Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1-0         Ch−¬ng 2  Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ lùa chän dù ¸n 1. Néi dung ph©n tÝch vµ lËp dù ¸n   (Nghiªn cøu k...
1-1  Néi dung ph©n tÝch vµ lËp dù ¸n     (Nghiªn cøu kh¶ thi dù ¸n )2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN      Qu¶n lý dù ¸n
1-2            Các bước lập dự ánXác định ý đồ đầu tư       Phân tích và lập dự án           ...
1-3      Xác định ý đồ, cơ hội đầu tư   Có nhiệm vụ phát hiện những lĩnh vực có   tiềm năng, các ý đồ đầu tư:- ...
1-4         Phân tích và lập dự án   Nghiên cứu chi tiết ý đồ đầu tư đã được đề   xuất trên mọI phương diện:...
1-5        Phê duyệt và thẩm định•   Thẩm định và phê duyệt dự án đã được   phân tích và lập ở giai đoạn trướ...
1-6       Triển khai thực hiện dự án-   Triển khai thực hiện dự án đã được lập phê   duyệt-   Thường có những...
1-7     Nghiệm thu tổng kết và giải thể-   Nghiệm thu các thành quả của dự án-   Tổng kết, rút ra các bài học kinh...
1-8          Kh¸i niÖm-néi dung    Kh¸i niªm nghiªn cøu kh¶ thi dù ¸n• Nghiªn cøu kh¶ thi lµ qu¸ tr×nh ®iÒu t...
1-9      Néi dung nghiªn cøu kh¶ thi1.  Nghiªn cøu t×nh h×nh k.tÕ tæng qu¸t2.  Nghiªn cøu thÞ tr−êng3.  Nghiªn ...
1 - 10 Nghiªn cøu t×nh h×nh kinh tÕ tæng qu¸ta. §Æc ®iÓm chung• §iÒu kiÖn ®Þa lý, tù nhiªn, ®Þa h×nh, khÝ hËu...• D©n sè v...
1 - 11   Nghiªn cøu t×nh h×nh kinh tÕ tæng qu¸tb. §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi• Tæng s¶n phÈm x· héi: ®Çu t−, tiªu thô vµ tÝc...
1 - 12       III. Nghiªn cøu thÞ tr−êngMôc ®Ých: Lµm râ 3 vÊn ®Ò• Nhu cÇu hµng ho¸ cña dù ¸n• T×nh h×nh cung cña hµ...
1 - 13         Nghiªn cøu thÞ tr−êng•  Nhu cÇu hµng ho¸, dÞch vô•  HÖ thèng ph©n phèi•  Gi¸ c¶•  Xóc tiÕn b¸n ...
1 - 14     IV.Nghiªn cøu kü thuËt dù ¸n• X¸c ®Þnh kü thuËt vµ quy tr×nh s¶n xuÊt, ®Þa ®iÓm sx vµ nhu cÇu ®Ó sx mét c...
1 - 15       Nghiªn cøu kü thuËt dù ¸n• §Æc tÝnh s¶n phÈm vµ KiÓm tra chÊt l−îng.• Ph−¬ng ph¸p vµ kü thuËt s¶n xuÊt....
1 - 16  1. §Æc tÝnh vµ chÊt l−îng s¶n phÈm• X¸c ®Þnh ®Æc tÝnh kü thuËt, c¸c tiªu chuÈn cÇn ph¶i ®¹t ®−îc. So s¸nh víi c...
1 - 17      2. Kü thuËt vµ pp s¶n xuÊta. Nghiªn cøu kü thuËt vµ ph−¬ng ph¸p sx:+ B¶n chÊt cña kü thuËt s¶n xuÊt.+ Ta...
1 - 18         3. M¸y mãc vµ thiÕt bÞ• M¸y mãc ®−îc lùa chän theo c¸c tiªu chuÈn:- Phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ...
