Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
วิสัยทัศน์
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสดคุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 2524 โรงเรียนกรุณาศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 2527 โรงเร...
การศึกษาอบรมระยะยาว• อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการกากับนโยบายกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม (บกส. 1) จากกสท...
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1. มีผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อินเทอร์เน็ต) จานว...
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ E-learning• 1556701 - เทคโนโลยีสาหรับการสอนภาษา• 300 - การผลิตรายการโทรทัศน์ชุมชน• 3003101 - การวิจัยน...
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ E-learning3054401 - การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา• CA33101 - หลักการประชาสัมพันธ์• CI13501 - เทคโนโลยีส...
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ผมพร้อมแล้ว...ที่จะสร้างสรรค์งาน ก้าวนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรับประชาคมอาเซียนผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

477 views

Published on

วิสัยทัศน์การบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

 • ขอร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนเจตนาบริสุทธิ์ในวาระที่เสนอตัวเข้าบริหารหน่วยงานที่เป็นขุมปัญญาและสรรพวิทยารวมถึงการนำพาก้าวสู่กลุ่มอาเซียน ให้บรรลุแห่งวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ในเป้าหมายจงทุกประการ' Is The Time For My Hero'
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ยุทธศาสตร์ระดับอาเซียน คงต้องปรับระดับความยาก ง่ายและตัวช่วยในการสื่อสาร เลือกโปรแกรมวิธีป้อนคำถามครั้งเดียวแสดงผลสามหรือสี่ภาษาแบบมีตัวเลือกในแต่ละกลุ่มภาษาที่มีลักษณะละม้ายหรือสำเนียงที่ใกล้เคียงมาเป็นทางเลือก สองหรือสามกลุ่ม เป็นโปรแกรมแรกที่น่าสนใจ คัดเอาเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องและความจำเป็นในการดำเนินชีวิตและภูมิศาสตร์บ้านเมืองก่อน
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • อยากเพิ่มเติมในส่วนของแก่น'เทคโนโลยี สารสนเทศ'ที่มีสามส่วนที่เป็นทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพ ประกอบด้วย การผลิตข้อมูล การจัดระบบจัดเก็บข้อมูล และการส่งถ่ายข้อมูล (ทันสมัย ประหยัดและรวดเร็ว)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • 1 คะแนนเสียงจากลูกศิษย์ครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. 1. วิสัยทัศน์
 2. 2. ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสดคุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 2524 โรงเรียนกรุณาศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 2527 โรงเรียนบ้านไผ่มัธยมศึกษาตอนปลาย 2530 โรงเรียนบ้านไผ่อนุปริญญา (วารสารประชาสัมพันธ์) 2532 วิทยาลัยมหาสารคามปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)2534 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต (หนังสือพิมพ์)2537 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญาโทศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)2537 มหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาโทนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(การหนังสือพิมพ์)2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาเอกการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีการศึกษา)2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 3. 3. การศึกษาอบรมระยะยาว• อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการกากับนโยบายกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม (บกส. 1) จากกสทช. ระยะเวลาการอบรม 3 เดือน (พ.ศ. 2555)• อบรมหลักสูตรผู้บริหารสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.3) จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาอบรม 6 เดือน (พ.ศ.2555)
 4. 4. ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1. มีผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อินเทอร์เน็ต) จานวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย1.1 การพัฒนารูปแบบระบบการเรียนการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู สาหรับสถาบันราชภัฏ (ทุนจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา)1.2 . การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสินค้าชุมชน พ.ศ. 2545(ทุนสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ)1.3 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาหรับสถาบันราชภัฏ (ปี พ.ศ. 2545)1.4 พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการใช้สื่อใหม่เสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ปี พ.ศ. 2556)
 5. 5. พัฒนาบทเรียนออนไลน์ E-learning• 1556701 - เทคโนโลยีสาหรับการสอนภาษา• 300 - การผลิตรายการโทรทัศน์ชุมชน• 3003101 - การวิจัยนิเทศศาสตร์• 3023202 - การสื่อข่าวขั้นสูง• 3023302 - การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่องานวารสารศาสตร์• 3034401 - การผลิตและจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์• 3034402 - การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์• 3034503 - ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์• 3036303 - การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้• 3036904 - สัมมนาเทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา• 3052102 - หลักสื่อสารการตลาด
 6. 6. พัฒนาบทเรียนออนไลน์ E-learning3054401 - การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา• CA33101 - หลักการประชาสัมพันธ์• CI13501 - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา• CM51102 - ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีการสื่อสาร• MB15101 - การจัดการทางการตลาด• TE55112 - Computers and Technologyfor Language Teaching
 7. 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. 8. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 9. 9. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 10. 10. ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 11. 11. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน
 12. 12. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
 13. 13. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 14. 14. ผมพร้อมแล้ว...ที่จะสร้างสรรค์งาน ก้าวนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรับประชาคมอาเซียนผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

×