SlideShare a Scribd company logo

Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative.pdf

Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative

1 of 8
Download to read offline
AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE
NЁ BOT – MEGJASHI
1992-2022
Për Аmbasadën
Ambasada e parë e fëmijëve në botë-Megjashi është themeluar më datë 29 prill 1992 në Shkup
dhe është organizata e parë e regjistruar qytetare për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëve në
Republikën e Maqedonisë, me vizionin - Një botë më të drejtë për çdo fëmijë!
Si një nga organizatat e pakta me shumë besim ndër qytetarët sot, Megjashi është sinonim i
të drejtave dhe mirëqenies së fëmijëve.
Vite të tëra është një nga organizatat e njohura për qytetarët , por edhe partner i përkushtuar
i organizatave dhe nismave të shumta qytetare, rrjeteve, institucioneve publike, mediave dhe
kompanive nga vendi dhe jashtë.
Megjashi është e njohur për numrin e madh të aktiviteteve, organizatë e cila është e zëshme
për çështjet më të zjarrta sociale që prekin fëmijët.
Organizatë e pavarur nga partia, me pasqyrë të qartë të problemeve dhe nevojave sociale,
falë shërbimeve dhe përbërësve të saj, është gjithmonë e gatshme që t’u përgjigjet të gjitha
sfidave dërrmuese, pavarësisht nga portofoli aktual i projektit.
02/2465-316-Megjashi
071-399-079-QZHK shërbimi
070-390-632-AloBushavko
www.childrensembassy.org.mk
info@childrensembassy.org.mk
Rruga: Kosta Novakoviq 22a
Kontakt:
Të gjitha idealet e kësaj
bote nuk i vlejnë lotët
e një fëmije
F.M.Dostoevski
070 390 632
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative:
1. AloBushavko 070 390 632 linjë për ndihmë dhe mbështetje për fëmijë dhe të rinj me
32.683 raporte në 29 vite ekzistencë dhe funksionim
2. Mbi 1.500 artikuj në shtyp dhe 1.826 raporte televizive dhe paraqitje në media për përfaqësimin e të
drejtav e të fëmijëve në publik dhe para institucioneve (reagime, intervista, debate...)
- Përfaqësimi i të drejtave të fëmijëve në rrugë dhe fëmijëve të rrugës (Qendra ditore për fëmijët që
nuk ndjekin shkollën gjatë viteve 2005-2015; Strategjia dhe plani i veprimit për të drejtat e fëmijëve dhe
mbështetje për fëmijët në rrugë/fëmijët e rrugës, shërbimi për rroba të dorës të dytë që është i dis-
ponueshëm për më shumë se 15 vjet për familjet më të rrezikuara).
- Përfaqësimi i fëmijëve për ambient jetësor të shëndetshëm dhe ajër të pastër (reagime, postime, protes-
ta para Drisla, Usje, Qeverisë, në lokacione të ndryshme në Shkup dhe në shumë qytete të Maqedonisë)
- Përfaqësimi për sanksione më të mëdha për pedofilët para opinionit dhe institucioneve me masa të
miratuara për kastrim kimik për përsëritësit e veprave.
- Përfaqësimi i të drejtave të fëmijëve pa prindër të drejtat e fëmijëve për të njohur prindërit e tyre biolog-
jik përmes mbështetjes së Aksionit të organizatës KLIK.
- Përfaqësimi për ndryshimin e ligjit për familje nëpërmjet mbështetjes së iniciativës për Prindërim të
përbashkët dhe të përgjegjshëm pas divorcit.
Numri i raporteve dhe numri i fëmijëve dhe të rinjve të përfshirë në raportet gjatë periudhës: tetor 1993-mars 2022
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1993-1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
marsh
2022
3769
4609
990
129412001250
1000
143 77
324 414
912
704
361 360 377
239 235
397 279
123 113 82 98 113 113 240 329
118
3. Arsimi paqësor si program dhe aktivitet që mobilizon,
trajnon dhe bashkon mbi 150 profesorë-e në 6 qytete të Maqedonisë
4. Мbrojtjа e fëmijëve nga konfliktet ushtarake dhe fatkeqësitë e tjera
- Lufta në Jugosllavi në vitin 1992-apel për kujdesin ndaj fëmijëve të prekur nga lufta - mbi 60.000 nëna dhe
fëmijë janë evakuuar dhe përkujdesur në Maqedoni.
- Kriza në Kosovë-punа në 5 kampe për të ndihmuar fëmijët e prekur nga lufta.
- Konflikti në Maqedoni në vitin 2001-hapja e strehës për përkujdesjen e 16 personave të zhvendosur brenda
vendit.
- Lufta në Siri dhe punëtori me fëmijët refugjatë në kampet e Tabanovcit.
