Porosi kur anore

675 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Porosi kur anore

 1. 1. POROSIKUR’ANOREM.M. Pikthal &M. Fateh MuhammadBrunei Darussalam2006/2007
 2. 2. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad2Titulli në Origjinal:QUR’ANIC ADVICESTitulli në gjuhën shqipe:POROSI KUR’ANOREPërgatiti në gjuhën arabe dhe angleze:M.M. PikkthalM. Fateh MuhammadPërgatiti në gjuhën shqipe:Fehim Xhafer DragushaRedaktor gjuhësor...............................................Recensent...............................................Të gjitha të drejtat e botomit i gëzon AutoriAdresa në Kosovë:Fshati Bërrnicë e Epërme , rruga pa numërKomuna e Prishtinës – KosovëNumri i telefonit: + 381-38-515-837Republika e KosovësAdresa në Brunei Darussalam:Jalan Tungku Link, Gadong BE 1410Male Residential College - M1, G.09Numri i telefonit: +6738915313Negara Brunei Darussalamfeim_dragusha@hotmail.comfehim_dragusha@yahoo.com
 3. 3. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad3Përkushtim :Këtë punim modest i’a kushtoj profesorit tim të dashur Tefik Gashi, i cilime mësoi leximin e fjalës së Allahut të Madhërishëm. Allahu i dhasht të mira nëkëtë botë dhe në botën e ardhshme. Amin
 4. 4. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad4Fjala e perkthyesitFalënderimet dhe lavderimet i përkasin vetëm Krijuesit te kësajgjithësie, i cili na bëri prej besimtarëve të fesë së drejtë Islame, ndërsapershendetjet me te sinqerta qofshin mbi të dërguarin e njerëzimitMuhammedin alejhisselam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij tëbesueshëm si dhe mbi te gjithë ata qe pasojnë rrugën e tij deri ne Ditën eLlogarisë.Duke u nisur nga porosia e te madhit Allah per te punuar dhe per tandihmuar fene e Allahut, verejta se për vëllezerit shqiptarë myslimanë do teishte shume i dobishem perkthimi i librit “Quranic Advices” (Porosi Kur’anore)liber ky i hartuar nga Muhammed Pikthal si dhe Fateh Muhammed.Libri perbehet prej njezet kapituj dhe ndahet ne dy pjese.Sa i perket perkthimit te ajeteve, jam ndihmuar me perkthimin e Kur’anit te“Sherif Ahmetit” – Allahu qofte i kenaqur me te - njeherit jam orvatur qe nëfund të çdo ajeti t’e sjell numrin e tij si dhe emrin e kaptinës, prandaj kamshpresë se ky punim do të jetë i mirëseardhur nga lexuesit shqiptarë tenenqiellit Ballakanit.Poashtu, jam shume i bindur se imamet do ta gjejne nje prehje ne keteliber. Liber ky qe do t’i furnizoj ata me tema te ndryshme dhe do t’i shpie nesuksesin e tyre per pergatitjen dhe zgjerimin e temave dhe ligjeratave te tyrejavore.Në fund lus Allahun e Gjithmëshirshëm që të na i falë mekatet tona dhetë na bëjë prej banorëve të xhennetit firdeus.Fehim Xhafer DragushaM.A. Student ne degen e UsuluddinitUniversiteti i Bruneit Darussalam
 5. 5. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad5Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit,Mëshirëbërësit!
 6. 6. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad6 NJERËZIT E DASHUR TË ALLAHUTPJESA E PARËKAPITULLI – I -
 7. 7. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad7Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…dhe bëni mirë, se me të vërtetë All-llahu i dobamirësit. (El-Bekare: 195)....All-llahu i do ata që pendohen dhe ata që ruhen prejpunëve të ndyta e të neveritshme.(El-Bekare: 222).Jo, (nuk është ashtu si thonë ata) po kush e përmbushamanetin e vet (është besnik) dhe ruhet nga mëkatet,s’ka dyshim, All-llahu i do ata që ruhen.(Ali Imran: 76)....All-llahu i do durimtarët (Ali Imran: 146)....e All-llahu i do bamirësit (Ali Imran: 134)....All-llahu i do të drejtit. (El-Maideh: 42)....e dijeni se All-llahu është me ata që ruhen (tëkëqijave). (Et-Tewbeh: 36).S’ka dyshim se mëshira e All-llahut është pranë atyretë mirëve. (El-A’raf: 56)....All-llahu nuk ua humb shpërblimin veprimmirëve(Et-Tewbeh: 120).E ata, të cilët luftuan për hir Tonë, Ne me siguri do t’iorientojmë rrugës për te Ne, e nuk ka dyshim se All-llahu është në krahun e bamirësve.( El-Ankebut: 69)....All-llahu i do ata që mbështeten(Ali- Imran: 159).
 8. 8. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad8♦♦♦♦
 9. 9. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad9 NJERËZIT JO TË DASHUR TË ALLAHUTKAPITULLI – II -
 10. 10. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad10Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe...All-llahu nuk e vë në rrugë të drejtë popullin eprishur. (Es-Saff: 5)........All-llahu nuk i do ngatërrestarët.(El-Maideh: 64). .......All-llahu nuk e përkrah veprën e të prishurve(Junus: 81)........Popullin mizor All-llahu nuk e vë në rrugë të drejtë.( Et-Tewbeh: 19)........All-llahu nuk vë në rrugë të drejtë popullin mohues( Et-Tewbeh: 37)........All-llahu nuk e do asnjë tradhtarë e bukëpërmbystë(El-Haxhxh: 38)........Ai nuk i do arrogantët (En-Nahl: 23). .......Ai nuk i do shkapërderdhësit (El-En’am: 141). .......është e vërtetë se All-llahu nuk udhëzon në rrugë tëdrejtë atë që është rrenës, jobesimtar. (Ez-Zumer: 3)........S’ka dyshim se All-llahu nuk udhëzon në rrugë atëqë e tejkalon dhe është rrenës(Gafir: 28)........Ai që i përshkruan shok All-llahut, ai ka humbur dhebërë një largim të madh (prej të vërtetës)(En-Nisa: 116).....
 11. 11. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad11♦♦♦♦
 12. 12. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad12 SI DUHET SILLUR MYSLIMANI ME PRINDËRIT?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 13. 13. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad13…të silleni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve,ndaj jetimave, ndaj të varfërve dhe njerëzve uthuani fjalë të mira; Faleni namazin dhe jepnizeqatën...(El-Bekare: 83)......Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mosadhuroni tjetër pos Tij, që të silleni në mënyrëbamirëse ndaj prindërve....(El-Isra: 23).....Nëse njërin prej tyre, ose që të dy, i ka kapurpleqëria pranë kujdesit tënd, atëherë mos u thuajatyre as “of - oh”, as mos u bë i vrazhdë ndaj tyre,po atyre thuaju fjalë të mira (të buta,respektuese). (El-Isra: 23).....Dhe në shenjë mëshire shtrije pranë tyre krahunpërulës e respektues dhe thuaj: “Zoti im! Mëshiroiata të dy, sikurse më edukuan mua kur isha ivogël”. (El-Isra: 24). .Zoti juaj e di më së miri atë që keni në shpirtintuaj. Nëse keni qëllime të mira, vërtet Ai u fal atyreqë pendohen. (El-Isra: 25).. TË DREJTAT NDAJ PRINDËRVE - KOHA E NDËRPRERJES SË GJIUT
 14. 14. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad14Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeNe njeriun e kemi urdhëruar për (sjellje të mirandaj) prindit të vet, sepse nëna e vet atë e bartime mund pas mundi dhe pas dy viteve ia ndaugjinin.(E porositëm) Të jeshë mirënjohës ndajMeje dhe ndaj dy prindërve tu....(Lukman: 14).... RASTET NË TË CILAT PRINDËRIT NUK MERITOJNË TË RESPEKTOHEN!Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeNe e kemi obliguar njeriun me punë të mira ndajprindërve të vet, e nëse ata të dy përpiqen tëshpiejnë ty që të më pëshkruash Mua shok (zottjetër) për çka ti nuk di asgjë, atëherë ti mos irespekto ata. Kthimi juaj është tek Unë, e Unë dot’ju njoftoj për atë që keni vepruar. (El-Ankebut: 8).. ÇFARË THOSHIN IDHUJTARËT KUR THIRRESHIN NË BESIMIN EVËRTETË?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeE kur u thuhet atyre (idhujtarëve): “Pranoni atë qëAll-llahu e shpalli”! Ata thonë: “Jo, ne ndjekim atërrugë në të cilën i gjetëm prindërit tanë”! Edhesikur prindërit e tyre të mos kenë kuptuar dhe tëmos jenë udhëzuar në rrugën e drejtë (ata do t’ipasonin)?(El-Bekareh: 170)..♦♦♦♦
 15. 15. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad15 SI DUHET JETUAR MYSLIMANËT NË KËTË BOTË?KAPITULLI – IV -
 16. 16. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad16Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…Thuaju: “All-llahu nuk urdhëron tëshëmtuarën,....(El-A’raf: 28)..........Thuaj: “All-llahu ma urdhëroi mua drejtësinë...(El-A’raf: 29).......…Dhe që duke ditur, nuk vazhdojnë në atë qëkanë punuar (në të keqen). (Ali Imran: 135)........urdhëro për punë të mira, e ndalo nga tëkëqijat...(Lukman: 17)....... KUJT DUHET T’I MBËSHTETËN BESIMTARËT?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe...andaj besimtarët le t’i mbështeten vetëm All-llahut...(Ali Imran: 122)....... KUJT DUHET MYSLIMANËT TI KENË FRIGË?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe...frikësomuni Mua, nëse jeni besimtar.(Ali Imran: 175)..... KEND DUHET NDIHMUAR MUSLIMANI?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO ju që besuat, bëhuni ndihmëtarë të All-llahut....(Es-Saff: 14).... CILËN RRUGË DUHET NDJEKUR MYSLIMANI?
 17. 17. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad17Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeKjo është rruga e Zotit tënd, është e drejtë...(El-En’am: 126).... KEND DUHET TA FALËNDEROJ MYSLIMANI?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabePra ju më kujtoni Mua (me adhurime), Unë jukujtoj juve (me shprëblim). Më falënderoni e mosMë mohoni.(El-Bekareh: 152).. KEND DUHET RESPEKTUAR MYSLIMANI?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabenëse jeni besimtarë, respektojeni All-llahun dhetë dërguarin e Tij (El-Enfal: 1).....e kush kundërshton All-llahun dhe të dërguarine Tij, nuk ka dyshim se All-llahu ështëndëshkimfortë. (El-Enfal: 13).....O ju që besuat, bindjuni All-llahut, respektoni tëdërguarin dhe përgjegjësit nga ju...(En-Nisa: 59).... NË CILAT GJËRA MYSLIMANËT DUHET NDIHMUAR MES VETE?
