Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte e nganxa-t_al_català

484 views

Published on

Projecte realitzat per l'assignatura "Disseny i gestió de projectes e-learning" del màster "Educació i TIC" de la UOC

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projecte e nganxa-t_al_català

 1. 1. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 5 Projecte de Plataforma E-learning per l’ensenyament del català E-nganxa’t al català! M.Mercè Valls i Oriol Vero Castell Llombart Marta Digón González Sandra Valero CastellsMàster Educació i TIC (UOC – 2012 )Disseny i gestió de projectes e-learningConsultor: Juanmi MuñozConsultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 1
 2. 2. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 5INDEX1.- Introducció pàg. 3 1.1. Qui som pàg. 3 1.2. Contacte pàg. 32.- Equip humà pàg. 43.- Experiències anteriors pàg. 64.- Presentació del projecte educatiu “E-nganxa’t al català” pàg. 6 4.1. A qui va dirigit pàg. 6 4.2. Objectius pàg. 65.- Metodologia pàg. 7 5.1. Metodologia didàctica pàg. 8 5.2. Avaluació de coneixements pàg. 8 5.3. Distribució d’hores formatives pàg. 86.- Distribució dels nivells i àrees a treballar pàg. 8 6.1. Àrees a treballar pàg. 8 6.2. Nivells pàg. 97.- El campus virtual d’ “E-nganxa’t al català” pàg. 13 7.1. El campus virtual pàg. 13 7.2. Requeriments bàsics tecnologics per part de l’alumne pàg, 158.- Desenvolupament del procés d’execució pàg. 15 8.1. Primera fase (d’octubre 2012 a desembre 2012) pàg. 15 8.2. Segona fase (de gener a 2013 a març 2013) pàg. 16 8.3. Tercera fase (d’abril 2013 a maig 2013) pàg. 16 8.4. Quarta fase (de juny 2013 a setembre 2013) pàg. 16 8.5. Cinquena fase (d’octubre 2013 a desembre 2013) pàg. 169.- Altres pàg. 1610.- Bibliografia pàg. 16 10.1. Fonts bibliogràfiques pàg. 16 10.2. Eines web 2.0. pàg. 1711.- Annexes pàg. 17 11.1. Annex 1: Mapa conceptual pàg. 18 11.2. Annex 2: Cronograma de Gannt pàg. 19Consultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 2
 3. 3. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 51.- Introducció En aquest document el que volem és presentar una proposta del nou projecte de formació b-learning desenvolupat per un equip de professionals de l’empresa E-nganxa’t. Aquest projecte el quepretén és participar en el concurs públic anunciat pel Govern de la Generalitat on s’afavoreix i s’incentival’aprenentatge de la llengua catalana, però amb la facilitat de l’aprenentatge en un entorn virtuald’aprenentatge.1.1.- Qui som L’empresa E-nganxa’t s’ha format en una època en què les noves tecnologies de la informació i lacomunicació tenen molta importància com també emergeixen en un context on esdevenen gairebéimprescindible fer-ne el seu ús. El que pretén l’empresa és, tenint en compte aquest fet, posar les novestecnologies al servei de la docència, oferint com a servei principal la creació, personalització i adaptació deplataformes de formació on-line.E-NGANXA’T és una empresa dedicada al món de lensenyament presencial i virtual creada lany 2012,formada en una època en què les noves tecnologies de la informació i la comunicació tenen moltaimportància com també emergeixen en un context on esdevenen gairebé imprescindible fer-ne el seu ús.El que pretén l’empresa és, tenint en compte aquest fet, posar les noves tecnologies al servei de ladocència, oferint com a servei principal la creació, personalització i adaptació de plataformes de formacióon-line. E-nganxa’t neix de la necessitat d’oferir sortida en l’aprenentatge del català a tots aquells, que perdiverses raons, no podem assistir a cursos presencials i ara, amb la inclusió de les noves tecnologies al’ensenyament fa possible oferir aquesta sortida. Tot i la joventut del projecte creiem que és el revulsiu perque, en pocs mesos, es pugui assolir el nivell òptim de consolidació de la llengua catalana.Tot i partir de la base del b-learning, l’empresa posarà en marxa una plataforma de-learning (Moodle) pera la formació en lensenyament del català a persones adultes, així doncs, oferim la possibilitat d’unaprenentatge flexible i individualitzat, ja que l’alumnat podrà seguir el curs al seu ritme, trencant lesbarreres d’espai i temps. Mitjançant aquesta plataforma s’ha volgut crear l’entorn virtual necessari peradquirir les habilitats lingüístiques per poder comunicar-se amb lentorn immediat, així com elsconeixements i habilitats que han de posar en pràctica per tal de ser prou capaços dinteractuar amb ungrau de competència lingüística mínima. A la nostra plataforma virtual shi pot trobar material que permet treballar de manera autònomadiferents nivells de la llengua catalana, proves de nivell, exercicis autocorrectius, documents de teoria,dictats, bibliografia complementària, diversos diccionaris online, i sobretot, ofereix la possibilitat d’obtenirun certificat de cada nivell, d’acord amb les bases del CNPL. Latenció que oferim és personalitzada amb un objectiu prioritari, facilitar laccés al català a totesaquelles persones que, vinguin don vinguin, estiguin interessades tant en familiaritzar-se amb aquestallengua com en perfeccionar-la.1.2. Contacte Pots contactar amb nosaltres mitjançant la següent adreça: enganxat12@gmail.comConsultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 3
