SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
Bharatpur-4, Lankupul, Narayangarh, Chitwan, Nepal
Phone: 056-493726, Email: jibachhashah@gmail.com
Mobile: +977-9845024121, What Sapp: 9 8 1 1 1 8 0 2 0 8
Catalogue
2022-2023
Authors: Dr. Jibachha Sah, M.V.Sc,
Dr. Prabhakar K. Shah, M.V.Sc, Vet.
Med., Dr. Jyoti Kumari Sah, B.V.Sc
& A.H., M. Sc (Scholar).
Jibachha Publishing
Catalogue 2022-2023
Jibachha Publishing Veterinary Books
1
001. Jibachha's Practical Veterinary Surgery
Edition: 2nd, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah,
ISBN: 9789937843492. Price: 960/-
मो ऩुस्तक ऩशु चिककत्सक, ऩशु चिककत्सा विद्माथी य अनुसन्धानकतााहरूका राचग विशेष गयी नेऩारी
बाषाभा डडजाइन गरयएको हो। मस ऩुस्तकभा बेटेरयनयी शल्म चिककत्सा इततहास, एनेस्थेससमा, नसफॊदी,
सर्जाकर उऩकयणहरू, य गोजातीम , इक्िाइन, क्मानाइन, ओबाइन, क्माविन य स्िाइनभा सर्जाकर
िविचधको फायेभा 35 अध्मामहरू य 65 बन्दा फढी उऩ-अध्मामहरू सभािेश छन्। मो ऩुस्तक नेऩारभा
बेटेरयनयी शल्मकिमासम्फन्धी ऩहहरो िकाशन हो।
2
002. Jibachha's Veterinary Pharmacology &
Therapeutics
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
9789937843485, Price Rs.950/-
मो ऩुस्तक विशेष गयी नेऩारी बाषाभा ऩशु चिककत्सकहरूका राचग डडजाइन गरयएको हो, ऩशु चिककत्सा
अभ्मासभा सॊरग्न ऩशु चिककत्सा विद्माथी य अनुसन्धानकतााहरू। मस ऩुस्तकभा 58 अध्माम य ऩशु
चिककत्सा औषचध विऻान, मसको इततहास, गततशीरता, गततविऻान, फाये विसबन्न उऩ-अध्मामहरू सभािेश
छन् /
एर्न्टभाइिोबफमर, एर्न्टबाइयर, एन्थेरसभर्न्टक, ऩोषण य एथनो बेटेरयनयी फाये विस्तृत सॊमन्र अभ्मास
आहद। मो ऩुस्तक बेटेरयनयी पाभााकोरजीको फायेभा नेऩारभा ऩहहरो िकाशन हो।
3
003. Jibachha's Veterinary Anatomy & Physiology
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
9789937881906, Price Rs.940/-
मो ऩुस्तक ऩशु चिककत्सक, ऩशु चिककत्सा विद्माथी य अनुसन्धानकतााहरूका राचग विशेष गयी नेऩारी
बाषाभा डडजाइन गरयएको हो। मस ऩुस्तकभा विसबन्न जनाियहरूको शायीरयक य शायीरयक ऩऺहरू, विसबन्न
हदशात्भक सताहरू, चिरहरू य फहुविकल्ऩीम िश्नहरू सभािेश छन्। मो ऩुस्तक नेऩारभा िकासशत ऩहहरो
बेटेरयनयी एनाटॉभी य कपर्जमोरोजी ऩुस्तक हो।
4
004. Jibachha's Commercial Goat Farming
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
9937-8095-6-6, Price Rs.960/-
मो ऩुस्तक विशेष गयी व्मािसातमक फाख्राऩारन, ऩशु चिककत्सक, ऩशु चिककत्सा विद्माथी य फाख्रा ऩारनभा
सॊरग्न अनुसन्धानकतााहरूका राचग नेऩारी बाषाभा डडजाइन गरयएको हो। मस ऩुस्तकभा फाख्राको
व्मिस्थाऩन, ऩोषण, योग य ततनको तनदान, उऩिाय य तनमन्रणका फायेभा विसबन्न छविहरू सहहत ४४
अध्माम य करयफ १०० उऩ-अध्मामहरू सभािेश छन्। मो ऩुस्तक नेऩारभा व्मािसातमक फाख्रा उत्ऩादनको
फायेभा ऩहहरो िकाशन हो।
5
005. Jibachha's Commercial Pig Farming
Edition: Second Publisher: Jibachha Publishing, B.N.P-4, Lanku, Narayangarh, Chitwan, Nepal,
Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar Kumar Shah, ISBN: 9789937809559, Price Rs.1180/-
मो ऩुस्तक विशेष गयी व्मािसातमक सुॉगुय कृ षक, ऩशु चिककत्सक, ऩशु चिककत्सा विद्माथी य सुॉगुय
अभ्मासभा सॊरग्न अनुसन्धानकतााहरूका राचग नेऩारी बाषाभा डडजाइन गरयएको हो। मस ऩुस्तकभा सुॉगुय
व्मिस्थाऩन, ऩोषण, योगहरू य ततनीहरूको तनदान, उऩिाय य तनमन्रणको फायेभा फहुयॊगी य B&W छविहरू
सहहत 60 अध्मामहरू सभािेश छन्। मो ऩुस्तक व्मािसातमक सुॊगुय उत्ऩादन फाये नेऩारभा ऩहहरो िकाशन
हो।
6
006. Patent Veterinary Medicine
Edition: 5th ed., Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah,
ISBN: 9789937843461, Price Rs.950/-
मो ऩुस्तक ऩशु चिककत्सक, ऩशु चिककत्सा विद्माथी य अनुसन्धानकतााहरूका राचग विशेष गयी नेऩारी
बाषाभा डडजाइन गरयएको हो। मस ऩुस्तकभा नेऩारभा उऩरब्ध 850 बन्दा फढी ऩेटेन्ट बेटेरयनयी
औषचधहरू ततनीहरूको सॊयिना, सङ्क
े त, खुयाक, िशासन, सािधानी य ततनीहरूको आऩूतता सभािेश छन्।
7
007. Clinical Animal Health Science
Edition: 2nd, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah,
ISBN: 9789937843478, Price: Rs.950/-
मो ऩुस्तक ऩशु चिककत्सक, ऩशु चिककत्सा विद्माथी य अनुसन्धानकतााहरूका राचग विशेष गयी नेऩारी
बाषाभा डडजाइन गरयएको हो। मस ऩुस्तकभा 15 अध्मामहरू य 100 बन्दा फढी उऩ-अध्मामहरू ऩशु
र्क्रतनकर योगहरू, कायणहरू, योगजनन, ततनीहरूको तनदान य उऩिायको फायेभा सभािेश छन्। मो ऩुस्तक
नेऩारी बाषाभा नेऩारको र्क्रतनकर डडर्जजको ऩहहरो िकाशन हो।
8
008 Jibachha's Textbook of
Non-ruminant Production & Management
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
9789937881913, Price Rs.685/-
मो ककताफ CTEVT ऩाठ्मिभ नेऩार अनुसाय कऺा ९ को राचग रेखखएको ऩहहरो ऩाठ्मऩुस्तक हो। मो
ऩुस्तक नेऩारभा ऩहहरो ऩटक नेऩारी बाषाभा रेखखएको हो । मस ऩुस्तकभा ऩाठ्मिभ अनुसाय सैद्धार्न्तक
य िमोगात्भक सरहरू छन्। मो ऩुस्तक ित्मेक सम्बावित दृष्टान्त/तर्स्फयहरू सहहत धेयै सयर रूऩभा
रेखखएको छ य मसभा 328 ऩृष्ठहरू छन्।
9
009 Jibachha's Colour Atlas of Poultry Diseases
Edition: First, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah, ISBN: 978-9937- 8434-5- 4
Price Rs.3,250/-
क
ु खुयाको योगको तनदान य उऩिाय य योकथाभका राचग उऩमोगी फनाउन मो अभूल्म ऩुस्तक र्जफछाज
करय एटरस अप ऩोल्री डडर्जज (जेसीएऩीडी) रेखखएको हो । मस ऩुस्तकभा एहटमोरोजी, योगजनन,
र्क्रतनकर सॊक
े त, तनदान, र्क्रतनकर योगविऻान य धेयै ििसरत क
ु खुया योगहरूको तनमन्रणको साथ
उऩिायको िणान छ।
10
010Jibachha's Applied Preventive Veterinary medicine
Edition: First, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah, ISBN: 978-9937-8434-2-3
Price Rs: 1,350/-
