Pi-project Stadscampus
                        By: M.A.L.D.
  Onderzoek ter invulling van voor...
4
2
In opdracht van:  Hogeschool Rotterdam

Begeleiding van:  Niek Muileboom
Opdrachtgever:   Cees Machielse
       ...
Samenvatting
  Om de stadscampus tot een succes te maken moet de HBO cultuur van de studenten veranderen.
  Ze zien he...
MCers missen vooral voorzieningen op basisbehoefte nivo. Dit zijn een bakker, supermarkt en post
kantoor. Dit is een rare ...
6
4
Inhoudsopgave
	  Introductie			  	   	   	  8	-	9
	  Vraagstelling	  	   	   	  10	-	11

	  Plannen	...
8
Introductie
Hogeschool Rotterdam is bezig om op de locatie Coolhaven /Academieplein een stads-
campus te ontwikkelen. Op d...
10
Vraagstelling
De definitieve praktijk vraag is opge-   Deelvraag conceptfase: Hoe moeten deze
splitst in 3 deelvragen. ...
Plannen                     Coolhaven
   De Hogeschool Rotterdam (HRO) is op dit     In totaal g...
Partners
De educatieve en medische sector zijn de   De kennisvraag gaat in op de haalbaarheid
motoren van de Rotterdamse...
Inventarisatie
                           Het huidige voorziening nivo past niet in
      ...
Beleidsstukken
De kennis as richt zich breder op de Coolha-  De NVU is opgezet door de Coolhaven
ven dan de andere stukke...
Enquête
                           Het huidige voorziening nivo past niet in
          ...
17
Voorzieningen
18
Na de enquête en de overige onderzoe-
ken als het locatie onderzoek, de doel-
groeponderzoeken, inventarisatie van
de bele...
Haalbaarheid Stadscampus
                          De stadscampus bied zeer veel mogelijkhe-
  ...
s
  Daarnaast moet er ook al op de HAVO anders   Daarnaast richt de campus zich ook op
  om gegaan worden met de ov...
1. Werkplekken
                           met stopcontacten etc. Goede voorbeelden
       ...
De locatie van deze werkruimtes hangt erg    Op het moment dat de school zich wil pro-
Locatie.            ...
2. Expositie ruimte
         Dit is een voorziening die het hele jaar
         door laat zien waar stude...
Locatie

De containers kunnen verspreid zijn over de
campus en bevinden zich rond de ingangen
van de campus. Op deze manie...
3. Bibliotheek
                         Bied is een stille ruimte waarin ge-
          ...
De bibliotheek is voor ons een succes als hij
Haalbaarheid

gebruikt gaat worden als studeer plek en be-
kent staat als ee...
4. OV Fiets

                         Alle fietsen worden op 1 plek in de cam-
   Door een dial...
Een hogeschool die studenten wil aansporen
                        om vooral met de fiets en ov naa...
5. Congres

                           Een congres met een dergelijke functie vraagt
   Het co...
31
6. Verenigingsruimte

                          De ruimte wordt groter en er wordt een
   De ve...
Daarnaast kan een vereniging zich ook bezig  Op deze manier creëer je een het gewenste
houden met het organiseren van act...
7. HBO winkel

                         Selexyz bied via een subsite van Hind een
   Een bouwsho...
Door het combineren van 2 winkels in een   Een dergelijke bouwshop is er ook al te vin-
Haalbaarheid:         ...
8. Lounge ruimte

                          Er komen nog meer ruimtes, deze worden
   Om studen...
Misschien dat het aantal voorzieningen als
Wat opvalt, is dat de campus zich moet pro-   restaurants, bioscopen etc. no...
Plaatsing voorzieningen
   Door te kijken naar de diverse bezoekers
   stromen en opbouw van de campus, heb-
   ben ...
39
Hier een beeld van de Coolhaven campus      Dit is de huidige hoofdingang van het school.
   met aan de waterkant c...
In de straten tussen de waterkant en de bin-
nenstraat van de campus zijn verschillende
gezellige winkeltjes en eetgelegen...
42
43
Oppervlakte voorzieningen
                         Dit is de standaard programma uitgebreid
   ...
n
  45
Aanbevelingen
                          Daarnaast is het ook van belang om
           ...
Dit zal ook dieper moeten ingaan op hoe stu-
denten werken op het HBO en in hoeverre
een bibliotheek in de traditionele vo...
Colofoon
   Deze studie is verricht door studenten
   van de Hogeschool Rotterdam in het ka-
   der van de Pi projec...
49
Pi Eindverslag 4 Feb 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pi Eindverslag 4 Feb 2010

815 views

Published on

PI Verslag 4 feb 2010 by Dennis van Poppel, Mark van den Ouden, Alex Wong, Liheng Li
University of Rotterdam