 18. 18. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad18Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe...Ndihmohuni mes vete me të mira dhe në tëmbara...(El-Maideh: 2).…... NË CILAT GJËRA NUK DUHET NDIHMUAR MYSLIMANËT ME NJERITJETRIN?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe...e mosni në mëkate e armiqësi...(El-Maideh: 2). .........Kini dro dënimit të All-llahut, se me të vërtetëAll-llahu është ndëshkues i fortë. (El-Maideh: 2)..... NË QKA DUHET MBËSHTETUR (KAPUR) MYSLIMANI?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe...E kush i përmbahet fesë së All-llahut, ai padyshim është i udhëzuar në rrugën e drejtë.(Ali-Imran: 101).....Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin (fenë dheKur’anin) e All-llahut, e mos u përçani!Përkujtojeni nimetin e All-llahut ndaj jush, kur ju(para se ta pranonit fenë islame) ishit tëarmiqësuar, e Ai i bashkoi zemrat tuaja dhe ashtume dhuntinë e Tij aguat të jeni vëllezër.(Ali-Imran: 103).. GRUPI I MYSLIMANËVE QE THËRRET NË ATË QE ËSHTË EDOBISHME
 19. 19. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad19DHE NDALON NGA AJO QË ËSHTË E KEQEAjeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeNga ju le të jetë grup që thërret në atë që është edobishme, urdhëron për punë të mbara dhendalon nga e keqja. Të tillët janë ata të shpëtuarit.(Ali-Imran: 104). . PËRSE MYSLIMANËT JANË NJERËZIT ME TË DOBISHËM (ZGJEDHUR)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeJu jeni populli më i dobishëm, i ardhur për tëmirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloninga veprat e këqija dhe të besoni në All-llahun.(Ali-Imran: 110). . SI DUHET VEPRUAR BESIMTARI PËR T’I SHPETUAR DËNIMIT TËALLAHUT?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO ju besimtarë, bëni durim, bëhuni tëqëndrueshëm kundër armikut, rrini të përgaditurdhe, që të shpëtoni, ruajuni dënimit të All-llahut.(Ali-Imran: 200).. ATA QË POSEDOJNË SJELLJE TË MIRA ?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 20. 20. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad20Mirëpo këtë nuk mund ta arrijë kush, pos atyre qëjanë të durueshëm, dhe nuk mund ta arrijë kush,pos atyre që kanë virtyt të lartë.(Fussilet: 35).. PËRSE MYSLIMANËT JANË POPULLI (UMETI) MË I DALLUAR?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO ju që besuat, nëse keni frikë All-llahun, Ai do tëvërë udhëzim (në zemrat tuaja) për ju, do t’uambulojë të këqijat, do t’ua falë mëkatet. All-llahuështë dhurues i madh.(El-Enfal: 29). . KUSH BËNË JETË TE MIRË NË KËTË BOTË ?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeKush bën vepër të mirë, qoftë mashkull osefemër, e duke qenë besimtar, Ne do t’i japim atijnjë jetë të mirë (në këtë botë), e (në botën tjetër)do t’u japim shpërblimin më të mirë për veprat etyre.(En-Nahl: 97).. KUSH DO TA TRASHËGOJ TOKËN?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeNe e kemi shënuar në Zebur (në librat e shenjtë)pas shënimit (në Lehvi Mahfudh), se me të vërtetëtokën do ta trashëgojnë robtë e Mi të mirë.(El-Enbija: 105).. KUJT I TAKON ZOTËRIMI NË TOKË?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 21. 21. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad21Atyre nga mesi juaj të cilët besuan dhe bënëvepra të mira, All-llahu u premtoi se do t’i bëjëzotërues në atë tokë ashtu si i pat bërë zotëruesata që ishin para tyre(En-Nur: 55). . ÇFARË DO TË NDODH SIKUR T’I KTHENI SHPINËN ALLAHUT TËMADHËRISHEM?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeJa, ju jeni ata që ftoheni për të dhënë në rrugën eAll-llahut (për luftë kundër armikut tuaj), e dikushprej jush bën koprraci, e kush bën koprraci, ai bënkundër vetvetes, All-llahu s’ka farë nevoje, e jujeni të varfër (keni nevojë). Po nëse ju i kthenishpinën, Ai do t’ju zëvendësojë me një populltjetër, që nuk do të jetë si ju (Muhammed: 38).. A LEJOHET QË MYSLIMANI TA SHTREMBËROJ FYTYRËN PREJNJERËZVE?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeDhe mos shtrembëro fytyrën tënde prejnjerëzve,…. (Lukman: 18).... A LEJOHET QË MYSLIMANI TË JETË ARROGANT DHE MENDJËMADH?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 22. 22. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad22….mos ec nëpër tokë kryelartë, se All-llahu nuk edo asnjë mendjemadh e që shumë lavdërohet.(Lukman: 18).....Ashtu që të mos dëshpëroheni tepër për atë që juka kaluar, e as të mos gëzohi tepër me atë që Ai uka dhënë, pse All-llahu nuk e do asnjë arrogant qëu lavdërohet të tjerëve.(El-Hadid: 23).. SI DUHET TE EC MYSLIMANI?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeDhe mos ec nëpër tokë me mburrje, pse ti as nukmund ta çashë tokën as nuk mund ta arrishëlartësinë e maleve (El-Isra: 37)..Të jesh i matur në ecjen tënde (Lukman: 19). . SI DUHET TË FLAS MYSLIMANI?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe….ule zërin tënd, se zëri më i egër është zëri igomarit. (Lukman: 19)..... PËR ATA TE CILËT OFENDOJNË DHE PËRQESHINAjeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 23. 23. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad23Mjerë për secilin që ofendon e përqesh (njerëzit)(El-Humeze:1).. PËR ATA TË CILËT TALLËN DHE PËRQESHINAjeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO ju që besuat, nuk bën të tallet një popull me njëpopull tjetër, meqë të përqeshurit mund të jenëmë të mirë nga ata të cilët përqeshin dikë tjetër, eas gratë me gratë e tjera, sepse mund të ndodhëqë gratë e tjera të jenë më të mira se ato qëpërqeshin (duke e nënçmuar njëri-tjetrin)(El-Huxhurat: 11). PËR ATA TË CILËT ETIKETOJNË NJERI TJETRIN ME EMRA (LLAGAPE) TËSHËMTUARAjeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…dhe mos etiketoni njëri-tjetrin me llagape. Pasbesimit është keq të përhapet llagapi i keq. E ataqë nuk pendohen, janë mizorë. (El-Huxhurat: 11)..... PËR ATA TË CILËT PERGJOJNË NJËRI-TJETRIN DHE SPIUNOJNË
 24. 24. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad24Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…..dhe mos hulumtoni për zbulimin e të metave tënjëri-tjetrit, dhe mos përgjoni njëri-tjetrin; a mosndonjëri prej jush dëshiron të hajë mishin e vëllaittë vet të vdekur? Atë pra e urreni! Kini frikë ngandëshkimi i All-llahut, e All-llahu është mëshirues,Ai pranon shumë pendimin.(El-Huxhurat: 12)..... KUR LEJOHET QË MYSLIMANI TË FLAS PARA MASËS ME SHPREHJE TËKËQIJA?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeAll-llahu nuk do publikimin e shprehjeve të këqiapërveç (publikimit) të atij që i është bërë padrejt.All-llahu është dëgjues, i dijshëm.(En-Nisa: 148). A LEJOHET QË MYSLIMANI TË SHTROJ PYETJE PA PASUR NEVOJË?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO ju që besuat, mos pyetni për sende që nëse uthuhet ajo (pyetja) haptazi, ju vjen keq juve(El-Maideh: 101).. KUR LEJOHET BISEDA E FSHEHTË DHE KUR NDALOHET?
 25. 25. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad25Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO ju që keni besuar, kur bisedoni mes vetefshehurazi, mos bisedoni për çka është mëkat,armiqësi dhe kundërshti ndaj pejgamberit, porbisedoni për punë të ndershme e të matura dhekini frikën All-llahut, te i cili do të tuboheni!(El-Muxhadeleh: 9)..Bisedën e fshehtë e nxit vetëm djalli për t’ishqetësuar ata që besuan, ndonëse ajo nuk mundt’i dëmtojë ata fare pa dëshirën e All-llahut, andajvetëm All-llahut le t’i mbështeten besimtarët!(El-Muxhadeleh: 10).. PËRSE BESIMTARI DUHET LARGUAR NGA DYSHIMET?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve tëshumta, meqë disa dyshime janë mëkat(El-Huxhurat: 12). ÇFARË DO TË NDODHË ME ATA QË FYEJNË BESIMTARËT DHEBESIMTARET?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeE ata që fyejnë besimtarët dhe besimtaret, përçka ata nuk janë fajtorë, ata kanë ngarkuar vetenme një mëkat shumë të madh.(El-Ahzab: 58). ÇFARË ËSHTË REZULTATI I ATIJ QË GABIMIN E VETËVETES IA HUDH TËPAFAJSHMIT?
 26. 26. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad26Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeKush bën ndonjë gabim ose mëkat, e pastaj atë iahudh një të pafajshmit, ai ngarkohet me një shpifjee me një mëkat të hapët (En-Nisa: 112).. RUAJTJA E BESIMTARIT NGA MEKATËT E HAPTA DHE ATO TËFSHEHTA?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…të mos u afroheni mëkateve të hapta apo tëfshehta,..(El-En’am: 151)....... SI DUHET SILLUR BESIMTARI KUR TE KALON PRANË TË KEQËS?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe...dhe kur (rastësisht) kalojnë pranë të keqes,kalojnë duke e ruajtur karakterin e vet.(El-Furkan: 72). SI DUHET SILLUR ME TË PADITURIN - INJORANTIN?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeTi (Muhammed) merre të lehtën, urdhero për mirëdhe hiqu prej të padijshmëve. (El-A’raf: 199). . SI DUHET SILLUR NDAJ INJORANTËVE (XHAHILËVE) KUR NEVE NADREJTOHEN ME FJALË?
 27. 27. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad27Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeE robërit e Zotit janë ata që ecin nëpër tokë tëqetë, e kur atyre me fjalë u drejtohen injorantët,ata thonë: “Paqe!” (El-Furkan: 63).. A LEJOHET QË MYSLIMANI TË INVOLVOHET NË GJËRA PËR TË CILATNUK POSEDON NJOHURI?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeMos iu qas asaj për të cilën nuk ke njohuri, pse tëdëgjuarit, të pamurit dhe zemra, për të gjitha këtoka përgjegjësi. (El-Isra: 36).. ÇKA DUHET BËRË BESIMTARI KUR TË DEGJON NDONJË LAJM?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO ju që keni besuar, nëse ndonjë ipandërgjegjshëm u sjell ndonjë lajm, jushqyrtojeni mirë, ashtu që të mos e goditni ndonjëpopull pa e ditur realitetin, e pastaj të pendohenipër atë që keni bërë. (El-Huxhurat: 6).. SI DUHET TË SILLEMI ME ATA QË NA OFROJNË PAQE?
 28. 28. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad28Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabePërpos atyre që srtehohen te një popull, me tëcilin keni marrveshje, dhe përpos atyre që vijnë teju, e u vjen rëndë të luftojnë kundër jush osekundër popullit të vet. Sikur All-llahu të donte dot’ju jepte atyre fuqi e pushtet mbi ju dhe do t’juluftonin. Në qoftë se ata tërhiqen prej jush, nuk juluftojnë dhe ju ofrojnë paqe, atëherë All-llahu nukju lejon rrugë (luftë) kundër tyre. (En-Nisa: 90). . ÇKA DUHET TË VEPROJ MYSLIMANI KUR DËGJON SE FJALËT EALLAHUT MOHOHËN DHE ME TO BËHET HAJGARE?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeJuve u është shpallur në librin (Kur’anin) që, kur tëdëgjoni se po mohohet Kur’ani i All-llahut dhe pobëhet tallje me të, mos rrini me ata derisa të moshyjnë në bisedë tjetër. Përndyshe, ju do të jeni siata.(En-Nisa: 140). . MORALI DHE SJELLJET E MIRA NË TUBIMËT E MUSLIMANËVE(MEXHLISE)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 29. 29. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad29O ju që besuat, kur t’ju thuhet: zgjerohuni (bënivend) në vend ndeje, zgjerohuni, se All-llahu bënzgjerim për ju, e kur t’ju thuhet: ngrihuni! Atëherëju ngrihuni, All-llahu i lartëson ata që besuan prejjush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve uështë dhënë dituri. All-llahu është i njohur mirë meatë që punoni.(El-Muxhadeleh: 11)..Dhe rrobat tua pastroi! (El-Muddeththir: 4). .Dhe të keqes së ndyrë largohu (El-Muddeththir: 5). . CILA ËSHTË METODOLOGJIA E THIRRJËS NË ISLAM?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeTi (Muhammed) thirr për në rrugën e Zotit tënd meurtësi e këshillë të mirë dhe polemizo me ata(kundërshtarët) me atë mënyrë që është më emira….(En-Nahl: 125). ... CILA ËSHTË PËRSHËNDETJA ISLAME?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 30. 30. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad30….Kur të hyni në ndonjë shtëpi përshëndetni (ataqë janë në to) me një përshëndetje të caktuar ngaAll-llahu (me selamun alejkum) që është e bekuardhe e këndshme. Kështu All-llahu ua sqaronargumentet që t’i kuptoni. (En-Nur: 61)..... SI DUHET KTHYER PËRSHËNDETJA ISLAME?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeKur përshëndeteni me ndonjë përshëndetje, juktheni përshëhdetje edhe më të mirë, ose kthejeniashtu. All-llahu llogarit për çdo send.(En-Nisa: 86).. TË PËRMENDURIT E FJALËS “NE DASHTË ALLAHU”?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeDhe mos thuaj kurrsesi për ndonjë çështje: “Unëdo ta bëj këtë nesër!” (El-Kehf: 23)..Vetëm (nëse i shton): “Në dashtë All-llahu!” E kurtë harrosh, përmende Zotin tënd dhe thuaj:“Shpresohet se Zoti im do të më japë udhëzimedhe më të afërt prej këtij (të as-habi kehfit)”.(El-Kehf: 24).. SI DUHET SILLUR MYSLIMANI ME TË PADREJTIN, TË KEQIN-ZULLUMQARIN?
 31. 31. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad31Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeEdhe ata që kur i godet e padrejta, i kundërvihen.(Esh-Shura: 39)..Ndëshkimi i të keqes bëhet me një të keqe në tënjëjtën masë, e kush fal e bën pajtim, shpërblimi itij është tek All-llahu. Vërtet, Ai nuk i dozullumqarët.(Esh-Shura: 40). .Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja. Andaj,(të keqen) ktheje në mënyrën më të mirë, seatëherë ai, me të cilin kishit njëfarë armiqësie, dotë bëhet mik i afërt. (Fussilet: 34). .Nëse publikoni ndonjë të mirë ose e fshihni atë,ose i falni ndonjë të keqe (dikujt), All-llahu iplotfuqishëm falë shumë. (En-Nisa: 149)..Kush bën durim dhe fal, s’ka dyshim se ajo ështëvirtyti më i lartë (i lavdishëm). (Esh-Shura: 43).. SHPËRBLIMI I KEQBËRËSVE (ATYRE QË BËJNË VEPRA TËSHËMTUARA)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 32. 32. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad32Kush bën ndonjë të keqe ose e ngarkon veten,pastaj kërkon falje te All-llahu, ai e gjen All-llahunfalës dhe mëshirues. (En-Nisa: 110)..Kush bën ndonjë mëkat, ai ka ngarkuar vetveten.All-llahu i di hollësitë, është gjykatës i drejtë.(En-Nisa: 111)..Thuaj: “ A të kërkojë Zot pos All-llahut, e Ai ështëZot i çdo sendi (ekzistues) dhe dëmi i secilitperson është kundër vetes. Askush nuk do tabartë barrën e tjetrit. Mandej, kthimi juaj është teZoti juaj; e Ai ju njofton për atë që përçaheshit.(El-En’am: 164).. A LEJOHET KOPRRACIA NË ISLAM?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeDhe mos e bën dorën tënde të lidhur për qafe(mos u bë koprrac), e as mos e shtrij në tërësi, etë mbetesh i qortuar dhe duarthatë (ngashpenzimi i tepërt).(El-Isra: 29). .Edhe ata që kur shpenzojnë nuk e teprojnë e asnuk janë dorështrënguar, por mbajnë mesataren ejanë të matur.(El-Furkan: 67).. A LEJOHET SHPENZIMI I PASURISË PA MASË?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeDhe jepi çdo të afërmi të drejtën që i takon, edhetë varfërit, edhe atij në kurbet, po mos shpenzotepër e pa rrugë.(El-Isra: 26)..
