Abetarja

987 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
987
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abetarja

 1. 1. Prishtinë, 2009
 2. 2. Titulli: Abetarja Kur’anore Autorë: Osman Abazi Jusuf Kastrati Redaktor gjuhësor: Besnik Kastrati Redaktor teknik: Jusuf Kastrati Ballina: VIVA4 Solutions – www.viva4.com +377 (0)44 202317 & +386 (0)49 626024 Shtyp: Shtypshkronja Botim i dytë Muaji, viti Copyright © Autorët E-mail: osmanabazi@hotmail.com & jusufi@gmail.com Tel.:+377 (0)44 640318
 3. 3. Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit Parathënie Lavdërimi i takon Allahut, Atë e falënderojmë dhe vetëm për Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu prej të këqijave të shpirtrave tanë dhe të veprave tona! Atë që e udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb dhe atë që Allahu e lë në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhammedit është rob dhe i dërguar i Tij. Falë Zotit të Madhërishëm, u kompletua ky libër, i cili është një përpjekje modeste për ta ndihmuar çdo musliman të mësojë ta lexojë Kur’anin fisnik. Libra të tillë ka shumë, mirëpo, megjithatë ne e pamë se është e nevojshme të botohet ky libër për arsyet e mëposhtme: 1. Shkronjat arabe që janë përdorur në disa nga këta libra ndryshojnë nga ato që gjenden në Mus’haf, gjë që ua vështirëson nxënësve kalimin prej atij libri në Kur’an. Ne kemi përdorur shkrimin që përdoret në Mus’hafin e botuar në Medine, i cili ka përparësi të shumta dhe është më i përhapuri në botë. 2. Shumë prej atyre librave janë të mangët. 3. Metoda e mësimit në disa nga këta libra është e vështirë.
 4. 4. 4. Këtë libër e kemi pasuruar me shembuj të mjaftueshëm nga Kur’ani fisnik dhe me një shtojcë për ushtrimin e shkrimit, e cila ka rëndësi të veçantë, pasi që ndihmon nxënësin në ngulitjen në kokë të asaj që e mëson. 5. Ky libër është i përshtatshëm për të gjithë, pa marrë parasysh moshën apo gjininë. Duam t’jua kujtojmë se askush nuk mund të lexojë Kur’an tamam ashtu si duhet nëse nuk mëson me ndonjë libër të tillë te ndokush që di të lexojë mirë Kur’an, sepse disa nga shkronjat arabe nuk ekzistojnë në gjuhën tonë shqipe. Gjithashtu, dëshirojmë t’jua bëjmë me dije se mësimi i leximit të Kur’anit me përpikëri është detyrë për çdo musliman dhe po ashtu për prindërit që t’ua mësojnë fëmijëve të tyre. Për fund, lusim Allahun e Madhëruar t’i shpërblejë me Xhennetin Firdeus të gjithë ata që kontribuuan në përpilimin dhe botimin e këtij libri dhe ata që do të punojnë me të. Shpresoj të mos na harroni neve dhe prindërit tanë nga lutja juaj e mirë. Lutja jonë e fundit është: I gjithë falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Allahu e thotë të vërtetën dhe vetëm Ai udhëzon në rrugën e drejtë. Lëvdatat, bekimet dhe paqja e Allahut qofshin me Muhammedin , familjen, shokët dhe pasuesit e tij. Autorët
 5. 5. Vlera e leximit të Kur’anit famëlartë Lavdërimi i takon Allahut, Atë e falënderojmë, nga Ai kërkojmë ndihmë dhe falje. Lëvdatat, bekimet dhe paqja qofshin me të Dërguarin e Tij të fundit Muhammedin , me familjen dhe shokët e tij, si dhe me ata që e pasojnë rrugën e tij. Kur’ani fisnik është fjala e Allahut të Lartësuar. Vlera e tij ndaj fjalëve tjera është sikurse vlera e Allahut ndaj krijesave. Ndërsa leximi i tij është gjëja më e mirë që e shqipton gjuha. Allahu i Lartmadhërishëm thotë: Ata të cilëve ua kemi dhënë Librin dhe e lexojnë ashtu siç është shpallur, ata besojnë vërtet në të… (El-Bekare: 121). Ndërsa, Pejgamberi Muhammed  ka thënë: “Më i miri në mesin tuaj është ai që e mëson Kur’anin dhe ua mëson të tjerëve.” (Buhariu nga Othman Ibn Affani ). “Ai që e lexon Kur’anin, duke qenë i përpiktë në leximin e tij është nën përcjellje të melekëve shëtitës, fisnikë dhe bamirës, ndërsa ai që e lexon Kur’anin duke pasur vështirësi gjatë leximit, i ka dy shpërblime.” (Buhariu dhe Muslimi nga Aisheja r.a.). “Me të vërtetë, Allahu i Madhërishëm lartëson me këto fjalë (me Kur’an) disa njerëz dhe poshtëron disa të tjerë.” (Muslimi nga Omer Ibnul-Hattabi ). “Lexojeni Kur’anin, sepse ai do të vijë ndërmjetësues për lexuesit e tij në Ditën e Kijametit.” (Muslimi nga Ebu Umame El-Bahiliu ). “Ai që e lexon një shkronjë nga Libri i Allahut të Madhëruar ka një të mirë e cila shtohet dhjetëfish. Nuk them se elifi, lami dhe mimi janë një shkronjë, por elifi është një shkronjë, lami një shkronjë dhe mimi një shkronjë.” (Tirmidhiu nga Abdullah Ibn Mesudi ). “Lexuesit të Kur’anit i thuhet: lexo dhe ngjitu lart (në Xhennet), lexo ashtu si e lexoje në dunja, sepse ti do të ngrihesh vazhdimisht duke e lexuar atë deri në ajetin e fundit
 6. 6. që do ta lexosh.” (Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe Nesaiu nga Abdullah Ibn Amri ). “Allahu i Lartësuar thotë: “Ai, që shpenzon kohën me Kur’an dhe me përmendjen Time dhe lë mangu të luturit Mua, do t’ia japë më të mirën e lutjeve të të tjerëve. Vlera e fjalëve të Allahut të Madhëruar mbi fjalët e tjera është si vlera e Allahut ndaj krijesave të Tij.” (Tirmidhiu nga Ebu Seid El-Huderiu ). “Me të vërtetë ai i cili në brendinë e tij nuk ka asgjë nga Kur’ani është si gërmadha!” (Tirmidhiu nga Ibn Abbasi ). “Ai i cili e lexon Kur’anin dhe punon me atë që gjendet në të, dy prindërve të tij Allahu do t’ua vë një kurorë në Ditën e Kijametit, drita e së cilës do të jetë më e mirë se drita e diellit në këtë botë. E ç’mendoni për atë që punoi me të?!” (Ebu Davudi nga Muadh Ibn Enesi ). El-Humejd El-Himaniu ka thënë: E pyeta Sufjan Eth-Thevriun për njeriun që lufton në rrugë të Allahut dhe për atë që e lexon Kur’anin, cili është më i mirë? Ma ktheu: “Ai i cili e lexon Kur’anin është më i mirë, sepse i Dërguari  ka thënë: “Më i miri në mesin tuaj është ai që e mëson Kur’anin dhe ua mëson të tjerëve.” Këto ajete, hadithe e shumë të tjera të ngjashme me to tregojnë vlerën e mësimit, leximit dhe zbatimit të Kur’anit fisnik. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, Muhammedin, familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë atë deri në Ditën e Gjykimit. Autorët
 7. 7. Hyrje 1. Alfabeti i gjuhës arabe përbëhet nga njëzetetetë shkronja (bashkëtingëllore) dhe secila shkronjë ka emrin e vet. 2. Nëntë prej këtyre shkronjave janë të rënda: (Ḳẫf) - (Ġajn) - (Ӑjn) - (Ḍhẫ') - (Ṭẫ') - (Ḍẫd) - (Ṣẫd) - (Ḣẫ') - (Ḥã') 3. Pos këtyre shkronjave, në gjuhën arabe ekzistojnë edhe tri zanore apo vokale: a) Fet’ha ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ى‬ ‫ػ‬ - e1 p.sh.: B - ‫ﺏ‬ be - َ ‫ى‬ ‫ب‬ ben - َ ‫ن‬‫ب‬ b) Damme ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ي‬ ‫ػ‬ - u p.sh.: B - ‫ﺏ‬ bu - َ ‫ي‬ ‫ب‬ bun - َ‫ب‬ c) Kesre ‫ػ‬‫ػ‬ً‫ػ‬ - i p.sh.: B - ‫ﺏ‬ bi - َ ً‫ب‬ bin - َ ‫و‬‫ب‬ Dyfishimi i këtyre zanoreve quhet tenvin dhe lexohet si në vijim: ‫ػ‬‫ػ‬‫ن‬‫ػ‬ en, ََ‫ه‬‫ػ‬‫ػ‬ ose ‫ـ‬ٌ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬un dhe ‫ػ‬‫ػ‬‫و‬‫ػ‬ in.2 Tenvini shkruhet gjithherë në fund të fjalës. 4. Zanorja ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ى‬ ‫ػ‬ e te shkronjat e rënda shqiptohet a, p.sh. َ ‫ى‬ ‫(ح‬ḥa), َ ‫ى‬ ‫ص‬ (ṣa), َ ‫ى‬ ‫ض‬ (ḍa), etj.3 5. Të gjitha shkronjat e Kur’anit lidhen me njëra – tjetrën, vetëm gjashtë prej tyre lidhen para (nga ana e djathtë) e nuk lidhen mbrapa, ato janë: ‫َز‬‫ر‬َ‫ك‬ ‫ذ‬ ‫د‬ ‫ا‬ (Elifun, dalun, dhalun, raun, zajun dhe wawun). e/me/re َ ‫ى‬ ‫ﺮ‬ ‫ى‬ ‫م‬‫ى‬‫أ‬ we/zi/re َ ‫ى‬ ‫ر‬ً‫ز‬ ‫ى‬ ‫ك‬ ra/ze/ķa َ‫ى‬‫ؽ‬ ‫ى‬‫ز‬ ‫ى‬ ‫ر‬ Ndërsa, të gjitha shkronjat tjera lidhen nga të dyja anët. ke/te/be َ ‫ى‬ ‫ﺐ‬ ‫ى‬ ‫ت‬‫ى‬‫ك‬ xhe/le/se َ ‫ى‬ ‫ﺲ‬‫ى‬‫ل‬ ‫ى‬ ‫ج‬ ha/mi/de َ‫ى‬‫د‬ً ‫ى‬‫َح‬ 6. Allahu i Lartësuar, për çdo shkronjë të Kur'anit fisnik që e lexojmë na shpërblen me nga dhjetë shpërblime. 1 E-ja në arabisht lexohet sikurse e-ja në fjalën shqipe "tre". 2 Shih shembujt më lartë. 3 Vërejtje: Shkronjat e rënda përveç që kanë ndonjë shenjë dalluese, gjithashtu janë të shënuara edhe me të zezë përgjatë gjithë librit.
