Een 2.0 intranet voor gemeenten in ontwikkeling - Seminar Overheid Online

434 views

Published on

De presentatie van Kees van Mourik van OOiP over een 2.0 intranet dat ontwikkeld wordt voor gemeenten.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Mijnnaam is Kees van Mourik en mij is gevraagdietstevertellen over het project dat we graagwillengaanutivoeren: een 2.0 intranet voorgemeenten. Ikneemdatinitiatief met Jeroen van Rossum, die hierookaanwezig is. Kenmerkendvoordit project en ookonsbedrijf is dat we dat op eenbijzonderemanierwillendoen… Voor de mensen die nognooit van me hebbengehoord…
 • IkhebonderandereSdu Connect ookwel Vind3 ontworpen qua concept alsooktechniek. IkheboverigenshelaasvoorSdu en gelukkigvooronsnietstemakengehad met Vind4. Maarikhebook het eersteoverheidsloketgerealiseerd, geadviseerd over het SamenwerkendeCatalogi protocol etc.Daarnaast is het relevant voor de rest van mijnpresentatieutevertellendatwijveel communities hebbengerealiseerd.
 • Zoals de business clubs van KLM…
 • Eeninternationaalnetwerk van zakenvrouwen die anderezakenvrouwenwilleninspireren en helpen.
 • Een van de mooisteprojecten die ikooit deed: namelijkeen community voorziekekinderen. De Cliniclowns community genaamdNeuzeroode.
 • En binnenkorteeninternationele community voorprofessionelesporters, wat al het goede van Linkedin, Twitter en Facebookcombineert. Een intranet is eigenlijkeen community, zij het danvoormedewerkers van eenorganisatie. Of althansdat is wat het naarmijnideezoumoetenzijn.
 • Dit is zoon beetjewatikwilbespreken. Ikhebhelaasmaar 30 minutengekregen… Ikzouhierechtereen dag over kunnenpraten.
 • Om met de eerste bullet tebeginnen… Door middel van onderandereeenequeteondergebruikerswillen we achterhalen hoe we het succesdadelijkkunnenmeten. Denkhierbijbijvoorbeeldaan de mogelijkheidinformatietevinden en dus in hoeverre men hier in slaagt. Of denkaan het aantalkeerdateenmedewerkerinlogt of het aantalgebruikersdatactief is op het intranet. Onsuitgangspunt is: we maken het intranet voor de gebruikers en nietvoor de opdrachtgever.
 • Ikkomverderop in mijnpresentatienog even terug op waaromsuccesookvooronsalsbedrijfbelangrijk is. Belangrijkspeerpunt is dus het betrekken van de gebruiker en het doen van onderzoek. Bijvoorbeeld usability onderzoek.
 • Ikhebteweinigtijdomalleonderdelen van het beoogde intranet nu uitvoerig de revutelatenpasseren. Maarikwilhier nu welgraageenpaaronderscheidendevoorbeeldenuitlichten.
 • De voorpaginakan door de gebruikerzelfwordeningerichtdmvzogenaamde widgets. Tevensbevat de voorpaginaelementenwaarvan de organisatievinddathaarmedewerkersdatmoetenweten.
 • Dit is eenschets in FO vorm van ons van hoe zoietserbijvoorbeelduitzoukunnenzien.
 • De widgets in de rechtercolomkomen op elke (sub)paginaweerterug
 • Eenander concept om de gebruikermeertebetrekken en de drempelteverlagen is eenzogenaamdebookmarklet. Eenbookmarklet is eenstukjejavascriptdat je naar je browser kanslepen en die daarnasimpelkanwordenopgeroepen door op de button in je browser teclicken.
 • Meteenbookmarklet kun je eenstuk intranet-techniek over eenandere site leggenombijvoorbeeld content van andere sites tekopieren. Handigvoorbijvoorbeeldeenknipselkrantfunctie met interessanteinformatie op het internet gevonden.
 • Op dezemanierhoefteenmedewerkerdusnieteerst in teloggen in eencmsomgevingomiets toe tevoegen en datverlaagddusweer de drempelomactieftezijn en bijtedragen.