मो अभूल्म ऩुस्तक Jibachha's Applied Preventive Veterinary Medicine (JAPVM) ऩशुचिककत्सकराई कपल्ड
अभ्मासभा सॊरग्नताका साथै स्नातक बेटेरयनयी विद्माथीहरूराई ऩूणा िततफद्धताको राचग रेखखएको छ।
नेऩारभा भानकीकृ त र्क्रतनकर योग तनदान ढाॉिा, ऩशु चिककत्सा अभ्मासका सफै तहहरूभा िमोगशारा
सभथान य उऩिाय हदशातनदेशहरूको अबािरे औषचधहरूको तक
ा हीन िमोग बएको छ। मस ऩुस्तकभा
एहटमोरोजी, योगजनन, र्क्रतनकर चिन्ह, तनदान, र्क्रतनकर योगविऻान य िामः ििसरत ऩशु योगहरूको
तनमन्रणको साथ उऩिायको विियण सभािेश छ।
11
011Jibachha's Applied Clinical Veterinary medicine
Edition: First, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah, ISBN: 978-9937-8434-3-0
Price: 1,350/-
र्जफछ एप्राइड र्क्रतनकर बेटेरयनयी भेडडससन (JACVM) ऩशु चिककत्सा विद्माथी, अभ्मास गने ऩशु
चिककत्सक य ऺेरीम काभदायहरूका राचग सफैबन्दा व्माऩक, बयऩदो सन्दबा हो। मो ऩुस्तक 40 अध्मामहरू
सभािेश गदाछ य 2 बागहरूभा व्मिर्स्थत गरयएको छ। बाग I को ऩहहरो 21 खण्डहरू, साभान्म
र्क्रतनकर ऩयीऺा ससद्धान्तहरू, बेटेरयनयी विद्माथीहरू य चिककत्सकहरूराई हदभागभा याखेय रेखखएको
चथमो। मी अध्मामहरूभा सभािेश जानकायी बनेको विद्माथीहरूराई उनीहरूको ऩरयिमात्भक र्क्रतनकर
ऩाठ्मिभहरूभा ससकाउने जानकायी हो।
ित्मेक अध्मामको बाग II विसशष्ट योगहरू बाग ऩरयबाषाहरूफाट सुरु हुन्छ य, सान्दसबाक हुॉदा, योग िा
िविचधहरूको राचग सभानाथी शब्दहरूभा ऩािन, श्िासिश्िास, भूर, रृदम योग, भेटाफोसरक योग, सॊिेदी
िणारीको योग य विसबन्न कायणरे हुने विषाक्तताको फायेभा जानकायी सभािेश गदाछ। िस्तुहरू िभशः।
मी अध्मामहरूराई ऩरयिम, एहटमोरोजी, र्क्रतनकर साइन, तनदान, योगजनन, र्क्रतनकर योगविऻान य
ततनका उऩिायहरूको विियण हदने खण्डभा विबाजन गरयएको छ।
12
012. Jibachha's Veterinary Competition Guide
Volume-I
Edition: First, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah, ISBN: 9999333-547-5-7
Price Rs.775/-
र्जफछ बेटेरयनयी िततमोचगता गाइड, बोल्मुभ-I (र्जफछ VCGI) िततमोचगताको 'हाडा टु क्र्माक' भागाको राचग
टिा िदान गने ऩशु चिककत्सकहरूराई िततफद्धताको ऩूतताको राचग रेखखएको हो। ऩशु चिककत्सा िततमोचगता
गाइड िश्न फैंक भार होइन, तय मो एक व्माऩक गाईड, िततमोचगताहरू क्र्माक गना तमाय य शर्क्तशारी
उऩकयण ऩतन हो। िततस्ऩधाा बनेको हदभागको िमोग भार होइन । Jibachha VCG-I रे तऩाइॉराई तऩाइॉको
िततस्ऩधाात्भक ऩयीऺा, ििेश ऩयीऺा य अन्तिाातााभा सफैबन्दा उऩमुक्त उत्तय खोज्न भद्दत गदाछ।
13
013.Jibachha's Veterinary Competition Guide Volume-II
Edition: First, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah, ISBN: 9999333-547-5-7
Price Rs.775/-
र्जफछ बेटेरयनयी िततमोचगता गाइड, बोल्मुभ-II (JVCG-II) िततमोचगताको 'हाडा टु क्र्माक' भागाको राचग टिा
िदान गने ऩशुचिककत्सकहरूराई िततफद्धताको ऩूतता जस्तै हो। ऩशु चिककत्सा िततमोचगता गाइड िश्न फैंक
भार होइन, तय मो एक व्माऩक गाईड, िततमोचगताहरू क्र्माक गना तमाय य शर्क्तशारी उऩकयण ऩतन हो।
िततस्ऩधाा बनेको हदभागको िमोग भार होइन । JVCG-II रे तऩाइॉराई तऩाइॉको िततस्ऩधाात्भक ऩयीऺा,
ििेश ऩयीऺा य अन्तिाातााभा सफैबन्दा उऩमुक्त उत्तय खोज्न भद्दत गदाछ। िस्तुत सॊक्षऺप्त, साभूहहक
ऩाण्डुसरवऩ विसबन्न ििेश ऩयीऺा, सािाजतनक सेिा ऩयीऺा य अन्तिाातााका राचग उऩमोगी िाभाखणक
जानकायी िदान गने उद्देश्म हो।
14
014. Jibachha's Veterinary Competition Guide
Volume-III
Edition: First, Publisher: Jibachha Publishing, B.N.P-4, Lanku, Narayangarh, Chitwan, Nepal, Editor:
Dr. Jibachha Sah, ISBN: 978-9937-8434-0-9
मो ऩुस्तक रोक सेिा आमोगको ऩयीऺा, ििेश ऩयीऺा य अन्म िततस्ऩधाात्भक ऩयीऺाको तमायी गने
उद्देश्मरे नेऩारी बेटेरयनयी विद्माथीका राचग नेऩारी बाषाभा विशेष रूऩभा डडजाइन गरयएको हो। मस
ऩुस्तकभा ऩशु चिककत्सा विऻान, ऩशुऩारन, ऩोषण, दुग्ध, ियन य िाया आहद सम्फन्धी २० अध्मामहरू छन्।
15
015. Commercial Layers Poultry Farming
Edition: First, Publisher: Jibachha Publishing, B.N.P-4, Lanku, Narayangarh, Chitwan, Nepal, Editor:
Dr. Jibachha Sah, ISBN: 978-99946-2-510-9 price Rs.775/-
मो ऩुस्तक क
ु खुयाऩारन, ऩशु चिककत्सा विद्माथी, क
ु खुया व्मिसामी य अनुसन्धानकतााहरूका राचग नेऩारी
बाषाभा विशेष रूऩभा डडजाइन गरयएको हो। मस ऩुस्तकभा तह व्मिस्थाऩन, आहाय, ऩोषण, योग तनदान,
उऩिाय, योकथाभ, तनमन्रण य जैविक सुयऺा सभािेश छ। मो िकासशत ऩुस्तक बेटेरयनयी िकाशनको
शृङ्खराभा नेऩारभा नेऩारी बाषाभा तह खेतीसम्फन्धी ऩहहरो ऩुस्तक हो।
16
016. Broiler Poultry Farming
Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah, ISBN: 978-99946-2-509-3
Price Rs.650/-
मो ऩुस्तक विशेष गयी नेऩारी ककसान, ऩशु चिककत्सा िाविचधक य ऩशु चिककत्सा िाविचधक विद्मारमका
विद्माथीहरूका राचग रेखखएको हो। मो नेऩारी बाषाभा नेऩारभा ऩहहरो ऩटक िकासशत हो । मस
ऩुस्तकभा ब्रोइरय व्मिस्थाऩन, दाना तनभााण, ब्रोइरय ियाका योगहरू, नेऩारभा सफैबन्दा फढी ििसरत
ब्रोइरय योगको उऩिाय, योकथाभ य तनमन्रण सभािेश छ।
17
017. Jibachha's Textbook of Large Ruminant and management
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
9789937843485, Price Rs.685/-
मो ऩुस्तकरे ठू रा रुभान्ट उत्ऩादन य व्मिस्थाऩनको िणान गदाछ। मो नेऩारभा ऩतन ऩहहरो िकाशन हो।
18
018.Jibachhha's Hand book of Animal Husbandry
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
9789937843485, Price Rs.5250/-
अङ्रेजी बाषाभा रेखखएको र्जफछ ऩशुऩारन सम्फन्धी ऩुर्स्तका नेऩारको ऩहहरो िकाशन हो। मस
ऩुस्तकभा ऩशुऩारन, िाया उत्ऩादन, दुग्ध, भाछाऩारन, घोडा, क
ु खुया, बेडाफाख्रा, क
ु क
ु य, खयामो ऩारनरगामत
१८ िटा अध्माम सभेहटएको छ। करयफ १२०० ऩृष्ठहरू हाडा कबयभा उऩरब्ध ऩुस्तक।
19
019.General Animal Husbandry Science
Edition: Second, Publisher: Jibachha Publishing, B.N.P-5, Lanku, Narayangarh, Chitwan, Nepal,