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pi Eindverslag 4 Feb 2010

 1. 1. Pi-project Stadscampus By: M.A.L.D. Onderzoek ter invulling van voorzieningen 14 januari 2010
 2. 2. 4 2
 3. 3. In opdracht van: Hogeschool Rotterdam Begeleiding van: Niek Muileboom Opdrachtgever: Cees Machielse Bregje Nagtzaam Datum: 1 Februari 2010 Gemaakt door: Mark van den Ouden Alex Wong Liheng Li Dennis van Poppel Versie: 1.1 3
 4. 4. Samenvatting Om de stadscampus tot een succes te maken moet de HBO cultuur van de studenten veranderen. Ze zien het HBO nu te veel als school en hebben hun leven thuis leven gescheiden met die van school. Als dit niet veranderd zullen studenten nooit volledig gebruik gaan maken van de moge- lijkheden die een stadscampus kan bieden. Kijkend naar de voorzieningen kunnen we het volgende concluderen: o Studenten kiezen vaak voor standaard voorzieningen en hebben geen behoefte aan bij- zondere voorzieningen. o Er is geen draagvlak voor een echte bibliotheek. Dit is raar aangezien de bibliotheek op alle universiteiten werkt als het centrum van de campus / universiteit. o Vanuit zowel de studenten als de docenten is er geen draagvlak voor een congres. Wij denken dat dit wel degelijk een toegevoegde waarde kan hebben aan zowel de campus als het Hoboken gebied. Het voorzieningen nivo is opgesplitst in drie niveaus. Deze onderscheiding maakt het overzich- telijk welke voorzieningen een realistisch draagvlak hebben we welke het moeten hebben van subsidies en / of andere ondersteuningen. Door middel van een achttal voorzieningen denken wij de HBO cultuur om te kunnen vormen in een campus cultuur, o De belangrijkste voorzieni is een niet commerciële maar juist de studie voorzieningen. Door het maken van goede en prettige werkplekken motiveer je studenten om ook na hun colleges op de campus te blijven. o De top acht bestaat uit: werkplekken, congres, OV fietsen, loungeruimtes, expositie rum te, bibliotheek, verenigingsruimte en de HBO winkel. Kijken naar de verkeersstromen, en diverse onderzoeken hebben we alle voorzieningen een plaats kunnen geven binnen de concept ontwerpen van de campus. 4
 5. 5. MCers missen vooral voorzieningen op basisbehoefte nivo. Dit zijn een bakker, supermarkt en post kantoor. Dit is een rare conclusie aangezien al deze dingen te vinden zijn in de Nieuwe binnenweg welke om de hoek ligt. Uit onderzoek blijkt ook de bijna geen van de studenten en EMCers gebruik maken van de beschik- bare voorzieningen in de Nieuwe Binnenweg. Nader onderzoek naar hoe we dit kunnen verbeteren is gewenst. Coolhaven eiland kan op economisch gebied heel goed profiteren van de ontwikkelingen van het Coolhaven gebied. Coolhaven campus kan gebruikt worden om de wijk een positieve impuls te ge- ven. De horeca en winkels kunnen op economisch vlak erg veel profiteren van de extra studenten die op de campus af komen. Daarnaast bezit Coolhaven eiland de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot de studenten huisvestingslocatie van Rotterdam. 5000 m2 aan oppervlakte voor de voorzieningen zal niet genoeg zijn als je een VIP nivo wilt beha- len. Op dat moment zit je rond de 7000m2. Daar zijn overigens wel de commerciële en het grootste gedeelte van de onderwijsvoorzieningen in meegenomen. Door het koppellen van de twee grootste groene gebieden in Rotterdam west kunnen we een grote bewegingsstroom van omwonende langs de stadscampus op gang brengen. Daarnaast leggen we ver- bindingen met het stadspark die al jaren onder omwonende gemist wordt. 5
 6. 6. 6 4
 7. 7. Inhoudsopgave Introductie 8 - 9 Vraagstelling 10 - 11 Plannen Coolhaven partners 12 - 13 Inventarisatie beleidsstukken 14 - 15 Enquete 16 - 17 Voorzieningen 18 - 19 Haalbaarheid stadscampus 20 - 21 Top 8 voorzieningen 22 - 37 Werkplekken 22 - 23 Expositie ruimte 24 - 25 Bibliotheek 26 - 27 OV fiets 28 - 29 Congres 30 - 31 Verenigingsruimte 32 - 33 HBO winkel 34 - 35 Lounge ruimten 36 - 37 Plaatsing voorzieningen 38 - 43 Oppervlakte voorzieningen 44 - 45 Aanbevelingen 46 - 47 7
 8. 8. 8
 9. 9. Introductie Hogeschool Rotterdam is bezig om op de locatie Coolhaven /Academieplein een stads- campus te ontwikkelen. Op deze campus komt 150.000m2 schoolruimte en 5.000 m2 aan voorziening. Aan ons projectteam is gevraagd om een gepaste invulling te vinden voor de 5.000 m2 aan voorziening. De uitbreidingen van de hogeschool passen binnen de plannen genaamd Rotterdam Hoboken 2030. Rotterdam Hoboken wordt de naam van een nieuw woon- en leefgebied tussen Delfsha- ven en het centrum van Rotterdam welke de komende twee decennia door de gemeente Rotter- dam wordt ontwikkeld. De wijk tussen de Westersingel en de Coolhaven moet zich gaan ontwik- kelen als hét centrum van gezondheid, wetenschap, onderwijs en cultuur. Hiernaast worden er ook duizenden nieuwe woningen gebouwd voor hoogopgeleiden die in Hoboken gaan werken, studenten en kunstenaars. De plannen van de hogeschool passen hier naadloos in. Aan ons de taak om nu vernieuwende en vooruitstrevende voorzieningen te bedenken welke een toegevoegde waarde bieden voor het plan en voor de omgeving. 9
 10. 10. 10
 11. 11. Vraagstelling De definitieve praktijk vraag is opge- Deelvraag conceptfase: Hoe moeten deze splitst in 3 deelvragen. Deze vragen ken- voorzieningen werken? merken de verschillende stadia van het project. Deelvraag uitwerking: Waar moeten deze voorzieningen komen? De hoofdvraag luid: Welke voorzienin- gen zijn er benodigd op de toekomstige Daarnaast is er de kennisvraag die in stadscampus. alle fases van het onderzoek aanwezig is. De hoofdvraag luid: Hoe kun je er voor De vraag daagt ons daarnaast uit om zorgen dat de beoogde voorzieningen vooruitstrevende, niet voor de hand lig- hun draagvlak halen en ook zullen wer- gende en vernieuwende duurzame en ken? De kennisvraag richt zich meer op niet concurrerende voorzieningen te ont- de haalbaarheid van de beoogde voor- wikkelen die zowel interessant zijn voor zieningen. directe gebruikers van de stadscampus zoals docenten en studenten maar ook Deze hoofdvraag kent in elk deelonder- de synergie in het gebied verbeteren. Dit zoek ook zijn eigen deelvragen betekent dat de campus zich ook sterk moet richten op de voorzieningen wens Deelvraag onderzoeksfase: Voor welk die uit de buurt en de omliggende insti- type voorzieningen is er een hoog draag- tuten en bedrijven naar voren komt. vlak? Het onderzoek is opgesplitst in 3 onder- Deelvraag conceptfase: Hoe kun je doel- delen: de onderzoeksfase, concept ont- groepen mixen om hiermee het draag- wikkeling en uitwerking. Elk onderdeel vlak te verhogen? kent zijn eigen deelvraag. Deelvraag uitwerking: Welke concepten Deelvraag onderzoeksfase: Welke voor- hebben voldoende draagvlak om daad- zieningen zijn gewenst? werkelijk ontwikkeld te worden. 11