 33. 33. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad33 KUSH JANË MASTRAFXHINJTË (ATA QË SHPENZOJNË PA MASË)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeAta që shpenzojnë tepër (mastrafxhinjtë) janëvëllezër (në veprim) të djajve, e djalli ështëpërbuzës i madh i Zotit të Tij. (El-Isra: 27).. ÇFARË DUHET BËRË NËSE NUK KEMI MUNDËSI T’I NDIHMOJMËNEVOJTARËVE?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeNëse detyrohesh t’ua kthesh shpinën atyre (tëafërmve etj.), duke kërkuar mëshirën të cilën eshpreson nga Zoti yt (furnizim për t’i ndihmuarata), atëherë thuaju atyre fjalë të mira (të lehta).(El-Isra: 28).. A LEJOHET RYSHFETI NË ISLAM (NGRËNIA E PASURISË NË MËNYRË TËPADREJTË)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 34. 34. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad34Dhe mos e hani pasurinë e njëri-tjetrit në mënyrëtë palejuar, e as mos u paraqitni me te (meryshfet) te gjykatësit për të grabitur në mënyrë tëpadrejtë një pjesë të pasurisë së njerëzve, kur ju edini (se pa të drejtë po e hani atë).(EL-Bekare: 188).. ÇFARË NDIHME DUHET OFRUAR MYSLIMANI?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeKush ofron ndihmë të mirë, do të ketë pjesë ngaajo, dhe kush ofron ndihmë të keqe do tëngarkohet me të. All-llahu është i plotfuqishëmndaj çdo sendi. (En-Nisa: 85).. A LEJOHET PËR MYSLIMANIN PIRJA E ALKOHOLIT, BIXHOZI, KUMORA?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 35. 35. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad35O ju që besuat, s’ka dyshim se vera, bixhozi,idhujt dhe hedhja e shigjetës (për fall) janë vepratë ndyta nga shejtani. Pra, largohuni prej tyre qëtë jeni të shpëtuar. (El-Maideh: 90).Shejtani nuk dëshiron tjetër, përveç se nëpërmjetverës dhe bixhozit të hedhë armiqësi mes jush,t’ju pengojë nga të përmendurit Zotin dhe t’julargojë nga namazi. Pra, a po i jepni fund (alkoolite bixhozit)? (El-Maideh: 91). .Të pyesin ty për verën dhe bixhozin. Thuaj: “Që tëdyja janë mëkat i madh, e ka edhe dobi në to (tëpakta) për njerëz, por dëmi i tyre është më i madhse dobia e tyre… (El-Bekare: 219). ... PËRMBUSHJA (ZBATIMI) I PREMTIMEVE?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO Ju që besuat! Zbatoni premtimet (obligimet).(El-Maideh: 1)..O ju që besuat, pse po e thoni atë që nuk epunoni? (Es-Saff: 2)..Tek All-llahu është shumë e urrejtur ta thoni atëqë nuk e punoni! (Es-Saff: 3)..
 36. 36. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad36…..Premtimin zbatonie, pse për premtimin kapërgjegjësi. (El-Isra: 34).....Meqë keni premtuar, pra zbatojeni premtimin edhënë ndaj All-llahut, e mos i prishni betimet pasi ikeni vërtetuar ato, duke qenë se All-llahun e bëtëgarant tuajin. Vërtet, All-llahu e di se çka punoni.(En-Nahl: 91).. ÇFARË ËSHTË DËNIMI I ATYRE QË THEJN ZOTIMET?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeAta që për një vlerë të paktë e shesin besën edhënë All-llahut, ndryshojnë edhe zotimet e tyre,të tillët nuk kanë pjesë (mëshirë) në botën tjetër,dhe në ditën e kijametit All-llahu nuk u flet atyre,nuk i shikon ata dhe nuk i pastron (prej barrës sëgabimeve), ata kanë një dënim të dhembshëm.(Ali Imran: 77).. ZOTIMI DHE SHPAGIMI PËR TË?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 37. 37. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad37E shkatërrojnë veten e tyre; All-llahu e di se atajanë rrenacakë. (Et-Tewbeh: 42)..All-llahu nuk ju merr në përgjegjësi për betimet ejuaja të paqëllimta (për betim), por ju merr për atoqë jeni zotuar qëllimisht. E shpagimi i tij (i betimittë bërë) është duke i ushqyer dhjetë të varfër meushqim mesatar që ushqeni familjen tuaj, oseduke i veshur ata (të dhjetë), ose duke liruar njërob. E kush nuk ka mundësi t’i bëjë këto, le tëagjërojë tri ditë. Ky është shpagim për betimettuaja kur i theni ato. Ruani betimet tuaja. KështuAll-llahu ju sqaron dispozitat e veta, ashtu që tëjeni mirënjohës. (El-Maideh: 89).. SI DUHET DËSHMUAR MYSLIMANI DHE SI DUHET TA ZBATOJ LIGJIN ?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeE mos e ngatërroni të vërtetën me të pavërtetëndhe me vetëdije të fshehni realitetin.(El-Bekare: 42)..…..Mos e fshehni dëshminë, sepse ai që e fshehatë, ai është mëkatar me zemrën e vet, All-llahu diatë që veproni. (El-Bekare: 283).....
 38. 38. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad38O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues tëdrejtë për hirë të All-llahut edhe nëse ështëkundër (interesit) vetvetes suaj, kundër prindërveose kundër të afërmve, le të jetë ai (për të cilindëshmohet) pasanik ose varfnjak, pse All-llahu dimë mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e t’ishmangeni drejtësisë. Nëse shtrëmbëroni osetërhiqeni, All-llahu hollësisht di ç’ka punoni.(En-Nisa: 135)..O ju besimtarë, pëmbajuni mësimeve të All-llahutdhe thuani fjalë të drejta. (El-Ahzab: 70)..Ai (All-llahu) iu mundëson të bëni vepra të mira, jushlyen juve mëkatet tuaja, e kush respekton All-llahun dhe të dërguarin e Tij, ai ka arritur njësukses të madh. (El-Ahzab: 71). . SI DUHET TE SILLET MYSLIMANI ME TË DREJTËT - BESNIKËT?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO ju që besuat! Ta keni në kujdes All-llahun dhetë jeni me ata të drejtit. (Et-Teubeh: 119).. A LEJOHET MBROJTJA E TRADHTARËVE NGA ANA E MYSLIMANËVE?
 39. 39. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad39Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…..Mos u ngatërro për tradhëtarët (mos u dil nëndihmë). (En-Nisa: 105).....Kërkoj falje (për këtë) All-llahut. All-llahu falë,mëshiron. (En-Nisa: 106).. KUSH JANË TË NDËRUARIT E TË DY BOTËRAVE ?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeEdhe ata që janë besnikë ndaj amanetit që uështë besuar dhe ndaj premtimit të dhënë.(El-Mearixh: 32)..Edhe ata që dëshminë e vet e zbatojnë (nuk emohojnë, nuk e fshehin). (El-Mearixh: 33)..Edhe ata që janë të kujdesshëm ndaj rregullave tënamazit të tyre. (El-Mearixh: 34)..Të tillët janë në xhennete dhe janë të nderuar.(El-Mearixh: 35).. DREJTËSIA SI DUHET TË GJYKOJNË MYSLIMANËT NË MES VETI?
 40. 40. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad40Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeAll-llahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë tëafërmve, e ndalon nga imoraliteti, nga e neverituradhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrnimësim. (En-Nahl: 90). .…dhe kur të gjykoni, ju urdhëron të gjykoni me tëdrejt mes njerëzve. Sa e mirë është kjo që jukëshillon. All-llahu dëgjon dhe sheh si veproni.(En-Nisa: 58)..... SI DUHET GJYKUAR NË MES NJERËZVE (JO-MUSLIMANË)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeNe të zbritëm ty (Muhammed) librin (Kur’anin) meplot të vërteta, që të gjykosh mes njerëzve me atëqë të mësoi All-llahu. (En-Nisa: 105).. QKA JANË MYSLIMANËT NË MES VETI DHE QKA DUHET VEPRUAR NËSEATA LUFTOJNË NJERI TJETRIN?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeS’ka dyshim se besimtarët janë vëllezër, pra bënipajtim ndërmjet vëllezërve tuaj dhe kini frikë All-llahun, që të jeni të mëshiruar (nga Zoti).(El-Huxhurat: 10).. SI TË VEPROJMË KUR DY GRUPE MYSLIMANËSH LUFTOJNË NDËRMJETVETE?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 41. 41. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad41Nëse dy grupe besimtarësh tentojnë të luftojnëndërmjet vete, ju pajtoni ata, e në qoftë sendonjëri prej tyre e sulmon tjetrin, atëherë luftojeniatë grup që vërsulet me pa të drejtë, derisa t’ibindet udhëzimit të All-llahut, e nëse kthehet,atëherë me drejtësi bëni pajtimin ndërmjet tyre,mbani drejtësinë, se vërtet All-llahu i do të drejtit.(El-Huxhurat: 9). . ÇFARË JANË PASOJAT E PËRÇARJËS SË MYSLIMANËVE NË MES VETE?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeDhe respektojeni All-llahun e të dërguarin e Tij, emos u përçani mes vete, e të dobësoheni e tahumbni fuqinë (luftarake). Të jeni të durueshëmse All-llahu është me të durueshmit.(El-Enfal: 46)..Po kush mbështetet në All-llahun, s’ka dyshim seAll-llahu është ngadhënjyes i urtë. (El-Enfal: 49).... ÇFARË DUHET VEPRUAR ME ATA QË E PËRÇANË FENË DHE NDAHENNË GUPE?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 42. 42. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad42Vërtetë ata që e përçanë fenë e tyre dhe u ndanënë grupe, ti (Muhammed) nuk ke kurrfarëpërgjegjësie. Cështja e tyre është vetëm te All-llahu, Ai do t’i njohë me atë që punuan.(El-En’am: 159).. SI DUHET TË VEPROJ MYSLIMANI ME HIPOKRITËT - MUNAFIKËT?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…Po, ti hiqu tyre, tërhiqu vërejtjen (për hipokrizi)dhe thuaju fjalë që lënë përshtypje në veten etyre. (En-Nisa: 63).. SI DUHET VEPRUAR NË RASTET E MOSPAJTIMIT ?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, atëherëparashtrojeni atë te All-llahu (te libri i Tij) dhe te idërguari, po qe se i besoni All-llahut dhe ditës sëfundit. Kjo është më e dobishmja dhe përfundimimë i mirë. (En-Nisa: 59).. ÇFARË ËSHTË SYNIMI I KRIJIMIT TË NJERËZIMIT TË NDARË NË POPUJDHE FISE?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 43. 43. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad43O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam juve prej njëmashkulli dhe një femre, ju bëmë popuj e fise qëtë njiheni ndërmjet vete, e s’ka dyshim se te All-llahu më i ndershmi ndër ju është ai që më tepërështë ruajtur (këqijat), e All-llahu është shumë idijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë.(El-Huxhurat: 13). EMANETI?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeAll-llahu ju urdhëron që t’u jepni amanetin tëzotëve të tyre…(En-Nisa: 58).. TRADHTIA ?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…dhe kush bën hile (në ndarjen e plaçkës sëluftës), ai në ditën e kijametit vjen i ngarkuar meatë që ka bërë…(Ali Imran: 161).......O ju që besuat, mos e hani mallin e njëri-tjetrit nëmënyrë të palejuar, përpos tregtisë në të cilënkeni pajtueshmëri mes vete, dhe mos mbytniveten tuaj (duke mbytur njëri-tjetrin). Vërtet, All-llahu është i mëshirueshëm për ju. (En-Nisa: 29). .Kush bën këtë (që ndaloi Zoti) qëllimisht dhetejkalon kufijtë, Ne do ta hudhim atë në një zjarr tëfortë. Dhe kjo është leht për All-llahun.(En-Nisa: 30). .