1 - 19        4. C«ng suÊt cña dù ¸n• Kh¸i niÖm: Lµ sè s¶n phÈm sx ®−îc trong mét  ®¬n vÞ thêi gian.• ViÖc x¸c ®Þ...
1 - 20             5. Nguyªn vËt liªu• Bao gåm c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh, phô, vËt  liÖu bao b× ®ãng gãi. §−î...
1 - 21             6. C¬ së h¹ tÇng• N¨ng l−îng.• N−íc.• HÖ thèng giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c.• HÖ thèng xö...
1 - 22 7. Lao ®éng, trî gióp kü thuËt n.ngoµi• Lao ®éng:- Nhu cÇu vµ nguån lao ®éng.- L−¬ng, chÕ ®é lao ®éng, tiÒn l−¬ng ®...
1 - 23      8. §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n• C¨n cø vµo 4 yÕu tè sau:- ChÝnh s¸ch nhµ n−íc.- VÊn ®Ò cung cÊp nguyªn vËt l...
1 - 24   9. §Êt ®ai vµ x©y dùng nhµ x−ëng• X©y dùng c¸c c«ng tr×nh nh»m t¹o ®iÒu kiÖn vµ ®¶m b¶o cho d©y chuyÒn thiÕt ...
1 - 25  IV.Nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh• Th«ng qua ph©n tÝch tµi chÝnh, ta x¸c ®Þnh quy m« ®Çu t−, c¬ cÊu c¸c lo¹i ...
1 - 26   Nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh1. X¸c ®Þnh c¬ cÊu vèn ®Çu t−2. X¸c ®Þnh c¸c kho¶n thu, chi, lîi nhuËn3. X¸c ®...
1 - 27   V. Nghiªn cøu tæ chøc vµ qu¶n lý• Quy chÕ ph¸p lý cña nhµ ®Çu t−• C¬ cÊu tæ chøc• Kh¶ n¨ng cña ban gi¸m ®èc dù...
1 - 28     VI. Nghiªn cøu kinh tÕ x∙ héi• Kh¸i niÖm: Ph©n tÝch Kinh tÕ dù ¸n lµ viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ chi phÝ vµ lîi...
1 - 29        Ph©n tÝch kinh tÕ x∙ héi• Môc ®Ých: Nh»m thuyÕt phôc c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c tæ chøc tµi trî quyÕt ...
1 - 30             Ph¹m vi ¸p dông:• Ph©n tÝch kinh tÕ th−êng ®−îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ vµ lùa chän c¸c dù ¸n ...
1 - 31       Néi dung ph©n tÝch KT-XH• Néi dung nghiªn cøu (ph©n tÝch) kinh tÕ x· héi  th−êng ®Ò cËp ®Õn c¸c ND sau...
1 - 32  C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ sù ®ãng gãp cña dù     ¸n víi sù ph¸t triÓn nÒn KT• Gi¸ trÞ s¶n phÈm gia t¨ng (trùc ti...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C2 nghiencuu-khathi

339 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C2 nghiencuu-khathi

 1. 1. 1-0 Ch−¬ng 2 Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ lùa chän dù ¸n 1. Néi dung ph©n tÝch vµ lËp dù ¸n (Nghiªn cøu kh¶ thi dù ¸n ) 2. Ph©n tÝch kü thuËt dù ¸n 3. Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n 4. Ph©n tÝch kinh tÕ dù ¸n 5. §¸nh gi¸ vµ lùa chän dù ¸n2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 2. 2. 1-1 Néi dung ph©n tÝch vµ lËp dù ¸n (Nghiªn cøu kh¶ thi dù ¸n )2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 3. 3. 1-2 Các bước lập dự ánXác định ý đồ đầu tư Phân tích và lập dự án Thẩm định và phê duyệt Thực hiện đầu tư Nghiệm thu, tổng kết, giải thể 2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 4. 