- mbi 500 fëmijë u përfshinë në kampet verore për mbështetjen e fëmijëve të prekur nga lufta.
- Vërshime të mëdha në vitin 2016 në disa fshatra në Shkup-Stajkovc, Singeliq, Araçinë dhe Smilkovc.
MEGJASHI së bashku me vullnetarë, pediatër dhe, dermatologë ndihmuan fëmijët në zonat e përmbytura,
15 ditë, për aq kohë sa zgjati gjendja e jashtëzakonshme.
5. Raporte alternative
- Raporti alternativ i fëmijëve për situatën e të drejtave të fëmijëve i është dorëzuar Komitetit të OKB-së
për të Drejtat e Fëmijës më 30 tetor 2020 dhe është prezantuar në sesionin e 88-të paraprak të Komitetit
në shkurt të vitit 2021.
- Raporti alternativ për situatën e të drejtave të fëmijëve përgatitur nga Koalicioni Nacional Maqedonas
për të Drejtat e Fëmijëve.
6. Promovimi i vullnetarizmit dhe përfshirja në aktivitete
(mbi 1,300 vullnetarë me mbi 700,000 orë pune)
7. Punëtori pa pagesë për fëmijë ku morën pjesë 2000 fëmijë në periudhën 1994 deri në vitin 2009 dhe
mbi 5.550 studentë të përfshirë në aktivitetet e Ambasadës së parë të fëmijëve në botë-Megjashi
Atëqëekemibërëpër
vete,vdesbashkëmene;Atë
qëekemibërëpërtëtjerët
mbetetepavdekshme.
AlbertPike
I njohur më parë si telefoni SOS për fëmijë dhe të rinj, AloBushavko ofron mbështetje psiko-sociale për fëmijë,
të rinj dhe të rritur për tema të ndryshme që lidhen me fëmijët. Linja filloi të funksionojë për herë të parë në
vitin 1993 si përgjigje ndaj shumë raportimeve për shkeljen e të drejtave të fëmijëve. AloBushavko është shok
i fëmijëve i cili është i disponueshëm në çdo kohë për ndihmë dhe probleme të vogla, për dilemat, pyetjet
dhe sfidat me të cilat përballen fëmijët dhe të rinjtë. Ekipi i AloBushavko përbëhet nga psikologë, pedagogë,
punonjës socialë, mësues dhe vullnetarë. Vazhdimësia e punës në këtë linjë është shumë e rëndësishme për
Ambasadën e parë të fëmijëve në botë- Megjashi, dhe jemi shumë të lumtur që me mbështetjen e shumë
kompanive, institucioneve dhe qytetarëve, ajo funksionon pa probleme deri më sot.
AloBushavko-telefon për fëmijë dhe të rinj 070 390 632
Raportimi i të dhënave nga raporti i fundit vjetor për vitin 2021
070 390 632
Alo
Bushavko
Marrëdhënie
familjare
34%
Kategoritë e problemeve të fëmijëve
që janë objekt raportimi për ngjarje
Lëndim
28%
Qashmëria
18%
Shëndeti mendor
13%
Shkolla
5%
Marrëdhënie familjare Lëndim Qasshmëri
Shëndeti mendor Shkolla Shëndeti fizik
Shëndeti fizik
2%
Ekipi i Ambasadës së parë të fëmijëve në botë-Megjashi - i ndjek ngjarjet politike dhe publike dhe reagon ndaj
raportimeve për shkelje të të drejtave të fëmijëve. Gjatë 30 viteve të funksionimit të saj, ka pasur më shumë
se 1.500 shkrime në shtyp, reagime publike dhe mbi 1825 programe televizive, me të cilat është ushtruar pre-
sion mbi institucionet për gatishmëri për të vepruar, përgjegjësi, kujdes dhe përkushtim në punën lidhur me
fëmijët dhe të drejtat e tyre.
Në Ambasadën e Parë të Fëmijëve- Megjashi, prej më shumë se 10 vitesh funksionon shërbimi për ndihmë dhe
mbështetje të kategorive socio-ekonomike të cenueshme. Falë donacioneve nga popullata lokale, ne mund
të ndihmojmë me veshmbathje dhe këpucë për ata që kanë nevojë. Brenda një muaji, ky shërbim gjeneron
20 donacione me veshmbathje dhe këpucë, ndërkaq rreth 100 persona për çdo muaj vijnë dhe zgjedhin nga
veshmbathjet dhe këpucët e dhuruara. Në vitin 2021 në kuadër të këtij shërbimi ka pasur donacione me
prodhime furre falë donacioneve të ofruara nga burektorja Vatasha dhe furra Bredvej.
I njohur më parë si sektori i promovimit dhe qëndrueshmërisë ose sektori i mbledhjes së fondeve, sot aktivitetet
kryesore janë të fokusuara në zhvillimin dhe qëndrueshmërinë organizative. Sektori ka zhvilluar strategji për qën-
drueshmërinë financiare të viteve 2022-2024 në të cilën përcaktohen aktivitetet dhe qëllimet e ardhshme të sektorit.
Në kuadër të sektorit është zhvilluar një plan biznesi, qëllimi i të cilit është zhvillimi i ndërmarrjes sociale.
Reagime publike për mbrojtjen e fëmijëve dhe të drejtave të tyre
Shërbim për rroba të dorës të dytë 02/2465-316
Sektori për hulumtim të zhvillimit dhe qëndrueshmërisë