Editor: Dr. Jibachha Sah, ISBN: 978-99933-968-7-1 Price Rs.660/-
मो ऩुस्तक ऩशु व्मिस्थाऩन, जनाियको नस्र, ऩोषण य िजनन फाये नेऩारी बाषाभा िकासशत छ। कृ षक,
ऩशु चिककत्सा िाविचधक य ऩशु चिककत्सकका राचग नेऩारी बाषाभा मो ऩहहरो िकाशन हो।
20
020. Jibachha's Textbook of Veterinary Laboratory
Technique
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
9789937727037, Price Rs.1,150/-
मस ऩुस्तकरे डडप्रोभा स्तयको ऩाठ्मिभभा आधारयत ऩशु चिककत्सा िमोगशारा िविचधको िणान गदाछ।
21
021.General Veterinary Clinician Guide
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
9789937843416, Price Rs.555/-
नेऩारी बाषाभा मो ऩहहरो िकाशन ऩशु योग, रऺण, तनदान, सबन्न तनदान, य उऩिाय सभेट्छ।मो ऩुस्तक
25000 ितत बफिी बएको छ।
22
022. Jibachha's Textbook of Equine, Rabbit & Pet
Animals
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
978993727051, Price Rs.950/-
मो ऩाठ्मऩुस्तक बेटेरयनयी डडप्रोभा स्तयको ऩाठ्मिभभा आधारयत छ।खयगोश य ऩाल्तु जनािय ऩाठ्मिभ
को सफै ऩऺ को किय।
23
023. Jibachha's Textbook of Veterinary Epidemiology
and Public Health
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
9789937843461, Price Rs.950/-
मो ऩुस्तक ऩशु चिककत्सा भहाभायी विऻान को िणान गदाछ। मो ऩुस्तक zoonotic disease, योग ढाॉिा य
सािाजतनक स्िास््म िणान गदाछ।
24
024. Jibachha's Textbook of Animal Health Volume-I
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
9789937843485, Price Rs.950/-
मो ऩुस्तक डडप्रोभा स्तयको ऩाठ्मिभभा आधारयत छ। ऩशु स्िास््म ऩुस्तकभा जनाियको शयीय यिना य
शयीय विऻान सभािेश छ। मो ऩुस्तक भा ऩशु योगहरू सभािेश छन्।
25
025.Jibachha's Textbook of Animal Health Volume-II
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
9789937727006, Price Rs.1150/-
मो ऩुस्तक डडप्रोभा स्तयको ऩाठ्मिभभा आधारयत छ। मस ऩुस्तकरे ऩशुधनको सॊिाभक य सॊिाभक
योगको िणान गदाछ।मो ऩुस्तक भा ऩशु योगहरू सभािेश छन्।
26
026.Advance Animal Health Science
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
978993354789, Price Rs.550/-
मस ऩुस्तकरे िैऻातनक िभाण, तनदान ढाॉिा य उऩिाय िकिमाभा आधारयत 86 बन्दा फढी दामय गयेको
िणान गदाछ। मो ऩशु चिककत्सा जनार य ऩुस्तक क
े स अध्ममनफाट सरखखत ऩुस्तक हो।
27
027. Patent Index of Veterinary Specialties
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
9993354767, Price Rs.550/-
मस ऩुस्तकरे 500 बन्दा फढी ऩशु चिककत्सा औषचध, ततनीहरूको सॊयिना, सॊक
े त, खुयाक, आऩूतता, सािधानी
य प्माक िणान गदाछ।
28
028. Animal Reproductive Diseases
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
99933547-6-7, Price Rs.950/-
मस ऩुस्तकरे ऩशुधनको िजनन विकायहरू जस्तै एनीस्रस, डडस्टोककमा, दोहोरयने िजननकतााहरू, तीय
कायणहरू य उऩिायहरू िणान गदाछ।
29
029. Dog, Their Care and Treatment
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
99933-547-5-9, Price Rs.550/-
मस ऩुस्तकरे क
ु क
ु यको योग, ऩोषण, व्मिस्थाऩन, तासरभ य क
ु क
ु यको उऩिायका राचग िमोग हुने औषचधको
िणान गदाछ।
30
030. Jibachha's veterinary Laboratory knowledge
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
9789993396895, Price Rs.1275/-
मस ऩुस्तकभा ऩशु योगहरूको तनदान िकिमा िणान गरयएको छ। ऩशु योग तनदानभा िमोग हुने उऩकयण य
यसामनहरू विस्तृत रूऩभा िणान गरयएको छ।
31
031.Jibachha's Textbook of Animal Nutrition & Fodder
Production
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Sh,ah, Dr.
Jyoti kumari Sah ISBN: 9789937727105, Price Rs.1, 150/-
मस ऩुस्तकभा डडप्रोभा स्तयको ऩाठ्मिभको आधायभा ऩशु ऩोषण य घाॉस उत्ऩादन साभरीहरू सभािेश
छन्। ऩशु ऩोषण य घाॉस उत्ऩादन सम्फन्धी ऩुस्तकभा 500 बन्दा फढी िस्तुतनष्ठ िश्नहरू सभािेश छन्।
32
032.Jibachha's Preventive Animal Health Science
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
9789937881944, Price Rs.950/-
मो ऩुस्तकरे जनाियको ब्माक्टेरयमर, बाइयर, िोटोजोआन य ऩयजीिी योगहरूको िणान गदाछ। मो नेऩारभा
ऩहहरो ऩटक नेऩारी बाषाभा िकासशत बएको हो।
33
033. Jibachha's Textbook of Basic Farm Housing and
Biosecurity
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K.
Shah,Dr.Jyoti Kumari Sah, ISBN: 9789937843485, Price Rs.1150/-
मस ऩुस्तकरे ऩशुधन ऩशु कल्माण, ऩशु आिास य जैविक सुयऺा उऩामहरू िणान गदाछ। मो ऩुस्तक
डडप्रोभा स्तयको ऩाठ्मिभभा आधारयत छ।
34
034. Jibachha's Textbook of Poultry Production & Management
Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN:
9789937727020, Price Rs.1150/-
मो ऩुस्तक क
ु खुया उत्ऩादन य व्मिस्थाऩनको डडप्रोभा स्तयको ऩाठ्मिभभा आधारयत छ।
35
1. Jibachha Textbook of introduction to animal production Price Rs.1150/-
2. Jibachha Textbook of Introduction to Animal Production and Management – I, Price Rs.1150/-
3. Jibachha Textbook of Basics of Animal Product Technology- I, Price Rs.1150/-
4. Jibachha Textbook of Introductory Genetics and Animal Breeding Price Rs.1150/-
5. Jibachha Textbook of Elementary Animal Reproduction Price Rs.1150/-
6. Jibachha Textbook of Introduction to One Health, Zoonosis and Food Safety Prices.1150/-
7. Jibachha Textbook of Fundamentals of Aquaculture and Fisheries Price Rs.1150/-
8. Jibachha Textbook of Basics of Animal Product Technology – II Price Rs.1150/-
9. Jibachha Textbook of Fundamentals of Animal Waste Management Price Rs.1150/-
10. Jibachha Textbook of Introductory Animal Welfare and Jurisprudence Price Rs.1150/-
11. Jibachha Textbook of Agriculture Extension and Communication Price Rs.1150/-