4. 1-3 Xác định ý đồ, cơ hội đầu tư Có nhiệm vụ phát hiện những lĩnh vực có tiềm năng, các ý đồ đầu tư:- Nhu cầu khả năng đáp ứng thị trường- Chiến lược phát triển kinh tế- Khai thác và sử dụng chưa có hiệu quả nguồn lực- Thiếu điều kiện vật chất để phát triển kinh tế xã hội2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 5. 5. 1-4 Phân tích và lập dự án Nghiên cứu chi tiết ý đồ đầu tư đã được đề xuất trên mọI phương diện: tổ chức, kinh tế, tài chính, kỹ thuật, môi trường, …- Nghiên cứu tiền khả thi- Nghiên cứu khả thi2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 6. 6. 1-5 Phê duyệt và thẩm định• Thẩm định và phê duyệt dự án đã được phân tích và lập ở giai đoạn trước• Được thực hiện bởi các chủ thể:- Nhà nước- Chủ đầu tư- Ngân hàng,…2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 7. 7. 1-6 Triển khai thực hiện dự án- Triển khai thực hiện dự án đã được lập phê duyệt- Thường có những sai lệch so với kế hoạch được lập- Chiếm thời gian chủ yếu trong vòng đời dự án2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 8. 8. 1-7 Nghiệm thu tổng kết và giải thể- Nghiệm thu các thành quả của dự án- Tổng kết, rút ra các bài học kinh nghiệm- Tiến hành giải thể dự án: Thanh lý tài sản, sắp xếp lao động của dự án,…2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 9. 9. 1-8 Kh¸i niÖm-néi dung Kh¸i niªm nghiªn cøu kh¶ thi dù ¸n• Nghiªn cøu kh¶ thi lµ qu¸ tr×nh ®iÒu tra nghiªn cøu mét ý ®å ®Çu t− (mét vÊn ®Ò) vµ ph¸t triÓn gi¶i ph¸p ë møc chi tiÕt võa ®ñ ®Ó x¸c ®Þnh r»ng nã kh¶ thi vÒ mÆt kü thuËt vµ cã thÓ thùc hiÖn ®−îc vÒ ph−¬ng diÖn kinh tÕ còng nh− xøng ®¸ng ®Ó ph¸t triÓn.• Nghiªn cøu kh¶ thi lµ mét sù minh chøng víi mét b¸o c¸o thÓ hiÖn tÊt c¶ nh÷ng kh¶ n¨ng cña dù ¸n2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 10. 10. 1-9 Néi dung nghiªn cøu kh¶ thi1. Nghiªn cøu t×nh h×nh k.tÕ tæng qu¸t2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng3. Nghiªn cøu kü thuËt4. Nghiªn cøu tµi chÝnh5. Nghiªn cøu tæ chøc qu¶n lý6. Nghiªn cøu kinh tÕ x· héi2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 11. 11. 1 - 10 Nghiªn cøu t×nh h×nh kinh tÕ tæng qu¸ta. §Æc ®iÓm chung• §iÒu kiÖn ®Þa lý, tù nhiªn, ®Þa h×nh, khÝ hËu...• D©n sè vµ lao ®éng: Dù tÝnh cÇu vµ khuynh h−íng tiªu thô s¶n phÈm.• ChÝnh trÞ: ChÝnh s¸ch kinh tÕ vµ qu¶n lý cña giíi cÇm quyÒn2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 12. 12. 1 - 11 Nghiªn cøu t×nh h×nh kinh tÕ tæng qu¸tb. §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi• Tæng s¶n phÈm x· héi: ®Çu t−, tiªu thô vµ tÝch luü: GNP, GDP, I/GDP...