Formy pracy:
  3. 3. 3 - indywidualna tożsama z całym zespołem klasowym; - indywidualna odmienna; - praca w grupach; - dyskusja. Narzędzia: - książka przedmiotowa, zeszyt; - kartki. Część wstępna: 1. Podajcie tytuły znanych Wam filmów lub książek, w których następowała zamiana rodzica z dzieckiem? Prezentacja odpowiedzi uczniów. 2. Zapiszcie czy chcielibyście lub nie chcielibyście następnego dnia obudzić się jako dorośli. Uzasadnijcie swój wybór. Praca w grupach dwuosobowych. Prezentacja wypowiedzi. Dyskusja na temat etapów w życiu człowieka. Część zasadnicza: 3. Wysłuchajcie wiersza Jeremiego Przybory „Nie będę dorosły”. 4. Odczytajcie tekst samodzielnie i ustalcie: Kto mówi w utworze? Do kogo kieruje swoją wypowiedź? Na jaki temat się wypowiada? Uczniowie ustalają, a następnie udzielają odpowiedzi na postawione pytania. 5. Scharakteryzujcie osobę mówiącą w tekście. Prezentacja odpowiedzi uczniów. Sformułowanie tematu lekcji: Świat dorosłych i świat dzieci na podstawie wiersza Jeremiego Przybory „Nie będę dorosły”. 6. Na podstawie tekstu ustalcie, jaka jest dorosłość opisana w wierszu. Odpowiedź notowana w formie mapy mentalnej. Dorosłość  Zmiana zachowania (opryskliwość i oschłość)  Zmiana wyglądu (wąsy)  Obowiązki (służba wojskowa, praca)  Pozbycie się marzeń i wiary w magię  Nuda  Gonitwa za pieniądzem  Starość i zużycie organizmu 7. Na podstawie utworu wybierzcie słownictwo opisujące świat dorosłych i świat dzieci. Notatka w zeszytach uczniowskich. Np. Świat dorosłych – odpowiedzialność, praca, przyziemność; Świat dzieci – magiczność, spontaniczność, fantastyka. 8. W czteroosobowych grupach zapiszcie po trzy pytania do osoby dorosłej na temat istoty bycia dorosłym.
  4. 4. 4 Liderzy grup zadają pytania rodzicowi – ekspertowi od dorosłości. Rodzic udziela odpowiedzi na zadane pytania. Wybrane pytania: Jakie obowiązki spadają na osobę dorosłą? Czy lepiej jest być dorosłym, czy dzieckiem? Czy praca zawodowa jest źródłem satysfakcji? Jak pogodzić pracę zawodową z wychowaniem dzieci? Część podsumowująca: W formie fraszki lub listu do samego siebie za dwadzieścia lat napisz pochwałę dzieciństwa, której mottem będą słowa z utworu Jeremiego Przybory: „Czy po to mam dorosnąć, by z tego nie wyrosnąć, co życie czyni wiosną, zamienia w baśni kraje?” Samodzielnie wypowiedzi uczniów.

×