Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EGB Investments S.A. - wyniki finansowe za IQ2011

2,010 views

Published on

Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2011 roku wraz z prezentacją najważniejszych wydarzeń korporacyjnych.

Published in: Investor Relations
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

EGB Investments S.A. - wyniki finansowe za IQ2011

 1. 1. EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za I Q 2011 Bydgoszcz, 09.05.2011
 2. 2. DANE FINANSOWE ZA I Q 2011 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) 6 000 700 Zmiana 5 000 600 Zmiana 2011/2010 500 2011/2010 4 000 400  50% 3 000 4 879 300 616  255% 2 000 3 252 200 1 000 100 174 - - 31.03.2010 31.03.2011 31.03.2010 31.03.2011 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 1 200 900 800 1 000 700 Zmiana 800 600 Zmiana 2011/2010 500 2011/2010 600 855 998 400 400 300  160% 200 383 200  256% 100 240 - - 31.03.2010 31.03.2011 31.03.2010 31.03.2011-2-
 3. 3. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) 31.03.2011 31.03.2010 AKTYWA AKTYWA RAZEM 41 084 24 126 AKTYWA TRWAŁE 3 162 2 936 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87 AKTYWA OBROTOWE 37 922 21 189 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 375 1 014 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 36 491 20 121 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 41 084 24 126 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 27 777 20 401 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 105 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 13 307 3 724 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1 663 431 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 11 479 3 272-3-
 4. 4. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) I Q 2011 I Q 2010 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 4 879 3 252 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 854 164 EBIT (zysk operacyjny) 855 240 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 998 383 ZYSK (STRATA) BRUTTO 767 214 ZYSK (STRATA) NETTO 616 174-4-
 5. 5. PŁYNNOŚD FINANSOWA Wskaźnik I Q 2011 I Q 2010 FORMUŁA WSKAŹNIKA: Wskaźnik udziału inwestycji inne inwestycje krótkoterminowe x 100/ wartośd majątku krótkoterminowych 95,7% 89,6% obrotowego (nabytych wierzytelności) FORMUŁA WSKAŹNIKA: (kapitał własny + zobowiązania Wskaźnik udziału kapitału stałego długoterminowe) x 100/kapitał 71,7% 86,3% całkowity w kapitale całkowitym FORMUŁA WSKAŹNIKA: Wskaźnik relacji kapitał własny/kapitał obcy 2,09 5,48 (samofinansowania) FORMUŁA WSKAŹNIKA: aktywa obrotowe Wskaźnik płynności (1) 3,30 6,48 ogółem/zobowiązania obrotowe* FORMUŁA WSKAŹNIKA: (aktywa obrotowe ogółem – nabyte wierzytelności o Wskaźnik płynności (2) 1,22% 2,50% charakterze długoterminowym)/zobowiązania obrotowe* * Bez należności krótkoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych powyżej 12 miesięcy-5-
 6. 6. WSKAŹNIKI FINANSOWE Wskaźnik I Q 2011 I Q 2010 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży/przychody ze Rentownośd sprzedaży 8,24% 12,22% sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: aktywa bieżące/zobowiązania Wskaźnik ogólnego zadłużenia 26,40% 15,82% bieżące FORMUŁA WSKAŹNIKA: Wskaźnik rentowności majątku 1,67% 0,72% zysk netto/aktywa ogółem na (ROA) początek okresu Wskaźnik rentowności kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: 2,27% 0,86% zysk netto/kapitał własny na własnego (ROE) początek okresu-6-
 7. 7. WSKAŹNIKI FINANSOWE – c.d. Wskaźnik I Q 2011 FORMUŁA WSKAŹNIKA: P/E* 9,40 kurs akcji na 31.03.2010/zysk na 1 akcję FORMUŁA WSKAŹNIKA: P/BV* kurs akcji na 31.03.2010/zysk 1,22 na 1 akcję Kurs akcji na 31.03.2010 2,60 Średni kurs akcji 2,64 * wskaźnik uwzględniający średioważoną liczbę akcji z 4 ostatnich kwartałów-7-
 8. 8. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I Q 2011 Otrzymanie tytułu Lider Rynku 2010 (III.2011)Nominacja do tytułu Zawarcie warunkowejSolidny Pracodawca umowy cesji o 2010 wartości 465 mln zł (I.2011) (III.2011) LUTY KWIECIEO CZERWIEC SIERPIEO PAŹDZIERNIK GRUDZIEO STYCZEO MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEO LISTOPAD 2011 Przyjęcie do grona członków SEG (I .2011) Emisja obligacji serii A (i - III.2011)-8-
 9. 9. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI Wartośd wierzytelności Wartośd wierzytelności Branża przyjętych w I Q 2011 r. przyjętych w I Q 2010 r. finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) 23 515 975,43 zł 84 042 382,60 zł teleinformatyczna 6 042 247,56 zł 2 889 958,27zł usług publicznych 810 946,15 zł 714 143,08 zł pozostałe 7 642,27 zł 2 053 859,07 zł Razem 30 376 811,41 zł 2 768 002,15 zł-9-
 10. 10. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85 pr@egb.pl inwestor@egb.plSzczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźd pod adresem: http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie Zapraszamy www.egb.pl

×