Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za II kwartał 2012 roku

1,298 views

Published on

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments w drugim kwartale 2012 r.

Published in: Investor Relations
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za II kwartał 2012 roku

 1. 1. Grupa KapitałowaEGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012
 2. 2. INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE EGB Investments S.A. EGB Finanse Sp. z o.o. EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka dominująca) (spółka zależna) (spółka zależna)  25,77% - K. Matela  25,04% - J. M. Niewiarowska  98% -EGB Investments S.A. Akcjonariat/  23,56% - Donovan Worldwide S.A*  1% - K. Matela  100% - EGB Investments S.A. Udziałowcy  8,71% - MEZZO CAPITAL sp. z o.o.  1% - J. M. Niewiarowska  16,92% - Pozostali akcjonariusze  Nabywanie wierzytelności przed Kompleksowa obsługa wierzytelności  Obsługa wierzytelności terminem wymagalności masowych, w tym: zabezpieczonych hipotecznie, w tym (wysokocennych)  Kupno portfeli należności również sekurytyzowanych  Obsługa sektora MSP poprzez Główny  Sekurytyzacja  Nabywanie nieruchomości w toku Elektroniczny System Windykacji przedmiot  Windykacja na zlecenie egzekucji komorniczych i działań (www.EGBFinanse.pl), w tym: działalności  Windykacja sądowa windykacyjnych, obrót tymi monitoring płatności, windykacja na  Skip tracing (poszukiwanie dłużników) nieruchomościami, ich zlecenie, kupno niewymagalnych  Monitoring płatności zagospodarowanie i komercjalizacja należności wynikających z faktur  Podmioty generujące masowe  Małe i średnie przedsiębiorstwa (także portfele wierzytelności, m.in. banki, te oferujące pojedyncze wierzytelności  Zbywcy wierzytelności Grupa instytucje finansowe, firmy o niewielkich wartościach zabezpieczonych hipotecznie docelowa teleinformatyczne, towarzystwa nominalnych) oraz inne podmioty,  Nabywcy nieruchomości ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej poszukujące alternatywnych źródeł telewizji finansowania * Wraz z podmiotami powiązanymi-2-
 3. 3. DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 – 30.06.2012) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 18 000 2 000Zmiana 16 000 ZmianaII Q 2012/ 14 000 1 600 II Q 2012/II Q 2011 12 000 II Q 2011 1 200 10 000 201% 8 000 6 000 15 949 800 1 790 191% 4 000 400 2 000 5 291 615 0 0 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 2 000 2 000 1 600 1 600Zmiana Zmiana 1 200 1 200II Q 2012/ II Q 2012/II Q 2011 1 960 1 780 II Q 2011 800 800 180 % 400 700 400 572  211 % 0 0 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012-3-
 4. 4. DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 – 30.06.2012) Przychody ogółem (w tys. zł) 18 000 Zmiana 16 000 II Q 2012/ 14 000 II Q 2011 12 000 10 000  111% 8 000 6 000 16 016 4 000 7 589 2 000 0 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 2 000 2 400 1 600 2 000 Zmiana 1 600 Zmiana 1 200 II Q 2012/ II Q 2012/ 1 858 1 200 2 314 II Q 2011 800 II Q 2011 800  75% 400 465 400 569  75% 0 0 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012-4-
 5. 5. DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 30.06.2012 R.) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 30 000 3 200Zmiana 2 800 Zmiana 25 0002012/2011 2 400 2012/2011 20 000 2 000 173% 15 000 27 990 1 600 3 062 117% 1 200 10 000 800 1 412 5 000 10 239 400 0 0 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 3 200 3 200 2 800 2 800 2 400 2 400 Zmiana 2 000 Zmiana 2 000 2012/2011 3 447 2012/2011 1 600 1 600 3 068 1 200 1 200  109% 800 1 650 800 1 375  123% 400 400 0 0 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012-5-
 6. 6. DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 30.06.2012 R.) Przychody ogółem (w tys. zł) 30 000 Zmiana 25 000 2012/2011 20 000 124% 15 000 28 220 10 000 5 000 12 608 0 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 2 800 3 600 2 400 3 200 2 800 2 000 Zmiana 2 400 Zmiana 2012/2011 1 600 2 000 2012/2011 1 200 2 424 1 600 3 030  68% 800 1 200 800  67% 400 780 400 993 0 0 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012-6-
 7. 7. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) Zmiana Zmiana Stan na Stan na stanu stanu 30.06.2012 30.06.2011 w 2Q 2012 w 2Q 2011 AKTYWA AKTYWA RAZEM 10 221 13 523 82 556 57 538 AKTYWA TRWAŁE 946 305 4 879 3 380 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87 AKTYWA OBROTOWE 9 275 13 218 77 677 54 157 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 138 -417 2 075 838 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 7 671 13 553 74 867 53 178 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 10 221 13 523 82 556 57 538 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY - 840 1 856 34 193 31 580 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 11 059 11 665 48 352 25 956 ZOBOWIĄZANIA w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 600 17 380 39 569 19 042 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 459 - 6 150 7 268 5 804-7-