 4. 4. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 5També ens podeu trobar a:2.- Equip humà El personal que forma l’empresa són professionals diversos, amb formació multidisciplinar i quetenen un objectiu en comú: el camp de l’educació. Està formada per professionals de làmbit educatiu,amb una amplia experiència com a docents i provinents de diversos nivells educatius, partim des del’educació primària fins a l’educació en l’àmbit sòcio-sanitari. L’equip professional de E-nganxa’t el formen:Vero Castell, Marta Digón, Sandra Valero i M.Mercè Valls. Directora de formació M. Mercè Valls Responsable de la direcció del projecte Cap de l’àrea de formació de continguts Marta Digón Responsable de la selecció i disseny dels continguts del curs. Cap de projectes multimèdia Sandra Valero Responsable del Disseny, Màrqueting i difusió. Exerceix com a formadora online Consultora E-learning Verònica Castell Responsable de la coordinació pedagògica del projecte. Tutora online. Per posar en marxar aquest projecte es necessita la participació i col·laboració activa dels diversosprofessionals, experts en diferents disciplines, mitjançant un treball d’equip multidisciplinar. L’equip i lestasques seran: M.Mercè Valls (directora de formació): és experta en planificació i administració del projecte, expertaen l’organització i coordinació de l’equip amb la designació de responsabilitats i estar al cas d’altresgestions del personal. Tasques:  Confirmar l’adequació entre les necessitats dels usuaris i el projecte ofertat.  Implementar mètodes de treball  Revisar els procediments que s’han d’implantar  Controlar la qualitat del projecte  Gestionar tot l’equip de treball.Consultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 4
 5. 5. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 5 Marta Digón (responsable de l’àrea de formació de continguts): és experta tutora-formadora organitzant l’equip de tutors i formadors; experta en disseny de continguts i processos d’instrucció b- learning. Tasques  Detectar quines són les necessitats formatives de lalumnat Analitzar el context institucional  Analitzar quines són les característiques dels destinataris.  Definir quin és l’enfocament pedagògic.  Crear els continguts per transformar-los a continguts en línia.  Conèixer les necessitats de formació que té l’organització.  Dissenyar les activitats i els recursos d’aprenentatge.  Impartir la formació mitjançant les tecnologies virtuals (fòrums, correus, activitats en grup, ...) responent a les consultes, proposant les activitats i exercicis, aportant coneixements i experiències.  Dinamitzar i avaluar com va el grup d’aprenentatge. Sandra Valero (cap de projectes multimèdia) Professional de l’Educació Infantil. Cap de projectesmultimèdia. S’encarrega de dissenyar, planificar i conceptualitzar el procés d’aprenentatge Tasques  Dissenya l’assignatura, el programa i les activitats formatives.  Dissenya i actualitza el pla docent, i fa propostes de revisió del pla docent de l’assignatura.  Selecciona, seqüència i actualitza els continguts i els recursos digitals.  Intervé en el procés d’autoria dels materials o recursos d’aprenentatge.  Conceptualitza i actualitza les activitats d’aprenentatge.  Planifica les dates clau a partir del calendari del semestre i la temporalització de l’assignatura. Vero Castell (consultora E-learning): Professional de l’educació en el ram de les llengües i lapedagogia. Consultora E-learning del curs E-nganxa’t al Català. S’encarrega de la coordinació pedagògicadel projecte. Tutor online. Tasques  Guiar el procés daprenentatge de lalumne  Planificar un procés educatiu obert  Facilitador de la comunicació i la col·laboració  Tutor i moderador  Dissenyador de propostes docents innovadores, organitzador de les activitats i facilitador de continguts, materials, recursos, etc.  Facilitador dajuda i suport en relació amb el contingut, la metodologia i lentorn tecnològic i educatiu. Proveïdor deines.  AvaluadorConsultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 5
 6. 6. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 53.- Experiències anteriors Les integrants del grup E-nganxa’t s’han conegut realitzant el Màster d’Educació i TIC a laUniversitat Oberta de Catalunya, per això han compartit poques experiències docents juntes. Totes quatrevénen destudis i formacions acadèmiques diferents, això si, totes quatre comparteixen, les ganesdensenyar la nostra llengua i fer-la arribar a tots aquells que en tinguin necessitat , mitjançantlaprenentatge en línia. Com a empresa és el primer projecte de-Learning i b-Learning que presenten, però ben segur queassolirà l’èxit desitjat, ja que cobreix les diferents necessitats d’un col·lectiu ampli amb ganes d’aprendrela llengua catalana a un ritme diferent, en el benentès que poder fer-ho en temps i espais asíncronproporciona que l’aprenent gaudeixi d’aquest aprenentatge.4.