Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Društvo u državi nemanjića

  1. 1. ДРУШТВО У ДРЖАВИ НЕМАЊИЋА
  2. 2. • Владар - неприкосновена личност, као и у другим феудалним државама. • Српску властелу чинили су властелини (крупна властела) и властеличићи (ситна властела) ДРУШТВО У ДРЖАВИ НЕМАЊИЋА
  3. 3. ДРУШТВО У ДРЖАВИ НЕМАЊИЋА • Феудални поседи у средњовековној Србији називани су баштинама и пронијама. • Привилеговани друштвени слој било је и свештенство.
  4. 4. ДРУШТВО У ДРЖАВИ НЕМАЊИЋА • Државни сабори: •чинили их владар, крупна властела и крупно свештенство, • владар их сазивао да би издавао наређења, саветовао се, проглашавао законе, крунисао се...
  5. 5. ДРУШТВО У ДРЖАВИ НЕМАЊИЋА • Зависни сељаци у Србији називани су себрима. • Себри су обрађивали поседе властеле и плаћали бројне дажбине.
  6. 6. ДРУШТВО У ДРЖАВИ НЕМАЊИЋА • Држава је била подељена на области – жупе, којима су управљали жупани које је постављао владар. • Жупани су морали да спроводе владарева наређења. • Владар је често знао да изненада дође у неку жупу и провери жупана. • Пограничне жупе биле су посебно уређене и називале су се крајишта. • Управници градова звали су се кефалије.
  7. 7. ДРУШТВО У ДРЖАВИ НЕМАЊИЋА • ПРИВРЕДА: • Највећи део становништва бавио се земљорадњом и сточарством. • Рударство највише допринело развоју средњовековне Србије. • Најзначајнији рудници: Брсково, Ново Брдо и рудник на планини Рудник. • Сви приходи од рударства припадали су владару.

×