 12. 12. Plannen Coolhaven De Hogeschool Rotterdam (HRO) is op dit In totaal gaat het plan om een oppervlakte moment bezig met het ontwikkelen van een van 150.000m2, 5.000m2 van dit oppervlak- stadscampus aan het Coolhaven gebied. De te is bedoeld voor voorzieningen. Dit is ook kade van de Coolhaven langs de G.J. de Jongh- de opdracht die wij hebben meegekregen. Er weg, de westelijke grens van Hoboken, moet is ons gevraagd om een vernieuwende niet zich ontwikkelen tot stadscampus Coolha- voor de hand liggende invulling te geven aan ven welke de tweede onderwijs locatie van deze ruimte. Rotterdam moet worden. Rond het gebouw van de Hogeschool Rotterdam en de GEB- De volgende zaken zijn in het uitbreidings- toren verrijzen bedrijfsruimtes, woongebou- plan plan opgenomen: wen o.a. GEB-toren II, provisoriumlocatie en • Waterfront living, woningen aan het sportvoorzieningen. Aan de overkant van water, uitkijkend over het Coolhaven de Coolhaven naast De Puntegale wordt be- gebied. gonnen met de nieuw te bouwen woontoren • Studentliving, studentenwoningen. t.b.v. studenten: De Machinist. • Stadscampus. Het uitbreiden van hoge school Academieplein.De huidige De plannen zijn een onderdeel van het locatie bestaat nu uit 30.000 m2 en grote plan Hoboken 2030. Dit beschrijft daar komt nog 20.000 m2 bij. Hoboken als een VIP gebied binnen de • Science boulevard. Aan de Rotterdamse economie en is het centrum s’Gravendijkwal komt een gebied voor gezondheid, wetenschap, onderwijs waarin techniek en wetenschap en cultuur. centraal staan. 12
 13. 13. Partners De educatieve en medische sector zijn de De kennisvraag gaat in op de haalbaarheid motoren van de Rotterdamse kennisecono- van deze voorzieningen. Er wordt dan niet mie. Coolhaven 2030 onderstreept de grote gekeken naar de financiele haalbaarheid, ontwikkelingspotentie van het medische en maar naar hoe de campus een succes kan educatieve cluster in Hoboken met een Sci- worden en hoe voorzieningen hierin een ence Boulevard en een Stadscampus. bijdrage kunnen hebben. Het grootste pro- bleem is namelijk de HBO cultuur. Deze moet veranderen om een campus zoals de Coolha- ven partners die voor zich zien mogelijk te maken. 13
 14. 14. Inventarisatie Het huidige voorziening nivo past niet in het gebied. Er is behoefte aan meer ho- Het eerste deel van het onderzoek is reca en voorzieningen die men verwacht een samenvatting van de bestaande van een internationaal topgebied. Daar- beleidsplannen en gebiedsvisies. In naast moet er meer verbindingen worden al deze stukken staat beschreven wat gelegd tussen de diverse instellingen. De de rol van het Coolhaven gebied is en voorzieningen moeten 24/7 open zijn. De waar hij naar toe moet groeien. Het studenten die op de campus zullen wo- gaat om de volgende stukken: Hobo- nen zullen ook de primaire doelgroep zijn. ken 2030, De Kennis as, UVA Coolhaven. Uit deze stukken zijn de kernpunten ge- haald en voorstellen ter invulling van de voorzieningen en hoe elk plan hier te- gen aan kijkt. Deze plannen dienen als basis voor het voorstel van de invulling. Eerst kijken we naar Hoboken 2030, dan de kennis as en daarna de Nota van Uitgangs- punten (NVU). Hoboken 2030 is een gebiedsvisie opgezet door gemeente Rotterdam in samenwerking met diverse partners. De gebiedsvisie be- schrijft de plannen die er voor moeten zorgen om Hoboken een zogenaamd VIP gebied te maken. Dit gebied moet een belangrijke aan- jager worden voor de Rotterdamse economie. 14
 15. 15. Beleidsstukken De kennis as richt zich breder op de Coolha- De NVU is opgezet door de Coolhaven ven dan de andere stukken. Zo werken Ho- partners. NVU staat voor nota van uit- boken en de stadscampus als een magneet gangspunten en beschrijft globaal de op de stad, anders gezegd een VIP gebied. Ze plannen van het Coolhaven gebied. stellen dat wanneer alle voorzieningen goed De NVU richt zich op de ontwikkelingen van met elkaar samenwerken het een belang- de stadscampus. Duurzaamheid is een be- rijke schakel kan worden met Coolhaven ei- langrijk onderdeel van het imago. Hoogwaar- land. Vanuit het metrostation (die opgeknapt dige voorzieningen moeten het leven verge- word) worden verbindingen gelegd met het makkelijken. Door middel van samenwerking EMC en Coolhaven eiland door middel van tussen verschillende instanties (EMC, etc.) diverse hoogwaardige voorzieningen. Kern- moet een maximale synergie worden bereikt. punten om de stadscampus tot een succes te maken zijn het naar openbreken van het EMC en het toegankelijk maken van het stadspark. 15
 16. 16. Enquête Het huidige voorziening nivo past niet in het gebied. Er is behoefde aan meer ho- Een van onze belangrijkste onderzoe- reca en voorzieningen die men verwacht ken was een enquête die is gehouden van een internationaal topgebied. Daar- onder 100 studente, 25 docenten en 50 naast moet er meer verbindingen worden omwonende. Wij hebben hier vragen gelegd tussen de diverse instellingen. De gesteld naar welke voorzieningen door voorzieningen moeten 24/7 open zijn. De de mensen gemist worden in de buurt studenten die op de campus zullen wo- en op de HRO en welke voorzieningen nen zullen ook de primaire doelgroep zijn. zij interessant zouden vinden. Hieruit zijn de volgende conclusies gekomen. 1. Het draagvlak voor een bibliotheek is bij- zonder laag. Met gemiddelde van 25% scoor- de het erg laag. 2. Daarnaast is er totaal geen draagvlak uit de enquête naar voren gekomen voor een congreszaal. Dit zou toch tot de verbeelding van studenten moeten komen, laat staan van docenten. 3. De onderzoeken wijzen ook uit dat ieder- een toch gauw voor de meeste voor de hand liggende voorzieningen kiest en weinig waar- de hecht aan voorzieningen uit het VIP nivo. Onder de studenten heeft dit volgens ons voornamelijk te maken met de HBO cultuur. 16