 8. 8. Bã' - ‫ب‬ - B Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ ‫ى‬ ‫ﺑ‬‫ػ‬ًَ‫ﺒ‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ﺐ‬ ‫ػ‬‫ﺒ‬ًَ‫ػ‬ ‫ى‬‫ﺑ‬‫ػ‬َ َ ‫ى‬ ‫ﺑ‬‫ػ‬ًَ‫ﺒ‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ َ ‫و‬‫ﺐ‬ ‫ى‬ ‫ﺒ‬ ‫ي‬ ‫ﺑ‬ َ ‫ن‬‫ﺐ‬ ‫ي‬ ‫ﺒ‬ً‫ﺑ‬ َ‫ﺐ‬ً‫ﺒ‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ ‫ى‬ ‫ﺑ‬‫ػ‬ًَ‫ﺒ‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ َ ‫ى‬ ‫ﺒ‬ً‫ﺑ‬َ ‫ه‬‫ﺐ‬ َ ‫و‬‫ﺐ‬ ‫ي‬ ‫ﺒ‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ ‫ن‬‫ﺐ‬ً‫ﺒ‬ ‫ي‬ ‫ﺑ‬ Tã' - ‫ت‬ - T Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ‫ى‬‫ت‬‫ػ‬ًَ‫ت‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ت‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ت‬)‫ػ‬‫ﺔ‬( ‫ػ‬ً‫ت‬‫ػ‬ ‫ى‬‫ت‬‫ػ‬ َ‫ى‬‫ت‬‫ػ‬ًَ‫ت‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ت‬ َ ‫ي‬‫ت‬ً‫ﺒ‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ً‫ت‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ً‫ﺒ‬‫ى‬‫ت‬ َ‫ى‬‫ت‬‫ػ‬ًَ‫ت‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ت‬ َ ‫و‬‫ت‬ ‫ى‬ ‫ﺒ‬‫ي‬‫ت‬ َ ‫ن‬‫ﺐ‬‫ي‬‫ت‬ً‫ﺑ‬ َ‫ي‬‫ت‬ًَ‫ت‬َ ‫ى‬ ‫ﺐ‬ Thã' - ‫ث‬ - Th Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ‫ى‬‫ث‬‫ػ‬ًَ‫ث‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ث‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ث‬ ‫ػ‬ً‫ث‬‫ػ‬ ‫ى‬‫ث‬‫ػ‬ َ‫ى‬‫ث‬‫ػ‬ًَ‫ث‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ث‬ َ‫ث‬ً‫ﺒ‬‫ى‬‫ت‬ َ ‫ي‬‫ت‬ً‫ث‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ ‫ى‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ﺒ‬‫ى‬‫ث‬ َ‫ى‬‫ث‬‫ػ‬ًَ‫ث‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ث‬ َ ‫ى‬ ‫ﺑ‬َ ‫ه‬ ‫ث‬ً‫ت‬ َ‫ى‬‫ت‬ًَ‫ث‬َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ َ‫ى‬‫ث‬َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ً‫ﺒ‬
 9. 9. Xhĩm - ‫ج‬ - Xh Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ ‫ى‬ ‫ج‬‫ػ‬ًَ‫ج‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ج‬ ‫ػ‬‫ج‬ًَ‫ػ‬ ‫ى‬‫ج‬‫ػ‬ َ ‫ى‬ ‫ج‬‫ػ‬ًَ‫ج‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ج‬ َ‫ي‬‫ت‬ًَ‫ﺒ‬‫ػ‬َ ‫ى‬ ‫ج‬ َ ‫ي‬‫ث‬ً‫ج‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ‫ﺐ‬ً‫ت‬ ‫ى‬ ‫ج‬ َ ‫ى‬ ‫ج‬‫ػ‬ًَ‫ج‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ج‬ َ ‫ي‬ ‫ج‬ً‫ت‬‫ى‬‫ث‬ َ ‫ي‬ ‫ﺑ‬َ‫ن‬‫ج‬ً‫ج‬ َ ‫ي‬ ‫ج‬َ ‫و‬‫ث‬ ‫ى‬ ‫ﺒ‬ Ḥã' - ‫ح‬ - H e rëndë e fytit Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ ‫ى‬ ‫ح‬‫ػ‬ًَ‫ح‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ح‬ ‫ػ‬ً‫ح‬‫ػ‬ ‫ى‬‫ح‬‫ػ‬ َ ‫ى‬ ‫ح‬‫ػ‬ًَ‫ح‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ح‬ َ ‫و‬‫ح‬ ‫ى‬ ‫ﺒ‬ ‫ى‬ ‫ج‬ َ ‫ى‬ ‫ﺐ‬ً‫ح‬‫ي‬‫ت‬ َ ‫ي‬‫ت‬ً‫ﺒ‬ ‫ى‬ ‫ح‬ َ ‫ى‬ ‫ح‬‫ػ‬ًَ‫ح‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ح‬ َ ‫ي‬ ‫ﺒ‬‫ى‬‫ت‬َ ً‫ح‬ َ ‫ى‬ ‫ح‬ً‫ﺑ‬َ ‫ه‬ ‫ث‬ َ ‫ى‬ ‫ح‬ًَ‫ج‬َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ Ḣẫ' - ‫خ‬ - H e rëndë, me grithje Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ‫ى‬‫خ‬‫ػ‬ًَ‫خ‬‫ػ‬َ‫ي‬‫خ‬ ‫ػ‬‫ي‬‫خ‬ ‫ػ‬ً‫خ‬‫ػ‬ ‫ى‬‫خ‬‫ػ‬ َ‫ى‬‫خ‬‫ػ‬ًَ‫خ‬‫ػ‬َ‫ي‬‫خ‬ ًَ‫ﺒ‬‫ى‬‫ث‬‫ػ‬َ‫ي‬‫خ‬ َ ‫ي‬‫ت‬ً‫خ‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ ‫ي‬‫ث‬ً‫ج‬‫ى‬‫خ‬ َ‫ى‬‫خ‬‫ػ‬ًَ‫خ‬‫ػ‬َ‫ي‬‫خ‬ َ ‫ي‬ ‫ﺒ‬‫ى‬‫ت‬َ ‫و‬‫خ‬ َ ‫ي‬ ‫ح‬ً‫خ‬ ‫ى‬ ‫ج‬ َ ‫ي‬ ‫ج‬ً‫ت‬‫ى‬‫خ‬
 10. 10. Gjashtë shkronjat të cilat lidhen para e nuk lidhen mbrapa Elif4 - ‫ا‬ - E, I, U Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ‫ى‬‫ا‬ًَ‫ا‬َ‫ي‬‫ا‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ﺎ‬ ‫ػ‬ً‫ﺎ‬ ‫ى‬‫ﺍ‬ َ‫ى‬‫ا‬ًَ‫ا‬َ‫ي‬‫ا‬ َ ‫ى‬ ‫ج‬ًَ‫ﺒ‬َ‫ﺎ‬ َ ‫ي‬ ‫ج‬ً‫ﺎ‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ‫ى‬‫ا‬ًَ‫ﺑ‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ح‬ َ‫ى‬‫ا‬ًَ‫ا‬َ‫ي‬‫ا‬ َ‫و‬‫ﺎ‬ ‫ي‬ ‫ج‬‫ى‬‫ت‬ َ ‫ى‬ ‫ب‬ً‫ﺎ‬‫ى‬‫ت‬ َ‫ى‬‫ا‬َ ‫ي‬‫ث‬ً‫ج‬ Dãl - ‫د‬ - D Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ ‫ى‬ ‫د‬ًَ‫د‬َ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ػ‬‫ي‬‫د‬ ‫ػ‬ً‫د‬ ‫ى‬‫ﺩ‬ َ ‫ى‬ ‫د‬ًَ‫د‬َ ‫ي‬ ‫د‬ َ‫ي‬‫د‬ً‫ج‬‫ى‬‫ت‬ َ‫ي‬‫د‬ ‫ى‬ ‫ح‬َ ‫و‬‫ب‬ َ‫ي‬ ‫ﺎ‬ ً‫ج‬ ‫ى‬ ‫د‬ َ ‫ى‬ ‫د‬ًَ‫د‬َ ‫ي‬ ‫د‬ َ‫و‬‫د‬َ‫ي‬‫د‬‫ى‬‫خ‬ َ‫ن‬‫ج‬‫ي‬‫د‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ً‫خ‬ ‫ى‬ ‫د‬ Dhãl - ‫ذ‬ - Dh Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ‫ى‬‫ذ‬ًَ‫ذ‬َ‫ي‬‫ذ‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ﺬ‬ ‫ػ‬ً‫ﺬ‬ ‫ى‬‫ﺫ‬ َ‫ى‬‫ذ‬ًَ‫ذ‬َ‫ي‬‫ذ‬ َ ‫ى‬ ‫د‬َ‫ي‬‫ﺬ‬ً‫خ‬ ًَ‫ﺬ‬ ‫ى‬ ‫ج‬َ ‫ي‬ ‫ب‬ َ‫ى‬‫ذ‬َ ‫ى‬ ‫ح‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ‫ى‬‫ذ‬ًَ‫ذ‬َ‫ي‬‫ذ‬ َ‫ي‬‫ﺬ‬ً‫ت‬ ‫ى‬ ‫ح‬ َ ‫ي‬ ‫ج‬ً‫ذ‬ ‫ى‬ ‫د‬ َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ً‫ت‬َ‫ى‬‫ذ‬ 4 Elifi nuk ka shqiptim të vetin, por lexohet varësisht nga zanorja që ka (e,i,u).
 11. 11. Rẫ' - ‫ر‬ - R Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ ‫ي‬ ‫ر‬ ً‫ر‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ﺮ‬ َ ً‫ػﺮ‬ ‫ى‬‫ﺭ‬ َ ‫ي‬ ‫ر‬ ً‫ر‬ ‫ى‬ ‫ر‬ َ‫ه‬‫ﺮ‬ً‫ث‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ ‫ى‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ﺮ‬‫ى‬‫خ‬ ًَ‫ﺑ‬ ‫ى‬ ‫ر‬َ ‫ي‬ ‫ػح‬ َ ‫ي‬ ‫ر‬ ً‫ر‬ ‫ى‬ ‫ر‬ َ ‫ي‬ ‫ﺮ‬ً‫ج‬ ‫ى‬ ‫د‬ َ‫ي‬‫ذ‬ ً‫ﺮ‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ‫ى‬‫د‬ً‫ث‬ ‫ي‬ ‫ر‬ Zãj - ‫ز‬ - Z Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ‫ي‬‫ز‬ ً‫ز‬ ‫ى‬‫ز‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ﺰ‬ َ ً‫ػﺰ‬ ‫ى‬‫ﺯ‬ َ‫ي‬‫ز‬ ً‫ز‬ ‫ى‬‫ز‬ َ‫ى‬‫ت‬‫ػ‬ً‫ػﺒ‬َ ‫ي‬ ‫ﺰ‬ َ ‫ي‬ ‫د‬ ً‫ﺰ‬‫ى‬‫ت‬ َ ‫ي‬ ‫ﺮ‬ً‫ج‬ ‫ى‬‫ز‬ َ‫ي‬‫ز‬ ً‫ز‬ ‫ى‬‫ز‬ َ‫ى‬ ً‫ب‬‫ي‬‫خ‬ َ ‫ي‬ ‫ر‬ ً‫ﺰ‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ‫و‬‫د‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ ‫ى‬‫ز‬ Wãw - ‫ك‬ - W – lexohet si në anglisht Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ ‫ي‬ ‫ك‬ ً‫ك‬ ‫ى‬ ‫ك‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ﻮ‬ َ ً‫ػﻮ‬ ‫ى‬‫ﻭ‬ َ ‫ي‬ ‫ك‬ ً‫ك‬ ‫ى‬ ‫ك‬ َ ‫ي‬ ‫ﻮ‬ً‫ت‬ ‫ى‬ ‫ح‬ َ ‫ى‬ ‫ب‬ ً‫ﻮ‬‫ي‬‫ث‬ َ ‫ى‬ ‫ر‬ ً‫ز‬ ‫ى‬ ‫ك‬ َ ‫ي‬ ‫ك‬ ً‫ك‬ ‫ى‬ ‫ك‬ َ ‫ي‬ ‫ك‬ ً‫َر‬‫ى‬‫ذ‬ َ ‫ى‬ ‫ج‬ ً‫َك‬‫ي‬‫ز‬ َ ‫ى‬‫ث‬ ً‫ر‬ ‫ى‬ ‫ك‬ Këtu mbarojnë shkronjat që nuk lidhen mbrapa.