 • Eenanderiets is het notification center. Ietswat op eenintelligentemaniermedewerkers op de hoogtehoudt.
 • We willenveel met geodata en kaartfunctiesdoen. Veel in eengemeentedraaitomlocaties per slot van rekening. In weereenandere FO schetszietudat de kaart van uwgemeenteeenbelangrijk element in de interface zoukunnen en watmijbetreftzoumoetenzijn.Klik je op “kaartbekijken”…
 • Dan opentzich de kaart en krijg je tal van filtermechanismesom content teverfijnen.
 • Eenconceptueleinvulling in het kader van betergoedgejatdanslechtbedankt. U ziethiereenandervoorbeeld van hetzelfde concept. Reeds door onsgebouwd in Typo3 voor de Vara-site:vroegevogels. Eengrootsuccesoverigens.En hoe fijnzou het zijnalsuook de data zoukunnenraadplegen van uwbuurgemeenten? Daaromwillen we ditsoort data…
 • Via zogenaamde “shared content services” uitwisselen met intranetten van anderegemeenten. Denkhierbijookaan data van bijvoorbeeldeen forum. Zokunnenfunctioneelbeheerders van verschillendegemeentendadelijkduscommuniceren over hoe zijbepaalde issues (wijzeggenlieveruitdagingen) hebbenopgelost.
 • Ikkannog de LDAP-kopelling, de beeldbankzoalsgemeente Ede die al gebruikt, de prikbordfunctie, reserveren van faciliteitenalsvergaderzalennoemen, enzovoort… Dit was slechtseenselectie van onzeideeen en reeds ontwikkelde modules, die we graagaanvullen met die van u, maarvooral…. uwgebruikers
 • Het laatste kopje alweer. Ikwil het nietalsexcuusgebruiken, maarikhebdezetitelnietverzonnen.
 • Eigenlijkwilik de laatstepaarminutengebruikenomdezewoorden even los van elkaartezien en ueenbeeldtescheppen van hoe wij de samenwerking met de gemeentenzien.
 • Wijdenkenruim 1.700 urentegaanbestedenaandit project. Maardatkanookmeerworden, want we doen het fixed price!
 • Westellen per gemeenteeen budget van 25.000 euro voor. En dat is inclusiefaanpassing van de templates per gemeente en implementatie.
 • Alser 3 gemeenten “ja” zeggen, dangaan we het project uitvoeren. Dan werken we tegeneenzeerlaaguurtarief en datvindikalsaanvoerder van eencommercieelbedrijfnietleuk. Erligt op dit moment eenvoorstel van onsbij 3 gemeenten, die gezamenlijkeen intranet willeninkopen. Iknoemgeennamen…
 • Vooronsdus van het uiterstebelangdat we eengoed product gaanneerzetten en nogtenminste 2 gemeenteninteresserenomdaarmeebreak-even tekunnendraaien in dit project...
 • Aan de volgende 10 gemeentenvragenwijhetzelfdebedragvoor het intranet + aanpassingen + implementatieen daar zit danonzewinst. En daarwordtikalsaanvoerderwelvrolijk van. Na deze 10 gemeentenleverenwijalles op aan Typo3gem en komtalles gratis beschikbaarvooralleleveranciers en gemeenten.
 • En datdoen we, omdat we een open source bedrijfzijn.
 • Een 2.0 intranet voor gemeenten in ontwikkeling - Seminar Overheid Online

  1. 1. Een 2.0 intranet voorgemeenten in ontwikkeling Kees van Mourik
  2. 2. • KPI'svoor het bepalen van succes • Conceptuelevoorbeelden van een 2.0 intranet • Samenwerkingtussengemeenten en de Open source community
  3. 3. KPI'svoor het bepalen van succes
  4. 4. Conceptuelevoorbeelden van een 2.0 intranet
  5. 5. Shared content services
  6. 6. Samenwerkingtussengemeenten en de Open source community
  7. 7. Samenwerking community gemeenten Open source
  8. 8. 1.700
  9. 9. 25.000
  10. 10. 3
  11. 11. 2
  12. 12. 10
  13. 13. Open source
  14. 14. Bedankt! Kees van Mourik kees@ooip.nl

  ×