 17. 17. 17
 18. 18. Voorzieningen 18
 19. 19. Na de enquête en de overige onderzoe- ken als het locatie onderzoek, de doel- groeponderzoeken, inventarisatie van de beleidsplannen en stedenbouwkun- dige onderzoeken, hebben we een de- finitieve voorzieningenlijst opgesteld. We hebben ervoor gekozen om de voor- zieningen op te splitsen in 3 nivo’s. Ba- sis nivo zijn de voorzieningen die nodig zijn om een school draaiende te houden. Uitgebreid nivo kent ook voorzieningen die minder draagvlak kregen in de enquête maar wel veel naar voren komen in de beleids- plannen. wij zullen de top 8 voorzieningen uitleg- VIP nivo kent daarnaast ook voorzie- gen zodat in de toekomst de HBO cultuur ningen die volgens de enquête weinig veranderd in de gewenste Campus cultuut. draagvalk hebben maar wel passen bin- 1. Werkplekken nen een VIP gebied en de school ook in- 2. Expositie voorziening ternationaal bekend kunnen maken. 3. Bibliotheek 4. OV Fiets De rode voorzieningen zijn voorzienin- 5. Congres gen die kunnen meehelpen bij het veran- 6. Verenigingsruimte deren van de HBO cultuur wat nodig is om 7. HBO winkel de campus een succes te laten worden. 8. Lounge ruimte eerst nog wat meer over de haalbaarheid van de campus.. 19
 20. 20. Haalbaarheid Stadscampus De stadscampus bied zeer veel mogelijkhe- den voor studenten om ook na de lessen op De kennisvraag ging in op de haalbaar- de campus te verblijven. Om deze goed te la- heid van de stadscampus ten werken moet de mentaliteit van de HBO student te komende jaren gaan veranderen. Om de stadscampus tot een succes te ma- Dit kan op een aantal manieren tot stand ko- ken zal de HBO cultuur moeten verande- men. ren. HBO studenten zien het HBO teveel als een school. Hierdoor zullen ze ook Ten eerste moeten de studenten geleidelijk niet lang genoeg verblijven op de campus aan geïntroduceerd worden in de stadscam- en wordt er geen gebruik gemaakt van pus. Dit betekent dat de campus zich in de de voorzieningen. Het is daarom ook van loop van de jaren reeds moet gaan introdu- groot belang dat deze cultuur langszaam ceren door diverse voorzieningen die erg aan veranderd wordt. Dit kan onderan- belangrijk zijn voor de campus al te plaat- dere door het introduceren van de top 8 sen. Wij hebben een top 5 voorzieningen ge- voorzieningen. Daarnaast zal er ook veel maakt die het hoogste scoren in het campus veranderd moeten worden binnen het be- gevoel. Deze top 5 zal in de komende jaren leid van de Hogeschool Rotterdam. Het grootste probleem bij het ontwikkelen moeten worden ontwikkeld zodat studenten van de stadscampus is dat een campus niet er aan kunnen wennen. past binnen de HBO cultuur van de huidige student. Hier hebben we reeds eerder een betoog over geschreven. Kort gezegd heeft de HBO student 2 belevingswerelden. Hij houd zijn privé en school leven strikt van elkaar gescheiden en heeft zeker in de eerste jaren van zijn studie geen behoefte om deze samen te laten gaan, iets wat een WO student wel doet. Dit verklaard ook waarom HBO studen- ten veel minder vaak op kamers wonen of lid 20 zijn van een studenten vereniging.
 21. 21. s Daarnaast moet er ook al op de HAVO anders Daarnaast richt de campus zich ook op om gegaan worden met de overstap naar het buurtbewoners en gebruikers van het Hobo- HBO. Voor veel studenten is de keuze van ken gebied. Er is per voorzieningen gekeken de HBO erg gemakkelijk. Ze kiezen namelijk voor welke doelgroep deze het meest inte- vaak de dichtstbijzijnde vestiging. Hierdoor ressante is en hoe en waar deze doelgroep kunnen ze thuis blijven wonen, maar wor- zich beweegt over de campus. Op deze ma- den ze nooit een onderdeel van de stad en de nier kunnen voorzieningen zo geplaats wor- campus. Op de HAVO zal moeten worden be- den dat ze de voor hun meest interessante nadrukt dat er veel verschil in de scholen en doelgroep bereiken. steden zit en dat het ook erg interessant kan zijn om op kamers te gaan. De haalbaarheid en het succes van de cam- pus en zijn voorzieningen zal dus voor het grootste gedeelte afhankelijk zijn van de HBO mentaliteit van de studenten. 21
 22. 22. 1. Werkplekken met stopcontacten etc. Goede voorbeelden zijn er op de TU delft te vinden en dan met Op het moment dat de Hogeschool zich name bij de bouwkunde faculteit. wil profileren als een stadscampus, is het naar ons idee een must om veel be- tere werkplekken te creëren. Zeker als De hoeveelheid werkruimtes neemt toe. je studenten langer op de campus wilt 2. Uitgebreid houden dan de tijden dat ze college heb- ben. Door informele studieplekken te Werkruimtes splitsen zich af per opleiding ontwikkelen waarin studenten op een 3. VIP waardoor er mini faculteiten ontstaan. Hier- ontspannen manier bij elkaar kunnen in kunnen vakgenoten met elkaar werken. komen zul je ze ook binden aan de ho- Dit stimuleert samenwerking en discussies. geschool. Alleen op deze manier wordt Bij de tafels staan ook computers en er zijn de campus een succes. Wij pleiten voor meer printmogelijkheden. Daarnaast zijn studieplekken met een woonkamer er ook ruimtes waarop je op de muren kunt concept. deze zijn hieronder afgebeeld. schrijven en speciale ruimtes voor afstudeer- Er moeten 2 soorten werkruimtes komen, ders en minor groepen. 1. Basis een waarin met projectgroepen gewerkt kan worden en individuele werkruimtes. De pro- jectgroep ruimtes zijn tafels met stopcontac- ten en goede stoelen waar zowel vergaderd als samengewerkt kan worden. Daarnaast kunnen deze tafels ook gebruikt worden als vergaderplekken met begeleiders. Individuele werkruimtes bieden grote tafels waaraan ongestoord gewerkt kan worden. We willen studenten stimuleren om meer met je laptop te werken waardoor we voor- 22 namelijk grote lege tafels neer kunnen zetten