 12. 12. Sĩn - ‫س‬ - S Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ ‫ى‬ ‫ﺳ‬‫ػ‬َ ً‫ﺴ‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ﺲ‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ﺲ‬ ‫ػ‬ً‫ﺴ‬‫ػ‬ ‫ى‬‫ﺳ‬‫ػ‬ َ ‫ى‬ ‫ﺳ‬‫ػ‬َ ً‫ﺴ‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ﺲ‬ َ ‫ي‬ ‫ﺲ‬ً‫ج‬ ‫ى‬ ‫د‬ َ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ى‬ ‫ﺴ‬ ‫ى‬ ‫ح‬ َ ‫و‬‫ح‬ ‫ى‬ ‫ﺒ‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ َ ‫ى‬ ‫ﺳ‬‫ػ‬َ ً‫ﺴ‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ﺲ‬ َ ‫ي‬ ‫ﺲ‬ً‫ت‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ ‫ي‬ ‫ﻮ‬ ً‫ﺳ‬ ‫ى‬ ‫ر‬ َ ‫ى‬ ‫ﺮ‬ً‫ػخ‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ Shĩn - ‫ش‬ - Sh Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ‫ى‬‫ﺷ‬‫ػ‬َ ً‫ﺸ‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ﺶ‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ﺶ‬ ‫ػ‬ً‫ﺸ‬‫ػ‬ ‫ى‬‫ﺷ‬‫ػ‬ َ‫ى‬‫ﺷ‬‫ػ‬َ ً‫ﺸ‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ﺶ‬ َ ‫ي‬‫ﺶ‬ً‫ح‬ ‫ى‬ ‫ك‬ َ ‫ى‬‫ش‬‫ى‬‫ب‬ َ ‫ي‬‫ت‬ً‫ت‬ ‫ى‬‫ﺷ‬ َ‫ى‬‫ﺷ‬‫ػ‬َ ً‫ﺸ‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ﺶ‬ َ ً‫ﺮ‬ ‫ى‬ ‫ج‬َ ‫ي‬‫ش‬ َ ‫ي‬ ‫ﺲ‬ ً‫ﺷ‬‫ى‬‫ذ‬ َ ‫ى‬ ‫د‬ ً‫ﺰ‬ ‫ى‬‫ﺷ‬ Ṣẫd - ‫ص‬ - S e rëndë Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ ‫ى‬ ‫ﺻ‬‫ػ‬َ ً‫ﺼ‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ﺺ‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ﺺ‬ ‫ػ‬ً‫ﺼ‬‫ػ‬ ‫ى‬‫ﺻ‬‫ػ‬ َ ‫ى‬ ‫ﺻ‬‫ػ‬َ ً‫ﺼ‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ﺺ‬ َ ‫ي‬ ‫ﺺ‬ً‫ﺑ‬‫ى‬‫ذ‬ َ ‫و‬‫ﺮ‬ ‫ى‬ ‫ﺼ‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ ‫ي‬ ‫ﺮ‬ً‫خ‬ ‫ى‬ ‫ﺻ‬ َ ‫ى‬ ‫ﺻ‬‫ػ‬َ ً‫ﺼ‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ﺺ‬ َ ‫ي‬ ‫ﺲ‬ً‫ج‬‫ى‬‫ث‬ َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ ً‫ﺼ‬ ‫ى‬ ‫ح‬ َ ‫ي‬ ‫ﺻ‬َ ‫ى‬ ‫د‬ ً‫ﺮ‬
 13. 13. Ḍẫd - ‫ض‬ - D e rëndë Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ ‫ى‬‫ﺿ‬‫ػ‬َ ً‫ﻀ‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ﺾ‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ﺾ‬ ‫ػ‬ً‫ﻀ‬‫ػ‬ ‫ى‬‫ﺿ‬‫ػ‬ َ ‫ى‬‫ﺿ‬‫ػ‬َ ً‫ﻀ‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ﺾ‬ َ ‫ي‬‫ﺾ‬ً‫ﺒ‬‫ى‬‫ت‬ َ‫ي‬‫د‬ ً‫ﻀ‬ ‫ى‬ ‫ح‬ َ ‫ن‬ ‫ﺎ‬ً‫ج‬ ‫ى‬‫ﺿ‬ َ ‫ى‬‫ﺿ‬‫ػ‬َ ً‫ﻀ‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ﺾ‬ َ ‫ي‬‫ﺾ‬ ً‫ﺳ‬ ‫ى‬ ‫ك‬ َ ‫ى‬ ‫ﺳ‬َ ً‫ﻀ‬َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ َ ‫ي‬‫ﺿ‬َ ‫ى‬ ‫ب‬ ً‫ﺮ‬ Ṭẫ' - ‫ط‬ - T e rëndë Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ‫ى‬‫ط‬‫ػ‬ًَ‫ط‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ط‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ط‬ ‫ػ‬ً‫ط‬‫ػ‬ ‫ى‬‫ط‬‫ػ‬ َ‫ى‬‫ط‬‫ػ‬ًَ‫ط‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ط‬ َ ‫ى‬‫ط‬ ً‫ﺴ‬‫ى‬‫ب‬ َ ‫ه‬‫ﺐ‬‫ى‬‫ط‬ ‫ى‬ ‫ح‬ َ ‫و‬‫ج‬ ‫ى‬ ‫ﺰ‬‫ى‬‫ط‬ َ‫ى‬‫ط‬‫ػ‬ًَ‫ط‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ط‬ َ‫ي‬‫ط‬ ً‫َﺻ‬‫ى‬‫ذ‬ َ ‫ي‬‫ث‬ً‫ط‬ ‫ى‬‫ﺷ‬ َ‫و‬ ‫ى‬‫ب‬‫ى‬‫ط‬ Ḍhẫ' - ‫ظ‬ - Dh e rëndë Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ‫ى‬‫ظ‬‫ػ‬ًَ‫ظ‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ظ‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ظ‬ ‫ػ‬ً‫ظ‬‫ػ‬ ‫ى‬‫ظ‬‫ػ‬ َ‫ى‬‫ظ‬‫ػ‬ًَ‫ظ‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ظ‬ َ‫ي‬‫ظ‬ً‫ت‬ ‫ى‬ ‫ج‬ َ ‫ي‬‫ﺶ‬ً‫ظ‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ ‫ي‬ ‫ﺮ‬ً‫خ‬‫ى‬‫ظ‬ َ‫ى‬‫ظ‬‫ػ‬ًَ‫ظ‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ظ‬ َ‫ى‬‫ا‬َ‫ي‬‫ظ‬ ً‫ز‬ َ‫ي‬‫خ‬ً‫ظ‬ ‫ى‬ ‫ج‬ َ‫ي‬‫ط‬ ً‫ﺴ‬‫ى‬‫ظ‬
 14. 14. Ӑjn - ‫ع‬ - A, I ose U e rëndë (e kundërt me elifin) Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ ‫ى‬ ‫ع‬‫ػ‬ًَ‫ع‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ع‬ ‫ػ‬ً‫ع‬‫ػ‬ ‫ى‬‫ع‬‫ػ‬ َ ‫ى‬ ‫ع‬‫ػ‬ًَ‫ع‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ع‬ َ ‫ى‬ ‫ﺒ‬‫ى‬‫ت‬َ‫ن‬‫ع‬ َ‫ى‬‫د‬ً‫ع‬ ‫ي‬ ‫ﺳ‬ َ ‫و‬‫ﺶ‬‫ى‬‫ط‬ ‫ى‬ ‫ع‬ َ ‫ى‬ ‫ع‬‫ػ‬ًَ‫ع‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ع‬ َ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ج‬ ‫ى‬‫ﺿ‬ َ ‫ي‬ ‫ﺲ‬ً‫ع‬ ‫ى‬‫ﺷ‬ َ ‫ى‬ ‫ﺮ‬ً‫ث‬‫ي‬‫ع‬ Ġajn - ‫غ‬- G e rëndë, me grithje Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ‫ى‬‫غ‬‫ػ‬ًَ‫غ‬‫ػ‬َ‫ي‬‫غ‬ ‫ػ‬‫ي‬‫غ‬ ‫ػ‬ً‫غ‬‫ػ‬ ‫ى‬‫غ‬‫ػ‬ َ‫ى‬‫غ‬‫ػ‬ًَ‫غ‬‫ػ‬َ‫ي‬‫غ‬ َ‫ى‬‫غ‬ ‫ي‬ ‫ﺒ‬‫ى‬‫ط‬ َ ‫ي‬‫ﺾ‬ً‫غ‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ ‫ه‬‫ﺐ‬ ‫ى‬‫ﻀ‬‫ى‬‫غ‬ َ‫ى‬‫غ‬‫ػ‬ًَ‫غ‬‫ػ‬َ‫ي‬‫غ‬ َ‫ي‬‫غ‬ ً‫ز‬ ‫ى‬ ‫ك‬ َ ‫ى‬ ‫ي‬‫غ‬ ‫ى‬ ‫ﺻ‬ َ ‫ي‬ ‫ﺲ‬ً‫ط‬‫ى‬‫غ‬ Fã' - ‫ؼ‬ - F Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ‫ى‬‫ف‬‫ػ‬ًَ‫ف‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ف‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ف‬ ‫ػ‬ً‫ف‬‫ػ‬ ‫ى‬‫ف‬‫ػ‬ َ‫ى‬‫ف‬‫ػ‬ًَ‫ف‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ف‬ َ ‫ي‬‫ف‬ ً‫ﺴ‬‫ى‬‫خ‬ َ ‫ي‬ ‫ﺮ‬ً‫ف‬‫ى‬‫غ‬ َ‫ح‬ ً‫ﺮ‬‫ى‬‫ف‬ َ‫ى‬‫ف‬‫ػ‬ًَ‫ف‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ف‬ َ ‫ى‬‫ف‬ً‫ط‬ ‫ى‬ ‫ع‬ َ ‫ى‬ ‫ع‬ً‫ف‬‫ي‬‫ﺷ‬ َ‫ى‬‫خ‬ ً‫ﺴ‬‫ي‬‫ف‬
 15. 15. Ḳẫf - ‫ؽ‬ - K Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ‫ى‬‫ق‬‫ػ‬ًَ‫ق‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ق‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ق‬ ‫ػ‬ً‫ق‬‫ػ‬ ‫ى‬‫ق‬‫ػ‬ َ‫ى‬‫ق‬‫ػ‬ًَ‫ق‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ق‬ َ ‫ى‬‫ق‬ ‫ى‬ ‫ﺒ‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ َ‫ه‬‫ﺮ‬ً‫ق‬ ‫ى‬ ‫ح‬ َ‫ى‬‫ا‬ ً‫ﺮ‬‫ي‬‫ق‬ ‫ي‬ََُ‫ى‬‫ق‬‫ػ‬ًَ‫ق‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ق‬ َ ‫ى‬‫ق‬ً‫ف‬ ‫ي‬ ‫ك‬ َ‫ى‬‫د‬ً‫ق‬‫ي‬‫ع‬ َ‫ﺲ‬ ‫ى‬ ‫ب‬‫ى‬‫ق‬ Kãf - ‫ؾ‬ - K Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ‫ى‬‫ك‬‫ػ‬ًَ‫ك‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ك‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ك‬ ‫ػ‬ً‫ك‬‫ػ‬ ‫ى‬‫ك‬‫ػ‬ َ‫ى‬‫ك‬‫ػ‬ًَ‫ك‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ك‬ َ‫ي‬‫ك‬ً‫ت‬‫ى‬‫ف‬ َ ‫ى‬ ‫ػﺮ‬ً‫ك‬‫ي‬‫ﺷ‬ َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ ً‫ﺴ‬‫ى‬‫ك‬ َ‫ى‬‫ك‬‫ػ‬ًَ‫ك‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ك‬ َ ‫ى‬ ‫َب‬ًَ‫ﺬ‬‫ي‬‫ك‬ َ ‫ى‬‫ف‬ً‫ك‬ ‫ى‬ ‫ع‬ َ ‫ى‬ ‫ﺮ‬‫ي‬‫ث‬‫ى‬‫ك‬ Lãm - ‫ؿ‬ - L Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ‫ى‬‫ل‬‫ػ‬ًَ‫ل‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ل‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ل‬ ‫ػ‬ً‫ل‬‫ػ‬ ‫ى‬‫ل‬‫ػ‬ َ‫ى‬‫ل‬‫ػ‬ًَ‫ل‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ل‬ َ‫ل‬ ‫ى‬ ‫ﺴ‬ ‫ى‬ ‫ع‬ َ ‫ى‬ ‫ﺲ‬‫ى‬‫ل‬ ‫ى‬ ‫ج‬ َ ‫ى‬‫ق‬ً‫ح‬‫ى‬‫ل‬ َ‫ى‬‫ل‬‫ػ‬ًَ‫ل‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ل‬ َ ‫ى‬‫ل‬ً‫ج‬‫ي‬‫ا‬ َ ‫ى‬ ً‫ل‬ ‫ي‬ ‫ك‬ َ ‫ى‬‫ث‬ً‫ﺒ‬‫ى‬‫ل‬