Recommended

AMBASADA E PARË E FËMIJËVE NË BOTË MEGJASHI - REPUBLIKA E MAQEDONISË.pdf
AMBASADA E PARË E FËMIJËVE NË BOTË MEGJASHI - REPUBLIKA E MAQEDONISË.pdfAMBASADA E PARË E FËMIJËVE NË BOTË MEGJASHI - REPUBLIKA E MAQEDONISË.pdf
AMBASADA E PARË E FËMIJËVE NË BOTË MEGJASHI - REPUBLIKA E MAQEDONISË.pdfFirst Children's Embassy in the World
 
25 VITE TË EKZISTIMIT DHE VEPRIMIT TË AMBASADËS TË PARË PËR FËMIJË NË BOTË ME...
25 VITE TË EKZISTIMIT DHE VEPRIMIT TË AMBASADËS TË PARË PËR FËMIJË NË BOTË ME...25 VITE TË EKZISTIMIT DHE VEPRIMIT TË AMBASADËS TË PARË PËR FËMIJË NË BOTË ME...
25 VITE TË EKZISTIMIT DHE VEPRIMIT TË AMBASADËS TË PARË PËR FËMIJË NË BOTË ME...Детска Амбасада Меѓаши
 
RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2021 ALO BUSHAVKO / SOS TELEFON PËR FËMIJË DHE TË RI...
RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2021 ALO BUSHAVKO / SOS TELEFON PËR FËMIJË DHE TË RI...RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2021 ALO BUSHAVKO / SOS TELEFON PËR FËMIJË DHE TË RI...
RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2021 ALO BUSHAVKO / SOS TELEFON PËR FËMIJË DHE TË RI...First Children's Embassy in the World
 
Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01Mirgit Vataj
 
Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...
Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...
Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...FIRST CHILDREN'S EMBASSY IN THE WORLD MEGJASHI
 
PLANI RAJONAL I VEPRIMIT PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE, QARKU KUKËS
PLANI RAJONAL I VEPRIMIT PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE, QARKU KUKËSPLANI RAJONAL I VEPRIMIT PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE, QARKU KUKËS
PLANI RAJONAL I VEPRIMIT PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE, QARKU KUKËSALB-AID Kukes
 
1. Arsimi gjithëpërfshires (1).ppt
1. Arsimi gjithëpërfshires (1).ppt1. Arsimi gjithëpërfshires (1).ppt
1. Arsimi gjithëpërfshires (1).pptEdaKotarja
 

More Related Content

Similar to Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative.pdf

Raport vleresimi i strategjise per femijet 2006 2011 (30 november 2012)
Raport vleresimi i strategjise per femijet 2006 2011 (30 november 2012)Raport vleresimi i strategjise per femijet 2006 2011 (30 november 2012)
Raport vleresimi i strategjise per femijet 2006 2011 (30 november 2012)ALB-AID Kukes
 
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëCatalyst Balkans
 
Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...
Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...
Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...Детска Амбасада Меѓаши
 
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...First Children's Embassy in the World
 
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...Детска Амбасада Меѓаши
 
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVEUDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVEALB-AID Kukes
 
Alo116 raporti vjetor 2010-131211051616-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2010-131211051616-phpapp01Alo116 raporti vjetor 2010-131211051616-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2010-131211051616-phpapp01Mirgit Vataj
 
Çdo fëmijë ka nevojë për familje - UNICEF Crna Gora (2013) - Albanian version
Çdo fëmijë ka nevojë për familje - UNICEF Crna Gora (2013) - Albanian versionÇdo fëmijë ka nevojë për familje - UNICEF Crna Gora (2013) - Albanian version
Çdo fëmijë ka nevojë për familje - UNICEF Crna Gora (2013) - Albanian versionUNICEF Europe & Central Asia
 