More Related Content

More from DrJibachhaSahVetphys

Jibachha publishing veterinary textbook
Jibachha publishing veterinary textbookJibachha publishing veterinary textbook
Jibachha publishing veterinary textbookDrJibachhaSahVetphys
 
Jibachha publishing veterinary textbook
Jibachha publishing veterinary textbookJibachha publishing veterinary textbook
Jibachha publishing veterinary textbookDrJibachhaSahVetphys
 
My Austrelia tour -Dr.Jibachha Sah
My Austrelia tour -Dr.Jibachha SahMy Austrelia tour -Dr.Jibachha Sah
My Austrelia tour -Dr.Jibachha SahDrJibachhaSahVetphys
 
A case report of canine oral papilloma treated successfully with homeopathy m...
A case report of canine oral papilloma treated successfully with homeopathy m...A case report of canine oral papilloma treated successfully with homeopathy m...
A case report of canine oral papilloma treated successfully with homeopathy m...DrJibachhaSahVetphys
 

More from DrJibachhaSahVetphys (7)

Jibachha publishing book
Jibachha publishing bookJibachha publishing book
Jibachha publishing book
 
Jibachha publishing veterinary textbook
Jibachha publishing veterinary textbookJibachha publishing veterinary textbook
Jibachha publishing veterinary textbook
 
Jibachha publishing veterinary textbook
Jibachha publishing veterinary textbookJibachha publishing veterinary textbook
Jibachha publishing veterinary textbook
 
-Animal product technology.pdf
-Animal product technology.pdf-Animal product technology.pdf
-Animal product technology.pdf
 
My Austrelia tour -Dr.Jibachha Sah
My Austrelia tour -Dr.Jibachha SahMy Austrelia tour -Dr.Jibachha Sah
My Austrelia tour -Dr.Jibachha Sah
 
RESUME;Dr.Jibachha Sah pdf
RESUME;Dr.Jibachha Sah pdfRESUME;Dr.Jibachha Sah pdf
RESUME;Dr.Jibachha Sah pdf
 
A case report of canine oral papilloma treated successfully with homeopathy m...
A case report of canine oral papilloma treated successfully with homeopathy m...A case report of canine oral papilloma treated successfully with homeopathy m...
A case report of canine oral papilloma treated successfully with homeopathy m...
 