 16. 16. Mĩm - ‫ـ‬ - M Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ ‫ى‬ ‫م‬‫ػ‬ًَ‫م‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ػ‬‫ي‬‫م‬ ‫ػ‬ً‫م‬‫ػ‬ ‫ى‬‫م‬‫ػ‬ َ ‫ى‬ ‫م‬‫ػ‬ًَ‫م‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫م‬ َ‫ه‬‫م‬‫ى‬‫ل‬‫ى‬‫ا‬ َ‫ل‬ ‫ى‬ ‫ى‬‫َج‬ َ ‫ى‬ ‫ض‬ ً‫ﺮ‬ ‫ى‬ ‫م‬ َ ‫ى‬ ‫م‬‫ػ‬ًَ‫م‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫م‬ َ ‫ى‬ ‫م‬ً‫ل‬‫ي‬‫ظ‬ َ‫ي‬‫ق‬ ً‫م‬ ‫ى‬ ‫ع‬ َ ‫ي‬ ‫ﺺ‬‫ى‬‫ق‬ً‫م‬ Nũn - ‫ف‬ - N Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ‫ى‬‫ن‬‫ػ‬ًَ‫ن‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ن‬ ‫ػ‬ً‫ن‬‫ػ‬ ‫ى‬‫ن‬‫ػ‬ َ‫ى‬‫ن‬‫ػ‬ًَ‫ن‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ن‬ َ ‫ي‬ ‫ن‬‫ى‬‫ك‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ َ‫ػم‬ ‫ى‬ ‫ن‬‫ى‬‫غ‬ َ ‫ى‬ ‫ح‬ ‫ى‬ ‫ج‬‫ى‬‫ن‬ َ‫ى‬‫ن‬‫ػ‬ًَ‫ن‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ن‬ َ ً‫ﻮ‬‫ي‬‫ك‬َ ‫ى‬ ‫ف‬ َ ‫ى‬ ‫ع‬ً‫ن‬ ‫ي‬ ‫ﺻ‬ َ‫ه‬‫ﺮ‬‫ى‬‫ظ‬‫ى‬‫ن‬ Hã' - ‫ق‬ - H Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ‫ي‬‫ه‬ ً‫ه‬‫ى‬‫ه‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ه‬ (َََ) ‫ػ‬‫ه‬ًَ‫ػ‬ ‫ى‬‫ه‬‫ػ‬ َ‫ي‬‫ه‬ ً‫ه‬‫ى‬‫ه‬ َ ‫ي‬ ً‫ل‬‫ى‬‫ا‬ َ ‫ى‬ ‫ﺮ‬ ً‫ه‬‫ي‬‫ط‬ َ ‫ن‬ ‫ﺎ‬ً‫ن‬‫ى‬‫ه‬ َ‫ي‬‫ه‬ ً‫ه‬‫ى‬‫ه‬ َ ‫ى‬ ‫ق‬ ً‫ﺮ‬‫ى‬‫ك‬ َ‫ي‬‫د‬ ً‫ه‬ ‫ى‬‫ﺷ‬ َ ‫و‬‫ك‬‫ى‬‫ل‬‫ى‬‫ه‬
 17. 17. Jã' - ‫ل‬ - J Të lidhura me njëra - tjetrën Në fund të fjalës Në mes të fjalës Në fillim të fjalës َ ‫ى‬ ‫ي‬‫ػ‬ًَ‫ي‬َ ‫ي‬ ‫ػى‬ ‫ي‬‫ى‬ ‫ػ‬‫ي‬ًَ‫ػ‬ ‫ى‬‫ي‬‫ػ‬ َ ‫ى‬ ‫ي‬‫ػ‬ًَ‫ي‬َ ‫ي‬ ‫ػى‬ ًَ‫ﺒ‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬َ ‫ي‬ ‫ى‬ َ ‫ه‬‫ﺲ‬ً‫ي‬‫ى‬‫ك‬ َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ً‫ج‬ ‫ى‬ ‫ي‬ َ ‫ى‬ ‫ي‬‫ػ‬ًَ‫ي‬َ ‫ي‬ ‫ػى‬ َ ‫ى‬ ‫ى‬ ً‫ﺿ‬ ‫ى‬ ‫ر‬ َ‫ى‬‫غ‬ًَ‫ي‬َ‫ي‬‫ظ‬ َ ‫ى‬ ‫ي‬َ ‫ي‬ ‫د‬ ً‫ﺰ‬
 18. 18. PËRDORIMI I TENVINIT Në hyrje të këtij libri përmendëm se zanoret e dyfishuara quhen Tenvin dhe lexohen kështu: a) zanorja ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ى‬ ‫ػ‬ e e dyfishuar ‫ػ‬‫ػ‬‫ن‬‫ػ‬ en. b) zanorja ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ي‬ ‫ػ‬ u e dyfishuar ََ‫ػ‬‫ه‬‫ػ‬‫ػ‬َََََ‫ـ‬ٌ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ un. c) zanorja ‫ػ‬‫ػ‬ً‫ػ‬ i e dyfishuar ‫ػ‬‫ػ‬‫و‬‫ػ‬ in. Tenvinët shfaqen vetëm në fund të fjalës dhe asnjëherë në fillim apo në mes të saj, p.sh.: َ ‫و‬‫ﺐ‬‫ي‬‫ت‬‫ي‬‫ك‬ ‫ﺎ‬‫ن‬‫ف‬ ‫ى‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫ج‬ َ ‫ى‬ ‫ر‬َ ‫ي‬ ‫ج‬َ‫ل‬ kutubin xhenefen Rexhulun َ‫و‬‫ة‬ ‫ى‬ ‫ﺰ‬ ‫ى‬ ‫م‬‫ي‬‫ه‬ ‫َل‬َ‫ن‬‫د‬‫ي‬‫ه‬ َ ‫ه‬ ‫ﺔ‬ ‫ى‬ ‫م‬ً‫ل‬‫ى‬‫ك‬َ hemezetin huden kelimetun َ ‫ى‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫ﺴ‬ ‫ى‬ ‫ح‬َ‫ن‬‫ﺔ‬ َ‫ﺐ‬ ‫ى‬ ‫ﺼ‬‫ى‬‫ن‬ َ‫م‬ ‫ى‬ ‫ﺴ‬‫ى‬‫ق‬ َ‫ة‬ ‫ى‬ ‫ﺮ‬‫ى‬‫ق‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ن‬‫ف‬‫ي‬‫ح‬ ‫ي‬ ‫ﺻ‬ َ ‫و‬‫ل‬ ‫ى‬ ‫ﺒ‬ ‫ى‬ ‫ج‬ َ ‫ن‬‫ل‬ ‫ى‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫ع‬ َ ‫ه‬ ‫ة‬ ‫ى‬ ‫ﺮ‬ ‫ى‬ ‫ج‬ ‫ى‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬ ‫ن‬ ‫ط‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ ‫ى‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ن‬‫ﻮ‬‫ي‬‫ط‬ َ‫ن‬‫ج‬ ‫ى‬ ‫ﺮ‬ ‫ى‬ ‫ح‬‫ﺎ‬ َ ‫و‬‫ر‬ ‫ى‬ ‫ﻮ‬ ‫ي‬ ‫ﺳ‬
 19. 19. SUKUNI ‫ػ‬ٍ‫ػػ‬ Nëse shkronja nuk e ka ndonjërën nga tri zanoret e shkurtra bëhet e palëvizshme – e pavokalizuar dhe fiton këtë shenjë ‫ػ‬ٍ‫ػػ‬ që quhet sukun e që vihet mbi shkronjë. Sukuni nuk mund të vijë në fillim të fjalës, por vetëm në mes dhe në mbarim të saj. Shembuj: َ ‫و‬‫ﺲ‬ ٍ ‫ف‬‫ى‬‫ن‬ َ‫ى‬‫ك‬ ٍ ‫ل‬ً‫ت‬ َ ‫ى‬‫ؼ‬ ٍ‫ﻮ‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ nefsin tilke Sewfe ٍَ‫م‬ً ٍ‫ْي‬‫ى‬‫ل‬ ‫ى‬ ‫ع‬ َ ٍ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫ﺰ‬ ٍ ‫ح‬‫ى‬‫ت‬ َ ‫ى‬ ‫ي‬َ ‫ى‬ ‫ـ‬ ٍ‫ﻮ‬ ӑlejhim taḥzen Jewme ٍَ‫م‬‫ي‬ ٍ ‫ْن‬ً‫م‬ َ ‫ى‬ ‫ى‬ ٍ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ َ‫ي‬‫د‬ ٍ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ ٍ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ﺮ‬ ٍ ‫خ‬ ‫ى‬ ‫ي‬ َ‫ي‬‫د‬ ‫ي‬ ‫ﺒ‬ ٍ ‫ع‬‫ى‬‫ن‬ َ‫ي‬‫ق‬‫ى‬‫ه‬ ٍ‫ﺮ‬‫ى‬‫ت‬ َ ‫ى‬ ‫ف‬ ٍ‫ﻮ‬‫ى‬‫ق‬ ٍ‫ﺴ‬‫ي‬ ‫ي‬ َ ‫ى‬ ‫ن‬ ٍ ‫ط‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ ‫ى‬ ‫ك‬ َ ‫ى‬ ‫ت‬ ٍ ‫غ‬ ‫ى‬ ‫ﺮ‬‫ى‬‫ف‬ َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ ‫ى‬ ‫ﺴ‬ ٍ ‫ح‬ ‫ى‬ ‫ي‬ َ ‫ي‬ ‫ﺮ‬ ٍ ‫ك‬ً‫ذ‬ َ ‫ى‬ ‫َـ‬‫ى‬‫د‬ٍ‫م‬ ‫ى‬ ‫د‬
 20. 20. TESHDIDI (DYFISHUESI) ‫ػ‬ ٌ ‫ػػ‬ Teshdidi është një shenjë e vogël, e cila shfaqet mbi shkronja. Ai dyfishon shkronjën mbi të cilën gjendet, gjegjësisht tregon se aty janë dy shkronja të njëjta, e para me sukun (‫ػ‬ٍ‫,)ػػ‬ ndërsa e dyta me ndonjërën nga tri zanoret (e, u, i). Shembuj: َ‫ػﺔ‬‫ى‬ٌ‫ن‬ ‫ى‬ ‫ج‬ َ‫ى‬‫ؿ‬‫ى‬ٌ‫ﺰ‬‫ى‬‫ن‬ َ ‫ى‬ٌ ‫ﺲ‬ ‫ى‬ ‫م‬ xhen-netun5 nez-zele mes-se َ ٍ ‫غ‬ًٌ‫ل‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َ ‫ي‬ ًٌ‫س‬ ‫ى‬ ‫ػي‬‫ي‬‫ن‬ َ ‫ى‬ ‫م‬‫ى‬ٌ‫ل‬ ‫ى‬ ‫ع‬ bel-liġ nujes-siru ӑl-leme َ‫ى‬‫ز‬ ًٌ ‫ﺮ‬ ‫ي‬ ‫ﺑ‬ َ ‫ى‬ ‫َب‬‫ى‬ٌ‫ﺬ‬‫ى‬‫ك‬ َ‫ى‬‫َؽ‬‫ى‬ٌ‫د‬ ‫ى‬ ‫ﺻ‬ َ‫و‬‫ة‬ ‫ى‬ٌ‫ﻮ‬‫ي‬‫ق‬ َ ‫ي‬ٌ‫ﺾ‬‫ي‬‫ح‬ ‫ى‬ ‫ي‬ َ‫ى‬ٌ‫ق‬ ‫ى‬ ‫ح‬‫ى‬‫ف‬ َ ‫ي‬ ‫ع‬ً‫ل‬‫ى‬ٌ‫ط‬‫ى‬‫ت‬ َ ٍ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ﺮ‬ًٌ‫ج‬‫ي‬‫ف‬ َ ٍ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ج‬ ًٌ‫ك‬‫ي‬‫ز‬ َ ‫ى‬ ‫ي‬َ ‫ي‬ ‫ﺮ‬‫ى‬ٌ‫ك‬‫ى‬ٌ‫ﺬ‬ َ ‫ى‬ ‫ن‬ ٍ ‫ع‬‫ى‬ٌ‫ط‬‫ى‬‫ق‬ َ‫ى‬ ‫ى‬ٌ‫ل‬ً‫م‬ 5 – Kjo shkronjë quhet "T e rrumbullakët"; nëse ndalemi në të lexohet "H" ( ), e nëse vazhdojmë lexohet "T" dhe vjen vetëm në fund të fjalës.
