Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EGB Investments S.A. - prezentacja wyników finansowych za III Q 2012

Prezentacja wyników finansowych firmy windykacyjnej EGB Investments S.A. za III Q 2012 r.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

EGB Investments S.A. - prezentacja wyników finansowych za III Q 2012

 1. 1. EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za III Q 2012
 2. 2. DANE FINANSOWE ZA III Q 2012 (01.07.2012 – 30.09.2012) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 9 000 3 200 Zmiana 8 000 2 800 Zmiana III Q 2012/ 7 000 2 400 III Q 2012/ III Q 2011 6 000 2 000 III Q 2011 5 000 3 619 1 600  9% 4 000 3 000 7 332 8 014 1 200  79% 2 026 2 000 800 1 000 400 0 0 01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 4 000 4 000 3 500 3 500 3 000 3 000 Zmiana 2 500 2 500 Zmiana III Q 2012/ III Q 2012/ 2 000 3 794 2 000 III Q 2011 3 636 III Q 2011 1 500 1 500 1 000 2 226 1 000 2 097  70% 500 500  73% 0 0 01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012-2-
 3. 3. DANE FINANSOWE ZA III Q 2012 (01.07.2012 – 30.09.2012) Przychody ogółem (w tys. zł) 9 000 Zmiana 8 000 III Q 2012/ 7 000 III Q 2011 6 000 5 000  10% 4 000 3 000 7 476 8 249 2 000 1 000 0 01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 2 800 3 600 2 400 3 200 2 800 2 000 Zmiana 2 400 Zmiana III Q 2012/ 1 600 2 000 III Q 2012/ III Q 2011 1 200 2 600 1 600 III Q 2011 1 200 2 594 800 1 542 2 010  69% 400 800 400  29% 0 0 01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012-3-
 4. 4. DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 30.09.2012 R.) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 25 000 7 000 Zmiana 6 000 Zmiana 2012/2011 20 000 2012/2011 5 000 15 000 4 000  36% 23 787 3 000 6 226 77% 10 000 17 452 2 000 3 524 5 000 1 000 0 0 01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 7 000 7 000 6 000 6 000 5 000 5 000 Zmiana Zmiana 2012/2011 4 000 4 000 2012/2011 6 783 6 258 3 000 3 000  72% 2 000 3 936 2 000 3 542  77% 1 000 1 000 0 0 01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012-4-
 5. 5. DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 30.09.2012 R.) Przychody ogółem (w tys. zł) 30 000 Zmiana 25 000 2012/2011 20 000  22% 15 000 24 322 10 000 19 956 5 000 0 01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 5 000 6 000 4 000 5 000 Zmiana 4 000 Zmiana 3 000 2012/2011 2012/2011 3 000 2 000 4 035 5 108  22% 3 133 2 000 3 290  36% 1 000 1 000 0 0 01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012-5-
 6. 6. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) Zmiana Zmiana Stan na Stan na stanu stanu 30.09.2012 30.09.2011 w 3Q 2012 w 3Q 2011 AKTYWA AKTYWA RAZEM 1 147 8 783 81 391 66 427 AKTYWA TRWAŁE 902 503 6 166 3 963 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87 AKTYWA OBROTOWE 245 8 280 75 224 62 464 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 651 -85 2 712 734 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE -1 834 8 186 70 362 61 413 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 1 147 8 783 81 391 66 427 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 600 1 542 36 735 33 298 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA -1 453 7 240 44 656 33 130 ZOBOWIĄZANIA w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 8 546 39 569 27 588 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE -1 453 - 1 306 3 588 4 441-6-
 7. 7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) 01.07.2012 - 01.07.2011 - 01.01.2012 - 01.01.2011 - 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 8 014 7 332 23 787 17 452 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 3 619 2 026 6 226 3 524 EBIT (zysk operacyjny) 3 636 2 097 6 258 3 542 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 3 794 2 226 6 783 3 936 ZYSK BRUTTO 2 594 2 010 3 290 5 108 ZYSK NETTO 2 600 1 542 3 133 4 035-7-
 8. 8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2012 R. (01.01.2012 – 30.09.2012 R.) 01.01.2012 – 01.01.2011 – Wskaźnik 30.09.2012 30.09.2011 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze Rentowność sprzedaży 26,17% 20,19% sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROE 13,24% 30,44% / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROA 6,42% 16,22% / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,87% 49,87% ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał 121,56% 99,49% własnego obcy / kapitał własny P/E* 4,95 3,60 P/BV* 0,64 0,90 * do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamknięte ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2-8- kwartały (QIV 2011/2010; QI;QII; QIII 2012/2011) *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
 9. 9. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2012 Objęcie udziałów w Objęcie certyfikatów serii A w Objęcie certyfikatów serii B w podwyższonym kapitale funduszu MEGA DEBT NSFIZ funduszu MEGA DEBT NSFIZzakładowym EGB Finanse Sp. z o.o. (VI.2012) (VII.2012) (II.2012) Wydzielenie części procesów specjalistycznych do Emisja WarunkowaEGB Nieruchomości Sp. obligacji umowa cesji z z o.o. serii G MEGA DEBT (II.2012) (IV.2012) (IX.2012) LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 2012 Emisja Podwyższenie do 40 mln Wypłata obligacji Programu Emisji Obligacji dywidendy serii H (IV.2012) (VII.2012) (V.2012) Wpisanie funduszu MEGA DEBT NSFIZ Podwyższenie do do rejestru funduszy inwestycyjnych 60 mln Programu pod pozycją RFI: 758 Emisji Obligacji (VI.2012) (VII.2012)-9-
 10. 10. PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W III Q 2012 R. (01.07.2012 – 30.09.2012) Pozyskane w ramach zlecenia Pozyskane w ramach zlecenia Branża III Q 2012 III Q 2011 finansowa (w tym także branża 77.039.967,10 zł 26.027.022,06 zł ubezpieczeniowa) teleinformatyczna 14.005.944,35 zł 9.411.514,44 zł usług publicznych 484.502,69 zł 906.059,99 zł pozostałe 5.334.300,23 zł 55.075,67 zł Razem 96.864.714,37 zł 36.399.672,16 zł Zakupione Zakupione III Q 2012 III Q 2011 Łączny portfel wierzytelności nabytych 2.072.078,96 zł 11.544.888,29 zł- 10 -
 11. 11. PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. (01.01.2012 – 30.09.2012) Pozyskane w ramach zlecenia Pozyskane w ramach zlecenia Branża 01.01.2012 – 30.09.2012 01.01.2011 – 30.09.2011 finansowa (w tym także branża 262.461.992,90 zł 75.460.430,67 zł ubezpieczeniowa) teleinformatyczna 31.470.452,78 zł 29.163.447,52 zł usług publicznych 2.131.935,48 zł 2.473.358,47 zł pozostałe 9.629.337,39 zł 122.861,92 zł Razem 305.693.718,55 zł 107.220.098,59 zł Zakupione Zakupione 01.01.2012 – 30.09.2012 01.01.2011 – 30.09.2011 Łączny portfel wierzytelności nabytych 24.222.333,97 zł 516.788.628,58 zł- 11 -
 12. 12. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85 pr@egb.pl inwestor@egb.plSzczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem: www.egb.pl/relacje-inwestorskie (strona nagrodzona w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz w serwisie w wersji mobilnej: m.egb.pl Zapraszamy www.egb.pl

×