• T×nh h×nh ngo¹i hèi: C¸n c©n thanh to¸n ngo¹i hèi, dù tr÷ ngo¹i tÖ, nî n−íc ngoµi.c. HÖ thèng kinh tÕ vµ c¸c chÝnh s¸ch• C¬ cÊu tæ chøc hÖ thèng kinh tÕ• ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn, c¶i tæ c¬ cÊu,..• KÕ ho¹ch kinh tÕ quèc d©n• T×nh h×nh ngo¹i th−¬ng2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 13. 13. 1 - 12 III. Nghiªn cøu thÞ tr−êngMôc ®Ých: Lµm râ 3 vÊn ®Ò• Nhu cÇu hµng ho¸ cña dù ¸n• T×nh h×nh cung cña hµng ha¸ cña dù ¸n• T¹o ra chç ®øng cña s¶n phÈm trªn thÞ tr−êng b»ng c¹nh tranh vµ khuyÕn thÞ ra sao2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 14. 14. 1 - 13 Nghiªn cøu thÞ tr−êng• Nhu cÇu hµng ho¸, dÞch vô• HÖ thèng ph©n phèi• Gi¸ c¶• Xóc tiÕn b¸n hµng• C¹nh tranh2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 15. 15. 1 - 14 IV.Nghiªn cøu kü thuËt dù ¸n• X¸c ®Þnh kü thuËt vµ quy tr×nh s¶n xuÊt, ®Þa ®iÓm sx vµ nhu cÇu ®Ó sx mét c¸ch tèi −u vµ phï hîp nhÊt víi nh÷ng ®iÒu kiÖn hiÖn cã trong n−íc mµ vÉn ®¶m b¶o ®−îc c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l−îng vµ sè l−îng s¶n phÈm qua nghiªn cøu thÞ tr−êng2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 16. 16. 1 - 15 Nghiªn cøu kü thuËt dù ¸n• §Æc tÝnh s¶n phÈm vµ KiÓm tra chÊt l−îng.• Ph−¬ng ph¸p vµ kü thuËt s¶n xuÊt.• ThiÕt bÞ, m¸y mãc.• C«ng suÊt cña dù ¸n.• §Æc tÝnh vµ nhu cÇu nguyªn vËt liÖu.• Lao ®éng• C¬ së h¹ tÇng, ®Êt ®ai vµ ®Þa ®iÓm cña nhµ m¸y, x©y dùng• Xö lý chÊt th¶i « nhiÔm m«i tr−êng2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 17. 17. 1 - 16 1. §Æc tÝnh vµ chÊt l−îng s¶n phÈm• X¸c ®Þnh ®Æc tÝnh kü thuËt, c¸c tiªu chuÈn cÇn ph¶i ®¹t ®−îc. So s¸nh víi c¸c sp, tiªu chuÈn trong vµ ngoµi n−íc.• X¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p vµ ph−¬ng tiÖn kiÓm tra chÊt l−îng sp. Dù trï kinh phÝ cho bé phËn kiÓm tra chÊt l−îng sp2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 18. 18. 1 - 17 2. Kü thuËt vµ pp s¶n xuÊta. Nghiªn cøu kü thuËt vµ ph−¬ng ph¸p sx:+ B¶n chÊt cña kü thuËt s¶n xuÊt.+ Tay nghÒ cña ng−êi lao ®éng, kh¶ n¨ng tiÕp thu kü thuËt.+ Yªu cÇu NVL, n¨ng l−îng sö dông.+ Kh¶ n¨ng chuyÓn sang sx c¸c mÆt hµng kh¸c.+ Nhµ cung cÊp, c¸ch cung cÊp vµ quyÒn SHCN.+ Yªu cÇu vÒ vèn vµ ngo¹i tÖb. Lùa chän kü thuËt vµ pp s¶n xuÊt:2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 19. 19. 1 - 18 3. M¸y mãc vµ thiÕt bÞ• M¸y mãc ®−îc lùa chän theo c¸c tiªu chuÈn:- Phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ- ChÊt l−îng tèt.- Gi¶ c¶ ph¶i ch¨ng, hîp víi vèn ®Çu t−.- Tuæi thä vµ c«ng suÊt phï hîp.- Phï tông thay thÕ (10-20% chi phÝ TB), chi phÝ söa ch÷a.2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 20. 20. 1 - 19 4. C«ng suÊt cña dù ¸n• Kh¸i niÖm: Lµ sè s¶n phÈm sx ®−îc trong mét ®¬n vÞ thêi gian.