Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ตรรกะแห่งการประกันชีวิต Call 089 173 1009 www.DreamsProtector.com

7,842 views

Published on

Call 089 173 1009 www.DreamsProtector.com

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

ตรรกะแห่งการประกันชีวิต Call 089 173 1009 www.DreamsProtector.com

 1. 1. ประกัน…เพื่อชีวิต ตรรกะแหงการประกันชีวิตความเขาใจ คือ การยอมรับ www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 2. 2. ประกันชีวิต เปนสวนหนึ่งของชีวิต... เชนเดียวกับเหตุผลที่วา ทําไมเราจึงตองมี “รม” ไว ? เผื่อวา...ฝนจะตก www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 3. 3. ทําไมเราตองมี “ยางอะไหล” ติดรถไวเสมอ ?เผื่อวา...เกิด ยางแตก ระหวาง ทาง www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 4. 4. ทําไมเราตองมี“เครืองดับเพลิง” ่ ในอาคาร ? เผื่อวา... เกิดเพลิงไหม www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 5. 5. ทําไมเราตองมี “ประกันชีวิต” เผื่อวา... เกิดเหตุไมคาดฝน กับชีวิต www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 6. 6. การประกันชีวต คือ เครื่องมือสําหรับการวางแผนทางการเงิน ิเราฝากเงินไวที่ธนาคาร เพื่ออะไร?เผื่อไดดอกเบี้ยหรือ? เปลาเลยเรามักจะใชมันหมดไปเสียกอนที่จะเกิดดอกผลดวยซ้ําแทที่จริง...เราฝากเงินไวที่ธนาคาร สําหรับการใชจายหมุนเวียนเมื่อตองการใชเงิน ก็เบิกถอนไดทันที
 7. 7. ทําไม?เราจึงตองนําเงินไปลงทุน ก็เพื่อใหเงินงอกเงยขึ้น ผลตอบแทนสูงสุด www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 8. 8. ทําไมเราจึงออมเงิน ไวกับการประกันชีวิต? เพราะการประกันชีวิตเปนวิธีเดียว ที่จะปกปองรายไดในอนาคตซึ่งจะชวยใหเราวางแผนสรางความมั่นคง ทางการเงินไดทันที www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 9. 9. การประกันชีวิต เปนวิธีที่งายทีสด ประหยัดที่สุด และรวดเร็วที่สุด ่ ุ ในการสรางเงินสดสํารองคุณเพียงแตยอมเก็บออม 2% , 5% , 8% , 12% หรือ เทาไหรก็ได คุณก็สามารถมีเงินสดสํารองไดทันที 100% การประกันชีวิต เทานั้น ที่จะชวยใหคุณสราง เงินกอนใหญ โดยใชเงินกอนเล็กนิดเดียว
 10. 10. การกําหนดกาวแรก แลว รูจุดหมายปลายทาง ที่แนนอน ดหมายปลายทาง กับการปลอยไปตามสบายๆโดยไมรูจุดหมายปลายทาง ที่แนนอน รู ดหมายปลายทาง คุณคิดวา วิธีไหนดีกวากัน..? www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 11. 11. การประกันชีวิต ชวยใหคุณมีวินัยทางการเงิน โดยการเก็บกอนใช ในเรื่องการเก็บเงิน แบงคนออกเปน 2 กลุม : กลุม 1 คนสวนใหญ 95% “มักใชกอนเก็บ”  กลุม 2 คนสวนนอย 5% สมการการใชเงินของคนกลุมนี้ “มักเก็บกอนใช” คือ สมการการใชเงินของคนกลุมนี้ คือ รายได – รายจาย = เงินเก็บ รายได – เงินเก็บ = รายจาย คนกลุมนี้มักจะเปนคนจนใน คนกลุมนี้มักจะเปนคนมีเงินเหลือใช ที่สุด เมื่อถึงบั้นปลายของชีวิต ในระยะยาว คนกลุมแรกยังคงตองทํางานหนักตลอดชีวิต และคนกลุมหลังมักเปนคนร่ํารวย มีเงินเหลือใช คุณอยากเปนคนกลุมไหน?