 23. 23. De locatie van deze werkruimtes hangt erg Op het moment dat de school zich wil pro- Locatie. Haalbaarheid. samen met het ontwerp van de school. Wij fileren als campus is het naar ons idee een stellen voor om de school duidelijk onder te must om veel betere werkplekken te creëren. verdelen in locaties waar les gegeven wordt Zeker als je studenten langer op de campus en plekken waar gestudeerd kan worden. wilt houden dan de tijden dat je college heb- Dit zorgt voor iets minder formele ruimtes ben. Door informele studieplekken te ont- waarin studenten zich prettiger vinden. Wij wikkelen waarin studenten op een ontspan- stellen voor om bij de invulling hiervan ook nen manier bij elkaar kunnen zul je ze ook erg goed naar het bouwkunde gebouw van binden aan de hogeschool. Alleen op deze de TU Delft te kijken. Wij zijn van mening dat manier wordt de campus een succes. daar erg goed is gedaan. Zo zijn er woonka- mers gemaakt waarin studenten op een zeer informele manier ontspannen kunnen stude- Een goed voorbeeld voor eventuele invulling Overige ren. Daarnaast zijn wij er zelf ook voor om is de bouwkunde faculteit van de TU delft. grote werkplekken te ontwikkelen ten be- hoeve van projectgroepen. Bij het VIP nivo splitsen de werkruimtes zich op per afdeling waardoor er veel strakker ingespeeld kan worden op de werkruimte voorzieningen per studierichting. Zo zullen bouwkunde studenten veel waarde hechten aan grote werkplekken, dus grote tafels, en plekken om spullen op te hangen. Waar stu- denten van een bijv. logistiek en economie veel liever een aantal computer eilanden hebben waar ze zal projectgroep aan kunnen werken met eventueel een ruimte om verga- deringen te houden. 23
 24. 24. 2. Expositie ruimte Dit is een voorziening die het hele jaar door laat zien waar studenten op de Ho- geschool nu eigenlijk mee bezig zijn. Het zijn containers verspreid over de campus. Hierin laten voornamelijk afgestudeerde studenten zien waar ze mee bezig waren. Hiermee benadruk je de openheid van de hogeschool en betrek je de omgeving met de campus en de hogeschool. Door te la- ten zien wat er binnen de hogeschool ge- beurt maak je ruimtes waarin de HRO het hele jaar door een opendag houdt. Dit is een goedkoop onderdeel en interessant om al in een. stopcontacten etc. Goede voorbeelden zijn er op de TU delft te vin- den en dan met name bij de bouwkunde faculteit. Het kunnen simpele ruimtes zijn in het bui- tengebied van de campus. Bijvoorbeeld con- tainers. Hierin wordt werk opgehangen en is het openbaar voor iedereen. Door te laten zien wat er binnen school gebeurt maak je bijna een ruimte waarin de HRO het hele jaar door en opendag houd. 24
 25. 25. Locatie De containers kunnen verspreid zijn over de campus en bevinden zich rond de ingangen van de campus. Op deze manier trek je de be- zoekersstromen aan die niet zo snel de hoge- school binnen zullen stappen. Dit is ook een belangrijk iets aangezien het de bedoeling is dat zij dit zien. Haalbaarheid Dit is een goedkoop en interessant onder- deel voor de hogeschool wat ook al in een vroeg stadium kan worden opgezet. Op deze manier laat je zien wat je doet en geeft het studenten ook een stukje trotsheid op hun werk. 25
 26. 26. 3. Bibliotheek Bied is een stille ruimte waarin ge- studeerd en geleerd word. Daarnaast De bibliotheek is het kenniscentrum van opent de bibliotheek zich ook voor de hogeschool. Het biedt meer dan alleen moderne technieken die de traditio- boeken aan, maar ook onderzoeksstuk- nele bieb vervangt met bijv. compu- ken, documenten, kranten en boeken. De ters ed. De bibliotheek speelt hier- bibliotheek wordt een mix van een on- in een belangrijke rol als centrum en offline kenniscentrum die alle kennis waarin alle stukken digitaal gemaakt binnen de hogeschool openbaar maakt worden. Zo ook alle werken van de voor publiek. De bibliotheek is voor ons studenten. De bibliotheek wordt een succes als hij gebruikt gaat worden daarmee en mix van een on- en off- als een studeerplek en een plek waar on- line kenniscentrum die alle kennis derzoek gedaan kan worden. Hij zal niet beschikbaar binnen de hogeschool langer dienen als een werkplek voor pro- openbaar maakt voor publiek. jectgroepen. De bibliotheek biedt meer boeken aan over Uitgebreid. meer onderwerpen. Daarnaast zijn er ook Vanwege de aard van de bibliotheek Locatie ruimtes waar gelezen kan worden en rustig plaatsen we hem midden in de cam- kan worden gestudeerd. pus. Dit als verbeelding van de ken- nis die in het hart van de campus ligt. De bibliotheek moet alle opleidingen De bibliotheek is het kenniscentrum van de met elkaar verbinden en de kennis de VIP school. Bied meer dan alleen boeken aan, er binnen de HRO openbaar maken. ook onderzoeksstukken, diverse documen- Het kan op deze manier een architec- ten en een kranten archief. tonisch hoogtepuntje worden. 26
 27. 27. De bibliotheek is voor ons een succes als hij Haalbaarheid gebruikt gaat worden als studeer plek en be- kent staat als een plaats waarin onderzoek gedaan kan worden. Nu is de rol van de bi- bliotheek een werkplek voor projectgroep e.d. aangezien er weinig andere plekken op de HRO zijn waar dit kan. Dit is nooit de ori- ginele rol van een bibliotheek geweest. Studenten zullen dus ook iets moeten ver- anderen in de manier van studeren. Veel studenten doen hun onderzoek aan de hand van Google en niet via naslagwerken. Ook wij betrappen ons zelf daar vaak op. Wij verba- zen ons soms ook wel eens hoeveel bruik- bare dingen er eigenlijk in de boeken hier op school staat. Maar onze instelling is er niet op gericht om deze open te slaan. Studenten moeten dus bewust worden van de informa- tie die er beschikbaar is in de bibliotheek en hoe goed ze deze kunnen gebruiken om een bibliotheek in deze vorm haalbaar te maken. 27
