Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สื่อใหม่กับการเรียนรู้

3,659 views

Published on

การนำสื่อใหม่ Social Media มาใช้ในการเรียนการสอน

Published in: Education

สื่อใหม่กับการเรียนรู้

 1. 1. สื่อใหม่กับงานหลักสูตรและการ เรียนการสอน บทที่ 4 ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
 2. 2. ความหมายของสื่อใหม่ สื่อใหม่ ( New Media ) เป็นคำาที่มีความหมายก ว้างไกลได้มีการจำากัดขอบข่ายของสื่อใหม่ไว้ ได้ 2 ประการได้แก่ 1). เป็นสื่อที่ใช้ช่องทางเทคโนโลยีการสื่อสารหรือ อินเทอร์เน็ต และ 2). เป็นสื่อที่มีการสื่อสารสองทาง
 3. 3. คุณลักษณะเฉพาะ ของสื่อใหม่  เป็นการสื่อสารสองทาง  ไม่จำากัดพื้นที่และเวลาในการสื่อสาร  เป็นสื่อไร้ตัวตนไม่มีเจ้าของ (Anonymous)  มีต้นทุนในการเข้าถึงสูง  ไม่สามารถปิดกั้นได้  เป็นกระแสที่จะไหลไม่หยุดยั้ง  สื่อหลัก รัฐและผู้มีอำานาจต้องปรับตัวให้ทัน  ไม่ได้รับการยอมรับในฐานะสื่อ
 4. 4. Social Media หมายถึงเครื่องมือหรือรูปแบบจากเว็บ2.0 ที่นำา มาใช้ในเชิงบูรณาการของเนื้อหาผ่านการ ถ่ายทอดจากการเขียนและการส่งผ่านข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บเพ็จ สามารถนำามาใช้ในการเรียนการสอนของครูได้ ในหลากหลายรูปแบบเช่น discussion , forum ,blogs , wikis 3d virtual worlds
 5. 5. ขอบข่ายของโซเชียลมีเดีย Kommers ( 2011 : online ) เป็นสื่อสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม (Media for Social Interaction)  เป็นสื่อแห่งสังคมเครือข่าย (Networked Communities)  เป็นสื่อแห่งการสร้างสัมพันธภาพข้ามมิติ (Intercrossing Relationships )
 6. 6. Connectivism : หลักปรัชญาการเรียนรู้ของ Social Media การเรียนรู้และองค์ความรู้เกิดจากพลังทางความ คิดของมนุษย์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง การเรียนรู้เป็นกระบวนการเชื่อมโยงจากแหล่ง ข้อมูลหรือคลังความรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้อาจมิใช่รูปแบบปกตินิยมที่มนุษย์จะ ใช้กันแบบทั่วๆไปก็เป็นได้ ประสิทธิภาพของการสร้างองค์ความรู้นั้น เกิด จากความรู้ที่ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
 7. 7. Connectivism : หลักปรัชญาการเรียนรู้ของ Social Media  การพัฒนาและสะสมองค์ความรู้ เป็นสิ่งจำาเป็นที่จะก่อ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของมวลมนุษย์  ความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง ประสบการณ์ ความคิด และมโนทัศน์ คือปัจจัยหลักที่ สำาคัญในการสร้างทักษะการเรียนรู้  องค์ความรู้ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เป็นจุดเน้นสำาคัญของ การสร้างกิจกรรมในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ให้บังเกิด ขึ้น  การตัดสินใจ เป็นกระบวนการเรียนที่สำาคัญที่เกิดขึ้น ประเด็นสำาคัญคือการเลือกที่จะเรียนรู้อย่างมีความ หมาย ผ่านข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับอย่างมี
 8. 8. โซเซียลมีเดียกับหลักสูตรและการสอน เป็นสื่อที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำาให้ผู้ เรียนมีอิสระในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการนำา เอาสื่อประเภทเหล่านี้เข้ามาใช้ในโรงเรียน จะ สนองต่อจุดประสงค์สำาคัญและเป้าหมายที่เกิด ขึ้นกับผู้เรียนได้ การนำาเอาสื่อโซเชียลมีเดียมาใช้ในโรงเรียน ยัง เป็นการจำากัดช่องทางและมีความเหมาะสม สำาหรับผู้ใช้ (นักเรียน) ที่จะสามารถพัฒนารูป แบบการสื่อสารได้ด้วยตนเองโดยเฉพาะการ สื่อสารจากการใช้เว็บไซต์ และยังเป็นระบบการ
 9. 9. คุณประโยชน์ของการใช้โซเชียลมีเดียใน การศึกษา เป็นการสร้างศักยภาพของการสื่อสาร/สื่อความ หมาย เป็นสื่อที่ประหยัดเหมาะสมต่อการใช้ เป็นสื่อที่ใช้สำาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ เสริมประสบการณ์ระหว่างกลุ่มด้วยกัน เป็นสื่อช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ได้อย่างมี วิจารณญาณ
