03 -ploca_krovista_-_fert_strop

287 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

03 -ploca_krovista_-_fert_strop

 1. 1. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 8 2. PRORAČUN PLOČE KROVIŠTA – „FERT“ STROP – POZ 501
 2. 2. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 9 2211047 44 165 219 pokrov (kupa kanalica) sloj morta za polaganje kupe, 3 cm hidroizolacija, 1 cm cementni estrih, 4 cm termoizolacija – EPS 10 cm fert strop, 21 cm podgled – žbuka, 2 cm 50 50 2. Proračun ploče krovišta – „FERT” strop – POZ 501 2.1. Analiza opterećenja 2.1.1. Stalno opterećenje – opterećenja su zadana u prilogu Opterecenja – slojevi.doc Slika 2.1. Presjek ploče krovišta sa slojevima Kupa kanalica („Tondach” crijep) – masa: 2 47 kg/mm = – masa očitana iz kataloga proizvoda – težina: 3 2 kupa 47 9 81 10 0 46 kN/mg , ,− = ⋅ ⋅ = „FERT” strop – težina: 2 FERT 2 92 kN/mg ,= – težina FERT stropa 16+5 cm
 3. 3. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 10 µ µ 25° 25° SLOJ Težina sloja [kN/m3 ] Debljina sloja [m] Opterećenje [kN/m2 ] Pokrov (kupa kanalica) 0,46 Sloj morta za polaganje kupe 3 cm 22,00 0,03 0,66 Hidroizolacija 1 cm 10,00 0,01 0,10 Cementni estrih 4 cm 22,00 0,04 0,88 Termoizolacija EPS 10 cm 0,30 0,10 0,03 „FERT” strop 2,92 Podgled – žbuka 2 cm 22,00 0,02 0,44 Ukupno [kN/m2 ] gk = 5,49 2.1.2. Promjenljivo opterećenje 2.1.2.1. Snijeg ktei sCCs ⋅⋅⋅= μ – ukupno opterećenje snijegom ( )1 25 0 8,μ α = ° = – koeficijent oblika iμ (ovisi o nagibu krova) Slika 2.2. Opterećenje snijegom na krovne plohe Karakteristično opterećenje snijegom za Makarsku, pri 100 m nadmorske visine: 2 k 0 45 kN/ms ,= – očitati za pripadajuću lokaciju iz karte RH prema EN 1991-1-3 01e ,C = – koeficijent izloženosti t 1 0C ,= – temperaturni koeficijent zbog zagrijavanja zgrade uzeti s vrijednošću 1,0 Ukupno promjenljivo opterećenje od snijega: 2 0 8 1 0 1 0 0 45 0 36 kN/ms , , , , ,= ⋅ ⋅ ⋅ =
 4. 4. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 11 2.1.2.2. Vjetar Referentna vrijednost brzine vjetra: b0seasondirb vccv ⋅⋅= ; gdje je: – dirc – koeficijent smjera vjetra – seasonc – koeficijent godišnjeg doba – b0v – osnovna vrijednost brzine vjetra 01seasondir ,CC == – uzeti s vrijednošću 1,0 Iz karte vjetrova za RH (prema EN 1991-1-4) očitano za područje Makarske (područje III): m/s35b0 =v Referentni pritisak vjetra: 2 bb 2 vq ⋅= ρ ; gdje je ρ gustoća zraka, 3 1 25 kg/mq ,= 22 b kN/m766035 10002 251 , , q =⋅ ⋅ = Poredbena visina ze: b = 8,7 m < h = 17,1 m < 2b = 17,4 m m117e ,hz == ( ) 752e ,zc = – koef. izloženosti za kategoriju terena III (predgrađe ili industrijska zona) e = min {b, 2h}= b = 8,7 m Promatrana površina: A = 8,7 · 4,55 = 39,59 m2 Koeficijenti pritiska pec (ovisno o smjeru vjetra i nagibu krova): Smjer vjetra pe,10 pe 10 0 25 : 0 2 i 0 4, , c , c ,θ α= ° = ° = − = Smjer vjetra pe,10 180 25 : 0 8, c ,θ α= ° = ° = − Tlak vjetra na vanjske površine:
