Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za IIQ2011

1,444 views

Published on

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za drugi kwartał 2011 roku wraz z informacjami o najważniejszych wydarzeniach korporacyjnych.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za IIQ2011

 1. 1. Grupa Kapitałowa EGB InvestmentsWyniki finansowe za II kwartał 2011 Bydgoszcz, 11.08.2011 r.
 2. 2. DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS ZA II KWARTAŁ 2011 R. (01.04.2011 – 30.06.2011) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) 6 000 2 000 Zmiana 5 000 Zmiana 2Q 2011/ 1 500 2Q 2011/ 4 000 2Q2010 2Q 2010 3 000 1 000 1 859 5 291  47% 2 000 3 602 500  189% 1 000 96 - - 01.04 - 01.04 - 01.04 - 01.04 - 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 800 700 700 600 Zmiana 600 500 Zmiana 2Q 2011/ 500 400 2Q 2011/ 400 2Q2010 700 300 572 2Q 2010 300 200 200  153% 100 277 100 156  267% - - 01.04 - 01.04 - 01.04 - 01.04 - 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011-2-
 3. 3. DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS ZA DWA KWARTAŁY 2011 R. (01.01.2011 – 30.06.2011) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) 12 000 3 000 Zmiana 10 000 2 500 Zmiana 2011/2010 2011/2010 8 000 2 000 6 000 1 500  49% 4 000 10 240 1 000 2 423  1004% 6 853 2 000 500 220 - - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 1 800 1 600 1 600 1 400 1 400 1 200 1 200 1 000 Zmiana 1 000 Zmiana 2011/2010 800 2011/2010 800 1 650 1 375 600 600 400 400  174% 200 602 200 337  308% - - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011-3-
 4. 4. WYBRANE POZYCJE BILANSU GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS (w tys. zł) Zmiana Zmiana Stan na Stan na stanu w stanu w 30.06.2011 30.06.2010 2Q 2011 2Q 2010 AKTYWA AKTYWA RAZEM 13 523 16 54 942 24 770 AKTYWA TRWAŁE 305 1 308 3 380 4 005 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87 AKTYWA OBROTOWE 13 218 - 1 292 51 562 20 765 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 417 - 21 838 1 013 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 13 553 - 1 275 50 583 19 693 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 13 523 16 54 942 24 770 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 858 82 29 479 21 140 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 105 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 11 665 - 66 25 463 3 630 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 17 380 - 19 042 431 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 6 150 - 66 5 804 3 168-4-
 5. 5. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS (w tys. zł) 01.04.2011 - 01.04.2010 - 01.01.2011 - 01.01.2010 - 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 5 291 3 602 10 240 6 853 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 615 212 1 412 319 EBIT (zysk operacyjny) 572 156 1 375 337 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 700 277 1 650 602 ZYSK BRUTTO 2 315 126 3 030 290 ZYSK NETTO 1 859 96 2 423 220-5-
 6. 6. WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS ZA II KWARTAŁ 2011 R. (01.04.2011 – 30.06.2011) Wskaźnik II Q 2011 II Q 2010 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze Rentownośd sprzedaży 11,66% 5,90% sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROE 26,05% 1,83% zannualizowany* / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROA 15,43% 1,56% zannualizowany* / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa Wskaźnik ogólnego zadłużenia 46,35% 14,66% ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitału 86,38% 17,17% FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał własnego obcy / kapitał własny P/E 7,13 P/BV 1,11 * dla półrocza zysk netto x2; dla kwartału zysk netto x4 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2-6- *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
 7. 7. WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS ZA DWA KWARTAŁY 2011 R. (01.01.2011 – 30.06.2011) Wskaźnik Dwa Q 2011 Dwa Q 2010 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze Rentownośd sprzedaży 13,84% 4,66% sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROE 17,14% 2,09% zanualizowany* / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROA 10,51% 1,77% zanualizowany* / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa Wskaźnik ogólnego zadłużenia 46,35% 14,66% ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitału 86,38% 17,17% FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał własnego obcy / kapitał własny P/E 7,13 P/BV 1,11 * dla półrocza zysk netto x2; dla kwartału zysk netto x4 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2-7- *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
 8. 8. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I i II Q 2011 r. Nabycie dwóch portfeli Nabycie portfela  Nominacja do tytułu Solidny Pracodawca 2010 teleinformatycznych, teleinformatycznego (I.2011) o łącznej wart. 26,7 mln o wart. 4,8 mln  Wyróżnienie dla najciekawszej transakcji (IV.2011)* (V.2011)* wykupu menedżerskiego w 2010 r. (IV.2011)  Wyróżnienie za relacje inwestorskie na najwyższym poziomie (V.2011) Przyjęcie do Warunkowa Zwiększenie  Tytuły: Giełdowa Spółka 2010 Roku, Lider Rynkugrona członków umowa cesji o programu emisji 2011, Euro Leader 2011 oraz Piąty Diament do SEG wart. 465 mln zł obligacji do 30 mln zł Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu (I .2011) (III.2011) (VI.2011) (VI.2011) LUTY KWIECIEO CZERWIEC SIERPIEO PAŹDZIERNIK GRUDZIEO STYCZEO MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEO LISTOPAD 2011 Zawarcie umowy o współpracy Emisja obligacji serii A ZWZA z Copernicus Capital TFI (i - III.2011) (VI.2011) (VI.2011) Nabycie portfela Emisja ubezpieczeniowego obligacji serii B o wart. 4,8 mln zł (IV.2011) (VI.2011)*-8- • umowy uznane za znaczące
 9. 9. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85 pr@egb.pl inwestor@egb.plSzczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźd pod adresem: http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie Zapraszamy www.egb.pl

×