 12. 12. การประกันชีวต คือ วิธีเก็บอยางมีระบบ ทีไดพิสูจนแลว ิ ่ การฝากเงินกับ การออมเงินผาน ธนาคาร ประกันชีวิต BANK ASSURANCEสิ่งเยายวน ถอนงาย ถอนยากยกเวนมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ จึงมักจะมีเงินเหลือในบัญชี และมีใบเตือนเมื่อครบกําหนดชําระเบี้ย เพียงเล็กนอย ในแตละครั้ง เมื่อเวลาผานไปชวงหนึ่ง เราจะมีเงินสะสมในกรมธรรมประกันชีวิต มากกวาเสมอ เมื่อเทียบกับบัญชีเงินฝากในธนาคาร
 13. 13. การประกันชีวิต คือ เงินสดในยามจําเปนที่สุดเชน ยามที่คุณทุพพลภาพ กรมธรรมของคุณสามารถแปลงเปนเงินสดไดทันทีเห็นดวยไหมวา “การลงทุนที่ดีที่สุด” คือการลงทุนที่ ใหเงินสด แกคณมากที่สุดในยามที่ คุณจําเปนที่สุด ! ุ การประกันชีวต เปนสัญญาสําหรับเวลาและเงิน ิ เราประกันเวลาไมได แต...เราประกันเงินได ...
 14. 14. การประกันชีวิต คือ หนวยกูภัยประจําตัวของคุณเราทุกคนตองเผชิญภัย 2 ดานแนนอน ถาไมอายุสั้น ก็อายุยืนถาอายุสั้น : กรมธรรมประกันชีวิต ก็จะนําเงินสดในยามจําเปน มาใหครอบครัว ของคุณ ซึ่งจะชวยนําพาคนที่คุณรักใหผานพนความยากลําบากไปได และทําใหแผนการอนาคตที่คณวางไวเสร็จสมบูรณ ุถาอายุยืน : ก็ไมตองกังวล เพราะ “กรมธรรมประกันชีวต”ไดเตรียมเงินสด ิ ให คุณอยางเพียงพอตามที่คุณกําหนดไวและพาคุณไปสู ความสุข สบายในยามเกษียณ www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 15. 15. การประกันชีวต สรางความแนนอนใหแกความไมแนนอนใน ิ ชีวิต ความตาย เปนสิ่งแนนอน เมื่อไหร เปนสิ่งไมแนนอน ทุกคนมีสทธิที่จะอยู อยูนานเทาไหร ไมมใครกําหนดได ิ ี การประกันชีวต ไมอาจปดกั้นความตายได ิ แต...ชวยปกปองแผนการในชีวิตของคุณไมใหตายตามไปดวย ... ไมมอะไรเปนอนิจจัง (ไมแนนอน) มากกวาชีวิตคน ี ไมมีอะไรแนนอน กวาการประกันชีวิต
 16. 16. เพราะฉะนั้น..จะเห็นวา การประกันชีวิต ไมอาจปดกั้นความตายไดแตชวยปกปองแผนการในชีวิตของคุณ ไมใหตายตามคุณไปดวย www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 17. 17. การประกันชีวต คือ เครื่องวัดคุณคาทางเศรษฐกิจของคนเรา ิ หมายความวาอยางไร ? ถา”คน”และ”วัว”ตางถูกรถยนตชนเสียชีวตในเวลา ิ เดียวกัน วัวที่ลมลง แลวคนละ ! สามารถชําแหละขายเปนเนื้อสเต็กได มีคามากกวาวัวตายหรือ เนื้อวัว แนนอน ถาเขามีประกันชีวต ิ แตถาไมมีประกัน คนก็มีคาต่ํากวาวัวอาจมีราคา 10,000 – 20,000 บาท และยังตองเสียคาใชจายการจัดงาน ครั้งสุดทายของชีวิตอีกดวย คุณคาทางเศรษฐกิจของคุณ วัดไดจาก... วงเงินประกันชีวิต ที่คุณมีอยู