 28. 28. 4. OV Fiets Alle fietsen worden op 1 plek in de cam- Door een dialoog aan te gaan met de NS Locatie pus geparkeerd. Dit is zo dicht mogelijk bij en de RET kunnen er huurfietsen komen de ingang van de hogeschool en het liefst op de HRO (de zogenaamde OV fiets). overdekt. Wij denken aan de locatie van de Fietsen die gebruikt kunnen worden om huidige ingang. In de gevel van dit stuk ho- snel de stad in te gaan en om van het Cen- geschool bevindt zich dan ook de fietsen re- traal station naar school te komen en te- parateur. Ook is hier de plek waar de OV fiet- rug te gaan. Door middel van deze fietsen sen gehuurd kunnen worden. zullen studenten ook sneller de stad in gaan. De OV fiets past helemaal binnen het duurzaamheidsplaatje van de HRO en is daarnaast ook super interessant om Haalbaarheid De OV fiets past helemaal binnen het duur- studenten meer betrokken te maken met zaamheidplaatje van de hogeschool en is de stad. daarnaast ook super interessant om studen- ten meer betrokken te maken met de stad. Daarnaast komt er ook een reparatie De fietsen zullen flink gesubsidieerd worden shop waarin studenten fietsen van an- maar dit kan een bescheiden investering zijn dere studenten repareren en opknappen. kijkend naar wat het oplevert. Denk aan projecten voor studenten IPO en grafisch ontwerp. Ook dient het als een Fietsenstalling is erg belangrijk. Testen wij- plek voor bijbanen van studenten en kan zen uit dat hoe beter de fietsenstalling is en het gerund worden door studenten van hoe dichter hij bij de hoofdingang is, des te een economische opleiding om ze kennis meer mensen er met de fiets komen. Dit past te maken met de praktijk van het runnen erg binnen het groene imago van de school. van een klein bedrijfje. 28
 29. 29. Een hogeschool die studenten wil aansporen om vooral met de fiets en ov naar hogeschool te komen moet ook een goede fietsenstalling hebben. Een waar studenten makkelijk bij kunnen komen, die overdekt is en waar je je fiets goed op slot kan zetten. Fietsenstalling is erg belangrijk bij het over- halen van mensen om met de fiets naar de hogeschool te komen. Testen wijzen uit dat hoe beter de fietsenstalling is en hoe dichter hij bij de hoofdingang is, des te meer mensen er met de fiets komen. Dit past erg binnen het groene imago van de school. Een reparateur kan inspelen op het pro- bleem van huidige staat van de meeste stu- denten fietsen. Deze zijn tegenwoordig zo goedkoop dat een student liever een nieuwe fiets koopt dan zijn band plakt. Een repara- teur kan hierop inspelen door voor erg lage prijzen banden te plakken (5 euro) en an- dere veel voorkomende en relatief simpele reparaties te doen. En des te meer studenten op kamers gaan wonen door de verandering van het HBO klimaat, des te meer fietsen er komen en des te meer business een zaak als dit kan hebben. 29
 30. 30. 5. Congres Een congres met een dergelijke functie vraagt Het congres is een gebouw op de campus Locatie: om een plek in het hart van de campus. Het gebruikt voor hogeschool brede colleges, congres past dan volgens ons ook perfect in gegeven door gast sprekers. Daarnaast de tussenstraat midden in de campus waar- dient het als een congres zaal voor het ge- aan ook de bibliotheek ligt. hele hoboken gebied. Het is de plek waar- in alle kennis van het Hoboken gebied bij elkaar komt. Ook is het congres een voor- Ook een congres is een voorziening die mee- ziening die meehelpt om de HBO cultuur Haalbaarheid: helpt om de HBO cultuur aan te pakken en de aan te pakken en de campus een centrum campus een centrum van kennis te maken. van kennis te maken. door studenten te Door studenten te prikkelen met interessan- prikkelen met interessante sprekers zul- te sprekers zullen ze misschien meer over len ze misschien gemotiveerder worden dingen nadenken, ook buiten hun studie om. en buiten de grenzen van hun studie gaan denken. Een congres is daarnaast ook interessant Een grote collegezaal die plek biedt aan zeer voor het Hoboken gebied op zich zelf. Op dit 2. Uitgebreid veel studenten. De zaal is binnen de school moment is er geen congres gebied aanwezig gelegen en dient als collegezaal waar lezin- en zeker een VIP gebied heeft hier behoefte gen worden gehouden door diverse docen- aan. Door het congres te verhuren aan an- ten en gast docenten dere parijen kun je hem financieel haalbaar maken. Ook zou je er ’s avonds een bioscoop van kunnen maken wat weer interessant Het congres is een gebouw op de campus voor omwonende en zeker de omwonende 3. VIP gebruikt voor hogeschool brede colleges, ge- studenten. geven door belangrijke professoren van uni- versiteiten en gast sprekers. Daarnaast dient het als een congres zaal voor het gehele Ho- 30 boken gebied.
 31. 31. 31
 32. 32. 6. Verenigingsruimte De ruimte wordt groter en er wordt een De vereniging is hogeschool breed en or- VIP studentenvereniging in opgericht. De ver- ganiseerd diverse feesten, gala’s en bor- eniging is hogeschool breed en organiseert rels. de verenigingsruimte is meer een diverse feesten, gala’s, borrels etc. De ver- gebouw in school met studeerplekken, enigingsruimte is een meer een gebouw computer, woonkamer en een feestruim- in school met studeerplekken, computers, te. Daarnaast kan een vereniging zich ook woonkamers en feestruimte. Ook zijn er ver- bezig houden met het organiseren van ac- gaderruimtes voor het bestuur. tiviteiten en is het de spreekbuis naar studenten en omwonende. Een verenigingsruimte komt het best tot zijn Ze kunnen een twee wekelijks nieuws- Locatie: recht op het overgangspunt van school naar blad maken over activiteiten op de cam- openbaar. Op deze manier is hij overdag in- pus zoals sprekers, feesten en borrels. Op teressant voor studenten en ’s avonds voor deze manier creeer je het gewenste uni- studenten die in de buurt wonen. versiteits beleving op de campus. Op een echte campus hoort ook een vereni- Uitgebreid gingsruimte waarin studenten na schooltijd Een verenigingsruimte helpt in grote maten Haalbaarheid: bij elkaar kunnen komen voor een drankje. mee in de haalbaarheid van de stadscampus. De ruimte bied ook ruimte aan studenten om Dit omdat ook dit een voorziening is die stu- zelf feesten en borrels in te organiseren. denten aan de campus bind en ze langer op woonkamers en feestruimte. Ook zijn er ver- de campus houd dan de tijden die ze les heb- gaderruimtes voor het bestuur. ben. 32