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari XAdoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari XGersa_a
 
Fushatë ndërgjegjësimi kundër shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve
Fushatë ndërgjegjësimi kundër shfrytëzimit ekonomik të fëmijëveFushatë ndërgjegjësimi kundër shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve
Fushatë ndërgjegjësimi kundër shfrytëzimit ekonomik të fëmijëveandi38
 
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016ALB-AID Kukes
 
Alo116 raport vjetor 2011-131211051650-phpapp02
Alo116 raport vjetor 2011-131211051650-phpapp02Alo116 raport vjetor 2011-131211051650-phpapp02
Alo116 raport vjetor 2011-131211051650-phpapp02Mirgit Vataj
 

Similar to Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative.pdf (20)

Raport vleresimi i strategjise per femijet 2006 2011 (30 november 2012)
Raport vleresimi i strategjise per femijet 2006 2011 (30 november 2012)Raport vleresimi i strategjise per femijet 2006 2011 (30 november 2012)
Raport vleresimi i strategjise per femijet 2006 2011 (30 november 2012)
 
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
 
Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...
Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...
Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...
 
Nr1 alb
Nr1 albNr1 alb
Nr1 alb
 
Shenjë se mundet
Shenjë se mundetShenjë se mundet
Shenjë se mundet
 
my first upload
my first uploadmy first upload
my first upload
 
Raport alternativ i organizatave joqeveritare ndaj reporteve shtetërore për g...
Raport alternativ i organizatave joqeveritare ndaj reporteve shtetërore për g...Raport alternativ i organizatave joqeveritare ndaj reporteve shtetërore për g...
Raport alternativ i organizatave joqeveritare ndaj reporteve shtetërore për g...
 
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
 
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
 
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVEUDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE
 
Alo 116 raporti vjetor 2010
Alo 116  raporti vjetor 2010Alo 116  raporti vjetor 2010
Alo 116 raporti vjetor 2010
 
Alo116 raporti vjetor 2010-131211051616-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2010-131211051616-phpapp01Alo116 raporti vjetor 2010-131211051616-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2010-131211051616-phpapp01
 
MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020
 
CCOSLA Project. Taining Module
CCOSLA Project. Taining ModuleCCOSLA Project. Taining Module
CCOSLA Project. Taining Module
 
Çdo fëmijë ka nevojë për familje - UNICEF Crna Gora (2013) - Albanian version
Çdo fëmijë ka nevojë për familje - UNICEF Crna Gora (2013) - Albanian versionÇdo fëmijë ka nevojë për familje - UNICEF Crna Gora (2013) - Albanian version
Çdo fëmijë ka nevojë për familje - UNICEF Crna Gora (2013) - Albanian version
 
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari XAdoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X
 
Fushatë ndërgjegjësimi kundër shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve
Fushatë ndërgjegjësimi kundër shfrytëzimit ekonomik të fëmijëveFushatë ndërgjegjësimi kundër shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve
Fushatë ndërgjegjësimi kundër shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve
 
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
 
Udhëzues për median per raportimin e abuzimit te femijeve
Udhëzues për median per raportimin e abuzimit te femijeveUdhëzues për median per raportimin e abuzimit te femijeve
Udhëzues për median per raportimin e abuzimit te femijeve
 
Alo116 raport vjetor 2011-131211051650-phpapp02
Alo116 raport vjetor 2011-131211051650-phpapp02Alo116 raport vjetor 2011-131211051650-phpapp02
Alo116 raport vjetor 2011-131211051650-phpapp02
 

More from First Children's Embassy in the World

Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децатаДраги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децатаFirst Children's Embassy in the World
 
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdfМОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdfFirst Children's Embassy in the World
 
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...First Children's Embassy in the World
 
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОFirst Children's Embassy in the World
 
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...First Children's Embassy in the World
 
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...First Children's Embassy in the World
 
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...First Children's Embassy in the World
 
DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...
DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...
DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...First Children's Embassy in the World
 
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfFirst Children's Embassy in the World
 
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...First Children's Embassy in the World
 
BLAGOJA CHOREVSKI-CHORE, VICE-AMBASSADOR “I feel proud, when I go to MEGJASHI...
BLAGOJA CHOREVSKI-CHORE, VICE-AMBASSADOR “I feel proud, when I go to MEGJASHI...BLAGOJA CHOREVSKI-CHORE, VICE-AMBASSADOR “I feel proud, when I go to MEGJASHI...
BLAGOJA CHOREVSKI-CHORE, VICE-AMBASSADOR “I feel proud, when I go to MEGJASHI...First Children's Embassy in the World
 