 8. 8. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) 01.04.2012 - 01.04.2011 - 01.01.2012 - 01.01.2011 - 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 15 949 5 291 27 990 10 239 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 790 615 3 062 1 412 EBIT (zysk operacyjny) 1 780 572 3 068 1 375 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 960 700 3 447 1 650 ZYSK BRUTTO 569 2 314 993 3 030 ZYSK NETTO 465 1 858 780 2 424-8-
 9. 9. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA II Q 2012 R. (01.04.2012 – 30.06.2012 R.) 01.04.2012 – 01.04.2011 – Wskaźnik 30.06.2012 30.06.2011 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze Rentowność sprzedaży 11,22% 11,62% sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROE 11,37% 22,00% / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROA 5,13% 13,72% / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa Wskaźnik ogólnego zadłużenia 58,57% 45,11% ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał 141,41% 82,19% własnego obcy / kapitał własny P/E* 8,96 4,88 P/BV* 1,03 1,03 * do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamknięte ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2-9- kwartały (QIII, QIV 2011/2010; QI;QII 2012/2011) *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
 10. 10. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 R. (01.01.2012 – 30.06.2012 R.) 01.01.2012 – 01.01.2011 – Wskaźnik 30.06.2012 30.06.2011 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze Rentowność sprzedaży 10,94% 13,79% sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROE 11,37% 22,00% / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROA 5,13% 13,72% / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa Wskaźnik ogólnego zadłużenia 58,57% 45,11% ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał 141,41% 82,19% własnego obcy / kapitał własny P/E* 8,96 4,88 P/BV* 1,03 1,03 * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec roku oraz zysk nettona ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 koniec roku *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2- 10 -Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011
 11. 11. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 2012 Objęcie udziałów w Objęcie certyfikatów serii A w podwyższonym kapitale funduszu MEGA DEBT NSFIZzakładowym EGB Finanse Sp. z o.o. (VI.2012) (II.2012) Wydzielenie części Emisja obligacji procesów serii A i B przez EGB Finansespecjalistycznych do (IV.2012)EGB Nieruchomości Sp. z o.o. Emisja obligacji (II.2012) serii G przez EGB Investments (IV.2012) LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 2011 Emisja obligacji Podwyższenie do 40 mln serii H przez EGB Programu Emisji Obligacji Investments (III .2012) (V.2012) Wpisanie funduszu MEGA DEBT NSFIZ do rejestru funduszy inwestycyjnych pod pozycją RFI: 758 (VI.2012)- 11 -
 12. 12. INNE WYDARZENIA W II Q 2012 r.  Szósty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2012 (I.2012)  Obecność na liście „Diamenty Forbesa” (II.2012)  Nominacja w konkursie Firma Dobrze Widziana (II.2012)  Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo (II.2012) Po okresowej weryfikacji dokonanej  Wyróżnienie dla Elektronicznego Systemu Windykacji przez Giełdę Papierów Wartościowych EGB Finanse w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i w Warszawie, Rozwoju w marcu oraz czerwcu 2012 r.  Tytuł Lider Rynku 2012(III.2011) EGB Investments S.A. po raz  Wyróżnienie w rankingu e-Diamenty Forbesa & Onet 2012 kolejny (wcześniej 30.IX i 30.XII.2011 r.) za najlepszą firmową stronę internetową w województwie kujawsko-pomorskim (IV.2012) została włączona do prestiżowego  Wyróżnienie za rzetelność i jakość relacji inwestorskich w segmentu NewConnect Lead, rankingu przygotowanym przez Miesięcznik o Sztuce w którym znaleźć się mogą wyłącznie Inwestowania Trend (IV.2012) liderzy rynku alternatywnego, mający  Tytuł Euro Leader 2012 (V.2012) zarazem największe szanse  I miejsce pod względem wyników finansowych w kategorii na przeniesienie swoich notowań małych i średnich przedsiębiorstw w rankingu „Złota Setka na parkiet główny Pomorza i Kujaw 2011” (V.2012)  Złota Statuetka w kategorii spółek notowanych na rynku NewConnect dla serwisu relacji inwestorskich prowadzonego przez Spółkę, w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (VI.2012)- 12 -
 13. 13. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI Wartość wierzytelności nabytych Wartość wierzytelności zleconych w II Q2012 w II Q2012 EGB Investments S.A. 14 865 688 zł 114 734 406 zł EGB Finanse 6 786 360 zł 986 178 zł Sp. z o.o. razem 21 652 048 zł 115 720 584 zł Wartość wierzytelności nabytych Wartość wierzytelności zleconych 01.01.2012 – 30.06.2012 01.01.2012 – 30.06.2012 EGB Investments S.A. 22 150 255 zł 208 829 004 zł EGB Finanse 11 616 294 zł 2 008 556 zł Sp. z o.o. razem 33 766 549 zł 210 837 560 zł- 13 -
 14. 14. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85 pr@egb.pl inwestor@egb.plSzczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem: www.egb.pl/relacje-inwestorskie (strona nagrodzona w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz w serwisie w wersji mobilnej: m.egb.pl Zapraszamy www.egb.pl

×