 44. 44. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad44O ju që besuat, mos e tradhtoni All-llahun dhe tëdërguarin, e ashtu të tradhtoni amanetet tuaja,derisa e dini sa e keqe është kjo. (El-Enfal: 27).. BORXHI; SI DUHET SILLUR MYSLIMANI ME BORXHLIUN?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabePo në qoftë se ai (borxhliu) është në gjendje tëvështirë, atëherë bëni një pritje derisa të vijë nënjë çlirim. E t’ia falni (borxhin) në emër tëlëmoshës, ajo, nëse e dini, është shumë më emirë për ju. (El-Bekare: 280).. KAMATA (SHTIMI I PASURISË NË MËNYRË TË NDALUAR)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeAll-llahu e zhduk kamatën dhe e shton lëmoshën,All-llahu nuk e do asnjë besëprerë dhe mëkatar.(El-Bekare: 276)..Ata që e hanë kamatën, ata nuk ngrihen ndryshevetëm se si ngrihet ai çmenduri nga të prekurit edjallit. (El-Bekare: 275)..O ju që besuat, kini frikë All-llahun dhe nëse jenibesimtarë të sinqert , hiqni dorë prej asaj që kambetur nga kamata. (El-Bekare: 278)..
 45. 45. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad45E në qoftë se nuk e bëni këtë (nuk heqni dorë ngakamata), atëherë binduni se jeni në konflikt meAll-llahun dhe të dërguarin e Tij. E nëse jenipenduar, atëherë juve ju takon kryet e mallit tuaj -askë nuk dëmtoni, e as vetë nuk dëmtoheni.(El-Bekare: 279)..O ju të cilët besuat, mos e hani kamatën që po eshumëfishoni dhe kini frikë (dënimin e) All-llahutashtu që të gjeni shpëtim. (Ali Imran: 130).. ÇFARË ËSHTË DALLIMI NË MES SHITBLERJËS DHE KAMATËS?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…E All-llahu e ka lejuar shitblerjen, por e kandaluar kamatën…(El-Bekare: 275)....... ÇFARË ËSHTË DALLIMI NË MES KAMATËS DHE ZEQATIT DHE ALEJOHET QË TË JAPIM PASURI NGA KAMATA?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeDhe çka të jepni nga pasuria për ta shtuar e rritur(me kamatë), në pasurinë e njerëzve, ajo nuk dotë shtohet tek All-llahu, e çka të jepni ngasadakaja (bamirësia) me qëllim që t’i afroheni All-llahut, të tillët janë ata që u shumëfishohet(shpërblimi). (Err-Rrum: 39).. SI DUHET BËRË TREGTI DHE ÇFARË KËRKOHET NGA MYSLIMANI?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 46. 46. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad46Edhe ju mbani me drejtësi peshojën, e mos lënimangu në peshojë! (Err-Rrahman: 9)..Masën mbusheni kur matni (me enë) dhe peshonime peshojë të drejtë (precize). Kjo është më edobishme dhe ka përfundim më të mirë.(El-Isra: 35). .Plotësoni matjen, e mos u bëni prej atyre që lënëmangu! (Esh-Shuarau: 181)..Dhe matni me peshojë (kandar) të saktë (precize).(Esh-Shuarau: 182)..Dhe mos lini mangu sendet e njerëzve, e mosbëni shkatërrime në tokë. (Esh-Shuarau: 183)..Frikësohuni Atij që ju krijoi juve dhe breznitë epara. (Esh-Shuarau: 184)..Të mjerët ata që mangu masin e peshojnë.(El-Mutaffifin: 1)..Ata që kur matin prej njerëzve, për vete eplotësojnë (El-Mutaffifin: 2)..E kur u matin të tjerëve ose u peshojnë, u lënëmangu (El-Mutaffifin: 3)..
 47. 47. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad47A nuk e dinë të tillët se kanë për t’u ringjallur?(El-Mutaffifin: 4)..Në një ditë të madhe (El-Mutaffifin: 5). .Në ditën kur njerëzit ngrihen (prej varrezave) përtë dalë para Zotit të botëve. (El-Mutaffifin: 6)..♦♦♦♦
 48. 48. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad48 KUSH ËSHTË MYSLIMAN I VËRTETË - DËVOTSHËM?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 49. 49. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad49Nuk është tërë e mira (e kufizuar) t’i ktheni fytyrattuaja kah lindja ose perëndimi, por mirësi evërtetë është ajo e atij që i beson All-llahut, ditëssë gjykimit, engjëjve, librit, pejgamberëve dhepasurinë që e do ua jep të afërmve, bonjakëve, tëvarfërve, udhëtarëve, lypësve dhe për lirimin erobërve, dhe ai që e fal namazin, e jep zeqatin,dhe ata që kur premtojnë e zbatojnë, dhe tëdurueshmit në skamje, në sëmundje dhe nëflakën e luftës. Të tillët janë ata të sinqertit dhe tëtillët janë ata të devotshmit. (El-Bekare: 177)..Besimtarë janë vetëm ata që i besuan All-llahut, tëdërguarit e Tij, e mandej nuk dyshuan dhe për hirtë All-llahut luftuan me pasurinë dhe me jetën etyre. Të tillë janë ata të vërtetit. (El-Huxhurat: 15).. KUSH DO TË HYJ NË XHENNET?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 50. 50. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad50E ata që besuan dhe bënë vepra të mira, ata janëbanues të xhennetit, aty janë përgjithmonë.(El-Bekare: 82)..Nuk është (shpëtim) sipas shpresave tuaja assipas shpresave të ithtarëve të librit. Kushdo qëbën keq, do të ndëshkohet me te dhe, pos All-llahut, nuk ka për t’i gjetur vetes as mbrojtës asndihmës. (En-Nisa: 123)..Kush bën ndonjë nga punët e mira, qoftë mashkullose femër duke qenë besimtarë, të tillët hyjnë nëxhennet dhe nuk u bëhet farë padrejtësie.(En-Nisa: 124). .Ata që largohen prej mëkateve të mëdha dhe prejpunëve të ndyta, përpos ndonjë pune të imët, s’kadyshim se Zoti yt është që gjerësisht përfshin mefalje… (En-Nexhm: 32)....E drejtë e përkujdesjes së xhamive të All-llahutështë vetëm e atij që i ka besuar All-llahut dheditës së mbramë e që e falë namazin, jep zeqatine nuk i frikësohet askujt pos All-llahut. Të tillët dotë jenë të udhëzuarit (në rrugën e drejtë).(Et-Tewbeh: 18).. KUSH KONSIDEROHET PABESIMTAR (KAFIR)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 51. 51. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad51S’ka dyshim se ata që nuk besojnë All-llahun dhetë dërguarin e Tij, dëhirojnë të bëjnë dallim mesAll-llahut dhe të dërguarve të Tij e thonë: “Ne ibesojmë disa e nuk i besojmë disa të tjerë” e meskëtij duam të marrin një rrugë. (En-Nisa: 150). .Të tillët lanë jobesimtarët e vërtetë; e Ne kemipërgatitur dënim të fortë e nënçmues përjobesimtarët. (En-Nisa: 151).. KUSH ËSHTË HIPOKRIT (MUNAFIK)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeHipokritët dhe hipokritet janë si njëri-tjetri;urdhërojnë për të keqen e ndalojnë nga e miradhe shrëngojnë duart e tyre. Harruan All-llahun(nuk i binden), prandaj Ai i harroi (nga mëshira).Nuk ka dyshim, hipokritët janë ata të prishurit.(Et-Tewbeh: 67)..♦♦♦♦
 52. 52. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad52 SI DUHET TË SILLEMI ME JO MYSLIMANIN? A I LEJOHET MYSLIMANIT QË TA URREJ JO-MYSLIMANIN?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 53. 53. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad53Në fe nuk ka dhunë… (El-Bekare: 256). ...Ne dimë më së miri çka thonë ata, e ti ndaj tyrenuk je ndonjë dhunues, ti këshilloje me këtëKur’an atë që i ka frikë kërcënimit Tim.(Kaf: 256)..Kush i bindet Pejgamberit, ai i është bindur All-llahut, e kush e refuzon, Ne nuk të dërguam tyroje kundër tyre. (En-Nisa: 80).. A LEJOHET QË T’I BËJMË SHOQ ALLAHUT?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeAdhurojeni All-llahun e mos i shoqëroni Atij asnjësend…(En-Nisa: 36)....Pra, përpos All-llahut, mos lut zot tjetër e tëbëhesh prej të dënuarve. (Esh-Shuarau: 213)..…e për ata mëkatarët nuk ka ndonjë ndihmëtarë.(El-Bekare: 270)..... CILA ËSHTË HUMBJA MË E KEQE?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 54. 54. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad54Ai në vend të All-llahut lut atë që nuk mund t’i bëjëas dëm as dobi. Edhe kjo është ajo humbja pambarim. (El-Haxhxh: 12).. CILI ËSHTË MËKATI QË NUK FALET?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeS’ka dyshim se All-llahu nuk falë (mëkatin) t’ipërshkruhet Atij shok (idhujtarinë), e përpos këtij(mëkati) i falë kujt do. Kush përshkruan All-llahutshok, ai ka trilluar një mëkat të madh.(En-Nisa: 48).. A LEJOHET SHARJA E ATYRE (IDHUJTARËVE) QË ADHUROJNË ZOTATJERË POS ALLAHUT?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeJu mos ua shani ata (zota) që u luten (idhujtarët),pos All-llahut, e (si hakmarrje) të fyejnë All-llahunnga armiqësia, duke mos ditur (për madhërinë eTij). (El-En’am: 108). A LEJOHET QË MYSLIMANI T’I GRABIS TRASHËGIMINE JO-MUSLIMANIT?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeAta që e mohuan të vërtetën janë miq të njëri-tjetrit. E nëse nuk e bëni atë (të ndihmoni e tëkujdeseni për njëri-tjetrin), bëhet trazirë dherrëmujë e madhe në tokë. (El-Enfal: 73). . A LEJOHET QË MYSLIMANËT TË ANOJNË KAH PAQJAME JO-MYSLIMANËT?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 55. 55. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad55Në qoftë se ata anojnë kah paqja, ano edhe ti kahajo e mbështetu në All-llahun. Ai është që dëgjondhe di. (El-Enfal: 61)..Po nëse duan të mashtrojnë me të (me paqen), tytë mjafton All-llahu…(El-Enfal: 62).. A DUHET QË MYSLIMANËT TË LIDHIN MARRËVESHJEME JO-BESIMTARËT ?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabePos atyre idhujtarëve me të cilët keni lidhurmarrëveshje, e të cilët nuk ju kanë shmangurasgjë dhe nuk e kanë ndihmuar askënd kundërjush, pra, edhe ju përmbushni marrëveshjen e tyrederi në afatin e caktuar. S’ka dyshim se All-llahu Ido të devotshmit. (Et-Tewbeh: 4).. A LEJOHET STREHIMI I IDHUJTARËVE?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeE nëse ndokush prej idhujtarëve të kërkonstrehim, ti strehoje në mënyrë që t’i dëgjojë fjalët eAll-llahut (Kur’anin), e mandej përcille deri nëvendin e tij të sigurt. Këtë, ngase ata janë popullqë nuk e di (të vërtetën e fesë islame).(Et-Tewbeh: 6).. ÇKA DUHET BËRË MYSLIMANI NË RAST SE PABESIMTARI FYEN ATË(BESIMTARIN)
 56. 56. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad56Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabePra, të jesh i durueshëm! Durimi yt është vetëmme ndihmën e All-llahut. Ti mos u pikëllo për ata,as mos u brengos për dredhitë që bëjnë ata!(En-Nahl: 127)..S’ka dyshim se All-llahu është me ata që janë tëdevotshëm (që ruhen prej të këqijave) dhe me ataqë janë bamirës. (En-Nahl: 128).. ÇKA DUHET BËRË MYSLIMANI NË RAST SE PABESIMTARI E FYEN MEFJALË TË NDYTA?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeDhe ki durim ndaj asaj që të thonë dhe largohuatyre i matur. (El-Muzemil: 10).. ÇKA DUHET BËRË MYSLIMANI NË RAST SE PABESIMTARI NDERPRENLIDHJET ME TE (MYSLIMANIN) ?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe….Nëse i frikësoheni skamjes, All-llahu medëshirën e vet do t’ju pasurojë me mirësitë e Tij.All-llahu është i gjithëdijshëm, është i urtë.(Et-Tewbeh: 28)..... SI DUHET TË SILLET MYSLIMANI ME KUNDËRSHTARIN E TIJ KUR ATADISKUTOJNË PËR QËSHTJE FETARE?