 18. 18. ความมหัศจรรยของการประกันชีวิต จะใหคาตัวสูงที่สุด ในเวลาที่คุณมีคานอยที่สุด เมื่อไมมีชีวิตแลว www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 19. 19. การประกันชีวต คือ ความรักและความรับผิดชอบ ตอ ิ • ตัวเราเอง • พอแมของเรา • ภรรยา(ถามี)ของเรา • ลูกๆ ของเรา • คนที่เรารักคนทีมีความรักและความรับผิดชอบเทานัน ที่จะทํา ่ ้ประกันชีวิต เพราะมันเปนภารกิจที่มีเกียรติของ www.DreamsProtector.com มนุษย Call : 089 173 1009
 20. 20. คนซื้อประกันชีวิต ไมใชเพราะวา...ใครบางคนจะตองตายแตเพราะวา...ใครบางคนจะตองอยูตอไปตางหากเมื่อคุณจากไป พอแมของคุณ, ภรรยาของคุณ, ลูกๆของคุณและคนที่คุณรัก จะตอง มีชีวิตตอไปในการมีชีวิตอยูตอไป พวกเขาจําเปนตอง ใชเงิน   เงิการประกันชีวิตยังคงสงเงินใหแกพวกเขา แมในยามทีคุณจากไปแลว ่
 21. 21. การประกันชีวิต อาจไมจําเปนตองทําเพื่อปจจุบัน แตควรทําเพื่ออนาคต เปรียบเหมือนเราจําเปนตองศึกษาเลาเรียนในตอนเด็ก ก็เพืออนาคตในวันขางหนา...นั่นเอง ่ www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 22. 22. การประกันชีวิต คือ ตาขายทีปลอดภัยที่สุด ่ เมื่อคุณตองเดินผานเสนทางของชีวิตเสนทางของชีวิตที่เต็มไปดวยอันตราย อุบัติเหตุ การเจ็บไขไดปวยทุพพลภาพ หรือแมกระทั้งความตายที่อาจมาเยือนไดทุกเมื่อถาหากปราศจาก”ตาขาย” รองรับ เมื่อเราตกจากที่สูง ชีวิตก็ปดฉากไดเลยการประกันชีวิต ทําหนาที่เปนตาขายอันปลอดภัย มันใหโอกาสแกตัวเราและครอบครัว ไดแกตัวอีกครั้งบนเสนทางชีวิต
 23. 23. “เงิน” มิใชทุกสิ่งทุกอยางของชีวิต แตหลายอยางในชีวิตจําเปนตองซื้อดวยเงิน “การจากไป” คือการ…”ปดโอกาส” ใหเงินไหลเขามาสูชีวิตแต…”การประกันชีวิต” คือ การเปดโอกาส ใหเงินไหลเขามาสูครอบครัว www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 24. 24. “ประกันชีวิต”คือ เงินสดกอนๆหนึ่ง ที่จะถูกสงมอบใหกับใครคนใดคนหนึ่ง อยางแนนอน ในวันใดวันหนึ่งขางหนา ซึ่งวันนั้นอาจจะเปน… วันที่คุณเกิดเจ็บปวย ประกันชีวิต ก็จายคารักษาพยาบาลให วันนั้นอาจเปนวันที่คุณไดรับบาดเจ็บ ประกันชีวิต ก็จะชวยจายคาชดเชยรายไดให และหากวันนั้นคุณเกิดตองทุพพลภาพ ประกันชีวิต จะจายเงินเลี้ยงดูทานให
 25. 25. หรือวันนั้น ลวงเลยมาจนเปนวันที่คุณเกษียณอายุ ประกันชีวิต จะสงมอบเงินสดกอนๆหนึ่งใหคุณไวใชจายยามเกษียณ หรือวันนั้น เปนวันที่ลกคุณเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัย ู แผนประกันชีวิต ก็สามารถปรับเปนแผนทุนการศึกษาใหกับลูกคุณได แมสุดทาย หากวันหนึ่งตองจากโลกนี้ไป ประกันชีวิต ยังมอบเงินสดใหอีกกอนเปนคาชีวิต ใหกับทายาทของคุณแลวแบบนี้ จะบอกวาทํา”ประกันชีวต”แลวไมดีไดอยางไร? ิ

×