Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PL-sp_65-k.laskiewicz-a.marchlewska-2b

387 views

Published on

Plan lekcji - adT2

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PL-sp_65-k.laskiewicz-a.marchlewska-2b

  1. 1. 1 NAUCZYCIEL IMIĘ I NAZWISKO Katarzyna Łaskiewicz, Anna Marchlewska IMIĘ I NAZWISKO RODZIC/ - E Urszula Łejmel SZKOŁA/ KLASA Szkoła Podstawowa nr 65 w Gdańsku im. A. Liczmańskiego Kl. IV a integracyjna DATA 12.12.2016r. ADRES E-MAIL TEMAT LEKCJI PRZEDMIOT PROGRAMOWY: GODZINA WYCHOWAWCZA LUB LEKCJA LUB ZAJĘCIA POZAPROGRAMOWE: JAKI: język polski WPISAĆ WYBÓR: WYZWANIA/ SZANSE - poprawa relacji w grupie - włączenie wszystkich uczniów do pracy na lekcji - wygospodarowanie czasu na własną ekspresję podczas lekcji – dekorowanie choinki CELE NAUCZANIA - zwrócenie uwagi na postawy bohaterów i emocje im towarzyszące - objaśnienie związków frazeologicznych: można z kimś konie kraść, zgrana kompania - tworzenie słowniczka emocji i ich rozróżnianie: mądrala, nabijać się, współpraca, tolerancja, inicjator, arogancja KRYTERIA SUKCESU - zaangażowanie całej klasy w proces lekcyjny - przygotowanie choinek - wręczenie własnoręczne przygotowanej choinki wylosowanej osobie - złożenie życzeń wylosowanej osobie PLANOWANY WPŁYW LEKCJI : NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI - włączenie p. Łejmel w przebieg procesu lekcyjnego - przygotowanie drobnych nagród przez mamę ucznia - pomoc w przygotowanie materiałów do lekcji – choinkowe ozdoby NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI - zwiększenie aktywności uczniów na lekcji - praca w grupie stworzonej na podstawie losowania karteczek NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW - umiejętność nazywania emocji - umiejętność redagowania życzeń świątecznych NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE - praca w grupach stworzonych na podstawie losowania karteczek - stworzenie słowniczka emocji - wyjaśnienie znaczenia związków frazeologicznych i przeniesienie znaczenia na środowisko klasowe PLAN LEKCJI (45 minut) LEKCJA OTWARTA Z RODZICEM (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ_ GDAŃSK X-XII 2016
  2. 2. 2 OPIS PLANU LEKCJI/ PRZEBIEG: CZAS 90` Cele ogólne: - kształcenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na określony temat - zwrócenie uwagi na postawy bohaterów i emocje im towarzyszące - wskazywanie i nazywanie emocji - objaśnianie znaczenia związków frazeologicznych - redagowanie życzeń świątecznych - ozdobienie choinki Przewidywanie osiągnięcia ucznia: Uczeń : - rozumie treść wysłuchanego utworu - wypowiada się na określony temat - nazywa i rozróżnia emocje - charakteryzuje głównych bohaterów - redaguje i zapisuje życzenia świąteczne - ozdabia choinkę Formy i metody pracy: - indywidualna, grupowa, praca z tekstem Przebieg lekcji. (pierwsza lekcja) 1. Powitanie, przedstawienie gościa, sprawdzenie obecności. 2. Przeczytanie tekstu „Mądrala” z podziałem na role – p. Łejmel – narrator. 3. Charakterystyka głównych bohaterów – burza mózgów. Wypisanie określeń przy danej postaci. 4. Zwrócenie uwagi na zachowanie bohaterów i emocje im towarzyszące. 5. Opracowanie słowniczka emocji: mądrala, arogancja, nabijać się, tolerancja, inicjator, współpraca. 6. Omówienie związków frazeologicznych: zgrana kompania, można kraść z kimś konie. (druga lekcja) 7. Redagowanie życzeń świątecznych i przepisywanie ich na kartkę. 8. Podział na grupy (4 grupy po 4 osoby) – losowanie karteczek w czterech kolorach. Dekorowanie choinek. 9. Wręczanie przygotowanych choinek wylosowanym uczniom – losowanie karteczek z imionami – i złożenie życzeń wylosowanej osobie. 10. Karty pracy, rebusy świąteczne, dla uczniów, którzy wcześniej skończyli swoje choinki. 11. Podsumowanie. - pochwała pracy uczniów, - ocena lekcji przez uczniów, - wręczenie nagród przez p. Łejmel. Omówienie lekcji z mamą ucznia.

×