Jibachha Publishing catalog.pdf

 • 1. Bharatpur-4, Lankupul, Narayangarh, Chitwan, Nepal Phone: 056-493726, Email: jibachhashah@gmail.com Mobile: +977-9845024121, What Sapp: 9 8 1 1 1 8 0 2 0 8 Catalogue 2022-2023 Authors: Dr. Jibachha Sah, M.V.Sc, Dr. Prabhakar K. Shah, M.V.Sc, Vet. Med., Dr. Jyoti Kumari Sah, B.V.Sc & A.H., M. Sc (Scholar). Jibachha Publishing Catalogue 2022-2023 Jibachha Publishing Veterinary Books
 • 2. 1 001. Jibachha's Practical Veterinary Surgery Edition: 2nd, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9789937843492. Price: 960/- मो ऩुस्तक ऩशु चिककत्सक, ऩशु चिककत्सा विद्माथी य अनुसन्धानकतााहरूका राचग विशेष गयी नेऩारी बाषाभा डडजाइन गरयएको हो। मस ऩुस्तकभा बेटेरयनयी शल्म चिककत्सा इततहास, एनेस्थेससमा, नसफॊदी, सर्जाकर उऩकयणहरू, य गोजातीम , इक्िाइन, क्मानाइन, ओबाइन, क्माविन य स्िाइनभा सर्जाकर िविचधको फायेभा 35 अध्मामहरू य 65 बन्दा फढी उऩ-अध्मामहरू सभािेश छन्। मो ऩुस्तक नेऩारभा बेटेरयनयी शल्मकिमासम्फन्धी ऩहहरो िकाशन हो।
 • 3. 2 002. Jibachha's Veterinary Pharmacology & Therapeutics Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9789937843485, Price Rs.950/- मो ऩुस्तक विशेष गयी नेऩारी बाषाभा ऩशु चिककत्सकहरूका राचग डडजाइन गरयएको हो, ऩशु चिककत्सा अभ्मासभा सॊरग्न ऩशु चिककत्सा विद्माथी य अनुसन्धानकतााहरू। मस ऩुस्तकभा 58 अध्माम य ऩशु चिककत्सा औषचध विऻान, मसको इततहास, गततशीरता, गततविऻान, फाये विसबन्न उऩ-अध्मामहरू सभािेश छन् / एर्न्टभाइिोबफमर, एर्न्टबाइयर, एन्थेरसभर्न्टक, ऩोषण य एथनो बेटेरयनयी फाये विस्तृत सॊमन्र अभ्मास आहद। मो ऩुस्तक बेटेरयनयी पाभााकोरजीको फायेभा नेऩारभा ऩहहरो िकाशन हो।
 • 4. 3 003. Jibachha's Veterinary Anatomy & Physiology Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9789937881906, Price Rs.940/- मो ऩुस्तक ऩशु चिककत्सक, ऩशु चिककत्सा विद्माथी य अनुसन्धानकतााहरूका राचग विशेष गयी नेऩारी बाषाभा डडजाइन गरयएको हो। मस ऩुस्तकभा विसबन्न जनाियहरूको शायीरयक य शायीरयक ऩऺहरू, विसबन्न हदशात्भक सताहरू, चिरहरू य फहुविकल्ऩीम िश्नहरू सभािेश छन्। मो ऩुस्तक नेऩारभा िकासशत ऩहहरो बेटेरयनयी एनाटॉभी य कपर्जमोरोजी ऩुस्तक हो।
 • 5. 4 004. Jibachha's Commercial Goat Farming Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9937-8095-6-6, Price Rs.960/- मो ऩुस्तक विशेष गयी व्मािसातमक फाख्राऩारन, ऩशु चिककत्सक, ऩशु चिककत्सा विद्माथी य फाख्रा ऩारनभा सॊरग्न अनुसन्धानकतााहरूका राचग नेऩारी बाषाभा डडजाइन गरयएको हो। मस ऩुस्तकभा फाख्राको व्मिस्थाऩन, ऩोषण, योग य ततनको तनदान, उऩिाय य तनमन्रणका फायेभा विसबन्न छविहरू सहहत ४४ अध्माम य करयफ १०० उऩ-अध्मामहरू सभािेश छन्। मो ऩुस्तक नेऩारभा व्मािसातमक फाख्रा उत्ऩादनको फायेभा ऩहहरो िकाशन हो।
 • 6. 5 005. Jibachha's Commercial Pig Farming Edition: Second Publisher: Jibachha Publishing, B.N.P-4, Lanku, Narayangarh, Chitwan, Nepal, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar Kumar Shah, ISBN: 9789937809559, Price Rs.1180/- मो ऩुस्तक विशेष गयी व्मािसातमक सुॉगुय कृ षक, ऩशु चिककत्सक, ऩशु चिककत्सा विद्माथी य सुॉगुय अभ्मासभा सॊरग्न अनुसन्धानकतााहरूका राचग नेऩारी बाषाभा डडजाइन गरयएको हो। मस ऩुस्तकभा सुॉगुय व्मिस्थाऩन, ऩोषण, योगहरू य ततनीहरूको तनदान, उऩिाय य तनमन्रणको फायेभा फहुयॊगी य B&W छविहरू सहहत 60 अध्मामहरू सभािेश छन्। मो ऩुस्तक व्मािसातमक सुॊगुय उत्ऩादन फाये नेऩारभा ऩहहरो िकाशन हो।
 • 7. 6 006. Patent Veterinary Medicine Edition: 5th ed., Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9789937843461, Price Rs.950/- मो ऩुस्तक ऩशु चिककत्सक, ऩशु चिककत्सा विद्माथी य अनुसन्धानकतााहरूका राचग विशेष गयी नेऩारी बाषाभा डडजाइन गरयएको हो। मस ऩुस्तकभा नेऩारभा उऩरब्ध 850 बन्दा फढी ऩेटेन्ट बेटेरयनयी औषचधहरू ततनीहरूको सॊयिना, सङ्क े त, खुयाक, िशासन, सािधानी य ततनीहरूको आऩूतता सभािेश छन्।
 • 8. 7 007. Clinical Animal Health Science Edition: 2nd, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9789937843478, Price: Rs.950/- मो ऩुस्तक ऩशु चिककत्सक, ऩशु चिककत्सा विद्माथी य अनुसन्धानकतााहरूका राचग विशेष गयी नेऩारी बाषाभा डडजाइन गरयएको हो। मस ऩुस्तकभा 15 अध्मामहरू य 100 बन्दा फढी उऩ-अध्मामहरू ऩशु र्क्रतनकर योगहरू, कायणहरू, योगजनन, ततनीहरूको तनदान य उऩिायको फायेभा सभािेश छन्। मो ऩुस्तक नेऩारी बाषाभा नेऩारको र्क्रतनकर डडर्जजको ऩहहरो िकाशन हो।