 21. 21. HEMZEJA Hemzeja është një shenjë e vogël, e cila lexohet sipas zanores që ka, pa marrë parasysh se a vjen e vetmuar (‫,)ﺀ‬ vjen mbi apo nën elif (‫ﺃ‬ ‫,)ﺇ‬ mbi waw (‫)ﺅ‬ apo mbi shkronjën ja (‫.)ﺉ‬ Hemzeja mund të vijë në këto mënyra: َ‫ى‬‫أ‬ََ‫ي‬‫أ‬ًََ‫إ‬َ‫ؤ‬َ‫ئ‬َ‫ﺋ‬َ‫ء‬ Shembuj: َ‫و‬‫ء‬ ٍ ‫ى‬‫َش‬ َ ‫ي‬ ‫ن‬ً‫م‬ ٍ ‫ؤ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ َ ‫ى‬‫ل‬‫ى‬‫ك‬‫ى‬‫أ‬ shej/in juë/mi/nu e/ke/le ًَ‫د‬ٍ‫ﺒ‬ ‫ي‬ ‫ي‬َََ‫ي‬‫ئ‬ َ‫ﺔ‬‫ى‬‫ئ‬ً‫ف‬ ًَ‫ه‬ٍ‫ي‬‫ى‬‫ل‬ً‫إ‬ jub/di/u fi/e/tun i/lej/hi َ ‫ى‬ ‫ﺲ‬ ٍ ‫ئ‬ً‫ﺑ‬ َ ً‫ﺳ‬ ٍ‫ر‬‫ي‬‫أ‬َ ‫ى‬‫ل‬ ‫ﺎ‬ ‫ن‬‫ﺳ‬ ٍ ‫أ‬‫ى‬‫ك‬ َ‫و‬‫ﺬ‬ً‫ئ‬ ‫ى‬ ‫م‬ ٍ‫ﻮ‬ ‫ى‬ ‫ي‬ َ ‫ن‬‫ل‬ً‫ئ‬ ٍ‫ﻮ‬ ‫ى‬ ‫م‬ ًَ‫إ‬ ‫ى‬‫ﺸ‬‫ى‬‫ي‬ َ‫ى‬‫أ‬ ‫ى‬ ‫ﺒ‬‫ى‬‫ن‬ ٍَ‫ن‬ً‫ئ‬‫ى‬‫ل‬ َ‫ى‬‫َة‬‫ى‬‫د‬ً‫ئ‬ ٍ ‫ف‬‫ى‬‫أ‬ َ‫ن‬‫ﺔ‬‫ى‬‫ئ‬ً‫ف‬ َ ‫ه‬ ‫َة‬‫ى‬‫د‬ ‫ى‬ ‫ﺻ‬ ٍ ‫ؤ‬ ‫ي‬ ‫م‬ َ ‫ى‬ ‫ت‬ٍ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ء‬ ‫ى‬ ‫ر‬‫ى‬‫أ‬ Vërejtje: Hemzeja që vjen me sukun lexohet si gjysmë ë-je, siç mund të vërehet edhe në shembujt e mësipërm.
 22. 22. ZGJATIMET Elif-i, waw-i dhe ja-ja (‫م‬ ‫ك‬ ‫ا‬) zgjasin zanoret َ ‫ي‬ ‫ػ‬ً‫ػ‬‫ػػ‬ ‫ى‬ ‫ػ‬(e, i, u) kur këto të fundit shfaqen para këtyre shkronjave, por me kusht që elif-i, waw-i dhe ja-ja të mos kenë kurrfarë shenje (‫ػ‬ ‫ي‬ ‫ػػ‬ً‫ػ‬‫ػػ‬ ‫ى‬ ‫ػػ‬ٍ‫ػػ‬). SHNDËRRIMI I ZANORES E NË A TË GJATË: a) ‫ﺎ‬ - kur zanorja e shfaqet para elif-it, p.sh.: َ‫و‬‫ﺎؿ‬ ‫ى‬ ‫ي‬‫ى‬‫ل‬ ‫ﺎ‬‫ن‬‫ﺎن‬ ‫ى‬‫ه‬ ‫ي‬ ‫م‬ َ ‫ى‬ ‫ﺎف‬‫ى‬‫ك‬ lejãlin muhãnen kãne b) ‫ﻮ‬ - kur zanorja e shfaqet para waw-it, p.sh.: َ‫ن‬‫ة‬ ٰ‫ﻮ‬‫ى‬‫ك‬ ‫ى‬‫ز‬ َ‫ى‬‫َة‬ ٰ‫ﻮ‬‫ى‬‫ل‬ ‫ى‬ ‫ﺻ‬ َ ٰ‫ﻮ‬ ‫ى‬ ‫ج‬‫ى‬‫ن‬ًَ‫ة‬ zekãten ṣâlãte nexhãti c) ‫ى‬ - kur zanorja e shfaqet para ja-së, p.sh.: َ ٰ‫ل‬ ‫ى‬ ‫ﺮ‬ ٍ ‫ك‬ً‫ذ‬ َ ٍ ‫ه‬‫ى‬‫أ‬َ ٰ‫َل‬َ‫ى‬‫د‬ َ ‫ى‬ ‫ﻮ‬ ٍ ‫ق‬‫ى‬‫ت‬َ ٰ‫ل‬ dhikrẫ ehdã taḳwã d) - kur ky elif i vogël shfaqet mbi shkronjë ose pas zanores e, p.sh.: ًَ‫ﺬ‬ٰ‫ػ‬‫ى‬‫ه‬ًََ‫ق‬ َٰ‫ػ‬‫ل‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬َ‫ه‬‫م‬ َ ً‫ك‬ً‫ل‬ٰ‫ػ‬ ‫ى‬ ‫م‬ hãdhihi selãmun mãliki
 23. 23. َ ٍ ‫خ‬‫ي‬‫أ‬َ ٰ‫ل‬ ‫ى‬ ‫ﺮ‬ َ ٰ‫ﻮ‬ ‫ى‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ح‬َ‫ي‬‫ة‬ َ ‫ى‬ ‫ﺎء‬ ‫ى‬ ‫ج‬ َ‫و‬‫اف‬ ‫ى‬ ‫ﻮ‬ ٍ ‫ن‬ ً‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬ ‫ى‬ ‫ى‬ٌ‫ّن‬‫ى‬‫أ‬ َٰ ‫ى‬‫ل‬ ٍ ‫ﺼ‬ ‫ى‬ ‫ي‬ َٰ‫ػ‬ ‫ى‬ ‫اي‬ ‫ى‬ ‫ء‬‫ﺎ‬ ‫ى‬ ‫ن‬ً‫ت‬ َ ‫ى‬ ‫اك‬ ‫ى‬ ‫ء‬ََ ٰ‫ل‬ َ ‫ي‬ ‫ﺮ‬ً‫آئ‬ ‫ى‬ ‫ﺼ‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ َٰ‫ػ‬‫ى‬ٌ‫ن‬ ‫ى‬ ‫ج‬َ‫ت‬ َٰ‫ػ‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ً‫ﺿ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ف‬ َ‫ى‬‫ث‬ ٍ ‫ن‬‫ي‬‫أ‬َ ٰ‫ى‬
 24. 24. SHNDËRRIMI I ZANORES I NË I TË GJATË: ‫م‬ ‫ي‬ - kur zanorja i shfaqet para ja-së, p.sh.: َ‫ه‬‫ي‬ ً‫ﺮ‬‫ى‬‫ك‬ َ‫و‬‫ي‬ً‫ﺒ‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ى‬ً‫ن‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ kerĩmun mubĩnin benĩ َ ‫ي‬‫يث‬ً‫د‬ ‫ى‬ ‫ح‬ َ‫ي‬ً‫ح‬ ‫ى‬ ‫ر‬ َ‫ى‬‫ي‬ً‫ح‬ ‫ى‬ً‫ن‬ٍ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ع‬ َ‫و‬‫ي‬ً‫ث‬‫ى‬‫ك‬ َ ًٌ‫ن‬ً‫إ‬ ًَ‫ه‬‫ي‬ً‫ف‬ َ ‫ى‬‫يل‬ً‫ق‬ َ ‫ه‬ ‫يد‬ً ‫ى‬‫َح‬ ‫ﺎ‬‫ن‬‫يم‬ً‫ك‬ ‫ى‬ ‫ح‬ َ ً‫ل‬ ‫ي‬ ‫ﺳ‬ ‫ي‬ ‫ر‬ َ‫يف‬ً‫ط‬‫ى‬‫ل‬
 25. 25. SHNDËRRIMI I ZANORES U NË U TË GJATË: ‫ﻮ‬ - kur zanorja u shfaqet para waw-it, p.sh.: َ‫ي‬‫ن‬‫ﻮ‬َ‫ر‬ َ ‫ه‬ ‫ة‬ ‫ى‬ ‫ﻮر‬ ‫ي‬ ‫ﺳ‬ ًَ‫كف‬ ‫ي‬ ‫د‬ nũrun sũretun dũni َ ‫ى‬ ً‫كت‬‫ي‬‫أ‬ َ‫ي‬‫ﻮؿ‬ ‫ي‬ ‫ﺳ‬ ‫ى‬ ‫ر‬ َ‫ﻮر‬‫ي‬‫ف‬‫ى‬‫غ‬ َ ‫ى‬ ‫ﻮف‬‫ي‬‫ن‬ً‫م‬ ٍ ‫ؤ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ﺎ‬‫ن‬‫ج‬‫ك‬ ‫ي‬ ‫ﺮ‬ ‫ي‬ ‫ﺑ‬ َ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ﻮﺳ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫ﻮر‬‫ي‬‫ك‬ ‫ى‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ى‬‫َه‬ ‫ي‬ ‫ﻮد‬‫ي‬‫ق‬ ‫ى‬ ‫ك‬ َ ‫ى‬ ‫ﻮف‬‫ي‬‫غ‬ٍ‫ﺒ‬ ‫ى‬ ‫ي‬ َ ‫ى‬ ‫ﺮ‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫آ‬َ ‫ى‬ ‫َكف‬َ ‫ي‬ ‫ء‬ َ‫و‬‫ﻮف‬‫ي‬‫ن‬ ٍ‫ﺴ‬ ‫ى‬ ‫م‬ ٍَ ً‫ه‬ ً‫ﻮر‬‫ي‬‫ن‬ً‫ﺑ‬
 26. 26. LIDHJA E FJALËVE ‫ٱ‬ – Kur kjo shenjë shfaqet ndërmjet dy, tri, katër apo pesë fjalëve nënkupton se të gjitha ato duhet të lidhen sikur të jenë një fjalë. Po qe se lami (‫ؿ‬) vjen pas kësaj shenje (‫ٱ‬) pa sukun, atëherë nuk lexohet, por tejkalohet duke përforcuar gjithmonë shkronjën vijuese me teshdid ( ‫ٱ‬‫ل‬ ), ndërsa kur vjen me sukun ( ‫ٱ‬‫ل‬ ), atëherë patjetër duhet lexuar, sikurse edhe shkronjat tjera. Shkronjat tek të cilat lexohet lami quhen el-huruf el-kamerije, kurse ato tek të cilat nuk lexohet lami quhen el-huruf esh-shemsije. َََ ‫ى‬ ‫ى‬ ً‫ﻀ‬‫ي‬‫ق‬َ‫ى‬ ٍ ‫ٱل‬َ ‫ي‬ ‫ﺮ‬ٍ‫م‬ ًَ‫ﺑ‬‫ػ‬‫ٱ‬ًٌََ‫ق‬ ‫ى‬ ‫ح‬ ٍ ‫ل‬ ‫َٱ‬َََ ‫ى‬ ‫ن‬ً‫م‬ًََ‫ﺔ‬‫ى‬ٌ‫ن‬ً‫ج‬ ٍ ‫ل‬ ḳuḍije’l-emru bi’l-ḥaḳ-ḳi mine’l-xhin-neti ‫َٱل‬َََ ‫ى‬ ‫ن‬ً‫م‬ًَ‫ء‬‫آ‬ ‫ى‬ ‫م‬ ‫ى‬ٌ‫ﺴ‬ َََََ ‫ى‬‫ق‬‫ى‬‫ل‬‫ى‬‫خ‬‫ٱ‬َ ‫ى‬ ‫ﺮ‬‫ى‬‫ك‬‫ى‬ٌ‫ل‬ َ ‫ى‬ ‫ي‬ًَ‫ـ‬ ٍ‫ﻮ‬ ًَ‫ين‬ًٌ‫ٱل‬ mine’s-semãi ḣaleḳa’dh-dhekera jewmi’d-dĩni َََ ًٌ‫ب‬ ‫ى‬ ‫ر‬َ ٍ ‫ٱل‬َ ‫ى‬ ‫ع‬َٰ‫ػ‬َ‫ى‬‫ي‬ ً‫م‬‫ى‬‫ل‬ َ ‫ي‬ ‫ى‬ٌ‫الل‬ََََ‫ٱ‬َ‫ي‬‫د‬ ‫ى‬ ‫م‬ ‫ى‬ٌ‫لﺼ‬َ َ ٍ‫ﺴ‬ً‫ب‬ًَ‫م‬ًَََ ‫ى‬ٌ‫ٱلل‬ َََََََ‫ا‬‫ى‬‫ذ‬ً‫إ‬‫ٱ‬َ ‫ى‬‫ق‬ ‫ى‬ ‫ىﺴ‬ٌ‫ت‬ ًَ‫ﺑ‬‫ٱ‬ًٌََ‫ق‬ ‫ى‬ ‫ح‬ ٍ ‫ل‬ َ‫ي‬ ‫ى‬‫ل‬ٍ‫ي‬‫ى‬‫ل‬ََََََ ٍ ‫ٱل‬ًَ‫ر‬ ٍ ‫د‬‫ى‬‫ق‬ َ‫ى‬ ٍ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ع‬َََ‫ٱ‬ًَ‫ي‬ً‫ق‬ ‫ى‬ ‫ي‬ ٍ ‫ل‬ َََ ‫ى‬ ‫ح‬ ٍ‫ﺻ‬‫ى‬‫أ‬ً‫ﺑ‬َٰ‫ػ‬َََ ً‫ﺐ‬‫ٱ‬َ ً‫يل‬ً‫ف‬ ٍ ‫ل‬ َ ‫ي‬ ‫َار‬ ‫ى‬ ‫د‬ََ ٍ ‫ٱل‬َ‫ى‬‫ي‬ً‫ق‬‫ى‬ٌ‫ت‬‫ي‬‫م‬ َ ‫ى‬ ‫ﻮ‬ٍ‫م‬‫ى‬‫أ‬‫ا‬َ‫ى‬‫ؿ‬َََََ ٍ ‫ٱل‬َ ً‫ﺎس‬‫ى‬ٌ‫ن‬ َ ‫ى‬ ‫ك‬ًَ‫ﺑ‬‫ٱ‬ََ‫ى‬ ٍ ‫ل‬ًَ‫ﺎر‬ ‫ى‬ ‫ح‬ ٍ‫ﺳ‬ ََََ‫ى‬ ‫ى‬‫ل‬ ٍ ‫ح‬ ً‫ر‬‫ٱ‬ًَ‫ء‬‫آ‬ ‫ى‬ ‫ت‬ ًٌ‫لﺸ‬