- Presentació del projecte educatiu E-nganxat al català El projecte de “E-nganxa’t al català” es presenta al concurs públic del Govern de la Generalitat, i elque pretén és crear i posar en marxa una plataforma b-learning que generarà els serveis d’una comunitatvirtual per l’ensenyament de la llengua catalana.4.1. A qui va dirigit Va dirigit a persones majors de 18 anys amb un mínim d’estudis bàsics (han de saber llegir iescriure) que vulguin aprendre o millorar el català per aconseguir la certificació oficial per accedir o milloraren llocs de treball.4.2. Objectius 4.2.1. Objectiu principal L’objectiu principal de la proposta és proporcionar l’adquisició de coneixements sòlids per al’obtenció dels certificats dels diferents nivells de la Llengua Catalana, basats en el “Marc comú dereferència per a les llengües”. Per aquesta fi, es posarà al seu abast d’un espai virtual d’aprenentatge queels permetrà, realitzar cursos tutoritzats per aprendre amb el suport d’un tutor que els guiarà durant tot elprocés; per altra banda, durant tot el procés formatiu, els alumnes disposaran en tot moment de recursos,materials, i eines per ampliar i complementar l’aprenentatge de la llengua catalana de forma autònoma. Apart, la plataforma educativa, disposarà d’eines de comunicació que facilitaran i afavoriran la comunicacióentre els participants (fòrum, espai-cafeteria, etc..) El projecte s’integrarà dins del servei d’acolliment lingüístic de la Generalitat de Catalunya. A lafinalització dels diferents nivells els nostres alumnes podran presentar-se als exàmens oficials per lliure delConsorci per la Normalització lingüística o la Direcció general de política lingüística a on l’equivalència dela titulació és la següent: Consorci per la normalització lingüística Direcció general de politica lingüística Certificat de nivell bàsic de català Certificat de nivell inicial de català (A inicial) Certificat de nivell elemental de català Certificat de nivell bàsic de català (A elemental) Certificat de nivell intermedi de català Certificat de nivell elemental de català (B) Certificat de nivell de suficiència de català Certificat de nivell intermedi de català (C) Certificat de nivell superior de català Certificat de nivell de suficiència de català (D)Consultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 6
 7. 7. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 5 4.2.2. Objectius secundaris  Millorar laprenentatge de la llengua.  Proporcionar als alumnes les eines necessàries per garantir una educació de qualitat i l’acompliment dels objectius.  Aprofitament de tots els recursos que una plataforma virtual proporciona a una comunitat daprenentatge.  Oferir un entorn web personalitzat i que resulti útil i amè als destinataris del curs per tal d’assolir els objectius del curs.  Aconseguir que E-nganxa’t esdevingui la plataforma de referència per a l’aprenentatge del català, a més que esdevingui un punt de trobada perquè els destinataris puguin compartir els seus dubtes i/o anhels.  Avaluar periòdicament el funcionament de la plataforma, des del punt de vista tècnic i de participació de l’alumnat  Avaluar el procés d’aprenentatge, el grau de seguiment i daprofitament de cadascun dels nivells, amb lajuda del tutor responsable.5.- Metodologia5.1. Metodologia didàctica La metodologia emprada consta d’una primera fase on s’analitzaran les característiques i el perfilde l’alumnat i s’establiran uns objectius per garantir l’aprenentatge. En segon lloc es realitzarà una seleccióde les tecnologies, mitjans i materials per assolir aquest aprenentatge. Es proporcionarà a l’alumnat elsrecursos necessaris per l’adquisició dels coneixements de la llengua de forma escrita, llegida i/o parlada.La feina es presentarà al tauler de la plataforma online i es fomentarà la participació de l’alumnat tant perl’adquisició de coneixement, com per la resolució de dubtes mitjançant el fòrum. Com a novetat, laplataforma oferirà un espai de caire més informal per poder intercanviar opinions, compartir articlesd’interès o bé, s’utilitzarà com a canal per formular dubtes, tal com fan en l’espai Fòrum. Aquest espail’anomenem la “espai - cafeteria”. Amb la classe presencial es reforçaran i es corregiran els aspectes oralsde la llengua, treballats en la plataforma on line. La metodologia es basa en l’aprenentatge constructivista, el qual promou la construcció deconeixement mitjançant les experiències dels estudiants, realitzant tasques autèntiques, que són d’utilitaten el món real; i també en l’enfocament connectivista, per al qual construir connexions és la base delaprenentatge (adquirir habilitats per a buscar, avaluar i processar informació). Així doncs, la metodologiade treball té com a objectiu potenciar l’autoaprenentatge, ja que es tracta d’una proposta flexible iadaptada als diferents nivells, coneixements previs, interessos... i l’aprenentatge col·laboratiu, mitjançantla plataforma es fomentarà aquesta interacció i connexió entre els alumnes i entre els alumnes i el docent. Cada curs correspondrà a un nivell de català. En cada nivell es treballarà en unitats didàctiquesque faran referència a diferents temes d’interès per tal de treballar totes les àrees i continguts. Lesactivitats seran variades (vídeos i àudios explicatius, vídeos temàtics al voltant del qual es faran activitatsde pronúncia, de resoldre qüestions, de comprensió lectora, de redacció, debats virtuals síncrons perpracticar la conversa...) i aquests es desenvoluparan principalment en la plataforma Moodle en tots elsespais comentats anteriorment. A banda, al ser metodologia b-learning, hi haurà unes sessions presencialsde 4 hores mensuals concentrades en un sol dia de forma programada a inici del curs que servirà perConsultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 7