 57. 57. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad57Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeNë qoftë se doni të merrni hak, atëherë ndëshkoninë atë masë sa jeni ndëshkuar ju; e nëse duroni,pa dyshim ai është më i mirë për ata që durojnë.(En-Nahl: 126).. SI DUHET BISEDUAR ME ARMIQËT E ISLAMIT?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeE ti robve të Mi thuaju: “Le ta thonë atë që ështëmë e mira, pse djalli ndërsen mes tyre, e është editur se djalli është armik i hapët i njeriut”.(El-Isra: 53). . SI DUHET POLEMIZUAR ME ITHTARËT E LIBRIT?Ajeti në gjuhën shqipe abeAjeti në gjuhën arIthtarët e librit mos i polemizoni ndryshe (kurr ithirrni në fenë tuaj) vetëm ashtu si është më sëmiri,... (El-Ankebut: 46).... ÇKA DUHET VEPRUAR ME ITHTARËT E LIBRIT (MIZORËT)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 58. 58. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad58... përveç atyre që janë mizorë dhe thuajuni: “Ne ibesuam asaj që na u zbrit neve dhe që u zbritijuve dhe se Zoti ynë dhe Zoti juaj është një, dhese ne i jemi dorëzuar Atij. (El-Ankebut: 46)..... A LEJOHET QË MYSLIMANI T’I NËNSHTROHET JOBESIMTARIT?Ajeti në gjuhën shqipe uhën arabeAjeti në gjO ti Pejgamber, qëndro i fortë në besnikëri ndajAll-llahut, e mos i përfill jobesimtarët dhehipokritët, se vërtet All-llahu është i gjithëdijshëm,i di çështjet në hollësi. (El-Ahzab: 1). . ÇFARË ËSHTË SHPËRBLIMI PËR ATA QË NDIHMOJNË FENË E ALLAHUTTË MADHËRISHËM?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO besimtarë, nëse ju ndihmoni (fenë) All-llahun, Aiju ndihmon juve dhe u forcon këmbët tuaja.(Muhammed: 7)......E All-llahu patjetër do ta ndihmojë atë qëndihmon rrugën e Tij, se All-llahu është shumë ifuqishëm dhe gjithnjë triumfues. (El-Haxhxh: 40)..... ÇFARË KUPTOJMË ME TREGTI ISLAME?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 59. 59. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad59O ju që keni besuar, a t’ju tregoj për një tregti tëbujshme që ju shpëton prej një dënimi tëdhembshëm: (Es-Saff: 10)..T’i besoni All-llahut dhe të dërguarit të Tij, tëluftoni në rrugën e All-llahut me pasurinë tuaj dheveten tuaj, e kjo është shumë më e dobishme përju, nëse jeni që e dini. (Es-Saff: 11). .Ai (All-llahu) ua falë mëkatet tuaja, ju shpie nëxhennete nëpër të cilët rrjedhin lumenj dhe nëpallate të bukura në xhennetet e amshueshme, ekëto janë ai suksesi më i madh. (Es-Saff: 12)..Edhe të tjera që ju i dëshironi, ndihmë prej All-llahut dhe fitore e afërt, e pra, përgëzoibesimtarët! (Es-Saff: 13)..♦♦♦♦
 60. 60. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad60 SI DUHET TË SILLEMI NDAJ BONJAKUT (JETIMIT)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabePra, mos e përul jetimin! (Ed-Duha: 9). .
 61. 61. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad61 ÇFARË JANË LIDHJET NDËRMJET MYSLIMANËVE DHE JETIMËVE?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeDhe të pyesin ty për bonjakët. Thuaj: “Po t’indihmoni në punët e tyre është më mirë, e nëse ipërzieni (pasurinë e tyre me tuajën), ata janëvëllezërit tuaj. All-llahu di të dallojë qëllimkeqinnga qëllimmirin. E sikur të dëshironte All-llahu dot’ju rëndojë. All-llahu është më i fuqishmi, më i urti.(El-Bekare: 220)..... SI DUHET VEPRUAR ME PASURINË E BONJAKËVE (JETIMËVE)?Ajeti në gjuhën shqipe eAjeti në gjuhën arabBonjakëve (jetimëve) jepuani pasurinë e tyre (kurtë rriten), dhe mos e ndërroni të pastërtin (mallintuaj që e keni hallall) me të ndytin (me haramin)…(En-Nisa: 2)....…edhe mos e hani pasurinë e tyre (të përzier) mepasurinë tuaj, se ky është mëkat i madh.(En-Nisa: 2).....Në qoftë se frikoheni se nuk do të jeni të drejtëndaj bonjakeve, atëherë martohuni me ato gra qëju pëlqejnë; me dy, me tri e me katra…(En-Nisa: 3). ... SI DUHET VEPRUAR ME PASURINË E JETIMËVE TË PAPJEKUR(MENDJËLEHTËSVE)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 62. 62. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad62Mendjelehtësve (të papjekurve) mos u jepnipasurinë tuaj që All-llahu e bëri për ju mëkamje, eata ushqeni nga ajo, veshni dhe u thoni fjalë tëmira. (En-Nisa: 5). .Provoni bonjakët derisa të bëhen për martesë, enëse vëreni te ta pjekuri, atëherë dorëzonju atyrepasurinë e tyre. Mos e hani atë dukeshkapërderdhur dhe duke u ngutur para se tërriten ata…(En-Nisa: 6). ...... Kush është i pasur le të ruhet (shfrytëzimit tëpasurisë të jetimëve), e kush është i varfër, le tëhajë me maturi... (En-Nisa: 6)...........E kur t’ju dorëzoni atyre pasurinë e vet,dëshmoni atë (që ju dorëzoni). Mjafton që All-llahuështë llogaritës. (En-Nisa: 6)..... ÇFARË DO T’I PRET NGRËNËSIT E PASURISË SE JETIMËVE?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeAta që e hanë pa të drejtë pasurinë e jetimëve, nëtë vërtetë ata hanë atë që mbush barkun e tyrezjarr dhe do të futen në zjarrin e xhehennemit.(En-Nisa: 10). . TË DREJTAT E MYSLIMANIT NDAJ TË PAAFTIT (FEMIJËVE JETIMË)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 63. 63. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad63...(ju sqaron) lidhur me të paaftit (fëmijët jetimë)dhe që të mbani drejtësi ndaj jetimëve!” Dhe,çfarëdo të mirë që punoni, All-llahu di shumë përtë. (En-Nisa: 127)........Mos përdoroni pasurinë e jetimit ndryshe vetëmnë mënyrë më të mirë (për t’ia shtuar), derisa ai taarrijë pjekurinë e vet... (El-Isra: 34)....♦♦♦♦
 64. 64. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad64 CILAT JANË SHKAQËT E HUMBJËS DHE POSHTËRIMIT TËMYSLIMANËVE?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 65. 65. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad65Çfarëdo e keqe që mund t’ju godasë, ajo ështëpasojë e veprave tuaja (të këqija), e për shumë tëtjera Ai u falë. (Esh-Shura: 30).....O ju njerëz! Kryeneçësia juaj është vetëmkundër vetes suaj, është përjetim i jetës së kësajbote, pastaj kthimi juaj është te Ne, e Ne jushpërblejmë për veprimet tuaja. (Junus: 23).....S’ka dyshim se ata që e kundërshtojnë All-llahundhe të dërguarin e Tij, të tillët janë ndër më tëposhtëruarit. (El-Muxhadele: 20)..... E për mizorët Ne kemi përgatitur dënim tërëndë. (El-Furkan: 37)........Të mjerë janë ata që nga zemërfortësia e tyrenuk përmendin All-llahun, të tillët janë në humbjetë qartë. (Ez-Zumer: 22).....E mos u bëni si ata që e harruan All-llahun, e All-llahu bëri që ata ta harrojnë vetveten! Të tillët janëata të prishurit. (El-Hashr: 19)..Sa shumë banorë të fshatrave, që ishin kryeneçëndaj urdhrit të Zotit të vet dhe ndaj të dërguarve tëTij, Ne i kemi shpërblyer me një llogari të ashpër, ikemi ndëshkuar me një dënim tëpapërshkrueshëm. (Et-Talak: 8)..
 66. 66. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad66Dhe ata e përjetuan barrën e rëndë të punës sëvet, kështu që fundi i çështjes së tyre ishtedështimi. (Et-Talak: 9)..Beduinët thanë: “Ne kemi besuar!” Thuaj: “Ju nukkeni besuar ende, por thuani: Ne jemi dorëzuar, eende nuk po u hyn besimi në zemrat tuaja. E nësee respektoni All-llahun dhe të dërguarin e Tij, Ainuk ju pakëson asgjë nga veprat tuaja, se All-llahuështë shumë mëkatfalës, shumë mëshirues”.(El-Huxhurat: 14)..Andaj, ti largohu prej atij që ia ka kthyer shpinënKur’anit dhe që nuk do tjetër vetëm jetën eDunjasë! (En-Nexhm: 29)..Ajo është e tërë dituria që kanë arritur ata, e Zotiyt është ai që di më së miri për atë që ështëlarguar nga rruga e Tij dhe Ai është që e di më sëmiri për atë që është në rrugën e drejtë.(En-Nexhm: 30)..All-llahu nuk e obligon asnjë njeri përtejmundësisë së tij, atij (njeriut) i takon ajo që e fitoidhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi…(El-Bekare: 286).... PËR ARSYE TË DEGJENËRIMIT TE MYSLIMANËVE DHE DEGRADIMIT TETYRE; A ËSHTË KY ARGUMENT SE ALLAHU BËNË PADREJTËSI NDAJTYRE (MYSLIMANËVE)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 67. 67. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad67S’ka dyshim se All-llahu nuk bën pa drejtë as sagrimca, e nëse ajo vepër është e mirë, Ai eshumëfishon atë dhe Vetë Ai i jep shpërblim tëmadh. (En-Nisa: 40). .All-llahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, porata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. (Junus: 44).....e ju, përveç All-llahut, nuk keni përkrahës asndihmës tjetër. (Et-Tewbeh: 116).....♦♦♦♦
 68. 68. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad68 SI MUND QE MYSLIMANËT TA MBROJNË VETËN E TYRE NGA HUMBJADHE POSHTËRIMI I ALLAHUT?
 69. 69. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad69Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO ju që besuat, hyni në islamizmin e tërësishëm(përqafojeni fenë islame në tërësi), e mos ndiqnirrugën e djallit, sepse ai është armik juaji i hapët.(El-Bekare: 208). .Dhe përmbajuni asaj më të mirës që u ështëshpallur nga Zoti juaj, para se t’ju vijë dënimibefas e ju të mos dini. (Ez-Zumer: 55)..Thuaj: “O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar meshumë gabime veten tuaj, mos e humbnishpresën ndaj mëshirës së All-llahut, pse vërtetëAll-llahu i falë të gjitha mëkatet, Ai është qëshumë falë dhe është mëshirues!” (Ez-Zumer: 53). .♦♦♦♦
 70. 70. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad70 KU GJENDEN FJALËT E URTESISË DHE UDHËZIMIT NË MËNYRË QE TASHPIEJN NJERIUN PËR NË RRUGËN E DREJT?KAPITULLI –X -
 71. 71. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad71Ajeti në gjuhën shqipe ti në gjuhën arabeAjeKy (Kur’ani) është sqarim për njerëzit, ështëudhëzim dhe këshillë për të devotshmit.(Ali Imran: 138)..Hiqu atyre që e marrin fenë (në vend që tarespektojnë) për lojë e dëfrim dhe i ka mashtruarjeta e kësaj bote. Ti përkujto me të (Kur’anin) qëtë mos bie njeriu viktimë e asaj që ka vepruar,...(El-En’am: 70).......Ky nuk është tjetër, përveç një këshillë përmbarë njerëzit. (El-En’am: 90).....Dhe se kjo është rruga (feja) Ime e drejtë (që ecaktova për ju), pra përmbajuni kësaj, e mosndiqni rrugë të tjera e t’ju ndajnë nga rruga e Tij.Këto janë porositë e Tij për ju, ashtu që të ruheni.(El-En’am: 153)..Dhe ky është libër, dobiprurës, Ne e zbritëm,përmbanju këtij, ruajuni ashtu që të mëshiroheni.(El-En’am: 155).....Ne do t’i ndëshkojmë me ndëshkim më të rëndëata që ua kthyen shpinën argumenteve Tona, përshkak të prapësimit që bënë. (El-En’am: 157).....
 72. 72. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad72Nuk ka dyshim se ata qe pergenjeshtruanargumentet Tona dhe nga mendjemadhesia ularguan prej tyre, atyre nuk u hapen dyert e qiellitdhe nuk do te hyjne ne xhennet deri te perbirojdeveja neper vrimen e gjilperes. Ja, keshtu ishperblejme kriminelet. (El-A’raf :40)..Elif, Lam, Ra. Këto janë ajetet e librit tëpacenueshëm. (Junus: 1)..Thuaj: “Vetëm mirësisë së All-llahut dhe mëshirëssë Tij le t’i gëzohen, se është shumë më edobishme se ajo që grumbullojnë ata”.(Junus: 58).....Ai (Kur’ani) nuk është tjetër vetëm se këshillëpër mbarë njerëzit. (Jusuf: 104).........Ai (Kur’ani) nuk është bisedë e trilluar, porvërtetues i asaj që ishte më parë (librave tëshenjtë) dhe sqarues i çdo sendi, e edheudhërrëfyes e mëshirë për një popull që beson.(Jusuf: 111).....Elif, Lam, Ra. Këto janë ajetet e librit, të Kur’anittë plotkuptueshëm. (El-Hixhr: 1).....Ne ty ta shpallëm librin sqarim për çdo send,...(En-Nahl: 89).......
 73. 73. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad73Kush është më zullumqar se ai që është këshilluarme argumentet e Zotit të vet, e ua kthen shpinënatyre dhe harron atë që vetë e punoi...(El-Kehf: 57)....Por jo, ai është plot argumente të qarta në zemrate atyre që u është dhënë dituria, e argumentetTona nuk i mohon kush pos të shfrenuarve.(El-Ankebut: 49). .E kush është më zullumqar se ai që këshillohetme ajetet e Zotit të vet, e pastaj u kthen shpinënatyre? Ne me siguri do të hakmerremi kundërkriminelëve. (Es-Sexhdeh: 22). ....ai (Kur’ani) nuk është tjetër vetëm se këshillëdhe Kur’an i qartë. (Ja Sin: 69).....Për t’ia tërhequr vërejtjen atij që është i gjallë (memend e zemër) dhe dënimi të bëhet meritë përjobesimtarët. (Ja Sin: 70)..(Ky është) Libër i begatshëm, Ne ta shpallëm tykëtë, që t’i studiojnë argumentet e tij dhe që tëmarrin mësim prej tij ata që kanë mend.(Sad: 29).....e ti përgëzoji pra robërit e Mi! (Ez-Zumer: 17). ....
 74. 74. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad74Të cilët i dëgjojnë fjalët dhe pasojnë atë më tëmirën prej tyre. Të tillët janë ata që All-llahu iudhëzoi në rrugën e drejtë dhe të tillët janë ata tëmençurit. (Ez-Zumer: 18). .E ju pra veproni si të dëshironi, e ta dini se Aisheh atë që punoni. (Fussilet: 40).....Ata që e mohuan Kur’anin kur u erdhi janë tëmarrë; ai është një libër ngadhënjyes (i pashoq).(Fussilet: 41).....Të tillët janë sikurse thirren prej një vendi tëlargët e nuk dëgjojnë”. (Fussilet: 44).....Ky (Kur’ani) është dritë e dijes për njerëz, ështëudhëzues e mëshirë për një popull që besonbindshëm. (El-Xhathije: 20)..Ne Kur’anin e bëmë të lehtë për mësim, po a kandokush që merr mësim? (El-Kamer: 17)..A nuk është koha që zemrat e atyre që besuan tëzbuten me këshillat e All-llahut dhe me atë tëvërtetën që zbriti (me Kur’an)... (El-Hadid: 16)....Eshtë e vërtetë se ata që i kundërvihen All-llahutdhe të dërguarit të Tij janë të mposhtur, ashtu siçu mposhtën ata përpara tyre. Mirëpo, Ne u kemishpallur fakte të qarta, e për mohuesit është njëdënim i turpshëm. (El-Muxhadele: 5)..
 75. 75. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad75Ai (Kur’ani) s’është tjetër pos këshillë për njerëzit!(Et-Tekwir: 27)..Thuaj: “Edhe sikur të bashkoheshin njerëzit dhexhinët për të sjellë një Kur’an të tillë, ata nuk do tëmund të bënin si ky, sado që do ta ndihmonin njëri- tjetrin”. (El-Isra: 88). .E i dërguari tha: “O Zot im, vërtet populli im ekonsideroi këtë Kur’an si (diç) të hedhur!”(El-Furkan: 30).....Dispozitat e All-llahut mos i merrni për shaka.Përkujtoni të mirat e All-llahut ndaj jush edhe atëqë ua shpalli Kur’anin dhe dispozitat e sheriatit metë cilat ju udhëzon... (El-Bekare: 231).......♦♦♦♦
 76. 76. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad76 RRUGA DREJT DEVOTSHMËRISË; KUR OBLIGOHET MYSLIMANI PËR PASTRIM (GUSL)?PJESA E DYTËKAPITULLI – I -
 77. 77. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad77Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe...e as duke qenë xhuhubë (të papastër) derisa tëlaheni, përpos kur jeni udhëtarë. Nëse jeni tësëmurë, jeni në ndonjë udhëtim, ose ndonjeri prejjush vjen nga ultësira (nevojtorja), ose keni takuargratë, e nuk gjeni ujë, atëherë mësyjeni dheundhe fërkoni me të fytyrat dhe duart (tejemmum).All-llahu shlyen e falë mëkatet. (En-Nisa: 43).....O ju që besuat! Kur doni të ngriheni për të falurnamazin, lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri nëbërryla; fërkoni kokat tuaja, e këmbët lani deri nëdy zogjtë. Nëse jeni xhunubë, atëherë pastrohuni(lahuni)! Në qoftë se jeni të sëmurë, ose nëndonjë udhëtim, ose ndonjëri prej jush vjen prejvendit të nevojës, ose keni kontaktuar me gratëdhe nuk gjeni ujë, atëherë mësyjeni (merrnitejemum) dheun e pastër dhe me të fërkoni fytyratdhe duart tuaja. All-llahu nuk dëshiron (me obligimpër abdest e larje) t’ju sjellë ndonjë vështirësi, pordëshiron t’ju pastrojë (prej mëkatëve), t’uaplotësojë të mirën e Tij ndaj jush e që t’ifalënderoheni. (El-Maideh: 6).. NAMAZI – FALJA E NAMAZËVE DITORE-Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeDhe ti, jij i durueshëm, se All-llahu nuk ua humbshpërblimin bamirësve. (Hud: 115)..
 78. 78. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad78...po petku i devotshmërisë, ai është më i miri...(El-A’raf: 26)....... PËRSE FALEMI?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…vërtet namazi largon nga të shëmtuarat dhe tëirituarat… (El-Ankebut: 45).......Kërkoni ndihmë (në të gjitha çështjet) me durimdhe me namaz… (El-Bekare: 45).... SI DUHET TË VISHEMI PËR NAMAZ?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO bijtë e Ademit, vishuni bukur për çdo namaz...(El-A’raf: 31).... A ËSHTË E RËNDËSISHME PËRPIKËRIA E FALJËS SË NAMAZEVE NËKOHËN E TYRE?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe....pse namazi është obligim (për kohë) i caktuarpër besimtarët. (En-Nisa: 103)..... CILAT JANË KOHËT E NAMAZËVE?Ajeti në gjuhën shqipe jeti në gjuhën arabeA
 79. 79. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad79Fale namazin kur zbret (nga zeniti) dielli, e deri nëerrësirën e natës dhe duke bërë lutjen (namazin)e agimit. Vërtet, lutja e agimit është e përcjellur.(El-Isra: 78). .Dhe në një pjesë të natës zgjohu me të (meKur’anin - namazin), është e sigurt se Zoti yt do tëngrejë ty në një vend të lavdishëm. (El-Isra: 79).. A DUHET QE MYSLIMANI T’I NDËRPRES SHIT-BLERJET (BIZNESIN) GJATTHIRRJËS PËR NË NAMAZIN E XHUMAS?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditëne xhumasë, ecni shpejtë për aty ku përmendet All-llahu (dëgjojeni hutben, faleni namazin), e linishitblerjen, kjo është shumë më e dobishme për junëse jeni që e dini. (El-Xhumuah: 9). . A MUND QE BIZNESI (SHITBLERJA) TË RIFILLOJ PAS FALJËS SENAMAZIT TË XHUMAS?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeE kur të kryhet namazi, atëherë shpërndahuni nëtokë dhe kërkoni begatitë e All-llahut, por edhepërmendeni shpeshherë All-llahun, ashtu që tëgjeni shpëtim. (El-Xhumuah: 10).. SI DUHET FALUR; DUKE ECUR APO DUKE KALËRUAR?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 80. 80. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad80Vazhdoni rregullisht namazet (faljet), e edhe atënamazin e mesëm, dhe ndaj All-llahut të jenirespektues (në namaze). (El-Bekare: 238)..E nëse keni frikë (nga armiku), atëherë faluniduke ecur ose duke kalëruar, por kur të jeni tësiguruar, përkujtojeni (me namaz) All-llahun ashtusi u mësoi Ai për atë që ju nuk dinit.(El-Bekare: 239).. KUR MUND TË BËHET SHKURTIMI I NAMAZIT?Ajeti në gjuhën shqipe eti në gjuhën arabeAjKur të jeni në udhëtim e sipër, nuk është mëkatpër ju të shkurtoni namazin, nëse frigoheni sejobesimtarët do të ju sjellin ndonjë të keqe.Jobesimtarët janë armiq tuaj të hapët.(En-Nisa: 101).. KUR MUND TË FALET NAMAZI ME ARMË BARTUR?Ajeti në gjuhën shqipe ën arabeAjeti në gjuh
 81. 81. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad81Kur të jesh ti (Muhammed) bashkë me ta dhe jufalë namazin, një grup prej tyre, duke i barturarmët, le të vijë e le të falet me ty (grupi tjetër nëroje), e kur të bien në sexhde (të kryejnë njëreqatë), këta le të qëndrojnë mbrapa jush (në roje)e le të vijë grupi tjetër, që nuk është falur, e tëfalet me ty dhe le t’i bartin armët dhe të jenë nëgjendje gadishmërie. Ata që nuk besojnë, edëshirojnë moskujdesin tuaj ndaj armëve emjeteve që t’iu vërsulen njëherë me të gjithafuqitë. Nëse jeni të lodhur nga ndonjë shi ose jenitë sëmurë, nuk është mëkat të mos i bartni armët,por mbani gadishmërinë tuaj. All-llahu kapërgaditë dënim nënçmues për jobesimarët.(En-Nisa: 102).. CILA LUTJE (DUA) PRANOHET NGA ALLAHU I MADHËRISHEM?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeE kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unëjam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi mëlutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar,le të më përgjigjen ata Mua dhe le të mëbesojnë Mua. (El-Bekare: 186).. AGJËRIMI?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 82. 82. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad82(Ato ditë të numëruara janë) Muaji iRamadanit që në te (filloi të) shpallet Kur’ani,që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqaruesi rrugës së drejtë dhe dallues (i të vërtetësnga gënjeshtra). E kush e përjeton prej jushkëtë muaj le të agjërojë, ndërsa kush është isëmurë ose në udhëtim, le të agjërojë aqditë nga ditët e mëvonshme. All-llahu mekëtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshironvështirësim për ju. (Të agjëroni ditët elëshuara më vonë) Që të plotësoni numrin,ta madhëroni All-llahun për atë se u udhëzoidhe që të falënderoni. (El-Bekare: 185).. LIDHJET RECIPROKE NDËRMJET QIFTIT; GRUAJA ËSHTË PREHJE PËRBURRIN DHE BURRI ËSHTË PREHJE PËR GRUAN?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeNatën e agjërimit u është lejuar afrimi te gratëtuaja, ato janë prehje për ju dhe ju jeni prehje përato. All-llahu e di se ju e keni mashtruar vetveten,andaj ua pranoi pendimin tuaj dhe ua fali gabimin.Tash e tutje bashkohuni me to dhe kërkoni atë qëua ka caktuar All-llahu dhe hani e pini derisa qartëtë dallohet peri i bardhë nga peri i zi në agim, epastaj agjërimin plotësojeni deri në mbrëmje...(El-Bekare: 187).... KUJT I LEJOHET AGJËRIMI I MUAJIT TË RAMAZANIT EDHE PASI AI TËKETË KALUAR?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 83. 83. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad83O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligimsikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin parajush, kështu që të bëheni të devotshëm.(El-Bekare: 183). .(Jeni të obliguar për) Ditë të caktuara, e kushështë i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (enuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonëaq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk mund tëagjërojnë), janë të obliguar për kompensim,ushqim (ditor), i një të varfëri, ai që nga vullnetijep më tepër, ajo është aq më mirë për te. Mirëpo,po qe se e dini, agjërimi është më i mirë për ju.(El-Bekare: 184).. HAXHI (VIZITA E SHTËPISË SË SHENJTË – QABE) KUSH ËSHTË I OBLIGUAR PËR KRYERJEN E HAXHIT?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…Për hir të All-llahut, vizita e shtëpisë (Qabes)është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi teajo, e kush nuk e beson (ai nuk e viziton); All-llahunuk është i nevojshëm për (ibadetin që e bëjnë)njerëzit. (Ali Imran: 97)..... FURNIZIMI PËR HAXH?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 84. 84. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad84...Dhe përgatituni me furnizim (për rrugë), efurnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju tëzotët e mendjes kini dronë Time. (El-Bekare: 197)..... ÇFARË ËSHTË QËLLIMI KRYESOR I SAKRIFICËS; MISHIT DHE GJAKUT?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeTek All-llahu nuk arrin as mishi e as gjaku i tyre,por te Ai arrin bindja juaj… (El-Haxhxh: 37)....♦♦♦♦
 85. 85. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad85 SI DUHET QE MYSLIMANI TË JAP LEMOSHË DHE DERI NE QFARËSHTRIRJE? PERCAKTIMI I LEMOSHËS
 86. 86. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad86Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeShembulli i pasurisë së atyre që e japin në rrugëne All-llahut është si i një kokrre që i mbinë shtatëkallinj, në secilin kalli njëqind kokrra. All-llahu iashumëfishon (shpërblimin) atij që dëshiron, All-llahu është bujar i madh, i di qëllimet.(El-Bekare: 261).. SI DUHET TË SILLEMI NDAJ LYPËSIT?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeAs lypësin mos e përzë! (Ed-Duha: 10). .Një fjalë e mirë dhe një lehtësim (që i bëhetlypësit) është më e dobishme se një lëmoshë qëpërcillet me të keqe. All-llahu nuk ka nevojë përaskë, është i butë. (El-Bekare: 263).. A LEJOHET QE MYSLIMANI TË KRENOHET DHE TE OFENDOJ PËRLEMOSHËN E DHËNË?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO ju që besuat, mos i prishni lëmoshat tuaja me tëkrenuar e me ofendim siç bën ai që e jep pasurinëe vet sa par sy e faqe të njerëzve…(El-Bekare: 264). ... ÇKA DUHET TE JAP MYSLIMANI NË RRUGËN E ALLAHUT TËMADHËRISHËM?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 87. 87. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad87…Të pyesin ty edhe se ç’do të japin. Thuaj:“Tepricën”! Kështu ua sqaron All-llahu juveargumentet ashtu që të mendoni (çka është mirëe çka është keq). (El-Bekare: 219).….(të mendoni) Për këtë botë dhe për botën tjetër…(El-Bekare: 220).... A DUHET QE DHËNIA E LEMOSHËS TË REALIZOHET HAPTAS APOFSHEHURAZI?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeNëse lëmoshat i jepni haptazi, ajo është mirë, pornëse ato ua jepni të varfërve fshehurazi, ajo ështëedhe më e mirë për ju dhe Ai ua largon (me punëtë mira) të këqijat. All-llahu është i njohurhollësisht për veprat tuaja. (El-Bekare: 271). . CILA LEMOSHË KONSIDEROHËT E PRANUAR?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeKurrë nuk do ta arrini sinqeritetin e plotë mebesim (as kënaqësinë e lumtur në xhennet) derisatë mos e jepni më të dhembshmen (më tëdashurën) e pasurisë suaj. Çkado që jepni (përZotin), All-llahu atë e di. (Ali Imran: 92).. A MUND QË BAMIRËSIA TË REALIZOHET EDHE NË RASTE TË VËSHTIRA?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 88. 88. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad88Të cilët japin kur janë shlirë edhe kur janë nëvështirësi dhe që e frenojnë mllefin, që ua falin (tëkeqen) njerëzve, e All-llahu i do bamirësit.(Ali Imran: 132). . ÇFARË VEPROJNË TË PASURIT (TË CILËT QENDROJNË MIRËEKONOMIKISHT)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeAta, të cilët bëjnë koprraci me atë që nga të mirate veta u dha All-llahu, të mos mendojnë kurrsesise ajo është në dobi të tyre. Jo, ajo është në dëmtë tyre. Ajo e mirë me çka bënë koprraci, në ditëne kijametit do t’u mbështillet në qafën e tyre.(Ali Imran: 180)....…silluni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndajjetimëve, ndaj të varfërve, ndaj fqiut të afërt, ndajfqiut të largët, ndaj shokut pranë vetes, ndajudhëtarit të largët dhe ndaj robërve. All-llahu nuke do atë që është kryelartë dhe atë që lavdërohet.(En-Nisa: 36).….Ata që vetë janë koprracë dhe urdhërojnë njerëzitpër koprraci, dhe e fshehin atë që ju ka dhënë All-llahu nga mirësitë e veta. Ne kemi përgatiturdënim të turpshëm për jobesimtarët; (En-Nisa: 37). . KUSH ËSHTË SHOK PËR ATA TË CILËT PASURINË E TYRE E JAPIN PËRSY E FAQE?
