Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PL-sp_65-k.laskiewicz-a.marchlewska-2a

26 views

Published on

Plan lekcji - adT2

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PL-sp_65-k.laskiewicz-a.marchlewska-2a

  1. 1. 1 NAUCZYCIEL IMIĘ I NAZWISKO Ł IMIĘ I NAZWISKO RODZIC/ - E SZKOŁA/ KLASA DATA 14.12.2016r. ADRES E-MAIL TEMAT LEKCJI PRZEDMIOT PROGRAMOWY: GODZINA WYCHOWAWCZA LUB LEKCJA LUB ZAJĘCIA POZAPROGRAMOWE: JAKI: WPISAĆ WYBÓR: godzina wychowawcza WYZWANIA/ SZANSE - indywidualizacja programu nauczania - włączenie wszystkich uczniów do pracy na lekcji - poprawa relacji w grupie CELE NAUCZANIA - podkreślenie indywidualnych zdolności i talentów uczniowskich, - zwrócenie uwagi na zachowanie bohaterów i emocji im towarzyszących KRYTERIA SUKCESU - integracja klas - zaangażowanie wszystkich uczniów do pracy na lekcji PLANOWANY WPŁYW LEKCJI : NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI - krótkie przedstawienie swoich umiejętności przez p. Karolak - włączenie p. Ilony w przebieg procesu lekcyjnego - przygotowanie pomocy przez p. Ilonę – ilustracje - nawiązanie dłuższej współpracy z mamą ucznia NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI - zwiększenie tolerancji na „inność” - zwiększenie aktywności na lekcji - nauka wrażliwości i szacunku względem drugiej osoby NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW - rozumienie pojęć: „inność”, „tolerancja” - doskonalenie umiejętności wyrażania własnego zdania NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE - szanowanie inności - niereagowanie na trudną inność ( tiki, wygląd) - gotowość do współpracy - słowniczek emocji (wyjaśnienie pojęć: odmieniec, inność, tolerancja) PLAN LEKCJI (45 minut) LEKCJA OTWARTA Z RODZICEM (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ_ GDAŃSK X-XII 2016
  2. 2. 2 OPIS PLANU LEKCJI/ PRZEBIEG: CZAS 45` Cele ogólne: - poprawa relacji w grupie - integracja klasy - podkreślenie indywidualnych zdolności uczniów - doskonalenie umiejętności wyrażania własnego zdania - kształcenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na określony temat - zwrócenie uwagi na postawy bohaterów i emocje im towarzyszące - wskazywanie i nazywanie emocji Przewidywanie osiągnięcia ucznia: Uczeń : - rozumie pojęcie „inny”, „wyjątkowy” - wypowiada się na określony temat - wyraża własne zdanie - szanuje osoby „inne” (wygląd, tiki) - potrafi powiedzieć miłe słowo o koleżance/koledze - nazywa i rozróżnia emocje - charakteryzuje głównych bohaterów Formy i metody pracy: - indywidualna, grupowa, praca z tekstem, praca w parach Przebieg lekcji. 1. Powitanie, przedstawienie gościa, sprawdzenie obecności. 2. Przeczytanie tekstu „Ten odmieniec” z podziałem na role (uczniowie, p. Karolak – narrator). 3. Wyjaśnienie znaczenia słów: odmieniec, inny – burza mózgów. 4. Podanie tematu lekcji: Inny nie znaczy gorszy … Znaczy WYJĄTKOWY! 5. Spacer z przewodnikiem (jeden z uczniów udaje niewidomego, drugi jest jego przewodnikiem). 6. Rozmowa na temat odczuć osoby, która była niewidoma i przewodnika. 7. Krótka dyskusja – Jak się czujesz, gdy ktoś źle o tobie mówi? 8. Praca w grupie („siadamy w kółeczku”) – rozmowa na temat: W czym jesteś wyjątkowy/najlepszy? – dyskusję rozpoczął rodzic. Pani Karolak zaprezentowała swoje zdolności plastyczne – szkice – zagadki. 9. Losowanie karteczek z imionami do ćwiczenia: Za co go/ją lubię? (powiedzenie kilku miłych słów o koleżance/koledze) 10. Rozmowa na temat odczuć, gdy ktoś mówi o nas dobrze. 11. Podsumowanie. - podziękowanie rodzica za możliwość uczestnictwa w lekcji, - ocena lekcji przez uczniów (Czy lekcja się podobała?) - wręczenie drobnych upominków przygotowanych przez rodzica. Omówienie lekcji z p. Karolak.
  3. 3. 3

×