 5. 5. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 12 25° s we gk L' L ( ) ( ) peeebpeepe czcqczqw ⋅⋅=⋅= Pritisak: 2 e kN/m840407527660 ,,,,w =⋅⋅= Odizanje: ( ) 2 e kN/m681807527660 ,,,,w −=−⋅⋅= – radi velike vlastite težine odizanje nije mjerodavno 2.2. Proračunska kombinacija opterećenja: « stalno + vjetar + snijeg » (Može se dogoditi da mjerodavna bude i kombinacija «stalno + snijeg + vjetar».) Slika 2.3. Shema opterećenja za promatranu krovnu plohu – geometrija: 3 80mL ,= – raspon 25α = ° – nagib krova 3 80 4 19 m cos cos25 L , L' , α = = = ° – karakteristična opterećenja:
 6. 6. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 13 25° L' qk Mk qk Rk Nk Vk 2 k kN/m495,g = – točka 2.1.1. 2 k kN/m98425cos495 ,,'g =°⋅= 2 0 36 kN/ms ,= – točka 2.1.2.1. ( ) 2 2 0 36 cos25 0 30 kN/ms' , ,= ⋅ ° = 2 kN/m840e ,w = – točka 2.1.2.2. 2.3. Statički proračun Karakteristične vrijednosti momenata savijanja i unutarnjih sila: Slika 2.4. Moment savijanja od karakterističnog opterećenja Slika 2.5. Oslonačka reakcija i unutarnje sile od karakterističnog opterećenja – momenti savijanja 2 2 k g 4 98 4 19 10 93 kNm 8 8 g' L' , , M , ⋅ ⋅ = = = 2 2 s 0 30 4 19 0 66 kNm 8 8 s' L' , , M , ⋅ ⋅ = = = kNm841 8 194840 8 22 e w , ,,'Lw M = ⋅ = ⋅ =
 7. 7. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 14 – reakcije na osloncu kN511125cos 2 194984 25cos 2 k g , ,,'L'g R =° ⋅ =° ⋅ = kN69025cos 2 194300 25cos 2 s , ,,'L's R =° ⋅ =° ⋅ = kN94125cos 2 194840 25cos 2 e w , ,,'Lw R =° ⋅ =° ⋅ = – unutarnje sile g g cos 25 11 51 cos 25 10 43 kNV R , ,= ⋅ ° = ⋅ ° = s s cos 25 0 69 cos 25 0 63 kNV R , ,= ⋅ ° = ⋅ ° = kN76125cos94125cosww ,,RV =°⋅=°⋅= g g sin 25 11 51 sin 25 4 86 kNN R , ,= ⋅ ° = ⋅ °= s s sin 25 0 69 sin 25 0 29 kNN R , ,= ⋅ ° = ⋅ °= kN82025sin94125sinww ,,RN =°⋅=°⋅= Proračunske vrijednosti momenta savijanja i unutarnjih sila: – moment savijanja Ed g w 0 s1 35 1 5 1 5M , M , M , Mψ= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ 6607051841519310351Ed ,,,,,,,M ⋅⋅+⋅+⋅= kNm2118Ed ,M = – gdje je 0ψ koeficijent kombinacije za uporabno opterećenje – reakcija na osloncu Ed g w 0 s1 35 1 5 1 5R , R , R , Rψ= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ 6907051941515111351Ed ,,,,,,,R ⋅⋅+⋅+⋅= kN1719Ed ,R =
 8. 8. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 15 10 10 25 50 25 100 165 21 d 12 12 b=100 cm h – unutarnje sile Ed g w 0 s1 35 1 5 1 5V , V , V , Vψ= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ kN38176307051761514310351Ed ,,,,,,,,V =⋅⋅+⋅+⋅= Ed g w 0 s1 35 1 5 1 5N , N , N , Nψ= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ kN108290705182051864351Ed ,,,,,,,,N =⋅⋅+⋅+⋅= 2.4. Dimenzioniranje Materijal: Beton: C20/25 ( ck ck,cubeC f / f valjak/kocka) cdf – proračunska čvrstoća betona ccα – koeficijent dugotrajnih učinaka na tlačnu čvrstoću (preporučena vrijednost 1,0) 22 C ck cccd kN/cm3331N/mm3313 51 20 01 ,, , , f f ==⋅=⋅= γ α Čelik: B500B ( yk tk 500 540f / f /= ) ydf – proračunska granica popuštanja čelika yk 2 2 yd S 500 434 78 N/mm 43 478 kN/cm 115 f f , , ,γ = = = = Visina presjeka: 16 5 21h = + = cm Statička visina presjeka: 1 21 2 2 18 8d h d , ,= − = − = cm Slika 2.6. Presjek FERT stropa