 8. 8. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 5reforçar i corregir els aspectes orals de la llengua mitjançant l’organització de grups de grups de conversa,posada en comú de dubtes, exposició oral d’algun tema, etc... i a la vegada (de tant en tant) per realitzaralguna prova d’avaluació de l’aprenentatge oral. A banda de les activitats proposades que seran obligatòries i avaluables pel docent, l’alumnatdisposa dins del espai de “Comunitat virtual”, materials i recursos didàctics per al seu aprenentatgeautònom o ampliació de continguts del català, (la qual cosa respecta els seus ritmes d’aprenentatge i elsseus interessos).5.2. Avaluació de coneixementsL’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat es realitzarà de dues formes: - Avaluació contínua: mitjançant el seguiment i avaluació de les activitats proposades a l’entornvirtual i a les hores presencials. - Avaluació final: es realitzarà un examen de les mateixes característiques que l’examen per al’obtenció del títol oficial, perquè l’alumnat pugui veure com serà aquest examen, i decideixi si estàcapacitat per presentar-se a la convocatòria oficial per lliure per a l’obtenció del nivell al qual estàmatriculat.5.3. Distribució d’hores formatives Els cursos s’iniciaran aproximadament el 15 d’octubre i finalitzaran el 15 de març degut a que elsexàmens oficials es realitzen entre abril i maig (cada any es modifica la data), això permet als nostresalumnes que hagin finalitzat el curs del nivell que estan realitzant i puguin presentar-se a l’examen oficial. Les hores de formació dels diferents nivells serà de 200hores en total, 180 hores seran deformació online, i 20 hores serà de formació presencial (4 hores al mes). La distribució de la formacióonline serà de 36 hores mensuals (és a dir 9 hores setmanals aproximadament).6.- Distribució dels nivells i àrees a treballar Els continguts a treballar, seran adaptats en funció del nivell a aconseguir, tot i així, tots ellsestaran estructurats de forma semblant.6.1. Àrees a treballara) Àrea de comunicació: - Parlar: - Utilització de paraules, frases i expressions habituals per relacionar-se i comunicar-se. - Creació de texts orals - Expressar-se correctament amb català de forma oral, posant atenció en l’entonació - Escoltar i comprendre: - Entendre els missatges orals en els diferents contexts i situacions. - Llegir i comprendre: - Comprensió lectora bàsica de missatges i texts escrits de temàtica i tipologia diversa - Interès per la lectura de llibres de coneixement o novel·les. - Escriure: - Aprendre i conèixer l’elaboració de frases, paraules i oracionsConsultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 8
 9. 9. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 5 - Agafar l’hàbit d’escriure en català - Conèixer el funcionament del llenguatge: - Conèixer i comprendre les regles ortogràfiques i el seu ús. - Conèixer la gramàtica catalana - Conèixer la utilització de sinònims / antònims, derivació, adjectius, substantius, temps verbalsb) Area literària: - Comprensió de les lectures de diferent tipologia: presentacions, diàlegs, cartes, etc..c) Area històrica i sociològica: - Conèixer els temps històrics relacionats amb la llengua catalana - Conèixer les festes, costums i tradicions pròpies de la llengua i la cultura catalana.6.2. Nivells 6.2.1. Nivell inicial de català (A inicial) L’objectiu general seria que en finalitzar el nivell inicial l’aprenent ha de ser capaç de comprendre iutilitzar oralment i per escrit expressions quotidianes i frases molt senzilles encaminades a satisfer lesprimeres necessitats en àmbits comunicatius i sobre temes molt propers als aprenents, com ara presentar-se, presentar una tercera persona o formular i respondre preguntes sobre detalls personals. A més,l’aprenent ha de poder interactuar d’una manera senzilla i limitada a condició que l’altra persona parli a poca poc i amb claredat i estigui disposada a ajudar. a) ContingutsEls continguts els simplificarem en una sèrie de funcions que l’alumne ha d’haver assolit al finalitzar elnivell, per així poder superar-lo i accedir al següent nivell.b) Funcions generals 1. Funció socialitzadora que consisteix en saludar, acomiadar-se, Agrair i respondre a un agraïment, presentar algú. 2. Funció informativa que consisteix en identificar-se i identificar els altres, identificar coses, descriure persones, demanar informació, donar informació, preguntar per i narrar accions habituals. 3. Funció expressiva i valorativa que consisteix en expressar l’estat físic personal, expressar gustos o predileccions personals, cridar l’atenció, disculpar-se, felicitar. 4. Funció inductiva que consisteix en donar instruccions senzilles. 5. Funció metalingüística que consisteix en demanar repeticions, demanar aclariments, lletrejar noms propis. 6.2.2. Nivell bàsic de català (A bàsic) Consolidar i ampliar les habilitats orals i desenvolupar les escrites amb la finalitat que, en acabar elcurs, laprenent pugui ampliar el seu camp d’acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que sadaptia la situació comunicativa, encara que sigui sense la fluïdesa, desimboltura o riquesa.Consultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 9
 10. 10. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 5 a) Funcions generals 1. Funció socialitzadora consisteix en interessar-se per algú, concedir i demanar permís, oferir- se per alguna cosa, demanar disculpes, felicitar i respondre a una felicitació, iniciar i mantenir un contacte telefònic.. 2. Funció informativa consisteix en Comparar: comparació i desigualtat.; anunciar, preguntar sobre el grau de seguretat d’un temps. Narrar, anunciar, informar un fet. Formular hipòtesis, fer una predicció. Comprovar si es recorda alguna cosa. 3. Funció expressiva i valorativa consisteix en expressar sentiments i estats d’ànim, sentiments hostils, interessar-se per algú, lamentar-se, negar-se. Expressar sensacions físiques i sensorials, desigs, credibilitat. Expressar dubte, fets, demanar i donar opinió... 4. Funció inductiva l’alumne haurà de saber dispensar de fer alguna cosa, advertir, avisar, animar, proposar, suggerir, aconsellar o recomanar. Expressar petició, obligació, demanar ajuda, fer reclamacions, fer encàrrecs, expressar obligació o necessitat. Intimidar o amenaçar, expressar mitjançant condicions materials. 5. Funció metalingüística en ella l’alumne haurà d’enumerar i ordenar part d’un discurs, demanar com s’escriu una paraula, el perquè d’un anunciat, quina conseqüència o conclusió es deriva d’un anunciat. Exemplificar, relacionar idees o conceptes, fer un incís. Haurà de saber resumir. Demanar la paraula. Donar la paraula. Traduir: donar una traducció o una interpretació. Parafrasejar. Demanar d’apujar la veu. Demanar d’abaixar la veu. Corregir-se, rectificar. Intercalar mots falca. Demanar aclariments sobre l’enunciat o sobre la intenció del parlant. 6.2.3. Nivell elemental de català (B) En aquest nivell l’aprenent haurà de consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar idesenvolupar les escrites ( llegir i escriure), amb la finalitat que, en acabar el curs, pugui ampliar el seucamp d’acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que sadapti a la situació comunicativa, encaraque sigui sense la fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què ho faria amb la llengua materna. Ha d’assolir una competència comunicativa que li permeti afrontar situacions de comunicació ambprou independència per no haver de confiar en estructures ni fórmules fixades ni haver de limitar-se aintervencions breus.a) Funcions generals 1. Funció socialitzadora consisteix en interessar-se per algú, concertar una cita, quedar amb algú, demanar permís, demanar i oferir ajuda, interessar-se per l’estat emotiu d’algú. 2. Funció informativa consisteix en Comparar: comparació i desigualtat.; anunciar, informar sobre un fet, comprovar si es recorda alguna cosa, fer prediccions. Narrar, fer una predicció, formular hipòtesis. 3. Funció expressiva i valorativa consisteix en expressar sentiments i estats d’ànim positius, negatius, neutres, de conformitat, disconformitat, felicitat, curiositat, mal humor, desig, rebuig. Expressar dolor, rebuig, desig... 4. Funció inductiva l’alumne haurà de saber dispensar de fer alguna cosa, advertir, avisar, animar, proposar, suggerir, aconsellar o recomanar. Donar ordres, demanar consells, amenaçar de fer alguna cosa, fer una reclamació, un encàrrec, intimidar...Consultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 10
 11. 11. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 5 5. Funció metalingüística en ella l’alumne haurà d’enumerar i ordenar part d’un discurs, demanar com s’escriu una paraula, el perquè d’un anunciat, quina conseqüència o conclusió es deriva d’un anunciat. Exemplificar, relacionar idees o conceptes, fer un incís. Haurà de saber resumir. Enumerar els elements discursius... 6.2.4. Nivell de intermedi de català (C) En assolir el nivell intermedi, l’aprenent ha de tenir una competència comunicativa que li permetiafrontar situacions de comunicació amb prou independència per no haver de confiar en estructures nifórmules fixades ni haver de limitar-se a intervencions breus. S’ha de poder expressar oralment i per escriten varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui sercomprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables. Haurà de ser capaç deconstruir textos en diferents tipologies textuals, comprendre i copsar la informació general i específica,iniciar, mantenir i finalitzar una conversa,escriure diferents tipologies textuals. A més cal dir que l’obtenciód’aquest Certificat eximeix de la prova de català de les oposicions per a l’accés a determinats cossos del’Administració pública i permet acreditar aquest nivell de català en l’accés a llocs de treball de l’empresaprivada. En aquest nivell s’avança cap a un major domini de la llengua tant a nivell oral com escrit. per tant,l’alumne ha de ser capaç al final del nivell d’haver assolit unes: - Habilitats receptives: pel que fa a la comprensió oral; on l’alumne ha de ser capaç de comprendre converses i entrevistes de l’àmbit laboral i dels mitjans de comunicació; així com textos orals de l’àmbit de la comunicació. Comprensió escrita comprendre textos informatius, anuncis, notícies, reportatges ..., així com també els propis de la cultura popular: rondalles, llegendes i cançons. - Habilitats productives: pel que fa a l’expressió oral, l’alumne ha de mantenir una coherència i cohesió en l’àmbit comunicatiu. Ha de ser capaç de mantenir converses, entrevistes, fer intervencions orals breus en programes de comunicació, reunions ...Ha de ser capaç d’exposar fets i opinions. Referent a l’expressió escrita, l’alumne ha de ser capaç d’escriure notes breus en l’àmbit familiar, llegir i produir comunicats breus, lectura en veu alta, ha de poder prendre notes, apunts, realitzar esquemes... - Marc Sociolingüístic Conèixer de forma general el procés de formació de la llengua catalana, conèixer la seva varietat dialectal, així com l’estat actual de la mateixa a) Elements lingüísticotextuals: a.1. El text. - El text com a unitat de comunicació: concepte d’adequació, coherència i cohesió i etapes de producció (planificació, l’esquema com a eina de suport). - Adequació: Concepte: factors que determinen: el propòsit, camp/tema, model/canal, to/grau de formalitat. - Coherència i cohesió: estratègies i recursos que estructuren la conversa, la carta, els textos orals i l’article. Les funcions textuals dels elements de la llengua són la referència i la connexió.Consultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 11
 12. 12. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 5 a.2. Morfosintaxi i lèxic. - L’oració: Conceptes generals, components i funcions sintàctiques de l’oració simple i oració composta - Components del grup nominal: Determinants i quantificadors, el nom, l’adjectiu, els pronoms. - Components del grup verbal: verbs i adverbis. - Enllaços: Conjuncions i preposicions. - Signes de puntuació. - Lèxic: Unitats lèxiques i fraseologia, relacions semàntiques, processos de formació lèxica (la derivació), reculls lèxics (tipus de diccionaris i organització). a.3. Fonètica i ortografia. Distinció entre so i grafia, lalfabet català. Els dígrafs: concepte i separació Vocalisme (ortografia de a i e àtones, ortografia de o i u àtones, diftongs, la dièresi, l’accentuació…); Consonantisme (Pronunciació i Ortografia de b/v, Ortografia de les oclusives, alveolars fricatives, nasals, palatals i laterals); Convencions gràfiques (abreviatures d’ús més freqüent: Sr., Sra., c., c/, núm. ...)b) Marc sociolingüític: Formació, història i estat actual de la llengua catalana. El català com a llengua romànica 6.2.5. Nivell de suficiència de català (D) Assolir una competència comunicativa que permeti a laprenent comunicar-se en varietatestàndard, oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcterformal usuals de l’àmbit social. a) Textos. Es treballaran textos de caràcter narratiu, descriptiu, directiu, explicatiu, predictiu i de caràcter argumentatiu, per desenvolupar: - Habilitats receptives: comprensió oral (diferents gèneres: documentals, pel·lícules, conferències, crítiques de cinema, ...); comprensió lectora (diferents gèneres: novel·les, ressenyes, textos explicatius i directius de diferents àmbits, articles d’opinió, textos literaris,...), en diferents varietats geogràfiques, generacionals i socials, i també varietats històriques. - Habilitats productives: expressió oral (diferents gèneres: narracions d’anècdotes i esdeveniments, instruccions de certa complexitat, participació en debats,... i llegir en veu alta textos literaris,dels mitjans de comunicació,...); expressió escrita (diferents gèneres: diaris de viatge, ressenyes, narracions d’esdeveniments, textos directius i explicatius de certa complexitat com una recepta o reparació, instruccions diverses, textos argumentatius com articles d’opinió o cartes al director).b) Elements lingüísticotextuals: b.1. El text. - El text com a unitat de comunicació: propietats (concepte d’adequació, coherència i cohesió), formes d’ organització textual (text descriptiu, narratiu, directiu, argumentatiu, expressiu, explicatiu i predictiu) i etapes de producció (planificació i contextualització).Consultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 12