 10. 10. คุณประโยชน์ด้านการเสริมสร้างสติ ปัญญาความรู้ เป็นสื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถนะเชิงคิดวิเคราะห์ การตีความหมาย การสังเคราะห์และการวิจารณ์ อย่างสร้างสรรค์ เป็นสื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถนะของความมีเหตุ มีผล เป็นสื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการ เรียนที่มีอยู่เดิมให้สูงขึ้น เป็นสื่อเสริมสร้างสมรรถนะในด้านทัศนะหรือ การมองเห็น  เป็นสื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความเป็นสื่อ
 11. 11. คุณประโยชน์ในด้านกระบวนการสื่อสาร การมีส่วนร่วม เป็นสื่อส่งผ่านและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารใน รูปแบบของการสนทนาระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือร่วมใจ ในการทำางานและบรรลุผลในการแก้ปัญหาของ การเรียนรู้ร่วมกัน มีรูปแบบและระบบของการสร้างสังคมและชุมชน แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ทำาให้ผู้เรียนเกิดการสร้างงานที่มีคุณภาพจาก ผลสะท้อนของข้อมูลที่ได้รับในหลากหลาย
 12. 12. คุณประโยชน์ในด้านกระบวนการสื่อสาร การมีส่วนร่วม ช่วยในการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้  เกิดการเรียนรู้แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เกิดโลกทัศน์หรือมุมมองที่กว้างไกลของผู้เรียน
 13. 13. ประโยชน์ในการเสริมสร้างแรงจูงใจ สามารถสร้างสรรค์สื่อสังคมด้วยตนเอง เกิดความมานะพยายามในการเรียนรู้ เกิดเป็นเสียงสะท้อนจากกลุ่มชนกลุ่มใหญ่ เกิดความคิดสร้างสรรค์
 14. 14. คุณประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ เป็นการสร้างระบบการสะท้อนผลข้อมูลย้อน กลับที่ง่าย เป็นการสร้างช่องทางหรือสร้างทางเลือกในการ สร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไม่ต้องพึ่งพาการ เรียนในชั้นเรียนปกติ ช่วยสร้างระบบการสื่อสารกับกลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน เกิดความง่ายและสะดวกในการทำางานของผู้ เรียน
 15. 15. กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้สื่อโซเชีย ลมีเดีย ต้องรู้ถึงแนวนโยบายขององค์การ/หน่วยงาน ต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการพัฒนางาน เข้าใจระบบการทำางานแบบผสมผสาน ทั้งการ ประสานงานและประสานคนในองค์การ ต้องมีความชัดเจนในการกำาหนดบทบาทหน้าที่ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในประเด็นหรือสาระ ที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย คำานึงอยู่เสมอว่าขั้นตอนการดำาเนินงานจะทำา อะไรก่อน - หลังในการใช้สื่อสังคมทุกครั้ง
 16. 16. กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้สื่อโซเชีย ลมีเดีย คำานึงถึงหลักสำาคัญของการให้เกียรติและการ ยอมรับในข้อมูลปฐมภูมิของผู้เป็นเจ้าของ พึงใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวังและสุขุม รอบคอบ ใช้สื่อโซเชียลมีเดียแบบกัลยาณมิตร มีความ สุภาพเรียบร้อยและมีมารยาทในการใช้ การผลิตเนื้อหาสาระหรือสื่อ ให้ตรงตาม สมรรถนะ ความรู้ความสามารถของผู้ใช้ ควรคำานึงถึงธรรมชาติแห่งความเป็นเพื่อน มนุษย์ด้วยกันอย่างเหมาะสมตามอัตภาพ ต้องยอมรับในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และรีบ
 17. 17. แนวคิดการใช้ Facebook เพื่อการเรียน การสอน ใช้เป็นการสร้างระบบบริหารจัดการความรู้ ใช้เป็นแหล่งสำาหรับการสืบค้นอ้างอิง  ใช้สำาหรับการประกาศหรือประชาสัมพันธ์  ใช้ในการสื่อสารข้อความภายหลังการสอนหรือ จบบทเรียนในชั้นเรียน ใช้ในการอภิปรายกลุ่มเชิงสร้างสรรค์
 18. 18. การใช้ Twitter เพื่อการเรียนการสอน เป็นสื่อสร้างองค์ความรู้ต่างๆของการเรียนรู้ใน ประเด็นที่สนใจสำาหรับผู้เรียน ใช้ในการถามตอบข้อสงสัยสั้นๆ เป็นตัวเชื่อมโยงแนวคิดที่นำาเสนอของผู้เรียน – ผู้สอน สามารถเชื่อมโยงด้านเวลา รวมทั้งการกำาหนด เวลาได้เหมาะสมสำาหรับผู้ใช้ เป็นสื่อที่ช่วยกำาหนดปฏิทินหรือตารางการเรียน รู้
 19. 19. อ้างอิง สุรศักดิ์ ปาเฮ. โซเซียลมีเดียเพื่อการศึกษา (ออนไลน์) ชิตชัย โพธ์ประภา. การใช้ Social Media ใน การจัดการเรียนการสอน. (ออนไลน์) กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว. ผลกระทบของ โซเชียลมีเดียต่อสังคมไทย (ออนไลน์)

×