• ViÖc x¸c ®Þnh c«ng suÊt dùa vµo:- Nhu cÇu tiªu thô s¶n phÈm- Kü thuËt s¶n xuÊt vµ m¸y mãc thiÕt bÞ- Kh¶ n¨ng cung øng nguyªn vËt liÖu- Chi phÝ ®Çu t− vµ s¶n xuÊt• Ph©n biÖt c¸c lo¹i c«ng suÊt: thùc tÕ, danh nghÜa,…2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 21. 21. 1 - 20 5. Nguyªn vËt liªu• Bao gåm c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh, phô, vËt liÖu bao b× ®ãng gãi. §−îc nghiªn cøu:- Lo¹i NVL ®−îc sö dông trong dù ¸n.- §Æc tÝnh vµ chÊt l−îng.- Nguån vµ nhu cÇu cung cÊp.- Gi¸ mua- KÕ ho¹ch cung øng vµ chuyªn chë2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 22. 22. 1 - 21 6. C¬ së h¹ tÇng• N¨ng l−îng.• N−íc.• HÖ thèng giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c.• HÖ thèng xö lý chÊt th¶i, khÝ th¶i b¶o vÖ m«i tr−êng.• HÖ thèng an toµn lao ®éng, phßng ch¸y ch÷a ch¸y.> ¶nh h−ëng ®Õn vèn ®Çu t− vµ chi phÝ s¶n xuÊt cña dù ¸n2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 23. 23. 1 - 22 7. Lao ®éng, trî gióp kü thuËt n.ngoµi• Lao ®éng:- Nhu cÇu vµ nguån lao ®éng.- L−¬ng, chÕ ®é lao ®éng, tiÒn l−¬ng ®p.- §iÒu kiÖn sèng, BHXH.- Tr×nh ®é, tay nghÒ cña ng−êi lao ®éng.• Sù trî gióp cña chuyªn gia n−íc ngoµi khi tiÕp nhËn kü thuËt, thiÕt kÕ, thi c«ng l¾p ®Æt, ch¹y thö m¸y, ®µo t¹o CN2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 24. 24. 1 - 23 8. §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n• C¨n cø vµo 4 yÕu tè sau:- ChÝnh s¸ch nhµ n−íc.- VÊn ®Ò cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm.- C¬ së h¹ tÇng.- M«i tr−êng tù nhiªn, kinh tÕ x· héi.2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 25. 25. 1 - 24 9. §Êt ®ai vµ x©y dùng nhµ x−ëng• X©y dùng c¸c c«ng tr×nh nh»m t¹o ®iÒu kiÖn vµ ®¶m b¶o cho d©y chuyÒn thiÕt bÞ s¶n xuÊt, c«ng nh©n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ an toµn 10. Xö lý chÊt th¶i g©y « nhiÔm m«i tr−êng• Nghiªn cøu nguån gèc chÊt th¶i.• Kh¶ n¨ng thu håi, ®iÒu hoµ l−u l−îng• PP xö lý thÝch hîp• Chi phÝ thùc hiÖn xö lý chÊt th¶i2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 26. 26. 1 - 25 IV.Nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh• Th«ng qua ph©n tÝch tµi chÝnh, ta x¸c ®Þnh quy m« ®Çu t−, c¬ cÊu c¸c lo¹i c¸c lo¹i vèn, nguån tµi trî cho dù ¸n; tÝnh to¸n thu chi lç l·i, nh÷ng lîi Ých mang l¹i cho chñ ®Çu t−.• Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®¸nh gi¸ dù ¸n trªn gãc ®é lîi Ých cña chñ ®Çu t− cho dù ¸n2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 27. 27. 1 - 26 Nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh1. X¸c ®Þnh c¬ cÊu vèn ®Çu t−2. X¸c ®Þnh c¸c kho¶n thu, chi, lîi nhuËn3. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ ®Çu t−4. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµ thanh to¸n cña dù ¸n5. X¸c ®Þnh tû lÖ vèn tù cã trªn tæng vèn ®Çu t−6.Ph©n tÝch ®é nh¹y cña dù ¸n2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 28. 