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...First Children's Embassy in the World
 
Позначајни организациски постигнувања и заложби.pdf
Позначајни организациски постигнувања и заложби.pdfПозначајни организациски постигнувања и заложби.pdf
Позначајни организациски постигнувања и заложби.pdfFirst Children's Embassy in the World
 
MONOGRAPH First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022 , 30 year...
MONOGRAPH First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022 , 30 year...MONOGRAPH First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022 , 30 year...
MONOGRAPH First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022 , 30 year...First Children's Embassy in the World
 

More from First Children's Embassy in the World (20)

Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децатаДраги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата
 
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdfDragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf
 
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdfDragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf
 
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdfDragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf
 
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdfDragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf
 
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdfМОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf
 
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
 
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
 
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
 
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
 
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
 
DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...
DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...
DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...
 
Годишен извештај АлоБушавко 2022.pdf
Годишен извештај АлоБушавко 2022.pdfГодишен извештај АлоБушавко 2022.pdf
Годишен извештај АлоБушавко 2022.pdf
 
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
 
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...
 
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizativeArritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative
 
BLAGOJA CHOREVSKI-CHORE, VICE-AMBASSADOR “I feel proud, when I go to MEGJASHI...
BLAGOJA CHOREVSKI-CHORE, VICE-AMBASSADOR “I feel proud, when I go to MEGJASHI...BLAGOJA CHOREVSKI-CHORE, VICE-AMBASSADOR “I feel proud, when I go to MEGJASHI...
BLAGOJA CHOREVSKI-CHORE, VICE-AMBASSADOR “I feel proud, when I go to MEGJASHI...
 
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
 
Позначајни организациски постигнувања и заложби.pdf
Позначајни организациски постигнувања и заложби.pdfПозначајни организациски постигнувања и заложби.pdf
Позначајни организациски постигнувања и заложби.pdf
 
MONOGRAPH First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022 , 30 year...
MONOGRAPH First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022 , 30 year...MONOGRAPH First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022 , 30 year...
MONOGRAPH First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022 , 30 year...
 

Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative.pdf

 • 1. AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE NЁ BOT – MEGJASHI 1992-2022 Për Аmbasadën Ambasada e parë e fëmijëve në botë-Megjashi është themeluar më datë 29 prill 1992 në Shkup dhe është organizata e parë e regjistruar qytetare për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëve në Republikën e Maqedonisë, me vizionin - Një botë më të drejtë për çdo fëmijë! Si një nga organizatat e pakta me shumë besim ndër qytetarët sot, Megjashi është sinonim i të drejtave dhe mirëqenies së fëmijëve. Vite të tëra është një nga organizatat e njohura për qytetarët , por edhe partner i përkushtuar i organizatave dhe nismave të shumta qytetare, rrjeteve, institucioneve publike, mediave dhe kompanive nga vendi dhe jashtë. Megjashi është e njohur për numrin e madh të aktiviteteve, organizatë e cila është e zëshme për çështjet më të zjarrta sociale që prekin fëmijët. Organizatë e pavarur nga partia, me pasqyrë të qartë të problemeve dhe nevojave sociale, falë shërbimeve dhe përbërësve të saj, është gjithmonë e gatshme që t’u përgjigjet të gjitha sfidave dërrmuese, pavarësisht nga portofoli aktual i projektit. 02/2465-316-Megjashi 071-399-079-QZHK shërbimi 070-390-632-AloBushavko www.childrensembassy.org.mk info@childrensembassy.org.mk Rruga: Kosta Novakoviq 22a Kontakt: Të gjitha idealet e kësaj bote nuk i vlejnë lotët e një fëmije F.M.Dostoevski 070 390 632
 • 2. Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative: 1. AloBushavko 070 390 632 linjë për ndihmë dhe mbështetje për fëmijë dhe të rinj me 32.683 raporte në 29 vite ekzistencë dhe funksionim 2. Mbi 1.500 artikuj në shtyp dhe 1.826 raporte televizive dhe paraqitje në media për përfaqësimin e të drejtav e të fëmijëve në publik dhe para institucioneve (reagime, intervista, debate...) - Përfaqësimi i të drejtave të fëmijëve në rrugë dhe fëmijëve të rrugës (Qendra ditore për fëmijët që nuk ndjekin shkollën gjatë viteve 2005-2015; Strategjia dhe plani i veprimit për të drejtat e fëmijëve dhe mbështetje për fëmijët në rrugë/fëmijët e rrugës, shërbimi për rroba të dorës të dytë që është i dis- ponueshëm për më shumë se 15 vjet për familjet më të rrezikuara). - Përfaqësimi i fëmijëve për ambient jetësor të shëndetshëm dhe ajër të pastër (reagime, postime, protes- ta para Drisla, Usje, Qeverisë, në lokacione të ndryshme në Shkup dhe në shumë qytete të Maqedonisë) - Përfaqësimi për sanksione më të mëdha për pedofilët para opinionit dhe institucioneve me masa të miratuara për kastrim kimik për përsëritësit e veprave. - Përfaqësimi i të drejtave të fëmijëve pa prindër të drejtat e fëmijëve për të njohur prindërit e tyre biolog- jik përmes mbështetjes së Aksionit të organizatës KLIK. - Përfaqësimi për ndryshimin e ligjit për familje nëpërmjet mbështetjes së iniciativës për Prindërim të përbashkët dhe të përgjegjshëm pas divorcit. Numri i raporteve dhe numri i fëmijëve dhe të rinjve të përfshirë në raportet gjatë periudhës: tetor 1993-mars 2022 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1993-1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 marsh 2022 3769 4609 990 129412001250 1000 143 77 324 414 912 704 361 360 377 239 235 397 279 123 113 82 98 113 113 240 329 118
 • 3. 3. Arsimi paqësor si program dhe aktivitet që mobilizon, trajnon dhe bashkon mbi 150 profesorë-e në 6 qytete të Maqedonisë 4. Мbrojtjа e fëmijëve nga konfliktet ushtarake dhe fatkeqësitë e tjera - Lufta në Jugosllavi në vitin 1992-apel për kujdesin ndaj fëmijëve të prekur nga lufta - mbi 60.000 nëna dhe fëmijë janë evakuuar dhe përkujdesur në Maqedoni. - Kriza në Kosovë-punа në 5 kampe për të ndihmuar fëmijët e prekur nga lufta. - Konflikti në Maqedoni në vitin 2001-hapja e strehës për përkujdesjen e 16 personave të zhvendosur brenda vendit. - Lufta në Siri dhe punëtori me fëmijët refugjatë në kampet e Tabanovcit. - mbi 500 fëmijë u përfshinë në kampet verore për mbështetjen e fëmijëve të prekur nga lufta. - Vërshime të mëdha në vitin 2016 në disa fshatra në Shkup-Stajkovc, Singeliq, Araçinë dhe Smilkovc. MEGJASHI së bashku me vullnetarë, pediatër dhe, dermatologë ndihmuan fëmijët në zonat e përmbytura, 15 ditë, për aq kohë sa zgjati gjendja e jashtëzakonshme.