 • 9. 8 008 Jibachha's Textbook of Non-ruminant Production & Management Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9789937881913, Price Rs.685/- मो ककताफ CTEVT ऩाठ्मिभ नेऩार अनुसाय कऺा ९ को राचग रेखखएको ऩहहरो ऩाठ्मऩुस्तक हो। मो ऩुस्तक नेऩारभा ऩहहरो ऩटक नेऩारी बाषाभा रेखखएको हो । मस ऩुस्तकभा ऩाठ्मिभ अनुसाय सैद्धार्न्तक य िमोगात्भक सरहरू छन्। मो ऩुस्तक ित्मेक सम्बावित दृष्टान्त/तर्स्फयहरू सहहत धेयै सयर रूऩभा रेखखएको छ य मसभा 328 ऩृष्ठहरू छन्।
 • 10. 9 009 Jibachha's Colour Atlas of Poultry Diseases Edition: First, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah, ISBN: 978-9937- 8434-5- 4 Price Rs.3,250/- क ु खुयाको योगको तनदान य उऩिाय य योकथाभका राचग उऩमोगी फनाउन मो अभूल्म ऩुस्तक र्जफछाज करय एटरस अप ऩोल्री डडर्जज (जेसीएऩीडी) रेखखएको हो । मस ऩुस्तकभा एहटमोरोजी, योगजनन, र्क्रतनकर सॊक े त, तनदान, र्क्रतनकर योगविऻान य धेयै ििसरत क ु खुया योगहरूको तनमन्रणको साथ उऩिायको िणान छ।
 • 11. 10 010Jibachha's Applied Preventive Veterinary medicine Edition: First, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah, ISBN: 978-9937-8434-2-3 Price Rs: 1,350/- मो अभूल्म ऩुस्तक Jibachha's Applied Preventive Veterinary Medicine (JAPVM) ऩशुचिककत्सकराई कपल्ड अभ्मासभा सॊरग्नताका साथै स्नातक बेटेरयनयी विद्माथीहरूराई ऩूणा िततफद्धताको राचग रेखखएको छ। नेऩारभा भानकीकृ त र्क्रतनकर योग तनदान ढाॉिा, ऩशु चिककत्सा अभ्मासका सफै तहहरूभा िमोगशारा सभथान य उऩिाय हदशातनदेशहरूको अबािरे औषचधहरूको तक ा हीन िमोग बएको छ। मस ऩुस्तकभा एहटमोरोजी, योगजनन, र्क्रतनकर चिन्ह, तनदान, र्क्रतनकर योगविऻान य िामः ििसरत ऩशु योगहरूको तनमन्रणको साथ उऩिायको विियण सभािेश छ।
 • 12. 11 011Jibachha's Applied Clinical Veterinary medicine Edition: First, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah, ISBN: 978-9937-8434-3-0 Price: 1,350/- र्जफछ एप्राइड र्क्रतनकर बेटेरयनयी भेडडससन (JACVM) ऩशु चिककत्सा विद्माथी, अभ्मास गने ऩशु चिककत्सक य ऺेरीम काभदायहरूका राचग सफैबन्दा व्माऩक, बयऩदो सन्दबा हो। मो ऩुस्तक 40 अध्मामहरू सभािेश गदाछ य 2 बागहरूभा व्मिर्स्थत गरयएको छ। बाग I को ऩहहरो 21 खण्डहरू, साभान्म र्क्रतनकर ऩयीऺा ससद्धान्तहरू, बेटेरयनयी विद्माथीहरू य चिककत्सकहरूराई हदभागभा याखेय रेखखएको चथमो। मी अध्मामहरूभा सभािेश जानकायी बनेको विद्माथीहरूराई उनीहरूको ऩरयिमात्भक र्क्रतनकर ऩाठ्मिभहरूभा ससकाउने जानकायी हो। ित्मेक अध्मामको बाग II विसशष्ट योगहरू बाग ऩरयबाषाहरूफाट सुरु हुन्छ य, सान्दसबाक हुॉदा, योग िा िविचधहरूको राचग सभानाथी शब्दहरूभा ऩािन, श्िासिश्िास, भूर, रृदम योग, भेटाफोसरक योग, सॊिेदी िणारीको योग य विसबन्न कायणरे हुने विषाक्तताको फायेभा जानकायी सभािेश गदाछ। िस्तुहरू िभशः। मी अध्मामहरूराई ऩरयिम, एहटमोरोजी, र्क्रतनकर साइन, तनदान, योगजनन, र्क्रतनकर योगविऻान य ततनका उऩिायहरूको विियण हदने खण्डभा विबाजन गरयएको छ।
 • 13. 12 012. Jibachha's Veterinary Competition Guide Volume-I Edition: First, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah, ISBN: 9999333-547-5-7 Price Rs.775/- र्जफछ बेटेरयनयी िततमोचगता गाइड, बोल्मुभ-I (र्जफछ VCGI) िततमोचगताको 'हाडा टु क्र्माक' भागाको राचग टिा िदान गने ऩशु चिककत्सकहरूराई िततफद्धताको ऩूतताको राचग रेखखएको हो। ऩशु चिककत्सा िततमोचगता गाइड िश्न फैंक भार होइन, तय मो एक व्माऩक गाईड, िततमोचगताहरू क्र्माक गना तमाय य शर्क्तशारी उऩकयण ऩतन हो। िततस्ऩधाा बनेको हदभागको िमोग भार होइन । Jibachha VCG-I रे तऩाइॉराई तऩाइॉको िततस्ऩधाात्भक ऩयीऺा, ििेश ऩयीऺा य अन्तिाातााभा सफैबन्दा उऩमुक्त उत्तय खोज्न भद्दत गदाछ।
 • 14. 13 013.Jibachha's Veterinary Competition Guide Volume-II Edition: First, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah, ISBN: 9999333-547-5-7 Price Rs.775/- र्जफछ बेटेरयनयी िततमोचगता गाइड, बोल्मुभ-II (JVCG-II) िततमोचगताको 'हाडा टु क्र्माक' भागाको राचग टिा िदान गने ऩशुचिककत्सकहरूराई िततफद्धताको ऩूतता जस्तै हो। ऩशु चिककत्सा िततमोचगता गाइड िश्न फैंक भार होइन, तय मो एक व्माऩक गाईड, िततमोचगताहरू क्र्माक गना तमाय य शर्क्तशारी उऩकयण ऩतन हो। िततस्ऩधाा बनेको हदभागको िमोग भार होइन । JVCG-II रे तऩाइॉराई तऩाइॉको िततस्ऩधाात्भक ऩयीऺा, ििेश ऩयीऺा य अन्तिाातााभा सफैबन्दा उऩमुक्त उत्तय खोज्न भद्दत गदाछ। िस्तुत सॊक्षऺप्त, साभूहहक ऩाण्डुसरवऩ विसबन्न ििेश ऩयीऺा, सािाजतनक सेिा ऩयीऺा य अन्तिाातााका राचग उऩमोगी िाभाखणक जानकायी िदान गने उद्देश्म हो।
 • 15. 14 014. Jibachha's Veterinary Competition Guide Volume-III Edition: First, Publisher: Jibachha Publishing, B.N.P-4, Lanku, Narayangarh, Chitwan, Nepal, Editor: Dr. Jibachha Sah, ISBN: 978-9937-8434-0-9 मो ऩुस्तक रोक सेिा आमोगको ऩयीऺा, ििेश ऩयीऺा य अन्म िततस्ऩधाात्भक ऩयीऺाको तमायी गने उद्देश्मरे नेऩारी बेटेरयनयी विद्माथीका राचग नेऩारी बाषाभा विशेष रूऩभा डडजाइन गरयएको हो। मस ऩुस्तकभा ऩशु चिककत्सा विऻान, ऩशुऩारन, ऩोषण, दुग्ध, ियन य िाया आहद सम्फन्धी २० अध्मामहरू छन्।
 • 16. 15 015. Commercial Layers Poultry Farming Edition: First, Publisher: Jibachha Publishing, B.N.P-4, Lanku, Narayangarh, Chitwan, Nepal, Editor: Dr. Jibachha Sah, ISBN: 978-99946-2-510-9 price Rs.775/- मो ऩुस्तक क ु खुयाऩारन, ऩशु चिककत्सा विद्माथी, क ु खुया व्मिसामी य अनुसन्धानकतााहरूका राचग नेऩारी बाषाभा विशेष रूऩभा डडजाइन गरयएको हो। मस ऩुस्तकभा तह व्मिस्थाऩन, आहाय, ऩोषण, योग तनदान, उऩिाय, योकथाभ, तनमन्रण य जैविक सुयऺा सभािेश छ। मो िकासशत ऩुस्तक बेटेरयनयी िकाशनको शृङ्खराभा नेऩारभा नेऩारी बाषाभा तह खेतीसम्फन्धी ऩहहरो ऩुस्तक हो।
 • 17. 16 016. Broiler Poultry Farming Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah, ISBN: 978-99946-2-509-3 Price Rs.650/- मो ऩुस्तक विशेष गयी नेऩारी ककसान, ऩशु चिककत्सा िाविचधक य ऩशु चिककत्सा िाविचधक विद्मारमका विद्माथीहरूका राचग रेखखएको हो। मो नेऩारी बाषाभा नेऩारभा ऩहहरो ऩटक िकासशत हो । मस ऩुस्तकभा ब्रोइरय व्मिस्थाऩन, दाना तनभााण, ब्रोइरय ियाका योगहरू, नेऩारभा सफैबन्दा फढी ििसरत ब्रोइरय योगको उऩिाय, योकथाभ य तनमन्रण सभािेश छ।
 • 18. 17 017. Jibachha's Textbook of Large Ruminant and management Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9789937843485, Price Rs.685/- मो ऩुस्तकरे ठू रा रुभान्ट उत्ऩादन य व्मिस्थाऩनको िणान गदाछ। मो नेऩारभा ऩतन ऩहहरो िकाशन हो।
 • 19. 18 018.Jibachhha's Hand book of Animal Husbandry Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9789937843485, Price Rs.5250/- अङ्रेजी बाषाभा रेखखएको र्जफछ ऩशुऩारन सम्फन्धी ऩुर्स्तका नेऩारको ऩहहरो िकाशन हो। मस ऩुस्तकभा ऩशुऩारन, िाया उत्ऩादन, दुग्ध, भाछाऩारन, घोडा, क ु खुया, बेडाफाख्रा, क ु क ु य, खयामो ऩारनरगामत १८ िटा अध्माम सभेहटएको छ। करयफ १२०० ऩृष्ठहरू हाडा कबयभा उऩरब्ध ऩुस्तक।
 • 20. 19 019.General Animal Husbandry Science Edition: Second, Publisher: Jibachha Publishing, B.N.P-5, Lanku, Narayangarh, Chitwan, Nepal, Editor: Dr. Jibachha Sah, ISBN: 978-99933-968-7-1 Price Rs.660/- मो ऩुस्तक ऩशु व्मिस्थाऩन, जनाियको नस्र, ऩोषण य िजनन फाये नेऩारी बाषाभा िकासशत छ। कृ षक, ऩशु चिककत्सा िाविचधक य ऩशु चिककत्सकका राचग नेऩारी बाषाभा मो ऩहहरो िकाशन हो।
 • 21. 20 020. Jibachha's Textbook of Veterinary Laboratory Technique Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9789937727037, Price Rs.1,150/- मस ऩुस्तकरे डडप्रोभा स्तयको ऩाठ्मिभभा आधारयत ऩशु चिककत्सा िमोगशारा िविचधको िणान गदाछ।
 • 22. 21 021.General Veterinary Clinician Guide Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9789937843416, Price Rs.555/- नेऩारी बाषाभा मो ऩहहरो िकाशन ऩशु योग, रऺण, तनदान, सबन्न तनदान, य उऩिाय सभेट्छ।मो ऩुस्तक 25000 ितत बफिी बएको छ।
 • 23. 22 022. Jibachha's Textbook of Equine, Rabbit & Pet Animals Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 978993727051, Price Rs.950/- मो ऩाठ्मऩुस्तक बेटेरयनयी डडप्रोभा स्तयको ऩाठ्मिभभा आधारयत छ।खयगोश य ऩाल्तु जनािय ऩाठ्मिभ को सफै ऩऺ को किय।
 • 24. 23 023. Jibachha's Textbook of Veterinary Epidemiology and Public Health Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9789937843461, Price Rs.950/- मो ऩुस्तक ऩशु चिककत्सा भहाभायी विऻान को िणान गदाछ। मो ऩुस्तक zoonotic disease, योग ढाॉिा य सािाजतनक स्िास््म िणान गदाछ।
 • 25. 24 024. Jibachha's Textbook of Animal Health Volume-I Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9789937843485, Price Rs.950/- मो ऩुस्तक डडप्रोभा स्तयको ऩाठ्मिभभा आधारयत छ। ऩशु स्िास््म ऩुस्तकभा जनाियको शयीय यिना य शयीय विऻान सभािेश छ। मो ऩुस्तक भा ऩशु योगहरू सभािेश छन्।
 • 26. 25 025.Jibachha's Textbook of Animal Health Volume-II Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9789937727006, Price Rs.1150/- मो ऩुस्तक डडप्रोभा स्तयको ऩाठ्मिभभा आधारयत छ। मस ऩुस्तकरे ऩशुधनको सॊिाभक य सॊिाभक योगको िणान गदाछ।मो ऩुस्तक भा ऩशु योगहरू सभािेश छन्।
 • 27. 26 026.Advance Animal Health Science Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 978993354789, Price Rs.550/- मस ऩुस्तकरे िैऻातनक िभाण, तनदान ढाॉिा य उऩिाय िकिमाभा आधारयत 86 बन्दा फढी दामय गयेको िणान गदाछ। मो ऩशु चिककत्सा जनार य ऩुस्तक क े स अध्ममनफाट सरखखत ऩुस्तक हो।
 • 28. 27 027. Patent Index of Veterinary Specialties Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9993354767, Price Rs.550/- मस ऩुस्तकरे 500 बन्दा फढी ऩशु चिककत्सा औषचध, ततनीहरूको सॊयिना, सॊक े त, खुयाक, आऩूतता, सािधानी य प्माक िणान गदाछ।
 • 29. 28 028. Animal Reproductive Diseases Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 99933547-6-7, Price Rs.950/- मस ऩुस्तकरे ऩशुधनको िजनन विकायहरू जस्तै एनीस्रस, डडस्टोककमा, दोहोरयने िजननकतााहरू, तीय कायणहरू य उऩिायहरू िणान गदाछ।
 • 30. 29 029. Dog, Their Care and Treatment Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 99933-547-5-9, Price Rs.550/- मस ऩुस्तकरे क ु क ु यको योग, ऩोषण, व्मिस्थाऩन, तासरभ य क ु क ु यको उऩिायका राचग िमोग हुने औषचधको िणान गदाछ।
 • 31. 30 030. Jibachha's veterinary Laboratory knowledge Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9789993396895, Price Rs.1275/- मस ऩुस्तकभा ऩशु योगहरूको तनदान िकिमा िणान गरयएको छ। ऩशु योग तनदानभा िमोग हुने उऩकयण य यसामनहरू विस्तृत रूऩभा िणान गरयएको छ।
 • 32. 31 031.Jibachha's Textbook of Animal Nutrition & Fodder Production Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Sh,ah, Dr. Jyoti kumari Sah ISBN: 9789937727105, Price Rs.1, 150/- मस ऩुस्तकभा डडप्रोभा स्तयको ऩाठ्मिभको आधायभा ऩशु ऩोषण य घाॉस उत्ऩादन साभरीहरू सभािेश छन्। ऩशु ऩोषण य घाॉस उत्ऩादन सम्फन्धी ऩुस्तकभा 500 बन्दा फढी िस्तुतनष्ठ िश्नहरू सभािेश छन्।
 • 33. 32 032.Jibachha's Preventive Animal Health Science Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9789937881944, Price Rs.950/- मो ऩुस्तकरे जनाियको ब्माक्टेरयमर, बाइयर, िोटोजोआन य ऩयजीिी योगहरूको िणान गदाछ। मो नेऩारभा ऩहहरो ऩटक नेऩारी बाषाभा िकासशत बएको हो।
 • 34. 33 033. Jibachha's Textbook of Basic Farm Housing and Biosecurity Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah,Dr.Jyoti Kumari Sah, ISBN: 9789937843485, Price Rs.1150/- मस ऩुस्तकरे ऩशुधन ऩशु कल्माण, ऩशु आिास य जैविक सुयऺा उऩामहरू िणान गदाछ। मो ऩुस्तक डडप्रोभा स्तयको ऩाठ्मिभभा आधारयत छ।
 • 35. 34 034. Jibachha's Textbook of Poultry Production & Management Edition: 1st, Publisher: Jibachha Publishing, Editor: Dr. Jibachha Sah; Dr. Prabhakar K. Shah, ISBN: 9789937727020, Price Rs.1150/- मो ऩुस्तक क ु खुया उत्ऩादन य व्मिस्थाऩनको डडप्रोभा स्तयको ऩाठ्मिभभा आधारयत छ।
 • 36. 35 1. Jibachha Textbook of introduction to animal production Price Rs.1150/- 2. Jibachha Textbook of Introduction to Animal Production and Management – I, Price Rs.1150/- 3. Jibachha Textbook of Basics of Animal Product Technology- I, Price Rs.1150/- 4. Jibachha Textbook of Introductory Genetics and Animal Breeding Price Rs.1150/- 5. Jibachha Textbook of Elementary Animal Reproduction Price Rs.1150/- 6. Jibachha Textbook of Introduction to One Health, Zoonosis and Food Safety Prices.1150/- 7. Jibachha Textbook of Fundamentals of Aquaculture and Fisheries Price Rs.1150/- 8. Jibachha Textbook of Basics of Animal Product Technology – II Price Rs.1150/- 9. Jibachha Textbook of Fundamentals of Animal Waste Management Price Rs.1150/- 10. Jibachha Textbook of Introductory Animal Welfare and Jurisprudence Price Rs.1150/- 11. Jibachha Textbook of Agriculture Extension and Communication Price Rs.1150/-