Advertisement

More Related Content

More from Yashwantrao Chavan Warana Mahavidyalaya Warananger (20)

Advertisement

saatvaahna 1 - Copy.pdf

  1. EaI vaarNaa ivaBaaga iSaxaNa maMDL saMcailat yaSavaMtrava cavhaNa vaarNaa mahaivadyaalaya vaarNaanagar [ithasa ivaBaaga baI e Baaga 3 saoimasTr 6 saatvaahna GaraNyaatIla p`mauK rajao p`a Da^ SauBaaMgaI Baaosalao
  2. Satvahan dystiny
  3. saatvaahna kalaIna AvaSaoYa ब्रिब्रिश संग्रहालयामध्ये असलेले इ.स.पू. पब्रहल्या शतकातले नाणे शातकणी मुद्रा आंध्रपदेश येथे सापडलेली सातवाहन राजवंशातील कणणभूषणे इ.स.पूवण पब्रहल्या शतकाच्या कालखंडातील राजा पुलुमावी यांच्या मुद्रेवरील जहाजाचे ब्रचत्र. हे ब्रचत्र भारतीय प्राचीन दयाणवदी होते हे ब्रसद्ध करते, तसेच प्राचीन भारताच्या परदेशी व्यापाराचा पुरावाही देते.
  4. saatvaahna GaraNyaacyaa [ithasaacaI saaQanao gaaqaasaPtSatI poirPlasa Aa^f d [iriqa`yana saI
  5. saatvaahnaaMcyaa ]%p%tIivaYayaI ¹ eotroya ba`amhNa ga`Mqaanausaar ‘AaMnQa` ’ isamauk ¹saatvaahna sa%tocaa saMsqaapk [.sa.pu.235maQyao sa%ta kabaIja naaNaoGaaT iSalaalaoKat isamauK saatvaahna Asaa ]llaoK
  6. • isamauk caa maulagaa • rajaQaanaI p`itYzana ikMvaa pOzNa • maharaYT/Iyana s~I nayainaka SaI ivavaah • vaOidk Qamaa-caa AnauyaayaI • ek ASvamaoQa va rajasauya ya& • Ap`ithtcak` dixaNapqapit
  7. • dusara saatkNaI- puva-maaLvaa ijaMkuna Gaotlaa. • haaqaIgauMfa va iBalasaa yaoqaIla iSalaalaoKaMvaruna maaihtI • hala SaaMityaugaacaa kalaKMD • ilalaavatI gaaqaasaPtSatI AiBaQanaicaMtamaNaI doSaanaamamaalaa yaa ga`Mqaatuna ]llaoK • baRh%kqaocaa laoKk gauNaaZya yaaMcyaa samakalaIna
  8. • maatRnaama laavaNaara pihlaa sama`aT • SakaMcaa praBava piScama Baart Sakmau@t • Sakyavana pllana inaSaudnaM i~samaud` taoyaiptvaahna ASaI pdvaI • ya&saMskRtI p`sqaipt kola • AaMtrjaatIya ivavaah baMd kolao • gaaOtmaI balaEaI cyaa naaiSak iSalaalaoKat vaNa-na.
  9. Sak xa~p rRud`damana saMGaYa- • rRud`damana caI knyaa xai~yaaÀdxaima~a baraobar ivavaah • AmaravatIcyaa stupaacaa jaINaao-Qdar • daona iSaDacyaa jahajaacao ica~ • mMaharaja dixaNa pqapqaoSvar
  10. • saatvaahnaaMcaa SaovaTcaa kt-R%vavaana raja • yaaMcyaahI naaNyaaMvar jahajaacao ica~ • ]gava%yaa sauyaa-caI maud`a jao Sakxa~paMcao vaOiSYTya • yaanaMtrcao rajao ktR-%vahIna
Advertisement