 • 4. 5. Raporte alternative - Raporti alternativ i fëmijëve për situatën e të drejtave të fëmijëve i është dorëzuar Komitetit të OKB-së për të Drejtat e Fëmijës më 30 tetor 2020 dhe është prezantuar në sesionin e 88-të paraprak të Komitetit në shkurt të vitit 2021. - Raporti alternativ për situatën e të drejtave të fëmijëve përgatitur nga Koalicioni Nacional Maqedonas për të Drejtat e Fëmijëve. 6. Promovimi i vullnetarizmit dhe përfshirja në aktivitete (mbi 1,300 vullnetarë me mbi 700,000 orë pune) 7. Punëtori pa pagesë për fëmijë ku morën pjesë 2000 fëmijë në periudhën 1994 deri në vitin 2009 dhe mbi 5.550 studentë të përfshirë në aktivitetet e Ambasadës së parë të fëmijëve në botë-Megjashi Atëqëekemibërëpër vete,vdesbashkëmene;Atë qëekemibërëpërtëtjerët mbetetepavdekshme. AlbertPike
 • 5. I njohur më parë si telefoni SOS për fëmijë dhe të rinj, AloBushavko ofron mbështetje psiko-sociale për fëmijë, të rinj dhe të rritur për tema të ndryshme që lidhen me fëmijët. Linja filloi të funksionojë për herë të parë në vitin 1993 si përgjigje ndaj shumë raportimeve për shkeljen e të drejtave të fëmijëve. AloBushavko është shok i fëmijëve i cili është i disponueshëm në çdo kohë për ndihmë dhe probleme të vogla, për dilemat, pyetjet dhe sfidat me të cilat përballen fëmijët dhe të rinjtë. Ekipi i AloBushavko përbëhet nga psikologë, pedagogë, punonjës socialë, mësues dhe vullnetarë. Vazhdimësia e punës në këtë linjë është shumë e rëndësishme për Ambasadën e parë të fëmijëve në botë- Megjashi, dhe jemi shumë të lumtur që me mbështetjen e shumë kompanive, institucioneve dhe qytetarëve, ajo funksionon pa probleme deri më sot. AloBushavko-telefon për fëmijë dhe të rinj 070 390 632 Raportimi i të dhënave nga raporti i fundit vjetor për vitin 2021 070 390 632 Alo Bushavko Marrëdhënie familjare 34% Kategoritë e problemeve të fëmijëve që janë objekt raportimi për ngjarje Lëndim 28% Qashmëria 18% Shëndeti mendor 13% Shkolla 5% Marrëdhënie familjare Lëndim Qasshmëri Shëndeti mendor Shkolla Shëndeti fizik Shëndeti fizik 2%
 • 6. Ekipi i Ambasadës së parë të fëmijëve në botë-Megjashi - i ndjek ngjarjet politike dhe publike dhe reagon ndaj raportimeve për shkelje të të drejtave të fëmijëve. Gjatë 30 viteve të funksionimit të saj, ka pasur më shumë se 1.500 shkrime në shtyp, reagime publike dhe mbi 1825 programe televizive, me të cilat është ushtruar pre- sion mbi institucionet për gatishmëri për të vepruar, përgjegjësi, kujdes dhe përkushtim në punën lidhur me fëmijët dhe të drejtat e tyre. Në Ambasadën e Parë të Fëmijëve- Megjashi, prej më shumë se 10 vitesh funksionon shërbimi për ndihmë dhe mbështetje të kategorive socio-ekonomike të cenueshme. Falë donacioneve nga popullata lokale, ne mund të ndihmojmë me veshmbathje dhe këpucë për ata që kanë nevojë. Brenda një muaji, ky shërbim gjeneron 20 donacione me veshmbathje dhe këpucë, ndërkaq rreth 100 persona për çdo muaj vijnë dhe zgjedhin nga veshmbathjet dhe këpucët e dhuruara. Në vitin 2021 në kuadër të këtij shërbimi ka pasur donacione me prodhime furre falë donacioneve të ofruara nga burektorja Vatasha dhe furra Bredvej. I njohur më parë si sektori i promovimit dhe qëndrueshmërisë ose sektori i mbledhjes së fondeve, sot aktivitetet kryesore janë të fokusuara në zhvillimin dhe qëndrueshmërinë organizative. Sektori ka zhvilluar strategji për qën- drueshmërinë financiare të viteve 2022-2024 në të cilën përcaktohen aktivitetet dhe qëllimet e ardhshme të sektorit. Në kuadër të sektorit është zhvilluar një plan biznesi, qëllimi i të cilit është zhvillimi i ndërmarrjes sociale. Reagime publike për mbrojtjen e fëmijëve dhe të drejtave të tyre Shërbim për rroba të dorës të dytë 02/2465-316 Sektori për hulumtim të zhvillimit dhe qëndrueshmërisë
 • 7. Fushat kryesore që kanë nevojë për mbështetjen tuaj Mënyra për donacion ose mbështetje për ndonjërën nga fushat kryesore www.childrensembassy.org.mk Uebfaqja e Megjashi www.bushavko.mk Uebfaqja e AloBushavko https://alobushavko.mk Linja AloBushavko 1. Linja AloBushavko për ndihmë dhe mbështetje për fëmijë dhe të rinj. Dhuroni për mbështetje të vazh- dueshme 24 orëshe për fëmijët dhe të rinjtë. 2. Përfaqësimi për të drejtat e fëmijëve dhe ndjekja e situatës me të drejtat e fëmijëve, reagimet ndaj politi- kave dhe praktikave që janë në kundërshtim me interesat më të mira të fëmijës. Dhuroni për gatishmëri për të vepruar dhe mobilizim edhe më të madh. 3. Shërbim për mbështetjen e personave me status të ulët socio-ekonomik, rroba të dorës të dytë, ushqim, materiale edukative... Dhuroni për të siguruar një numër më të madh donacionesh dhe për t’i shërbyer një numër i madh përdoruesish. 