 89. 89. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad89Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeDhe ata që e japin pasurinë e tyre për sy e faqe tëbotës, e nuk e besojnë All-llahun as ditën embramë. E ai që e ka shok djallin, ai pra ështëshok i shëmtuar. (En-Nisa: 38).. ÇFARË ËSHTË DOBIA E DHËNIES SË LËMOSHËS (SADAKAS)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…Çkado që shpenzoni për rrugë të All-llahut, ajodo t’ju konpensohet dhe nuk do t’ju bëhetpadrejtë. (El-Enfal: 60).….S’ka dyshim se ata që japin lëmoshë (sadaka)dhe që sinqerisht japin për hir të All-llahut, atyre ushumëfishohet dhe ata kanë shpërblim të madh.(El-Hadid: 18). .Nëse All-llahut i huazoni diçka të mirë, Ai juve uashumëfishon atë dhe ju falë; All-llahu ështëshumë mirënjohës, i butë. (Et-Tegabun: 17).. A LEJOHET QE I PASURI TË SHMANGET NGA BAMIRËSIA NDAJ TËAFËRMVE, TË VARFËRVE SI DHE NDAJ REFUGJATËVE (MUHAGJIRËVE)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 90. 90. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad90Të ndershmit dhe të pasurit nga ju, të mosbetohen se nuk do t’u japin të afërmve, të varfërvedhe atyre që për hir të All-llahut lanë vendlindjet etyre, po le t’ua falin (gabimin) dhe mos t’ua zënëpër të madhe. A nuk dëshironi që All-llahu t’u falëju? All-llahu falë dhe mëshiron shumë.(Et-Tegabun: 17)..♦♦♦♦
 91. 91. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad91 ÇKA ËSHTË E LEJUAR (HALLALL) DHE ÇKA ËSHTË E NDALUAR(HARAM) PËR MYSLIMANIN PËR TË NGRËNË? KUR I LEJOHET MYSLIMANIT TE NGRENURIT E TE NDALUARES(HARAMIT)?KAPITULLI – III -
 92. 92. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad92Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe(All-llahu) Ua ndaloi juve vetëm të ngordhtën,gjakun, mishin e derrit dhe atë që therret (ngrihetzëri me të) jo në emër të All-llahut. E kushshtrëngohet (të hajë nga këto) duke mos pasurpër qëllim shijen dhe duke mos e tepruar, për tënuk është mëkat. Vërtet All-llahu falë, ështëmëshirues. (El-Bekare: 173)..Juve u janë ndaluar (t’i hani): ngordhësirat, gjaku,mishi i derrit, ajo që theret jo në emrin e All-llahut,e furmja, e mbytura, e rrëzuarja, e shpuarja (ngabriri i tjetrës), ajo që e ka ngrënë egërsira, përveçasaj që arrini ta therrni (para se të ngordhë), ajoqë është therrur për idhuj dhe (u është e ndaluar)ta kërkoni me short fatin. Kjo është mëkat ndaj All-llahut. Tashmë, ata që mohuan, humbënshpresën për fenë tuaj (se do të ndërroni), andajmos u frikësonju atyre, por Mua të më frikësoheni.Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jushdhuntinë Time, zgjodha për ju islamin fe. E kushdetyrohet nga uria (të hajë nga të ndaluarat), dukemos anuar dhe duke mos patur qëllim mëkatin,All-llahu falë shumë dhe është mëshirues.(El-Maide: 3). . A LEJOHET QE MYSLIMANI T’I NDALOJ USHQIMET QE ALLAHU I KALEJUAR PËR NJERËZIMIN?Ajeti në gjuhën shqipe ën arabeAjeti në gjuh
 93. 93. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad93O ju që besuat! Mos i ndaloni (mos i bëni haram)të mirat që për ju i lejoi All-llahu (i bëri hallall) dhemos teproni, se All-llahu nuk i do ata që e teprojnë(i kalojnë kufijtë e dispozitave të Zotit).(El-Maide: 87)..Hani nga ajo që All-llahu ju furnizoi si hallall tëmirë dhe, duke qenë se ju All-llahut i besoni,ruajuni dënimit të Tij! (El-Maide: 88).. GJUETIA KUR KONSIDEROHET GJUETIA E NDALUAR (HARAM)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeGjahu dhe ushqimi në det u është lejuar, sipërjetim për ju dhe për udhëtarët, kurse gjahutokësor u është ndaluar sa të jeni në ihram. Kinidro All-llahun, te i cili do të tuboheni!(El-Maide: 96)..
 94. 94. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad94O ju që besuat, mos e mbytni gjahun duke qenë junë ihram. E kush e mbyt atë me qëllim, atëherëdënimi është therrorizimi i një kafshe shtëpiake tëngjashme me atë (të egrën) që e ka mbytur. Përkëtë çështje vendosin dy njerëz të drejtë nga mesijuaj, duke e bërë atë kurban për Qabe, ose(dënimi është) duke ushqyer të varfër, ose sa ai(ushqimi), agjërim, këtë për ta shijuar të keqen epunës së tij. All-llahu ka falur të kaluarën. E kushbën përsëri, (gabimin) All-llahu edënon ashpër.All-llahu mbizotëron (çështjet), hakmerret (medënim). (El-Maide: 95)..Të pyesin ty (Muhammed), çka u është lejuaratyre? Thuaju: “U janë lejuar të gjitha ushqimet emira dhe ai (gjahu) i gjahtarëve (shtazëve) tëdresuara që i mësoni ashtu si ju ka mësuar juveAll-llahu. Hani pra, atë që gjahtuan për juve dhemë parë përmendeni emrin e All-llahut. Kini dronga All-llahu pse All-llahu shpejt merr masa.(El-Maide: 4). . A LEJOHET PËR MYSLIMANËT NGRËNIA E USHQIMEVE NGA ITHTARËT ELIBRIT (EHLUL KITABI)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeSot u lejuan për ju ushqimet e mira, edheushqimet (të therrurat) e ithtarëve të librit janë tëlejuara (hallall) për ju…(El-Maide: 5)....
 95. 95. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad95 NGA CILAT SHTËPI U LEJOHET MYSLIMANËVE NGRËNIA E USHQIMIT?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeNuk është mëkat për të verbërin, as për të çalin,as për të sëmurin, as për ju vetë, të hani ngashtëpitë tuaja, ose nga shtëpitë e etërve tuaj,shtëpitë e nënave tuaja, në shtëpitë e vëllezërve etë motrave tuaja, në shtëpitë e xhaxhallarëve, tëhallave, të dajëve tuaj, në shtëpitë e tezeve tuajaose të atyre që u janë besuar çelësat e tyre, ose(në shtëpitë) e miqve tuaj. Mund të hanibashkërisht ose veçmas, nuk është mëkat.(En-Nur: 61).... PARALAJMËRIM (TERHEQ VËREJTJE)Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO ju që besuat! Mos i shkelni simbolet e All-llahut…(El-Maide: 2)....♦♦♦♦
 96. 96. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad96 SI MUND TË ARRIJMË PASURI, FURNIZIM (RRIZK), NDER DHE RESPEKT? ÇFARË ËSHTË REZULTATI I ATIJ QE PUNON DHE DERDH MUND?KAPITULLI – IV -
 97. 97. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad97Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeDhe se njeriut nuk i takon tjetër vetëm se ajo qëka punuar. (En-Nexhm: 39). KUSH JEP PASURI (KUSH PASURON NJERËZIMIN)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeDhe se Ai është që pasuron dhe varfëron.(En-Nexhm: 48).. NDARJA E RRIZKUT - FURNIZIMIT?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeAll-llahu i ofron furnizim me bollëk atij që do dhe iakufizon (atij që do)… (Err-Rr’ad: 26)....S’ka dyshim se Zoti yt është Ai që furnizon mebollëk atë që do dhe ia kufizon atij që do…(El-Isra: 30).... DHËNIA E URTËSISË DHE GRADAVE TË LARTAAjeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeAi ia dhuron urtësinë atij që do, e kujt i ështëdhënë urtësia, atij pra i është dhuruar mirësi emadhe, përveç të mençurve këtë nuk e kuptonkush. (El-Bekare: 269). .Mos lakmoni në atë, që All-llahu gradoi disa ngaju mbi disa të tjerë… (En-Nisa: 32)....
 98. 98. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad98…Ne ngrejmë në shkallë të lartë atë që duam.Zoti yt çdo send e vë në vendin e vet, asgjë nukmund t’i fshehet. (El-En’am: 83).….…Atë që duam Ne e lartësojmë shumë në dituri, embi secilin të dijshëm ka edhe më të dijshëm.(Jusuf: 76).....Kur e godet njeriun ndonjë e keqe, ai na lutetNeve, e kur nga ana Jonë ia shndërrojmë atë nëndonjë të mirë, ai thotë: “Kjo më është dhënë nëbazë të dijes sime!” Jo, por ajo është një sprovë,por shumica e tyre nuk e dinë. (Ez-Zumer: 49). . KUSH ËSHTË SHKAKTAR I TË MIRAVE DHE ATYRE TË KËQIJAVE?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeÇfarëdo e mire që të vjen është nga All-llahu, eçka të ndodhë nga ndonjë e keqe është nga vetëti… (En-Nisa: 79)....♦♦♦♦
 99. 99. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad99 ME KEND U LEJOHET MYSLIMANËVE TE MARTOHEN? A LEJOHET PËR MYSLIMANIN MARTESA ME IDHUJTARËN SI DHE ALEJOHET PËR MYSLIMANEN MARTESA ME IDHUJTARIN (POLITEISTIN)?
