Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

นายจิราวุธ ข้องพูน

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

นายจิราวุธ ข้องพูน

 1. 1. เรื่อง ทวิตเตอร์ เสนอ อ.อลงกรณ์ ราชคฤห์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5 รหัสวิชา ง 23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
 2. 2. คำนำ
 3. 3. สำรบัญ ประวัติ หน้ำ 1 กำรคิดค้น และเริมต้น หน้ำ 3 ควำมหมำย หน้ำ 2 วิธีสมัคร Twitter หน้ำ 4 อธิบำยคำศัพท์ หน้ำ 5
 4. 4. หน้ำ 1 กลับสำรบัญ
 5. 5. Twitter.com เป็นบริการส่งข้อความเป็นประโยคสั้นๆ ที่คุณ ส่งไปนั้นจะเป็นการบอกว่า คุณ กาลังทาอะไรอยู่? ในตอน นั้น เพื่อเป็นบันทึก ณ. ช่วงเวลานั้นว่าคุณทาอะไรอยู่ ลงไป ในเว็บไซต์ของ Twitter.com เช่น "กาลังจะกินข้าว" "กาลัง จะออกจากบ้าน" เป็นต้น และเมื่อคุณส่งประโยคสั้นๆ ไป เรื่อยๆ ในช่วงเวลาที่คุณมีเวลา และสามารถทาได้ เมื่อ กลับมาอ่านมัน ข้อความทั้งหมด มันจะก็จะสามารถ ประติดประต่อ บอกเรื่องราวว่าคุณทาอะไรไปบ้างช่วงวัน หนึ่งๆ ซึ่งจะสะดวกกว่าการ มานั่งหลังคดหลังแข็งมานั่ง เขียนบล็อก ทั้งวัน นี้แหละที่ Twitter.com เลยเข้ามา ทดแทนและช่วยให้คนไม่ชอบเขียน บล็อก หันมาใช้บริการ พวกนี้เยอะมากขึ้น
 6. 6. แต่สิ่งหนึ่งที่มาช่วยให้ Twitter มีประโยชน์ และสนุกมากขึ้น ก็คือ คุณ สามารถติดตาม (Follow) คนอื่นๆ ที่เค้าเขียนข้อความลงไปใน Twitter ของเค้าได้ ว่าเค้าคนนั้นกาลังทาอะไรอยู่ โดยเมื่อคุณ ติดตาม (Follow) เค้าแล้ว เมื่อคนนั้นเค้าทาอะไรและพิมพ์อะไรลงไปใน Twitter คุณก็ ได้รับข้อความเหล่านั้นด้วยไปพร้อมๆ กัน และก็สามารถติดตามได้ทีละ หลายๆ คน ซึ่งก็จะทาให้คุณทราบว่าเค้าเหล่านั้นกาลังทาอะไรอยู่ใน ขณะนั้นทันที จะเห็นว่า Twitter ก็เริ่มกลายเป็นเครื่องมือในการ กระจายข้อมูล (Broadcast) ของคนๆ หนึ่ง
 7. 7. หน้ำ 2
 8. 8. ทวิตเตอร์ (อังกฤษ: Twitter) เป็นบริกำรเครือข่ำยสังคมออนไลน์จำพวกไม โครบล็อก โดยผู้ใช้สำมำรถส่งข้อควำมยำวไม่เกิน 140 ตัวอักษร ว่ำตนเอง กำลังทำอะไรอยู่ โดยเรียกกำรส่งข้อควำมนี้ว่ำ ทวิต (อังกฤษ: Tweet) ซึ่ง แปลว่ำ เสียงนกร้อง ทวิตเตอร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนำคม พ.ศ. 2549 โดย แจ็ก ดอร์ซี, บิซ สโตน และอีวำน วิลเลียมส์ เจ้ำของบริษัทอ็อบวีโออุส[8] และต่อมำในเดือน กรกฎำคม ก็ได้เปิดตัวเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ซึ่งต่อมำได้รับควำมนิยมจำก ทั่วโลก โดยมีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเข้ำใช้มำกกว่ำ 500 ล้ำนคนในปี พ.ศ. 2555
 9. 9. หน้ำ 3 กลับสำรบัญ
 10. 10. หน้ำ4 กลับสำรบัญ วิธีการสมัคร twitter
 11. 11. หน้ำ 5 กลับสำรบัญ อธิบายคาศัพท์ใน Twitter
 12. 12. Twitter: เป็นเหมือนอีกหนึ่งเครื่องมือออนไลน์ที่ใช้ในกำรสื่อสำรกับบุคคลในกลุ่ม Tweetple: ผู้ใช้ Twitter Tweet: กำรอัพเดทข้อควำม Tweet ของคุณ Name & Profile: คือชื่อ, ประวัติสั้นๆ และภำพของคุณ Following: แสดงจำนวนบุคคลที่เรำเข้ำไปขอติดตำมอ่ำนข้อควำมในบล็อก Twitter ของบุคคลนั้น Followers: แสดงจำนวนบุคคลที่มำติดตำมอ่ำนกำรอัพเดตข้อควำมในบล็อก Twitte ของเรำ

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

147

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×