4. Sipërmarrja sociale (zhvillimi i sektorit për hulumtim, zhvillimit dhe qëndrueshmërisë dhe përfshirja e kategorive të cenueshme në punë ).Këtë muaj pra, nëntor 2022, sektori fillon me angazhimin e punësimit të kategorive të cenueshme. Dhuroni për zhvillim më të shpejtë dhe përfshirje më të madhe. 5. Kushte te mira pune. Dhuroni për sanimin e ndërtesës dhe ambienteve të punës ku punon ekipi i APFB Megjashi. 6. Fondi i krizës për intervenime urgjente, zjarre, përmbytje, tërmete dhe fatkeqësi të tjera - Dhuroni në fondin e krizës për mobilizim të shpejtë si dhe përdorim i duhur i fondeve. 7. Mbështetje e përgjithshme për punën e plotë të organizatës Misioni i Ambasadës së Fëmijëve - Megjashi është të përfaqësojë dhe mbrojë të drejtat e fëmijëve, të inkura- jojë prindërimin e përgjegjshëm dhe respektimin e personalitetit të fëmijëve, të forcojë lëvizjen civile për të drejtat e fëmijëve, pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të avokojë për funksionimin e institucioneve në interesin më të mirë të fëmijës. Megjashi promovon arsimin paqësorë, zhvillimin e qytetarisë aktive bazuar në parimin e jodhunës dhe kultivon diversitetin dhe mundësitë e barabarta për të gjithë. 1. Butoni i donacionit - www.childrensembassy.org.mk mbështetje e punës së përgjithshme të Megjashit 2. Blej produkt - www.bushavko.mk - mbështetje e punës së përgjithshme të Megjashit 3. Kuti donacionesh të vendosura në markete - mbështetje e punës së përgjithshme të Megjashit 4. Me plotësimin e formularit për mbështetje - Mbështetje konkrete në cilëndo nga fushat e përmendura më parë duke e dërguar në adresën tonë të emailit iro@childrensembassy.org.mk 5. Donacion për veshmbathje dhe këpucë, ushqim dhe produkte higjienike apo mjete shkollore direkt në ambientet e APFB Megjashi. 6. Bëhuni mbështetësi ynë i rregullt me pagesa mujore duke plotësuar formularin dhe ta dërgoni në adresën tonë të emailit iro@childrensembassy.org.mk 7. Lloj tjetër donacioni
 • 8. FORMULAR PËR MBËSHTETËSIT E AMBASADËS SË PARË TË FËMIJËVE NË BOTË-MEGJASHI Kontakti: o Personi fizik o Personi juridik (biznis, organizatë) (Emri) (mbiemri) ose emri i organizatës , nëse është person juridik: Мe donacionin tuaj do të bëheni pjesë e murit të njohjes së donatorëve (në euro) Dëshiroj të jap donacion prej o $ o € ose o denarë..........................(me fjalë).............................................. Тë cilën do ta plotësoj një herë o ose për një periudhë prej o 1 vit o 2 vjet o 3 vjet Fillimi i (datës-viti)............................................... o një herë o mujor o tremujor o gjashtëmujor o vjetor Pagesa o bankare pa para të gatshme o Tjetër: ................................................................................... o Dëshiroj të mbetem anonim/anonime o Тë financoj punën e linjës AloBushavko për fëmijë dhe të rinj; o Të financoj përfaqësimin e të drejtave të fëmijëve; o Të financoj funksionimin e shërbimit për mbështetjen e kategorive të cenueshme; o Të financoj zhvillimin e sipërmarrjes sociale dhe përfshirjen e kategorive të cenueshme në punë; o Të financoj rinovimin e ndërtesës dhe ambienteve ku punon ekipi i Megjashit; o Të financojë realizimin, promovimin dhe mbështetjen e organizatës, për të përmbushur nevojat dhe qëllimet e saj të deklaruara dhe të përcaktuara publikisht ose për të zgjidhur probleme të caktuara, në përputhje me statutin, planin dhe programin e organizatës. o Tjetër:................................................................................................................................................... o Pajtohem që të dhënat e mia personale do të përdoren ekskluzivisht për zbatimin e donacionit përmes marrëveshjes për donacion të specifikuar në formular dhe për asnjë qëllim tjetër. JU FALËNDEROJ PËR KOHËN QË NDATË DHE DONACIONIN TUAJ Për pyetje lidhur me formularin mund të paraqiteni në numrin e telefonit 071-399-079 ose shkruani në email adresën iro@childrensembassy.org.mk o Dëshiroj të paraqitem me emrin e mëposhtëm.................................................................................. DËSHIROJ QË DONACIONI IM TË MBËSHTESË: (Ju lutem speficikoni-përmendni) (shkruani dëshirën tuaj) o Mbi 500, oo o Mbi 1.000,oo o Mbi 3.000,oo o Mbi 5000,oo o Mbi 10.000,oo o Mbi 30.000, oo o Donator i ri Posti: email adresa: (qyteti) (shteti/vendi) (numri i postës) Adresa: Telefon: