12 -temelj

2,006 views

Published on

  • Be the first to comment

12 -temelj

  1. 1. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 169 11. PRORAČUN TRAKASTOG TEMELJA U OSI 1
  2. 2. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 170 11. Proračun trakastog temelja u osi 1 11.1. Dimenzije cm60=h – visina temelja cm100=l – proračunska duljina temelja cm25w =b – širina zida cm4nom =c – debljina zaštitnog sloja temelja – širinu temelja je potrebno odrediti 11.2. Analiza opterećenja – stalno opterećenje: – – točka 10.1. – težina temelja: 250160betonatemelja ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ,,blhbG γ (najprije treba odrediti širinu temelja b) – uporabno opterećenje: – – točka 10.1. Opis opterećenja Opterećenje [kN/m] Krovište 10,30 Nadozid u potkrovlju 8,63 Ploča potkrovlja 5,01 Zid drugog kata 12,55 Ploča drugog kata 5,01 Zid prvog kata 12,55 Ploča prvog kata 5,01 Zid prizemlja 12,55 Ploča prizemlja 5,01 Horiz. serklaž u podrumu 2,65 AB zid podruma 17,25 Ukupno 96,52 Opis opterećenja Opterećenje [kN/m] Krovište 2,17 Ploča potkrovlja 1,93 Ploča drugog kata 1,93 Ploča prvog kata 1,93 Ploča prizemlja 1,93 Ukupno 9,89
  3. 3. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 171 11.3. Određivanje širine temelja iz uvjeta dopuštenih naprezanja ispod temelja Širina temelja određuje se iz dva uvjeta: 1) Ispod temeljne stope nema vlačnih naprezanja 2) Maksimalno tlačno naprezanje mora biti manje od dopuštenog Kod proračuna dopuštenih naprezanja koriste se karakteristične vrijednosti opterećenja. Širina temelja po 1) uvjetu određuje se iz uvjeta da ekscentricitet sile bude manji od 1/6 širine temelja,to znači da vertikalna sila djeluje na rubu ili unutar jezgre temeljne plohe. Tada su sva naprazanja na temeljnoj plohi tlačna. 6Ed Ed b N M < Ed Ed 6 N M b ⋅> b,,,,b,NlhbNN q ⋅+=+⋅⋅⋅+=+⋅⋅⋅+= 15411068992501605296betonagEd γ b, , b ⋅+ ⋅> 1541106 3710 6 m540022624110615 2 ,b,b,b =⇒>−⋅+⋅ Kako bi bio zadovoljen i drugi uvjet naprezanje dop1 σσ < . Iz toga slijedi: W M A N EdEd dop +>σ – površina temelja: b,blA ⋅=⋅= 01 – moment otpora: 6 01 6 22 b,bl W ⋅ = ⋅ = ( ) 2 01 37106 01 1541106 200 b, , b, b, ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅+ > m9300226241106185 2 ,b,b,b =⇒>−⋅−⋅ Odabrana širina temelja: b = 95 cm 11.4. Provjera naprezanja ispod temeljne stope – površina temelja: 2 m95095001 ,,,blA =⋅=⋅= – moment otpora: 3 22 m150 6 95001 6 , ,,bl W = ⋅ = ⋅ =
  4. 4. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 172 – naprezanja: [ ]2EdEd 21 kN/m W M A N , ±=σ kN661208992501609505296betonagEd ,,,,,,NlhbNN q =+⋅⋅⋅+=+⋅⋅⋅+= γ 2Ed kN/m01127 950 66120 , , , A N == 2Ed kN/m1369 150 3710 , , , W M == 2 dop 2 1 kN/m200kN/m79189136966120 =≈=+= σσ ,,, 2 2 kN/m5351136966120 ,,, =−=σ Slika 11.1. Prikaz temelja konačnih dimenzija s iznosima naprezanja u tlu 11.5. Proračun armature temelja – proračunske vrijednosti vertikalnog opterećenja i momenta savijanja: (kod proračuna armature iznosi vertikalnog opterećenja i momenta savijanja uzimaju se s parcijalnim faktorima sigurnosti za nepovoljno djelovanje) kN3714589951529635151351 qgEd ,,,,,N,N,N =⋅+⋅=⋅+⋅= kNm5314Ed ,M = 95 60 51,53 kN/m2 189,79 kN/m2
  5. 5. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 173 – naprezanja: 2Ed kN/m02153 950 37145 , , , A N == 2Ed kN/m8796 150 5314 , , , W M == 2 1 kN/m89249879602153 ,,, =+=σ 2 2 kN/m1556879602153 ,,, =−=σ Slika 11.2. Određivanje momenta savijanja u temelju – moment savijanja temelja: (prema slici 9.3 I izrazu 9.1 iz skripta Sorić, Kišiček, “Betonske konstrukcije 2”) ( ) kNm8513 6 350 89249251178 2 Ed , , ,,M =⋅⋅+= Materijal Beton: C25/30 – minimalni razred betona za razred izloženosti XC2 cdf – proračunska čvrstoća betona 22 c ck cccd kN/cm6671N/mm671601 51 25 01 ,,, , , f f =⋅=⋅=⋅= γ α 95 60 56,15 kN/m2 249,89 kN/m2 178,51 kN/m2 35 25 35
  6. 6. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 174 Čelik: B500B ydf – proračunska granica popuštanja čelika yk 2 2 yd s 500 434 78 N/mm 43 478 kN/cm 115 f f , , ,γ = = = = Visina presjeka: cm60=h Debljina zaštitnog sloja: cm04,c = Udaljenost do težišta armature: cm642210421 ,/,,/cd =+=+= ϕ Statička visina presjeka: 45564601 ,,dhd =−=−= cm – bezdimenzijski moment savijanja: 296000270 6671455100 1385 lim2 cd 2 Ed Ed ,, ,,fdb M =<= ⋅⋅ = ⋅⋅ = μμ Za 0040Rd ,=μ očitano: cε = -0,4 ‰ ξ = 0,020 s1ε = 20,0 ‰ ζ =0,993 – potrebna površina armature: 2 yd Ed reqs1, cm580 478434559930 1385 , ,,,fd M A = ⋅⋅ = ⋅⋅ = ζ – minimalna armatura: /mcm274551000013000130 2 mins1, ,,,db,A =⋅⋅=⋅⋅= /mcm497 500 62 455100260260 2 yk ctm mins1, , , ,, f f db,A =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= → mjerodavno – maksimalna armatura: /mcm8812145510002200220 2 cmaxs1, ,,,A,A =⋅⋅=⋅= /mcm5377 78434 6716 4551003650 2 yd cd limmaxs1, , , , ,, f f dbA =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ω → mjerodavno Odabrana armatura mora biti veća od potrebne i mora se nalaziti u području između minimalne i maksimalne armature: maxs1,provs1,mins1, AAA <<
  7. 7. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 175 ODABRANO: 12 / 15 cmφ 2 s1,prov( 7,54 cm )A = Slika 11.3. Skica armiranja temelja 60 95 Q-385 φ12 φ12/15 cm φ12 φ12 φ12

×