Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Health Promotion Library and Health Challenge Wales Leaflet

602 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Health Promotion Library and Health Challenge Wales Leaflet

  1. 1. Health Promotion Library/Llyfrgell Hybu Iechyd Ffynnon-las, Ty Glas Avenue Llanishen, Cardiff/Caerdydd, CF14 5EZ Email/Ebost: hplibrary@wales.gsi.gov.uk Ffôn / Tel: 029 20681245 Ffacs / Fax: 029 20681381 Minicom: 029 20681257 1st February 2012 Health Promotion Library and Health Challenge Wales Leaflet Order Line The Minister for Health and Social Services has approved the transfer of the Health Promotion Library from the Welsh Government to the Public Health Wales NHS Trust. Library staff and essential stock of the Health Promotion Library will transfer to Public Health Wales, who will use the resources to develop heath promotion services within their wider health promotion remit. The Welsh Government’s lease on the Ffynnon Las building where the Health Promotion Library is currently situated expires on 1st April 2012, and from this date the Health Promotion Library will be located in accommodation in Churchill House, Churchill Way Cardiff. New contact details will be made available to customers by the end of February 2012. These will be available on the Health Promotion Library’s web site at www.wales.gov.uk/healthpromotionlibrary and a flyer with the details will also be available for all visitors to the library. Please contact us if you would like to receive copies of the flyer with the new library details. To give staff time to sort out the library move we need to make changes to our usual opening times. From February 1st 2012 the library and the leaflet order line will be open 09:00 - 12:00 only. The Library will be closed in the afternoons. To help us in this process customers are asked where possible to email enquiries and orders for health leaflets by email to hplibrary@wales.gsi.gov.uk From 1st March 2012 the Library will be closed to all customers for the final move to the new premises in Churchill House where we will, subject to completion of transfer arrangements, re-open on the 1st April 2012. We are sorry for any inconvenience to our customers during this process, and will do everything we can to continue to provide you with the information and leaflets you need. We look forward to welcoming you to our new accommodation in Churchill House from the 1st April 2012.
  2. 2. Health Promotion Library/Llyfrgell Hybu Iechyd Ffynnon-las, Ty Glas Avenue Llanishen, Cardiff/Caerdydd, CF14 5EZ Email/Ebost: hplibrary@wales.gsi.gov.uk Ffôn / Tel: 029 20681245 Ffacs / Fax: 029 20681381 Minicom: 029 20681257 1 Chwefror 2012 Y Llyfrgell Hybu Iechyd a Llinell Archebu Taflenni Her Iechyd Cymru Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo trosglwyddo’r Llyfrgell Hybu Iechyd o Lywodraeth Cymru i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. Bydd staff a stoc craidd y Llyfrgell Hybu Iechyd yn trosglwyddo i Iechyd Cyhoeddus Cymru a fydd yn defnyddio’r adnoddau i ddatblygu gwasanaethau hybu iechyd o fewn eu cylch gwaith ehangach. Bydd prydles Llywodraeth Cymru ar adeilad Ffynnon Las, cartref presennol y Llyfrgell, yn dod i ben ar 1 Ebrill 2012, ac o’r dyddiad hwn bydd y Llyfrgell yn ei chartref newydd yn Nhŷ Churchill, Ffordd Churchill, Caerdydd. Bydd y manylion cyswllt newydd ar gael i gwsmeriaid erbyn diwedd Chwefror 2012. Fe’u cyhoeddir ar wefan y Llyfrgell Hybu Iechyd: www.wales.gov.uk/healthpromotionlibrary a bydd taflen gyda’r manylion hefyd ar gael i bawb sy’n ymweld â’r Llyfrgell. Cysylltwch â ni os hoffech chi gael copïau o’r daflen sy’n nodi’r manylion hyn. Er mwyn rhoi amser i’r staff wneud trefniadau i symud y Llyfrgell, bydd yn rhaid newid ein hamseroedd agor arferol. O 1 Chwefror 2012, bydd y Llyfrgell a’r Llinell Archebu Taflenni ar agor 09:00 - 12:00 yn unig a bydd y Llyfrgell ar gau bob prynhawn. Er mwyn ein helpu, gofynnir i gwsmeriaid ddefnyddio e-bost i gysylltu â ni ynghylch ymholiadau neu archebion taflenni iechyd, os oes modd. Ein cyfeiriad yw: hplibrary@wales.gsi.gov.uk O 1 Mawrth 2012, bydd y Llyfrgell ar gau i’n holl gwsmeriaid er mwyn inni allu cwblhau’r gwaith o symud i’n safle newydd yn Nhŷ Churchill, lle byddwn yn ailagor ar 1 Ebrill 2012, yn amodol ar gwblhau’r trefniadau trosglwyddo. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anhwylustod i’n cwsmeriaid yn ystod y broses hon, ond yn y cyfamser byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau eich bod yn cael yr wybodaeth a’r taflenni y mae eu hangen arnoch. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’n safle newydd yn Nhŷ Churchill o 1 Ebrill 2012.

×