 9. 9. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 16 Bezdimenzijski moment savijanja: 29600390 3331818100 1821 lim2 cd 2 Ed Ed ,, ,,fdb M =<= ⋅⋅ = ⋅⋅ = μμ Za 0420Ed ,=μ očitano: (iz tablica uzeti jednaku (prvu veću) vrijednost) cε = -1,6 ‰ ξ = 0,074 s1ε = 20,0 ‰ ζ = 0,973 Položaj neutralne osi: cm5cm3918180740 <=⋅=⋅= ,,,dx ξ (neutralna os prolazi kroz ploču) Potrebna površina armature u polju (za dvije gredice): 2 yd Ed reqs1, cm292 478438189730 1821 , ,,,fd M A = ⋅⋅ = ⋅⋅ = ζ Minimalna armatura za polje (za dvije gredice): ck,kocke 2 s1,min t yd 25 0 022 0 022 20 18 8 0 48 cm 434 78 f A , b d , , , f , = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = Maksimalna armatura za polje (za dvije gredice): eff f cd s1,max t t yd 0 85 0 4 0 833 0 833 b h , f A , , , b d b h f ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⋅ = + ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦ 2 s1,max 100 5 0 85 13 33 0 4 0 833 0 833 20 18 8 11 69 cm 20 21 434 78 , , A , , , , , , ⎡ ⎤ ⋅⎛ ⎞ = + ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎝ ⎠⎣ ⎦ Odabrana armatura mora biti veća od potrebne i mora se nalaziti u području između minimalne i maksimalne armature: maxs1,provs1,mins1, AAA << 2 reqs1,2 cm292,A = – za dvije gredice 2 reqs1,1 cm151 2 292 , , A == – za jednu gredicu
 10. 10. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 17 25 50 25 100 165 21 2Ø8 2Ø8 Q-131 Ø8 Ø8 ODABRANO: 2 2 (1 01cm ) RAN (rešetkasti armaturni nosač), –φ8 2 (0 50cm ),φ8 2 s1,req1 51cm (po jednoj gredici), AΣ = > Slika 2.7. Skica armiranja FERT stropa Proračunsko tlačno naprezanje u ploči dσ ne smije biti veće od 0,80 · cdf : d cd0 80, fσ ≤ ⋅ 2 cd 2 feff f Ed d kN/cm0713331800800kN/cm220 5100 2 5 818 1821 2 ,,,f,, ,hb h d M =⋅=⋅≤= ⋅⋅⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ − = ⋅⋅⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ − =σ Uvjet je zadovoljen. Konstruktivna armatura: Tlačna ploča debljine 5 cm armira se konstruktivno mrežastom armaturom Q-131.
 11. 11. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 18 2.5. Dimenzioniranje na poprečnu silu kN3817Ed ,V = Uvjet nosivosti na poprečnu silu: Ed RdV V< Proračunska nosivost na poprečnu silu bez poprečne armature: ( ) 1 3 Rd,c Rd,c l ck 1 cp100 / V C k f k b dρ σ⎡ ⎤= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⎣ ⎦ Rd,c 0 18 1 5 0 12C , / , ,= = 200 200 1 1 2 03 2 0 188 k , , d = + = + = < – d → statička visina u [mm] 2 s1,prov 3 02cmA ,= – ploština vlačne armature u ploči po m' 0200080 81820 0231s 1 ,, , , db A <= ⋅ = ⋅ =ρ 1 0 15k ,= 2 c Ed cp kN/cm010 825 108 , , A N ===σ – Ac – ploština betonskog presjeka ploče u [cm2 ] mm200=b – širina gredica ( ) 1 3 Rd,c Rd,c l ck 1 cp100 / V C k f k b dρ σ⎡ ⎤= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⎣ ⎦ ( )[ ] kN3023N2330318820010150200080100002120 31 cRd, ,,,,,,V / ==⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅= Minimalna vrijednost za Rd,cV je: 3 2 1 2 3 2 1 2 min ck0 035 0 035 2 0 20 0 443/ / / / v , k f , , ,= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ( ) ( ) kN2217N17221188200101504430cp1minminc,Rd, ,,,,dbkvV ==⋅⋅⋅+=⋅⋅⋅+= σ Provjera: kN3023kN4716 cRd,Ed ,V,V =<= → Nije potrebno proračunati poprečnu armaturu.

×