 27. 27. RËNIA E ZGJATIMEVE Zgjatimet që gjenden në fund të fjalëve bien vetëm atëherë kur bëhet lidhja e fjalëve ndërmjet njëra – tjetrës, si p.sh.: ‫ﻮ‬ ‫ي‬ ‫م‬‫ى‬‫ﺳ‬َََََ‫ى‬‫ٱ‬َ ٰ‫َل‬َ‫ى‬‫ػد‬‫ي‬ ٍ ‫ْل‬ َ ‫ى‬ ‫ك‬‫ا‬ ‫ى‬ ‫ء‬‫ى‬‫ت‬َََ‫ى‬َ‫ٱ‬َ‫ى‬‫ﺎؿ‬ ‫ى‬ ‫م‬ ٍ ‫ل‬ َ ‫ى‬ ‫ن‬ ٍ ‫ل‬‫ي‬‫ق‬‫ﺎ‬ََََََ‫ٱ‬َ ٍ ‫ل‬ً ٍ ‫َح‬ mũse’l-hudã we ãte’l-male ḳulna’ḥmil ًَ‫د‬ٍ ‫ى‬ ‫َي‬ََََََ‫ل‬‫ٱ‬‫ل‬َ ‫ى‬‫يل‬ً‫ﺒ‬ ‫ى‬ٌ‫ﺴ‬ َ ً‫ﺸ‬ ٍ ‫غ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ََََََ‫ى‬‫ٱ‬َ ‫ى‬‫ل‬ٍ‫ي‬‫ى‬ٌ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ء‬ً‫ت‬َََ‫ى‬َ‫ٱ‬‫ل‬َٰ‫ػ‬ ‫ى‬ ٍ ‫َح‬ ‫ى‬ٌ ‫ﺮ‬ًَ‫ن‬ jehdi’s-sebĩl juġshi’l-lejle ãti’rraḥmãni َ‫ي‬‫يم‬ً‫ق‬‫ى‬‫أ‬‫ﻮ‬َ‫ا‬ََََ‫ٱ‬‫ل‬َ ٰ‫ﻮ‬‫ى‬‫ل‬ ‫ى‬ٌ‫ﺼ‬َ‫ى‬‫ة‬ َ ‫ي‬ ‫ﺎﺑ‬ ‫ى‬ ‫ج‬‫ﻮ‬َ‫ا‬ََََ‫ٱ‬‫ل‬َ ‫ى‬ ‫ﺮ‬ ٍ ‫خ‬ ‫ى‬ٌ‫ﺼ‬َ َ‫ي‬‫كت‬‫ي‬‫أ‬‫ﻮ‬َ‫ا‬َََ‫ٱ‬َٰ‫ػ‬ ‫ى‬ ‫ت‬ ً‫ك‬ ٍ ‫ل‬َ ‫ى‬ ‫ﺐ‬ eḳĩmu’ṣ-ṣâlãte xhãbu’ṣ-ṣâḣra ũtu’l-kitãbe ‫َك‬‫ي‬‫ذ‬َََََ ٍ ‫ٱل‬َ ‫ى‬ ٍ ‫َح‬ ‫ى‬ٌ ‫ﺮ‬ًَ‫ﺔ‬ َََََ ‫ى‬‫َل‬ً‫إ‬‫ٱ‬َ ٰ‫َل‬‫ى‬‫ػد‬‫ي‬ ٍ ‫ْل‬ َََ‫ل‬ ‫ى‬ ‫ﺮ‬‫ى‬‫ت‬ ‫ى‬ ‫ك‬‫ٱ‬َ‫ى‬‫ك‬ ٍ ‫ل‬‫ي‬‫ف‬ ٍ ‫ل‬ َََََ‫ﺎ‬ ‫ى‬ ‫م‬‫ٱ‬َٰ‫ػ‬‫ى‬‫ل‬ ‫ى‬ ‫ت‬ٍ‫ﺑ‬َ‫ي‬‫ه‬ ََ‫ل‬ ً‫ﻮ‬ ٍ ‫ﺸ‬‫ى‬‫ي‬‫ٱ‬َ ‫ى‬ ‫ﻮق‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ﻮ‬ ٍ ‫ل‬ ََََ ‫ى‬‫َل‬ ٍ‫ك‬‫ى‬‫أ‬‫ٱل‬َ ً‫ﺎس‬‫ى‬ٌ‫ن‬ ََََ ‫ى‬‫ﺎَل‬‫ى‬‫ق‬ ‫ى‬ ‫ك‬‫ٱ‬َ‫ي‬‫د‬ ٍ ‫م‬ ‫ى‬ ‫ح‬ ٍ ‫ل‬ ‫ﻮ‬‫ي‬‫َت‬‫ا‬َ ‫ى‬ ‫ء‬َ‫ا‬ََََ‫ٱ‬َ ٰ‫ﻮ‬‫ى‬‫ك‬‫ى‬ٌ‫لﺰ‬َ‫ى‬‫ة‬ َََ‫ﺎ‬ ‫ى‬ ‫م‬‫ى‬‫ف‬‫ٱ‬َٰ‫ػ‬‫ى‬‫ط‬ ٍ‫ﺳ‬َ‫َا‬‫ﻮ‬ ‫ي‬ ‫ع‬ َََ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ﺒ‬ ٍ ‫ق‬‫ي‬‫ع‬‫ٱ‬َ‫ى‬ٌ‫د‬‫ل‬ًَ‫ار‬ َََ ‫ى‬ٌ‫َل‬ً‫إ‬‫ٱ‬َ ‫ى‬ ‫ين‬ً ‫ى‬ٌ‫ل‬ َٰ‫ػ‬‫ى‬‫ه‬ ‫ى‬ ‫ك‬َََ‫ا‬َ‫ى‬‫ﺬ‬‫ٱ‬ًَ ‫ى‬‫ل‬ ‫ى‬ ‫ﺒ‬ ٍ ‫ل‬ Vërejtje: Kur të vijë elifi në këtë formë ( َ‫ا‬ ), pra me këtë zero të vogël mbi të, nuk lexohet fare, siç shihet edhe në shembujt e mësipërm.
 28. 28. NGJASHMËRIA E SHKRONJAVE Ndonjëherë mund të ngatërrohet një shkronjë me ndonjë shkronjë tjetër si shkak i vendartikulimit të njëjtë ose afërsisë së tij, për shembull shkronja Ajn mund të shqiptohet si Hemze apo Elif, ose shkronja Ha e rëndë si Ha e lehtë. Për këtë, ne po paraqesim këtu disa krahasime praktike në mes shkronjave që më së shumti mund t’u ngatërrohen lexuesve të rinj të Kuranit. Por, mësuesit i takon barra më e rëndë që t’i largojë ato pështjellime nga nxënësit e Kuranit. Këtu mund të ndihmojnë edhe mjetet bashkëkohore dhe incizimet e ndryshme të shqiptimit të shkronjave arabe. )َ‫ق‬َ-َ‫ح‬( Haja dhe Ḥaja َ ‫ى‬ ‫ح‬َ ‫ه‬ ‫د‬ً‫م‬‫ﺎ‬ َ ‫ه‬ ‫د‬ً‫م‬‫ﺎ‬‫ى‬‫ه‬ َ ‫ى‬ ‫ﺮ‬ ‫ى‬ ‫ح‬‫ى‬‫ن‬ َ ‫ى‬ ‫ﺮ‬ ‫ى‬ ‫ى‬‫ّن‬ َ‫ﺎح‬ ‫ى‬ ‫ﺒ‬ ٍ ‫ﺷ‬‫ى‬‫أ‬ ‫ﺎ‬ ‫ى‬ ‫ﺒ‬ ٍ ‫ﺷ‬‫ى‬‫أ‬َ‫ق‬ َ‫ه‬‫ـ‬ ‫ى‬ ‫ﺮ‬ ‫ى‬ ‫ح‬ َ‫ه‬‫ـ‬ ‫ى‬ ‫ﺮ‬‫ى‬‫ه‬ ًَ‫ح‬‫ﺎ‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬َ‫ه‬‫ﺮ‬ َ‫ه‬‫ﺮ‬ ً‫ﺎه‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ )‫أ‬-‫ع‬( Hemzeja (Elifi) dhe Ӑjni ٍَ‫ن‬ ‫ى‬ ‫ع‬ َ ٍ ‫ف‬‫ى‬‫أ‬ َ ‫ى‬‫ل‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ َ‫ى‬‫ؿ‬‫ى‬‫أ‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ َ‫ى‬‫ﺎع‬ ‫ى‬‫ﺷ‬ َ ‫ى‬ ‫ﺎء‬ ‫ى‬‫ﺷ‬ َ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫ع‬ َ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫م‬‫ى‬‫أ‬ َ‫ى‬‫ع‬ ‫ى‬ ‫ﺮ‬‫ى‬‫ق‬ َ‫ى‬‫أ‬ ‫ى‬ ‫ﺮ‬‫ى‬‫ق‬
 29. 29. )‫د‬-‫ض‬( Dali dhe Ḍâdi َ ‫ه‬‫ب‬ ٍ‫ﺮ‬ ‫ى‬‫ﺿ‬ َ ‫ه‬‫ب‬ ٍ‫ر‬ ‫ى‬ ‫د‬ َ‫ه‬‫ﺮ‬ ً‫ﺎﺿ‬‫ى‬‫ن‬ َ‫ه‬‫َر‬ً‫د‬‫ﺎ‬‫ى‬‫ن‬ َ ‫ى‬ٌ‫ﺾ‬ ‫ى‬ ‫ع‬ َ‫ى‬ٌ‫د‬ ‫ى‬ ‫ع‬ َ ‫ى‬ٌ‫ل‬ ‫ى‬‫ﺿ‬ َ‫ى‬ٌ‫ؿ‬ ‫ى‬ ‫د‬ َ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ى‬‫ﺿ‬ ‫ى‬ ‫ر‬ َ‫ى‬‫ع‬ ‫ى‬ ‫د‬ ‫ى‬ ‫ر‬ )‫خ‬-‫غ‬( Ḣaja dhe Ġajni َ ‫ى‬ ‫ﺎب‬‫ى‬‫غ‬ َ ‫ى‬ ‫ﺎب‬‫ى‬‫خ‬ َ ٍ ‫غ‬‫ى‬‫أ‬َ‫ى‬ ‫ى‬‫ب‬ َ‫ى‬ ‫ى‬‫ب‬ ٍ ‫خ‬‫ى‬‫أ‬ َ‫ى‬‫غ‬ ‫ى‬ ‫ﺮ‬ ٍ ‫ف‬‫ى‬‫أ‬ َ‫ى‬‫خ‬ ‫ى‬ ‫ﺮ‬ ٍ ‫ف‬‫ى‬‫أ‬ َ‫ى‬ ٍ ‫ي‬‫ى‬‫غ‬ َ‫ى‬ ٍ ‫ي‬‫ى‬‫خ‬ َ‫ى‬‫ﺎغ‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ َ‫ى‬‫ﺎخ‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ )‫س‬-‫ص‬( Sini dhe Ṣâdi َ ‫ى‬ٌ‫ﺐ‬ ‫ى‬ ‫ﺻ‬ َ ‫ى‬ٌ‫ﺐ‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ َ‫ى‬‫د‬ ‫ى‬ ‫ﺼ‬‫ى‬‫ف‬ َ‫ى‬‫د‬ ‫ى‬ ‫ﺴ‬‫ى‬‫ف‬ َ ‫ى‬ٌ‫ﺺ‬ ‫ى‬ ‫م‬ َ ‫ى‬ٌ ‫ﺲ‬ ‫ى‬ ‫م‬ َ ‫ه‬ ‫ة‬ ‫ى‬ ‫ﻮر‬ ‫ي‬ ‫ﺻ‬ َ ‫ه‬ ‫ة‬ ‫ى‬ ‫ﻮر‬ ‫ي‬ ‫ﺳ‬ َ ‫ه‬ ‫يد‬ً‫ع‬ ‫ى‬ ‫ﺻ‬ َ ‫ه‬ ‫يد‬ً‫ع‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ )‫ت‬-‫ط‬( Taja dhe Ṭâja َ ‫ى‬ ‫ﺎب‬‫ى‬‫ط‬ َ ‫ى‬ ‫ﺎب‬‫ى‬‫ت‬ َ ‫ى‬ ‫ﺮ‬‫ى‬‫ط‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ َ‫ى‬ ‫ى‬‫ت‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ َ ‫ى‬‫ط‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ ‫ى‬ ‫ر‬ َ ‫ى‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ ‫ى‬ ‫ر‬ َ ‫ه‬ ‫ي‬ً‫ط‬ َ ‫ه‬ ‫ي‬ً‫ت‬ َ‫ى‬‫ﺎط‬ ‫ى‬ ‫م‬‫ى‬‫أ‬ َ ‫ى‬‫ﺎت‬ ‫ى‬ ‫م‬‫ى‬‫أ‬
 30. 30. )‫ز‬-‫ظ‬( Hemzeja (Elifi) dhe Ӑjniâ َ ‫ى‬ٌ‫ل‬‫ى‬‫ظ‬ َ‫ى‬ٌ‫ؿ‬ ‫ى‬‫ز‬ َ‫ه‬‫ﺮ‬ ً‫ﺎه‬‫ى‬‫ظ‬ ‫ى‬ ‫م‬ َ‫ه‬‫ﺮ‬ ً‫اه‬ ‫ى‬ ‫ﺰ‬ ‫ى‬ ‫م‬ َ ‫ه‬ ‫ظ‬ً‫ف‬‫ﺎ‬ ‫ى‬ ‫ح‬ َ‫ه‬‫ﺰ‬ً‫ف‬‫ﺎ‬ ‫ى‬ ‫ح‬ َ‫ه‬‫ﺮ‬ ٍ ‫ه‬‫ى‬‫ظ‬ َ‫ه‬‫ﺮ‬ ٍ ‫ه‬ ‫ى‬‫ز‬ َ‫ى‬ٌ‫ن‬‫ى‬‫ظ‬ َ‫ى‬ٌ‫ف‬ ‫ى‬‫ز‬ )‫ؾ‬-‫ؽ‬( Kafi dhe Ḳâfi َ ‫ى‬‫ل‬‫ى‬‫ف‬‫ى‬‫ق‬ َ ‫ى‬‫ل‬‫ى‬‫ف‬‫ى‬‫ك‬ َ‫ى‬‫د‬‫ى‬‫ق‬ ‫ى‬ ‫ر‬ َ‫ى‬‫د‬‫ى‬‫ك‬ ‫ى‬ ‫ر‬ َ ‫ى‬‫ق‬‫ى‬‫ل‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ َ‫ى‬‫ك‬‫ى‬‫ل‬ ‫ى‬ ‫ﺳ‬ َ ‫ى‬ ‫ﺲ‬ ‫ى‬ ‫ب‬‫ى‬‫ق‬ َ ‫ى‬ ‫ﺲ‬ ‫ى‬ ‫ب‬‫ى‬‫ك‬ َ ‫ى‬ٌ‫ق‬ ‫ى‬‫ﺷ‬ َ‫ى‬ٌ‫ك‬ ‫ى‬‫ﺷ‬
 31. 31. ‫ﭷ‬‫ﭸ‬‫ﭹ‬‫ﭺ‬‫ﭻ‬ Kërkoj mbështetje te Allahu që të më mbrojë nga shejtani i mallkuar SUREJA EL-FATIHA
 32. 32. SURET EL-IḢLAS, EL-FELEḲ DHE EN-NAS
 33. 33. Ushtrime