 33. 33. Daarnaast kan een vereniging zich ook bezig Op deze manier creëer je een het gewenste houden met het organiseren van activitei- universiteitsgevoel op de campus. Wij zijn ten, is het de spreekbuis naar studenten en dan ook van mening dat een studenten ver- omwonende en kan het de campus promo- eniging een enorm toegevoegde waarde en ten. Ze kunnen een 2 wekelijks nieuwsblad betekenis heeft bij het ontwikkelen van een maken over activiteiten op de campus zoals campus. Het is een belangrijke manier om de sprekers, evenementen, borrels en andere HBO cultuur om te zetten naar de universi- nieuwsfeiten. teitscultuur die nodig is om de campus tot een succes te maken. 33
 34. 34. 7. HBO winkel Selexyz bied via een subsite van Hind een Een bouwshop kan het voor studenten Uitgebreid programmaatje aan waarmee je snel je boe- aantrekkelijker maken om maquettes te kenlijsten kunt bestellen. Dit omdat het daad- gaan bouwen. . werkelijk plaatsen van een kleine boeken- winkel die zich alleen richt op studie boeken In het VIP nivo wordt een bouwshop ge- waarschijnlijk financieel niet haalbaar is. combineerd met een boekenwinkel als Selexyz. Hierin kunnen studenten van alle opleidingen alle benodigdheden vin- Selexyz werk samen met een Harolds om een den die op hun boekenlijst staan. De win- VIP winkel te beginnen binnen school waarin di- kel is vergelijkbaar met de bookshop op verse studieboeken en andere interessante de TU Delft. Een dergelijke winkel zou boeken worden verkocht. Doormiddel van ook een afzetmarkt kunnen zijn voor 2e de samenwerking kan een dergelijk concept hands boeken wel financieel haalbaar worden. De boekenwinkel richt zich voornamelijk op Locatie: studenten en bevind zich daarom in het hart van de campus (welke overigens volgens ons ook toegankelijk is voor andere bezoekers). De boekenwinkel komt dan in de hoofds- straat binnen de campus. 34
 35. 35. Door het combineren van 2 winkels in een Een dergelijke bouwshop is er ook al te vin- Haalbaarheid: Overige: voorziening creëer je een groter draagvlak den op de TU delft. Deze loopt erg goed, en wat zorgt voor een grotere financiële haal- verkoopt maquette bouw materialen tegen baarheid. Daarnaast zullen beide winkels schappelijke prijzen. Een kanttekening is wel goed inspelen op de wensen die er nu lig- dat er iets meer bouwkunde gerelateerde gen, zeker van bouwkunde en IPO studen- studenten op de TU zijn dan hier op de HRO. ten. Deze hebben namelijk behoefte aan een materiaal zaak op school voor het maken van maquettes. De vraag is dan wel of deze stu- dies nog op Campus aanwezig zullen zijn of verhuisd zullen worden naar de locatie op het RDM terrein. 35
 36. 36. 8. Lounge ruimte Er komen nog meer ruimtes, deze worden Om studenten op de campus te houden is 3. VIP ook aangekleed met bijv. tv’s. Doel van een het belangrijk om meer te bieden dan al- VIP nivo relax ruimte is om mensen met el- leen studeerplekken. Studeren betekent kaar in contract te laten komen. De ruimtes ook vrienden maken en sociale contac- werken en komen over als de woonkamers ten onderhouden. Vandaar dat wij het van de hogeschool. woonkamer concept van de studeerruim- tes verder willen uitwerken door echte woonkamers te maken waarin studenten Hierbij geld het zelfde als bij de werkplek- bij elkaar kunnen komen in een ontspan- Locatie: ken. Ze moeten in ieder geval goed verspreid nen en ongedwongen ruimte. De ruimtes zijn over de campus en in alle gebieden aan- zijn verspreid over de campus en kunnen wezig zijn. Zowel in de school, als bij het wa- ook gebruikt worden voor vergaderingen. ter als misschien wil in een klein gebouwtje op het dak van de school. Op deze manier Studenten moeten ook ongestoord in een wordt de campus naast een school ook een 1. Basis vrijblijvende omgeving met elkaar kunnen verblijfplaats voor studenten. praten. Hiervoor willen wij Relax/Lounge ruimten maken. Dit zijn ruimtes met banken en lekkere stoelen waarin je in een huiska- Op het moment dat de school zich wil pro- Haalbaarheid: mer atmosfeer kunt praten. fileren als campus is het naar ons idee een must om veel loungeruimtes te creëren. Ze- ker als je studenten langer op de campus wilt De hoeveelheid relaxplekken neemt toe houden dan de tijden dat je college hebben. 2. Uitgebreid Door informele ontmoetingsplaatsen te ont- wikkelen waarin studenten op een ontspan- nen manier bij elkaar kunnen zul je ze ook binden aan de hogeschool. Alleen op deze 36 manier wordt de campus een succes.
 37. 37. Misschien dat het aantal voorzieningen als Wat opvalt, is dat de campus zich moet pro- restaurants, bioscopen etc. nog niet eens uit- Overige: fileren als een verblijfplaats en niet als een maakt. Het gaat vooral om plekken waar stu- school. Alleen op deze manier kun je de HBO denten bij elkaar kunnen komen. Plekken die mentaliteit veranderen en studenten binden prettig voor ze zijn en waar ze in een infor- aan de hogeschool. Gebeurt dit niet dan zal mele en ontspannen ruimte kunnen samen- de campus ook nooit een succes worden. werken en verblijven. De overige voorzienin- gen vullen dit alleen maar aan maar maken van de campus geen campus. 37