 100. 100. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad100Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeMos u martoni me idhujtare deri që ato të besojnë(Zotin). Një robëreshë besimtare është më evlefshme se një idhujtare, edhe nëse ajo(idhujtarja) ju mahnitë. Mos u martoni as meidhujtarë deri që ata të besojnë (Zotin). Një robbesimtar është më i vlefshëm se idhujtari edhenëse ai ju mahnit. Ata ju ftojnë për në zjarr, e All-llahu me mëshirën e vet ju fton për në xhennet,për në shpëtim dhe u sqaron njerëzve argumentete veta, ashtu që ata të përkujtojnë.(El-Bekare: 221).. A LEJOHET PËR MYSLIMANËT MARTESA ME GRATË E NDERSHME TËITHTARËVE TE LIBRIT (ATYRE QE U ËSHTË DHËNË LIBRI PARA NESH)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…Gratë e ndershme besimtare dhe (gra) tëndershme nga ata të cilëve u është dhënë libripara jush, kur atyre u jepni pjesën e caktuar tëkurorës, por duke pasur për qëllim martesën, e joimoralitetin dhe jo si dashnore ilegale. E kushmohon (tradhton) besimin, ai ka asgjësuar veprëne vet dhe ai në botën tjetër është prej tëshkatërruarve. (El-Maideh: 5).…. ME CILAT GRA LEJOHET DHE NDALOHET MARTESA?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 101. 101. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad101Mos u martoni me ato gra me të cilat qenë tëmartuar prindërit tuaj, me përjashtim të asaj që kakaluar (para islamizmit) pse ajo ishte turpësi,përbuzje e traditë e shëmtuar. (En-Nisa: 22). .U janë ndaluar juve (të martoheni me): nënattuaja, bijat tuaja, motrat tuaja, hallat tuaja, tezettuaja, bijat e vëllaut, bijat e motrës, nënat tuaja qëju kanë dhënë gji, motrat nga gjiri, nënat e gravetuaja (vjehrrat) dhe vajzat që janë nën kujdesintuaj e të lindura (prej tjetër babai) nga gratë tuajame të cilat patët kontakt, e nëse nuk kenI pasurkontakt me to (me gratë), atëherë s’ka pengesë(të martoheni me ato vajza), dhe (janë tëndaluara) gratë e bijve tuaj që janë të lindjes suaj(jo të bijëve të adoptuar), dhe të bashkoni(përnjeherë në një niqah) dy motra, përpos asajqë ka kaluar. Vërtetë, All-llahu falë shumë, ështëmëshirues i madh. (En-Nisa: 23)..
 102. 102. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad102(Nuk u lejohet të martoheni) Edhe me gra tëmartuara (që kanë burrat e nuk janë të lëshuara),përveç atyre që i keni futur në pushtetin tuaj(robëreshat e luftës). (Ky është) obligim mbi junga All-llahu. U janë lejuar, pos këtyre (që upërmendën), të tjerat që t’i merrni me pasurinëtuaj (me niqah) duke pasur për qëllimbashkëshortësi e jo prostitucion. E për atë qëpërjetuat ju nga ato (gratë me të cilat patëtkurorë), jepuani shpërblimin e tyre të caktuar seështë obligim. E nuk ka pengesë për ju, paspërcaktimit (të niqahut), në atë që ju pëlqeni mesvete. All-llahu është i gjithëdijshmi, i urti.(En-Nisa: 24)..
 103. 103. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad103 KUJT I LEJOHET MARTESA ME ROBRESHËN DHE KUR?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeDhe kush nuk ka prej jush mundësi materiale qëtë martohet me femra të lira besimtare, le tëmartohet me ato besimtare tuaja që i keni nënpushtetin tuaj (robëreshat). All-llahu di më së miripër besimin tuaj. Ju jeni nga njëri- tjetri (të njëorigjine). Pra, martohuni me ato (robëresha) e melejen e të zotërve të tyre dhe jepuani kurorën nëmënyrë të drejtë, (zgjidhni) të ndershme e joprostitute të hapta apo të fshehta. E kur të jenë tëmartuara ato, nëse bëjnë ndonjë punë tëturpshme, ndëshkimi kundër tyre është sa gjysmae atij të grave të lira (jo robëresha). Kjo (martesëme robëresha) është e lejuar për ata që ifrikësohen imoralitetit, por të jeni të durueshëm,është më mirë për ju. All-llahu është mirëdashës,mëshirëplotë. (En-Nisa: 25).. A ËSHTË E LEJUAR MARTESA (NIQAHU) ME GRATË ENDERSHME BONJAKE?
 104. 104. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad104Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeKërkojnë prej teje (Muhammed) përgjigje - fetvapër (çështjen) gratë. Thuaju: “All-llahu ju sqaronpër to dhe kjo që po ju lexohet nga libri (Kur’ani)përkitazi me gratë jetime, me të cilat lakmoni tëmartoheni me to, e nuk u jepni atë që ështëcaktuar (niqah ose miras)… (En-Nisa: 127).... A LEJOHET MARTESA ME VEJUSHËT (TE DIVORCUARAT) NË MENYRËTE FSHEHTË?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeParaqitja juaj për martesë ndaj grave (që kanëkryer afatin e tyre), në mënyrë të tërthortë, osembajtja fshehtë në veten tuaj, nuk është mëkatpër ju. All-llahu e di se ju do t’ua përmendni atyre(dëshirën për martesë), por kurrsesi mos upremtoni atyre fshehtazi (diç tjetër), përpos t’uthoni fjalë të lejuara… (El-Bekare: 235)....♦♦♦♦
 105. 105. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad105 MARRËDHENIET E NDERSJELLTA NË MES BURRIT DHE GRUAS? PËRSE BURRI ËSHTË ME I NGRITUR SE SA GRUAJA? SI TE SILLEMINDAJ GRUAS E CILA PARAQET KRYELARTËSI?KAPITULLI –VI -
 106. 106. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad106Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeBurrat janë përgjegjës për gratë, ngase All-llahuka graduar disa mbi disa të tjerët dhe ngase atakanë shpenzuar nga pasuria e tyre. Prandaj, meatë që All-llahu i bëri të ruajtura, gratë e mira janërespektuese, janë besnike ndaj të fshehtës. E atoqë u keni dro kryelartësisë së tyre, këshilloni,madje largohuni nga shtrati (e më në fund), edherrahni (lahtë, nëse nuk ndikojnë këshillat aslargimi), e nëse ju respektojnë, atëherë mos usillni keq ndaj tyre. All-llahu është më i larti, më imadhi. (En-Nisa: 34).. A POSEDOJNË BURRAT PËRPARËSI ME SHUMË SE SA GRATË?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…e burrave u takon një përparësi ndaj tyre. All-llahu është i gjithëfuqishëm, i urtë.(El-Bekare: 228)..... A JANË TE DREJTAT E BARABARTA NË MES BURRIT DHE GRUAS?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…Edhe atyre (grave) u takon e drejta sikurseedhe përgjegjësia në bashkëshortësi…(El-Bekare: 228)....... A KA DALLIM NË MES TË MASHKULLIT DHE FEMRËS PËR SA I PËRKETVEPRAVE DHE PUNËVE QE ATA PUNOJNË?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 107. 107. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad107Zoti i tyre iu përgjegj lutjes së tyre (e tha): Unënuk ia humb mundin asnjërit prej jush, mashkullqoftë apo femër. Ju jeni njëri nga tjetri...(Ali Imran: 195). ... A JANË TË BARABART GRATË DHE BURRAT PËR SA I PËRKET HISES SËFITUAR?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe…Burrave ju takon hise nga ajo që fituan ata dhegrave gjithashtu ju takon hise nga ajo që fituanato. All-llahut kërkoni nga të mirat e Tij. All-llahuështë i dijshëm për çdo send. (En-Nisa: 32)..... ÇFARË ËSHTË DENIMI I TYRE NËSE BËJNË IMORALITET (ZINA)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeAto nga gratë tuaja që bëjnë imoralitet (zina),kërkoni që kundër tyre të dëshmojnë katër vetëprej jush (burra); nëse vërtetohet më dëshmitarë(imoraliteti), mbyllni ato në shtëpia derisa t’i marrëvdekja ose derisa All-llahu të përcaktojë ndonjërrugë për to. (En-Nisa: 15)..Ata të dy prej jush që bëjnë atë (imoralitet-zina),ndëshkoni; e në qoftë se ata pendohen dhepërmirësohen, atëherë hiqni dorë prej tyre, pseAll-llahu pranon fort pendimin dhe mëshironshumë. (En-Nisa: 16).. A LEJOHET TRASHËGIMI I GRAVE NË MËNYRË TË DHUNSHME?
 108. 108. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad108Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeO ju që besuat, nuk është lejuar për ju tëtrashëgoni gratë (e të vdekurve) në mënyrë tëdhunshme… (En-Nisa: 19).... ÇFARË DUHET VEPRUAR NËSE MYSLIMANI URREN GRUAN E TIJ?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe...Nëse i urreni ato, bëni durim pse ndodh që All-llahu të japë shumë të mira në një send që ju eurreni. (En-Nisa: 19)..... SI DUHET VEPRUAR ME GRUAN E PARË PASI QË KEMI MARTUAR TËDYTËN?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeNë qoftë se dëshironi të ndërroni (ta merrni) njëgrua në vend të një gruaje (të lëshuar), e asaj (tëlëshuares) i keni pas dhënë shumë të madhe,mos merrni prej saj asnjë send. A do të merrni atëpa të drejtë e në mënyrë mizore? (En-Nisa: 20).. SI TE SILLEMI MES GRAVE (NE RAST SE POSEDOJME KATER GRA)?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 109. 109. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad109Ju kurrsesi nuk do të mund ta mbani drejtësinëmes grave edhe nëse përpiqeni, pra mos anoniplotësisht nga ndonjëra e të lini tjetrën si të varur.E nëse përmirësoheni dhe ruheni se(padrejtësisë), All-llahu ju falë dhe ju mëshiron.(En-Nisa: 129).. PËRKUFIZIMI PËR TË MARTUAR MË SHUMË SE NJË GRUA?Ajeti në gjuhën shqipe gjuhën arabeAjeti në...E nëse i frikoheni padrejtësisë (ndaj tyre),atëherë vetëm me një, ose (martohuni) me ato qëi keni nën pushtetin tuaj (robëreshat). Ky(përkufizim) është më afër që të mos gaboni.(En-Nisa: 3).....♦♦♦♦
 110. 110. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad110 ÇFARË TE VEPROJMË NE RAST SE NË MES BURRIT DHE GRUAS LINDINPËRÇARJET?KAPITULLI –VII -
 111. 111. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad111Ajeti në gjuhën shqipe hën arabeAjeti në gjuNëse i frikësoheni përçarjes mes tyre (burrit egruas), dërgoni një pari të drejtë nga familja e tijdhe një pari të drejtë nga familja e saj. Nëse ata tëdy (ndërmjetësuesit) kanë për qëllim pajtimin, All-llahu ju mundëson afrimin mes tyre (burrit egruas). All-llahu është i dijëshëm, është njohës imirë. (En-Nisa: 35).. ÇKA DUHET VEPRUAR KUR GRUAJA I KA FRIGË LARGIMIT TE BURRITAPO FTOHJES SE TIJ NDAJ SAJ?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeNëse ndonjë grua i frikësohet largimit ose ftohjessë burrit të vet ndaj asaj, atëherë nuk gabojnë poqe se bëjnë mes vete ndonjë mbarim (pajtim).Pajtimi është më i dobishmi. Megjithë këtë,koprracia është e pranishme ndër njerëz. Por,nëse silleni mirë dhe ruheni, s’ka dyshim se All-llahu hollësisht është i njohur me gjithë çkaveproni. (En-Nisa: 128).. ÇFARË TE BËJMË NËSE BURRI DHE GRUAJA NUK GJEJNBASHKËRENDIM; NUK PAJTOHEN?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabePor nëse ndahen prej njëri tjetrit, All-llahu begatonme mirësinë e Tij secilin prej tyre. All-llahu ështëbujar i madh, i plotdijshëm. (En-Nisa: 130).. NDËSHKIMI I MERITUAR PËR ATA QE AKUZOJNË GRATË E NDERSHME?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabe
 112. 112. POROSI KUR’ANORE M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad112Vërtet, ata që akuzojnë gratë e ndershme,besimtare të pafajshme, janë të mallkuar në këtëbotë dhe në botën tjetër dhe ata i pret një dënimshumë i madh. (En-Nur: 23). . SHKURORËZIMI – DIVORCI ÇFARË DUHET VEPRUAR NË QOFTË SE BURRI ËSHTË BETUAR SE DOTE LARGOHET NGA GRUAJA E TIJ?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeAta që betohen se do të largohen prej grave tëtyre (të mos bëjnë kontakt me to), afati i pritjesështë katër muaj. Në qoftë se kthehen ata (heqindorë nga betimi), s’ka dyshim, All-llahu bën faljedhe mëshiron. (El-Bekare: 226)..E në qoftë se ata kanë vendosur për shkurorëzim,All-llahu dëgjon (fjalët e tyre) i di (qëllimet e tyre).(El-Bekare: 227).. SA ËSHTË AFATI I PRITJES PËR GRATË E SHKURORËZUARA; A LEJOHET QE ATO TË MARTOHEN MENJËHERË?Ajeti në gjuhën shqipe Ajeti në gjuhën arabeE ato gra që janë shkurorëzuar janë të obliguaratë presin tre menstruacione. Nëse ato i besojnëAll-llahut dhe ditës së fundit, atyre nuk u lejohet tafshehin atë që All-llahu e krijoi në mitrat e tyre...(El-Bekare: 228).... A LEJOHET QE GRUAJA E DOVORCUAR TE RIMARTOHET ME TENJËJTIN BURRË?

×