Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EGB Investments S.A. - prezentacja wyników finansowych za IIQ2011

1,825 views

Published on

Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za drugi kwartał 2011 roku wraz z informacjami o najważniejszych wydarzeniach korporacyjnych.

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

EGB Investments S.A. - prezentacja wyników finansowych za IIQ2011

 1. 1. EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II kwartał 2011 Bydgoszcz, 11.08.2011 r.
 2. 2. DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2011 R. (01.04.2011 – 30.06.2011) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) 6 000 2 000 Zmiana Zmiana 5 000 2Q 2011/ 2Q 2011/ 1 500 4 000 2Q 2010 2Q 2010 3 000 1 000 1 876 5 221  125%  48% 2 000 3 522 500 833 1 000 - - 01.04 - 01.04 - 01.04 - 01.04 - 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 800 700 700 600 Zmiana 600 500 Zmiana 2Q 2011/ 500 400 2Q 2011/ 400 2Q 2010 711 300 590 2Q 2010 300 200 200 326  118% 100 100 205  188% - - 01.04 - 01.04 - 01.04 - 01.04 - 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011-2-
 3. 3. DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2011 (01.01.2011 – 30.06.2011) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) 12 000 3 000 Zmiana 10 000 2 500 Zmiana 2011/2010 2011/2010 8 000 2 000 6 000 1 500  49% 4 000 10 120 1 000 2 492  148% 6 790 2 000 500 1 006 - - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 1 800 1 600 1 600 1 400 1 400 1 200 1 200 1 000 Zmiana 1 000 Zmiana 2011/2010 1 710 800 2011/2010 800 1 445 600 600 400 400  141% 200 710 200 445  225% - - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011-3-
 4. 4. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) Zmiana Zmiana Stan na Stan na stanu stanu 30.06.2011 30.06.2010 w 2Q 2011 w 2Q 2010 AKTYWA AKTYWA RAZEM 13 966 359 55 050 24 485 AKTYWA TRWAŁE 298 1 308 3 460 4 245 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87 AKTYWA OBROTOWE 13 668 - 949 51 590 20 240 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 556 - 29 819 985 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 14 141 - 925 50 632 19 196 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 13 966 359 55 050 24 485 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 876 833 29 653 21 234 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 105 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 12 089 - 473 25 396 3 251 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 17 380 - 19 042 431 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 5 732 - 473 5 747 2 799-4-
 5. 5. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) 01.04.2011 - 01.04.2010 - 01.01.2011 - 01.01.2010 - 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 5 221 3 522 10 120 6 790 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 644 261 1 498 425 EBIT (zysk operacyjny) 590 205 1 445 445 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 711 326 1 710 710 ZYSK BRUTTO 2 331 863 3 098 1 076 ZYSK NETTO 1 876 833 2 492 1 006-5-
 6. 6. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2011 (01.04.2011 – 30.06.2011) Wskaźnik II Q 2011 II Q 2010 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze Rentownośd sprzedaży 12,39% 7,42% sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROE 26,14% 16,00% zannualizowany* / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROA 15,62% 13,70% zannualizowany* / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa Wskaźnik ogólnego zadłużenia 46,13% 13,28% ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał 85,64% 15,31% własnego obcy / kapitał własny P/E 7,01 P/BV 1,10 * dla półrocza zysk netto x2; dla kwartału zysk netto x4 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2-6- *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
 7. 7. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2011 (01.01.2011 – 30.06.2011) Wskaźnik Dwa Q 2011 Dwa Q 2010 Rentownośd sprzedaży 14,86% 6,28% FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży ROE 17,55% 9,71% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zanualizowany* / średni stan kapitału własnego** ROA 10,84% 8,30% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zanualizowany* / średni stan aktywów*** Wskaźnik ogólnego zadłużenia 46,13% 13,28% FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitału 85,64% 15,31% własnego FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny P/E 7,01 P/BV 1,10 * dla półrocza zysk netto x2; dla kwartału zysk netto x4 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2-7- *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
 8. 8. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I i II Q 2011 r. Nabycie dwóch portfeli Nabycie portfela  Nominacja do tytułu Solidny Pracodawca 2010 teleinformatycznych, teleinformatycznego (I.2011) o łącznej wart. 26,7 mln o wart. 4,8 mln  Wyróżnienie dla najciekawszej transakcji (IV.2011)* (V.2011)* wykupu menedżerskiego w 2010 r. (IV.2011)  Wyróżnienie za relacje inwestorskie na najwyższym poziomie (V.2011) Przyjęcie do Warunkowa Zwiększenie  Tytuły: Giełdowa Spółka 2010 Roku, Lider Rynkugrona członków umowa cesji o programu emisji 2011, Euro Leader 2011 oraz Piąty Diament do SEG wart. 465 mln zł obligacji do 30 mln zł Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu (I .2011) (III.2011) (VI.2011) (VI.2011) LUTY KWIECIEO CZERWIEC SIERPIEO PAŹDZIERNIK GRUDZIEO STYCZEO MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEO LISTOPAD 2011 Zawarcie umowy o współpracy Emisja obligacji serii A ZWZA z Copernicus Capital TFI (i - III.2011) (VI.2011) (VI.2011) Nabycie portfela Emisja ubezpieczeniowego obligacji serii B o wart. 4,8 mln zł (IV.2011) (VI.2011)* • umowy uznane za znaczące-8-
 9. 9. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI W II KWARTALE 2011 R. (01.04.2011 – 30.06.2011) Wartośd wierzytelności Wartośd wierzytelności Branża pozyskanych pozyskanych 01.04.2011 – 30.06.2011 01.04.2010 – 30.06.2010 finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) 25 917 433,18 zł 21 985 893,62 zł teleinformatyczna 13 709 685,53 zł 11 543 751,17 zł usług publicznych 756 352,33 zł 813 249,13 zł pozostałe 60 143,98 zł 1 720 959,82 zł Razem 40 443 615,02 zł 36 063 853,74 zł-9-
 10. 10. PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W DWÓCH KWARTAŁACH 2011 R. (01.01.2011 – 30.06.2011) Wartośd wierzytelności Wartośd wierzytelności Branża pozyskanych pozyskanych 01.01.2011 – 30.06.2011 01.01.2010 – 30.06.2010 finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) 49 433 408,61 zł 106 028 276,22 zł teleinformatyczna 19 751 933,09 zł 14 433 709,44 zł usług publicznych 1 567 298,48 zł 1 527 392,21 zł pozostałe 67 786,25 zł 3 774 818,89 zł Razem 70 820 426,43 zł 125 764 196,76 zł- 10 -
 11. 11. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85 pr@egb.pl inwestor@egb.plSzczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźd pod adresem: http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie Zapraszamy www.egb.pl

×