 38. 38. Plaatsing voorzieningen Door te kijken naar de diverse bezoekers stromen en opbouw van de campus, heb- ben we de voorzieningen een plek gege- ven in deze kaart. De kaart is gebaseerd op het concept ontwerp. De commerciele voorzieningen liggen alle- maal langs de drukste route, namelijk lang het water. Hier zullen naar ons idee de mees- te bezoekers komen. Door hier de commer- ciele voorzieningen te plaatsen is het voor de exploitanten hiervan veel interessanter omdat ze op deze manier niet alleen afhang- kelijk zijn van de studenent. Binnen in de campus is de foodcourt geposi- tioneerd. Hierin zijn diverse eet functies op- genomen die de stundenten een uitgebreide keuze geven in lunches etc. De plinten van de woning gebouwen kennis sportcentra, cafe’s en ingangen naar de par- keergarage’s. Het entree gebied van de metro zal gebruikt worden voor de Ah to go en andere grote ex- ploitanten. Rode voorzieningen geven de top 8 aan. 38 Blauwe voorzieningen zijn niet haalbaar.
 39. 39. 39
 40. 40. Hier een beeld van de Coolhaven campus Dit is de huidige hoofdingang van het school. met aan de waterkant commerciele voor- Hier kunnen alle studenten hun fiets plaat- zieningen. Dit is een route die gebruikt gaat sen in de daarvoor bestemde zeer duurzame worden door alle doelgroepen. Het daarom fietsenstalling. ook erg interessant om hier veel commercie- le voorzieningen te plaatsen. Met terrasjes in de zomer is dit een erg gezellige 40
 41. 41. In de straten tussen de waterkant en de bin- nenstraat van de campus zijn verschillende gezellige winkeltjes en eetgelegenheden te vinden zoals deze broodjes zaak. Deze stra- ten bieden ook studieplekken. 41
 42. 42. 42
 43. 43. 43
 44. 44. Oppervlakte voorzieningen Dit is de standaard programma uitgebreid Kijken naar het VIP programma en de bij- 2. Uitgebreider programma met aanvullende voorzieningen die boven de behorende m2 kunnen we concluderen 30% scoren in de enquête. Daarnaast wor- dat 5000m2 niet voldoende ruimte is om den deze aangevuld met voorzieningen ge- een VIP voorzienings nivo te behalen. Een noemd in de beleidsplannen. oplossing zou zijn om meerdere voorzie- ningen met elkaar te combineren. Zo zouden alle eetgelegenheden gecombi- neerd kunnen worden tot een foodcourt. Dit is de standaard programma uitgebreid 3. V.I.P. Programma Maar alsnog willen wij aanraden om serieus met aanvullende voorzieningen die boven de te kijken naar de hoeveelheid m2 die be- 20% scoren in de enquête, daarnaast wor- schikbaar worden gesteld voor het ontwik- den deze nog eens aangevuld met voorzie- klen van voorzieningen. Daarnaast hebben ningen genoemd in de beleidsplannen. Het wij geen onderscheidt gemaakt tussen on- gaat om vooruitstrevende voorzieningen derwijs voorzieningen en commerciele. die misschien geen groot draagvlak kennen maar wel een toegevoegde waarde hebben voor de campus. Door dit soort voorzienin- De standaard programma moet werken gen onderscheid de campus zich van andere 1. Basis programma op school mogelijk maken, aangevuld instellingen en passen ook binnen een top met onderdelen die hoog scoren in de VIP nivo. enquête. Hoog scoren is een percentage boven de 40%. Dit zijn de uitgangspun- We hebben schattingen van het aantal beno- ten die voortkomen uit de P.R.U. De stan- digde m2 gemaakt, maar hier blijkt wel al uit daard voorzieningen die een student no- dat mocht het bestuur kiezen voor een voor- dig heeft en te kunnen studeren en leven zieningenniveau die past binnen een VIP ge- op een stadscampus. bied en hiermee de waarde van de school op diverse vlakken kan verhogen, de voorzie- ningen meer 44
 45. 45. n 45
 46. 46. Aanbevelingen Daarnaast is het ook van belang om dieper in te gaan op de HBO cultuur Uit het onderzoek dat wij gedaan hebben en de veranderingen die deze nodig zijn een aantal vraagstukken naar voren heeft om een campus succesvol te gekomen die interessant kunnen zijn om maken. Wij zijn van mening dit een bijvoorbeeld in een vervolg traject te be- cruciaal punt is voor het succes van handelen. De relatie tussen de Hogeschool en de bin- de campus. Dit vergt dus zeker meer nenweg is anders dan gedacht. Waar wij onderzoek en kan ook leiden tot zeer dachten dat studenten veel gebruik maakte interessante conclussies. van de voorzieniningen die te vinden zijn in de nieuwe binnenweg, maar nu blijkt het te- Als onderdeel van de HBO cultuur is genovergestelde waar te zijn. De vraag is nu het ook wenselijk om te kijken naar of we dit moeten accepteren of dat we moe- wie er nu eigenlijk in de studenten- ten kijken hoe we deze band kunnen verster- woningen op de campus komen wo- ken. Dit betekend dus hoe de Nieuwe bin- nen. HBO studenten wonen namelijk nenweg aantrekkelijker kunnen maken voor amper op kamers. En kijkend naar studenten. het woning tekort zullen dergelijke wonigen ook erg interessant zijn Marketing studenten een onderzoek laten voor universitaire studenten die veel doen over de plaatsing van de commerciële vaker en sneller op kamers gaan. De voorzieningen. Hoe moeten we omgaan met vraag is of dit wenselijk is en wat het de relatie schoolinstelling en commerciele effect hiervan is op de campus. voorzieningen. School mag hier geen geld op verdienen maar de voorzieningen zijn wel Wat is de waarde nog van een biblio- gewenst. theek. Wij hechten zelf erg veel waar- Pilots opstarten van de top 8 voorzieningen. de hieraan, maar dit doet de gemid- Alleen op deze manier kan de HBO cultuur delde HBO student niet. Wat is dus omgezet worden. Studenten kunnen op deze de toekomst van een bibliotheek en manier wennen aan een cultuur die op de hoe zal deze vertaald kunnen worden 46 campus gewend is. naar de campus.
 47. 47. Dit zal ook dieper moeten ingaan op hoe stu- denten werken op het HBO en in hoeverre een bibliotheek in de traditionele vorm hier- in meespeelt. 47
 48. 48. Colofoon Deze studie is verricht door studenten van de Hogeschool Rotterdam in het ka- der van de Pi projecten. Projectteam Hogeschool Rotterdam, 4e jaars studenten bouwkude Mark van den Ouden Alex Wong Liheng Li Dennis van Poppel Hogeschool Rotterdam, faciltaire dienst, In opdracht van: Bregje Nagtzaam locatie Academieplein, Cees Machielse Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Niek Muilenboom Begeleiding vanuit HRO Januari 2010 Datum 48
 49. 49. 49

×