 34. 34. Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ ‫ى‬ ‫ﺑ‬‫ػ‬ًَ‫ﺒ‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ ‫ػ‬‫ﺐ‬ ‫ػ‬‫ﺒ‬‫ػ‬ ‫ﺑ‬‫ػ‬ ‫ب‬ َ ‫ى‬ ‫ﺑ‬‫ػ‬ًَ‫ﺒ‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ﺐ‬ ‫ػ‬‫ﺐ‬ ‫ػ‬‫ﺒ‬‫ػ‬ ‫ﺑ‬‫ػ‬ ‫ب‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ‫ى‬‫ت‬‫ػ‬ًَ‫ت‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ت‬ ‫ػ‬‫ت‬ ‫ػ‬‫ت‬‫ػ‬ ‫ت‬‫ػ‬ ‫ت‬ َ‫ى‬‫ت‬‫ػ‬ًَ‫ت‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ت‬ ‫ػ‬‫ت‬ ‫ػ‬‫ت‬‫ػ‬ ‫ت‬‫ػ‬ ‫ت‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ‫ى‬‫ث‬‫ػ‬ًَ‫ث‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ث‬ ‫ػ‬‫ث‬ ‫ػ‬‫ث‬‫ػ‬ ‫ث‬‫ػ‬ ‫ث‬ َ‫ى‬‫ث‬‫ػ‬ًَ‫ث‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ث‬ ‫ػ‬‫ث‬ ‫ػ‬‫ث‬‫ػ‬ ‫ث‬‫ػ‬ ‫ث‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 35. 35. Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ ‫ى‬ ‫ج‬‫ػ‬ًَ‫ج‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ػ‬‫ج‬ ‫ػ‬‫ج‬‫ػ‬ ‫ج‬‫ػ‬ ‫ج‬ َ ‫ى‬ ‫ج‬‫ػ‬ًَ‫ج‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ػ‬‫ج‬ ‫ػ‬‫ج‬‫ػ‬ ‫ج‬‫ػ‬ ‫ج‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ ‫ى‬ ‫ح‬‫ػ‬ًَ‫ح‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ػ‬‫ح‬ ‫ػ‬‫ح‬‫ػ‬ ‫ح‬‫ػ‬ ‫ح‬ َ ‫ى‬ ‫ح‬‫ػ‬ًَ‫ح‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ػ‬‫ح‬ ‫ػ‬‫ح‬‫ػ‬ ‫ح‬‫ػ‬ ‫ح‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ‫ى‬‫خ‬‫ػ‬ًَ‫خ‬‫ػ‬َ‫ي‬‫خ‬ ‫ػ‬‫خ‬ ‫ػ‬‫خ‬‫ػ‬ ‫خ‬‫ػ‬ ‫خ‬ َ‫ى‬‫خ‬‫ػ‬ًَ‫خ‬‫ػ‬َ‫ي‬‫خ‬ ‫ػ‬‫خ‬ ‫ػ‬‫خ‬‫ػ‬ ‫خ‬‫ػ‬ ‫خ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 36. 36. Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ‫ى‬‫ا‬ًَََ‫ا‬َََََ‫ي‬‫ا‬ ‫ػ‬‫ﺎ‬ ‫ػ‬‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍ‬ َ‫ى‬‫ا‬ًَََ‫ا‬َََََ‫ي‬‫ا‬ ‫ػ‬‫ﺎ‬ ‫ػ‬‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ ‫ى‬ ‫د‬ًََ‫د‬َ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ػ‬‫د‬ ‫ػ‬‫د‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺩ‬ َ ‫ى‬ ‫د‬ًََ‫د‬َ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ػ‬‫د‬ ‫ػ‬‫د‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺩ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ‫ى‬‫ذ‬ًََ‫ذ‬َ‫ي‬‫ذ‬ ‫ػ‬‫ﺬ‬ ‫ػ‬‫ﺬ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﺫ‬ َ‫ى‬‫ذ‬ًََ‫ذ‬َ‫ي‬‫ذ‬ ‫ػ‬‫ﺬ‬ ‫ػ‬‫ﺬ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﺫ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 37. 37. Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ ‫ي‬ ‫ر‬ ً‫ر‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ػ‬‫ﺮ‬ ‫ػ‬‫ﺮ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺭ‬ َ ‫ي‬ ‫ر‬ ً‫ر‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ػ‬‫ﺮ‬ ‫ػ‬‫ﺮ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺭ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ‫ي‬‫ز‬ ً‫ز‬ ‫ى‬‫ز‬ ‫ػ‬‫ﺰ‬ ‫ػ‬‫ﺰ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺯ‬ َ‫ي‬‫ز‬ ً‫ز‬ ‫ى‬‫ز‬ ‫ػ‬‫ﺰ‬ ‫ػ‬‫ﺰ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺯ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ ‫ي‬ ‫ك‬ ً‫ك‬ ‫ى‬ ‫ك‬ ‫ػ‬‫ﻮ‬ ‫ػ‬‫ﻮ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭ‬ َ ‫ي‬ ‫ك‬ ً‫ك‬ ‫ى‬ ‫ك‬ ‫ػ‬‫ﻮ‬ ‫ػ‬‫ﻮ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 38. 38. Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ ‫ى‬ ‫ﺳ‬‫ػ‬َ ً‫ﺴ‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ﺲ‬ ‫ػ‬‫ﺲ‬ ‫ػ‬‫ﺴ‬‫ػ‬ ‫ﺳ‬‫ػ‬ ‫ﺱ‬ َ ‫ى‬ ‫ﺳ‬‫ػ‬َ ً‫ﺴ‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ﺲ‬ ‫ػ‬‫ﺲ‬ ‫ػ‬‫ﺴ‬‫ػ‬ ‫ﺳ‬‫ػ‬ ‫ﺱ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ‫ى‬‫ﺷ‬‫ػ‬َ ً‫ﺸ‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ﺶ‬ ‫ػ‬‫ﺶ‬ ‫ػ‬‫ﺸ‬‫ػ‬ ‫ﺷ‬‫ػ‬ ‫ﺵ‬ َ‫ى‬‫ﺷ‬‫ػ‬َ ً‫ﺸ‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ﺶ‬ ‫ػ‬‫ﺶ‬ ‫ػ‬‫ﺸ‬‫ػ‬ ‫ﺷ‬‫ػ‬ ‫ﺵ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ ‫ى‬ ‫ﺻ‬‫ػ‬َ ً‫ﺼ‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ﺺ‬ ‫ػ‬‫ﺺ‬ ‫ػ‬‫ﺼ‬‫ػ‬ ‫ﺻ‬‫ػ‬ ‫ﺹ‬ َ ‫ى‬ ‫ﺻ‬‫ػ‬َ ً‫ﺼ‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ﺺ‬ ‫ػ‬‫ﺺ‬ ‫ػ‬‫ﺼ‬‫ػ‬ ‫ﺻ‬‫ػ‬ ‫ﺹ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 39. 39. Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ ‫ى‬‫ﺿ‬‫ػ‬َ ً‫ﻀ‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ﺾ‬ ‫ػ‬‫ﺾ‬ ‫ػ‬‫ﻀ‬‫ػ‬ ‫ﺿ‬‫ػ‬ ‫ﺽ‬ َ ‫ى‬‫ﺿ‬‫ػ‬َ ً‫ﻀ‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ﺾ‬ ‫ػ‬‫ﺾ‬ ‫ػ‬‫ﻀ‬‫ػ‬ ‫ﺿ‬‫ػ‬ ‫ﺽ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ‫ى‬‫ط‬‫ػ‬ًَ‫ط‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ط‬ ‫ػ‬‫ط‬ ‫ػ‬‫ط‬‫ػ‬ ‫ط‬‫ػ‬ ‫ط‬ َ‫ى‬‫ط‬‫ػ‬ًَ‫ط‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ط‬ ‫ػ‬‫ط‬ ‫ػ‬‫ط‬‫ػ‬ ‫ط‬‫ػ‬ ‫ط‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ‫ى‬‫ظ‬‫ػ‬ًَ‫ظ‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ظ‬ ‫ػ‬‫ظ‬ ‫ػ‬‫ظ‬‫ػ‬ ‫ظ‬‫ػ‬ ‫ظ‬ َ‫ى‬‫ظ‬‫ػ‬ًَ‫ظ‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ظ‬ ‫ػ‬‫ظ‬ ‫ػ‬‫ظ‬‫ػ‬ ‫ظ‬‫ػ‬ ‫ظ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 40. 40. Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ ‫ى‬ ‫ع‬‫ػ‬ًَ‫ع‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ع‬‫ػ‬ ‫ع‬‫ػ‬ ‫ع‬ َ ‫ى‬ ‫ع‬‫ػ‬ًَ‫ع‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ع‬‫ػ‬ ‫ع‬‫ػ‬ ‫ع‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ‫ى‬‫غ‬‫ػ‬ًَ‫غ‬‫ػ‬َ‫ي‬‫غ‬ ‫ػ‬‫غ‬ ‫ػ‬‫غ‬‫ػ‬ ‫غ‬‫ػ‬ ‫غ‬ َ‫ى‬‫غ‬‫ػ‬ًَ‫غ‬‫ػ‬َ‫ي‬‫غ‬ ‫ػ‬‫غ‬ ‫ػ‬‫غ‬‫ػ‬ ‫غ‬‫ػ‬ ‫غ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ‫ى‬‫ف‬‫ػ‬ًَ‫ف‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ف‬ ‫ػ‬‫ف‬ ‫ػ‬‫ف‬‫ػ‬ ‫ف‬‫ػ‬ ‫ؼ‬ َ‫ى‬‫ف‬‫ػ‬ًَ‫ف‬‫ػ‬َ ‫ي‬‫ف‬ ‫ػ‬‫ف‬ ‫ػ‬‫ف‬‫ػ‬ ‫ف‬‫ػ‬ ‫ؼ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 41. 41. Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ‫ى‬‫ق‬‫ػ‬ًَ‫ق‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ق‬ ‫ػ‬‫ق‬ ‫ػ‬‫ق‬‫ػ‬ ‫ق‬‫ػ‬ ‫ؽ‬ َ‫ى‬‫ق‬‫ػ‬ًَ‫ق‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ق‬ ‫ػ‬‫ق‬ ‫ػ‬‫ق‬‫ػ‬ ‫ق‬‫ػ‬ ‫ؽ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras ًَ‫ك‬‫ى‬‫ك‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ك‬ ‫ػ‬‫ك‬ ‫ػ‬‫ك‬‫ػ‬ ‫ك‬‫ػ‬ ‫ؾ‬ ًَ‫ك‬‫ى‬‫ك‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ك‬ ‫ػ‬‫ك‬ ‫ػ‬‫ك‬‫ػ‬ ‫ك‬‫ػ‬ ‫ؾ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ‫ى‬‫ل‬‫ػ‬ًَ‫ل‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ل‬ ‫ػ‬‫ل‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ػ‬ ‫ل‬‫ػ‬ ‫ؿ‬ َ‫ى‬‫ل‬‫ػ‬ًَ‫ل‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ل‬ ‫ػ‬‫ل‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ػ‬ ‫ل‬‫ػ‬ ‫ؿ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 42. 42. Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ ‫ى‬ ‫م‬‫ػ‬ًَ‫م‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ػ‬‫م‬ ‫ػ‬‫م‬‫ػ‬ ‫م‬‫ػ‬ ‫ـ‬ َ ‫ى‬ ‫م‬‫ػ‬ًَ‫م‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ػ‬‫م‬ ‫ػ‬‫م‬‫ػ‬ ‫م‬‫ػ‬ ‫ـ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ‫ى‬‫ن‬‫ػ‬ًَ‫ن‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ػ‬‫ن‬ ‫ػ‬‫ن‬‫ػ‬ ‫ن‬‫ػ‬ ‫ف‬ َ‫ى‬‫ن‬‫ػ‬ًَ‫ن‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ػ‬‫ن‬ ‫ػ‬‫ن‬‫ػ‬ ‫ن‬‫ػ‬ ‫ف‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ‫ى‬‫ه‬‫ػ‬ًَ‫ه‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ه‬ ‫ػ‬‫ه‬ ‫ػ‬‫ه‬‫ػ‬ ‫ه‬‫ػ‬ ‫ق‬ َ‫ى‬‫ه‬‫ػ‬ًَ‫ه‬‫ػ‬َ‫ي‬‫ه‬ ‫ػ‬‫ه‬ ‫ػ‬‫ه‬‫ػ‬ ‫ه‬‫ػ‬ ‫ق‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 43. 43. Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras َ ‫ى‬ ‫ي‬‫ػ‬ًَ‫ي‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ػ‬‫ي‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ػ‬ ‫ي‬‫ػ‬ ‫م‬ َ ‫ى‬ ‫ي‬‫ػ‬ًَ‫ي‬‫ػ‬َ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ػ‬‫ي‬ ‫ػ‬‫ي‬‫ػ‬ ‫ي‬‫ػ‬ ‫م‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 44. 44. َ ‫ى‬‫َل‬َ ‫ى‬ٌ‫َالل‬ََََ‫ي‬‫ﻮؿ‬ ‫ي‬ ‫ﺳ‬ ‫ى‬ ‫َر‬ََََ ‫ه‬ ‫د‬‫ى‬ٌ‫م‬ ‫ى‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫َم‬َََََََََََ ‫ى‬ٌ‫َالل‬ََََ ‫ى‬ٌ‫َل‬ً‫َإ‬ََََ ‫ى‬ ‫ل‬ً‫َإ‬ََََ َ ‫ى‬‫َل‬َ ‫ى‬ٌ‫َالل‬ََََ‫ي‬‫ﻮؿ‬ ‫ي‬ ‫ﺳ‬ ‫ى‬ ‫َر‬ََََ ‫ه‬ ‫د‬‫ى‬ٌ‫م‬ ‫ى‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫َم‬َََََََََََ ‫ى‬ٌ‫َالل‬ََََ ‫ى‬ٌ‫َل‬ً‫َإ‬ََََ ‫ى‬ ‫ل‬ً‫َإ‬ََََ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ََ َ ‫ي‬ً‫ظ‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ٍ ‫َال‬ًَََََ ‫ى‬ٌ‫َالل‬ََََ ‫ى‬ ‫ﺎف‬ ‫ى‬ ‫ح‬ٍ‫ﺒ‬ ‫ي‬ ‫َﺳ‬ًَََََََََََََََََ‫ق‬ً‫د‬ ٍ ‫م‬ ‫ى‬ ‫ح‬ً‫ﺑ‬ ‫ى‬ ‫َك‬ًََََ ‫ى‬ٌ‫َالل‬ََََ ‫ى‬ ‫ﺎف‬ ‫ى‬ ‫ح‬ٍ‫ﺒ‬ ‫ي‬ ‫ﺳ‬ ‫ظي‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ٍ ‫َال‬ًَََََ ‫ى‬ٌ‫َالل‬ََََ ‫ى‬ ‫ﺎف‬ ‫ى‬ ‫ح‬ٍ‫ﺒ‬ ‫ي‬ ‫َﺳ‬ًَََََََََََََََََ‫ق‬ً‫د‬ ٍ ‫م‬ ‫ى‬ ‫ح‬ً‫ﺑ‬ ‫ى‬ ‫َك‬ًََََ ‫ى‬ٌ‫َالل‬ََََ ‫ى‬ ‫ﺎف‬ ‫ى‬ ‫ح‬ٍ‫ﺒ‬ ‫ي‬ ‫ﺳ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . َ َ‫ي‬ ٍ ‫ي‬‫ى‬‫خ‬َ‫ي‬‫ه‬ ‫ى‬ ‫م‬‫ى‬ٌ‫ل‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫َك‬َََََََ ‫ى‬ ‫آف‬ ٍ‫ﺮ‬‫ي‬‫َالق‬ََََََ‫م‬‫ى‬ٌ‫ل‬ ‫ى‬ ‫ع‬‫ى‬‫َت‬ٍَََََََ‫ن‬ ‫ى‬ ‫َم‬ََََ ٍ‫م‬‫ي‬‫ك‬ َ‫ي‬‫ه‬ ‫ى‬ ‫م‬‫ى‬ٌ‫ل‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫َك‬َََََََ ‫ى‬ ‫آف‬ ٍ‫ﺮ‬‫ي‬‫َالق‬ََََََ‫م‬‫ى‬ٌ‫ل‬ ‫ى‬ ‫ع‬‫ى‬‫َت‬ٍَََََََ‫ن‬ ‫ى‬ ‫َم‬ََََ ٍ‫م‬‫ي‬‫ك‬‫ي‬ ٍ ‫ي‬‫ى‬‫خ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 45. 45. ََََ‫ا‬‫ن‬ ٍ ‫ي‬‫ى‬‫َخ‬ًََََََ‫ه‬ً‫َﺑ‬ََََََ ‫ي‬ ‫ى‬ٌ‫َالل‬ًَََََ‫د‬ ً‫ﺮ‬ ‫ي‬ ‫َي‬ٍَََ‫ن‬ ‫ى‬ ‫م‬ًَََََ‫ين‬ًٌ‫َال‬َََََََ ً‫َِف‬َََََََ‫ي‬‫ه‬ ٍ ‫ه‬ًٌ‫ق‬‫ى‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ًََ‫ين‬ًٌ‫َال‬َََََََ ً‫َِف‬َََََََ‫ي‬‫ه‬ ٍ ‫ه‬ًٌ‫ق‬‫ى‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫َي‬َََََََ‫ا‬‫ن‬ ٍ ‫ي‬‫ى‬‫َخ‬ًََََََ‫ه‬ً‫َﺑ‬ََََََ ‫ي‬ ‫ى‬ٌ‫َالل‬ًَََََ‫د‬ ً‫ﺮ‬ ‫ي‬ ‫َي‬ٍَََ‫ن‬ ‫ى‬ ‫م‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ًََ‫م‬ً‫ل‬ ٍ‫ﺴ‬‫ي‬‫م‬ ٍ ‫َال‬ََ‫ﻮ‬‫ي‬‫خ‬‫ى‬‫أ‬َََََ ‫ي‬ ‫م‬ً‫ل‬ ٍ‫ﺴ‬‫ي‬‫م‬ ٍ ‫ال‬ َََ ‫ي‬ ‫م‬ً‫ل‬ ٍ‫ﺴ‬‫ي‬‫م‬ ٍ ‫ال‬ًََََ‫م‬ً‫ل‬ ٍ‫ﺴ‬‫ي‬‫م‬ ٍ ‫َال‬ََ‫ﻮ‬‫ي‬‫خ‬‫ى‬‫أ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ًََ‫ه‬‫ي‬ً‫ن‬ ٍ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫َي‬ََََ ‫ى‬‫ََل‬َََ‫ﺎ‬ ‫ى‬ ‫َم‬ََََ‫ي‬‫ه‬‫ي‬‫ك‬ ٍ‫ﺮ‬‫ى‬‫َت‬ًََََ‫ء‬ ٍ‫ﺮ‬ ‫ى‬ ‫َالم‬ََََ‫ـ‬ ‫ى‬‫َاإلﺳل‬ًََََ‫ن‬ ٍ‫ﺴ‬ ‫ي‬ ‫َح‬ٍََََ‫ن‬ً‫م‬ ًَ‫ه‬‫ي‬ً‫ن‬ ٍ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫َي‬ََََ ‫ى‬‫ََل‬َََ‫ﺎ‬ ‫ى‬ ‫َم‬ََََ‫ي‬‫ه‬‫ي‬‫ك‬ ٍ‫ﺮ‬‫ى‬‫َت‬ًََََ‫ء‬ ٍ‫ﺮ‬ ‫ى‬ ‫َالم‬ََََ‫ـ‬ ‫ى‬‫َاإلﺳل‬ًََََ‫ن‬ ٍ‫ﺴ‬ ‫ي‬ ‫َح‬ٍََََ‫ن‬ً‫م‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 46. 46. PËRMBAJTJA Parathënie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Hyrje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Shkronjat Bã', Tã', Thã', Xhĩm dhe Ĥã' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Shkronjat Ħẫ', Elif, Dãl, Dhãl dhe Rẫ'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Shkronjat Zẽj, Wãw, Sĩn, Shĩn dhe Ŝẫd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Shkronjat Đẫd, Ŧẫ', Đhẫ', Ąjn dhe Ġajn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Shkronjat Fã', Ķẫf, Kãf, Lãm dhe Mĩm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Shkronjat Nũn, Ha dhe Ja' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Përdorimi i tenvinit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Sukuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Teshdidi (Dyfishuesi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Hemzeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zgjatimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Shndërrimi i zanores e në a të gjatë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Shndërrimi i zanores i në i të gjatë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Shndërrimi i zanores u në u të gjatë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Lidhja e fjalëve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Rënia e zgjatimeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

×