 13. 13. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 5 - Adequació: anàlisi de la situació en què es produeix el text, adequació a la situació comunicativa i al gènere, estil i modalització. - Coherència i cohesió: formes d’organització textual (en els diferents gèneres textuals es concreta la selecció de la informació segons el propòsit comunicatiu, les pressuposicions i el coneixement compartit entre emissor i receptor; l’estructura: introducció, nucli i conclusió; la progressió temàtica i les estratègies discursives); funcions textuals dels elements de la llengua (referència, concordança, connexió, recursos textuals). b.2. Morfosintaxi i lèxic. - Loració: Conceptes doració simple i oració composta (coordinades i subordinades; oracions coordinades juxtaposades), les seves estructures i funcions; Modalitats oracionals (declarativa, imperativa i exhortativa, interrogativa i exclamativa); El mode verbal, l’entonació i l’ordre dels mots associats a les modalitats oracionals; Estructures oracionals (construccions personals i impersonals, construccions actives i passives i oracions interrogatives indirectes). - Components del grup nominal: Determinants i quantificadors, el nom, l’adjectiu, els pronoms i els relatius. - Components del grup verbal: verbs i adverbis. - Enllaços: Conjuncions i preposicions. - Signes de puntuació. - Lèxic: Unitats lèxiques i fraseologia, relacions semàntiques, processos de formació lèxica (Lús del guionet en mots compostos), reculls lèxics (tipus de diccionaris i organització). b.3. Fonètica i ortografia. Vocalisme (ortografia de a i e àtones, ortografia de o i u àtones, diftongs…); Consonantisme (Ortografia de b/v, Ortografia de les oclusives sordes i sonores, de palatals fricatives i africades en mots amb dificultat, ...); Convencions gràfiques (abreviatures i símbols més freqüents, funció distintiva de les majúscules)c) Marc sociolingüític: c.1. Formació i evolució de la llengua catalana: . Estat actual de la llengua catalana (Concepte de bilingüisme; La Llei de normalització lingüística; Objectius de la normalització lingüística). c.2. Varietats de la llengua: Estàndard i normativa; Varietats geogràfiques, històriques i generacionals i socials.7.- El campus virtual d’ “E-nganxa’t al català”7.1. El campus virtual El campus virtual es basa en la plataforma de software lliure i gratuïta Moodle. Moodle és un programa que té com objectiu crear entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge,és a dir, produir i gestionar cursos que tenen lloc a internet. Té l’avantatge que és de distribució i ús lliure.La propietat intel·lectual es de Martin Dougiamas, qui fou el creador original tot i que ho va alliberar sotallicència pública GNU (General public license). La llicència pública general és un tipus de llicència per aConsultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 13
 14. 14. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 5programari que permet la còpia i distribució (comercial o no) de forma gratuïta.S’ha seleccionat el Moodle, com a plataforma virtual, perquè és de fàcil adaptació i ús, és gratuïta (cosaque no suposa un cost addicional) i els recursos i les funcions que té són adients per l’objectiu que volemaconseguir. La proposta per “E-nganxa’t al català” consisteix en adaptar aquesta plataforma perquè siguiutilitzada en els cursos de català. El Moodle serà utilitzat com a Campus Virtual, però en ell s’hi allotjaran les aules virtuals delsdiferents cursos de català. En aquestes aules s’hi allotjaran els recursos que millor s’adaptin a lesnecessitats formatives. Les eines, de les quals, disposarà les aules virtuals són: Taulell d’avisos Taulell d’anuncis Eines d’informació Quins usuaris estan connectats Agenda i tasques Wiki Fòrum Eines de comunicació Espai - Cafeteria Xat Missatgeria interna Wiki Tauler Eines de publicació i generació de continguts Activitats i exercicis Contingut (word, Powerpoint, PDF, Excel,) Sistemes d’àudio / gravació Zona d’entrega d’activitats Zona d’avaluació continuada Eines de seguiment i avaluació (informes d’avaluació / activitats) Zona d’avaluació finalEl campus virtual contindrà unes zones específiques per seguir l’aprenentatge: Comunitat virtual: que inclou - Fòrum i espai-cafeteria, a on l’alumnat podrà compartir els seus dubtes, neguits i experiències relacionades amb l’aprenentatge. - Tauler amb l’informació sobre activitats culturals relacionats amb la llengua catalana que es realitzin en les diferents poblacions de Catalunya o que es realitzin online. - Suport tècnic, que inclourà vídeos tutorials d’utilització del campus, fòrum de dubtes tècnics o un enllaç per posar-se en contacte amb els tècnics informàtics. -Pàgines d’interès: en aquesta secció s’inclouran pàgines webs o programes que es considerin d’interès per reforçar l’aprenentatge o la pràctica del català. Aula virtual (per curs): en aquesta zona trobarem: - Zona de comunicació entre alumnes: - Fòrum general de treball: a on es podran resoldre els dubtes sobre el curs.Consultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 14