28. 1 - 27 V. Nghiªn cøu tæ chøc vµ qu¶n lý• Quy chÕ ph¸p lý cña nhµ ®Çu t−• C¬ cÊu tæ chøc• Kh¶ n¨ng cña ban gi¸m ®èc dù ¸n2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 29. 29. 1 - 28 VI. Nghiªn cøu kinh tÕ x∙ héi• Kh¸i niÖm: Ph©n tÝch Kinh tÕ dù ¸n lµ viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ chi phÝ vµ lîi Ých mµ dù ¸n mang l¹i cho toµn bé nÒn kinh tÕ ( hay chÝnh lµ viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña dù ¸n trªn quan ®iÓm toµn bé nÒn kinh tÕ ).• Gièng nh− ph©n tÝch tµi chÝnh, ph©n tÝch kinh tÕ còng lµ viÖc so s¸nh lîi Ých vµ chi phÝ cña dù ¸n, nh−ng trªn c¬ së ®ãng gãp cho c¸c môc tiªu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 30. 30. 1 - 29 Ph©n tÝch kinh tÕ x∙ héi• Môc ®Ých: Nh»m thuyÕt phôc c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c tæ chøc tµi trî quyÕt ®Þnh tµi trî hay cho phÐp thùc hiÖn dù ¸n• Môc tiªu cña ph©n tÝch kinh tÕ x· héi lµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ cô thÓ cña dù ¸n trong tæng thÓ KH ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n• Trong tõng giai ®o¹n, c¸c môc tiªu cã thÓ thay ®æi, do vËy c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kinh tÕ x· héi còng thay ®æi2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 31. 31. 1 - 30 Ph¹m vi ¸p dông:• Ph©n tÝch kinh tÕ th−êng ®−îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ vµ lùa chän c¸c dù ¸n sau:- C¸c dù ¸n mang môc ®Ých c«ng Ých- C¸c dù ¸n cã liªn quan ®Õn sù tµi trî cña nhµ n−ãc, hay cña c¸c tæ chøc viÖn trî ph¸t triÓn cña quèc tÕ.Vi vËy nhµ n−íc còng nh− c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn còng sö dông ph©n tÝch kinh tÕ ®Ó thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t−.2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 32. 32. 1 - 31 Néi dung ph©n tÝch KT-XH• Néi dung nghiªn cøu (ph©n tÝch) kinh tÕ x· héi th−êng ®Ò cËp ®Õn c¸c ND sau:- KÕ ho¹ch vµ chiÕn l−îc ph¸t triÓn nÒn KT.- Tæng s¶n phÈm x· héi.- Ngo¹i th−¬ng.- ViÖc sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt- C¶i thiÖn c¬ cÊu kinh tÕ.- Ph¸t triÓn ®Þa ph−¬ng, x· héi2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n
 33. 33. 1 - 32 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ sù ®ãng gãp cña dù ¸n víi sù ph¸t triÓn nÒn KT• Gi¸ trÞ s¶n phÈm gia t¨ng (trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp).• HiÖu qu¶ kinh tÕ vèn ®Çu t−.• Møc ®é sö dông nh©n c«ng trong n−íc• §ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n−íc.• TiÕt kiÖm ngo¹i tÖ vµ t¨ng thu ngo¹i tÖ.• ¶nh h−ëng cña dù ¸n ®èi víi m«i tr−êng sinh th¸i.2005-PTVinh, ĐHBK/QLCN Qu¶n lý dù ¸n

×