 15. 15. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 5 - Fòrum de presentació: zona a on els alumnes es presentaran i exposaran les seves inquietuds vers el català i el curs que inicien. - Servei de missatgeria: permet la comunicació entre l’alumnat i el docent o entre propi alumnat de forma privada. - Espai de treball: - Recursos: espai a on el docent podrà compartir material que cregui adient per ampliar la formació, informar del pla docent, enllaços de programes per descarregar, etc.. - Tauler: a on docent presentarà les activitats, dates d’entrega, orientació sobre la realització de les tasques. - Lliurament de tasques: aquesta serà la zona a on els alumnes presentaran els treballs que s’han realitzat. - Registre d’avaluació continuada: en aquesta zona el docent anirà anotant les notes que va obtenint l’alumnat (de forma privada) i en cas de que el docent hagi de fer algun comentari respecte algun exercici ho realitzarà en aquest espai. Espai per l’organització: aquesta zona permet a l’organització informar sobre els usuaris connectats, novetats acadèmiques o de cursos, actualitzacions del programa informàtic, calendaris, avisos o noticies d’última hora, enllaç al Twitter i al Facebook del campus virtual....7.2. Requeriments bàsics tecnològics per part de l’alumne Els alumnes necessitaran per poder seguir el desenvolupament del curs:- Ordenador amb connexió internet (a poder ser de banda ampla)- Sistema operatiu MAC, Windows XP / Vista / 7- Processador de text (Word, OpenOffice)- Tarja de só- Auriculars /altaveus8.- Desenvolupament del procés d’execució (veure annex 2) El desenvolupament del procés d’execució de la plataforma virtual “E-nganxa’t al català” estàdividida en diverses fases. Tot i aquesta segmentació per fases del procés d’execució, s’ha de tenir encompte que contínuament es realitzarà l’avaluació continua de tot el procés.8.1. Primera fase (de octubre 2012 a desembre 2012)- Presentació de l’empresa i del projecte- Creació de la plataforma virtual- Distribució dins d’aquesta plataforma dels diferents nivells de català- Creació de continguts de cada nivell de català (fora de la plataforma)- Contractació de docents col·laboradorsConsultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 15
 16. 16. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 58.2. Segona fase (gener 2013 – març 2013)- Adaptació i creació de continguts docents dins de la plataforma.- Distribució de les activitats de cada nivell en funció de la temporalitat.- Avaluació dels continguts introduïts dins de la plataforma virtual8.3. Tercera fase (abril 2013 – maig 2013)- Fase de prova pilot del curs- Avaluació de la prova pilot.- Creació del cronograma del curs 2013-2014: distribució d’hores online i distribució d’hores presencials- Creació dels marcadors socials Twitter i Facebook, per donar a conèixer el curs8.4. Quarta fase (juny – setembre 2013)- Difusió del curs: premsa, xarxes socials, INEM, SOC,...- Matriculació d’alumnes8.5. Cinquena fase (Octubre 2013 – desembre 2013)- Inici de curs- Avaluació i correcció de possibles problemes- Elaboració de enquesta de valoració pels alumnes de la funcionalitat de la plataforma virtual.9.- Altres www.facebook.com/enganxat.al.catala @enganxat12 Enganxat12 http://prezi.com/user/isdg1vbekq8j/ enganxat12@gmail.com10. Fonts i webs consultades en l’elaboració del projecte:10.1. Fonts bibliogràfiques  Marc Europeu de referència, http://materials.cv.uoc.edu/cdocent  Objectius http://www20.gencat.cat  Programacions dels nivells d’aprenentatge,http://www20.gencat.cat Consorci per la normalització lingüística, http://www.cpnl.cat/  Cursos de català a Internet, http://www.catalaonline.catConsultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 16
 17. 17. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 5  Equivalència i acreditacions del coneixement de català, http://www20.gencat.cat  Recursos presencials/online per practicar el català, http://www.intercat.cat/ca/index.jsp  Programacions de llengua catalana per a lensenyament dadults . Generalitat de Catalunya, http://www20.gencat.cat  Maria Pérez-Mateo Subirà, Montse Guitert Catasús (2010), Material UOC “Aprendre i ensenyar en linia”, http://materials.cv.uoc.edu/  Guillermo Bautista Pérez, Anna Forés Miravalles, Material UOC “Les funcions i tasques de la docència en TIC”, http://materials.cv.uoc.edu10.2. Eines web 2.0.  http://bubbl.us/ (mapa conceptual)  http://www.mister-wong.es/user/juanmi/mapas_conceptuales/ (mapa conceptual)  http://prezi.com/user/isdg1vbekq8j/ (E-nganxa’t al català)  http://www.youtube.com/watch?v=PblWWlQbkUQ (Jordi Adell “Que és un PLE?)  http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia  http://canaltic.com/blog/11.- AnnexesAnnex 1: Mapa conceptualAnnex 2: Cronograma de GanntConsultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 17
 18. 18. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 5 11.1. Annex 1 : Mapa conceptual del projecteConsultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 18
 19. 19. PAC 3 - Disseny i gestió de projectes e-learning E-nganxa’t Grup 511.2. Annex 2: Cronograma de GanntConsultor: Juanmi Muñoz MicolauMàster Educació i TICUOC - 2012 19

×